selection d`agents temporaires

advertisement
COM/TA/SCIC/13/SK/AD7
SELECTIE VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAATGENERAAL TOLKEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE
_____________________________________________________
In afwachting van het resultaat van het lopende vergelijkende examen organiseert de
Commissie een selectieprocedure om een post te bezetten (Tolk naar het Slowaaks,
rang AD7) in het Directoraat-generaal Tolken, Directoraat A, Taaleenheid SCIC/A/12.
1. AARD VAN DE TAKEN
De gekozen kandidaat zal:
-
vertolking van hoge kwaliteit verzorgen in vergaderingen georganiseerd door de
Commissie of andere instellingen of agentschappen waarvoor DG Tolken
vertolking biedt (Raad van de EU, Comité van de Regio's, Europees Economisch
en Sociaal Comité). Deelname aan vergaderingen op hoog niveau is een
regelmatig terugkerend aspect van de functie.
-
deskundig advies verstrekken aan universiteiten die cursussen vertolking
organiseren, teneinde een reservoir van toekomstige SCIC-tolken te helpen
creëren.
-
organisatorische en coördinatietaken verrichten, met name in verband met
belangrijke evenementen zoals Voorzitterschappen van de Raad.
-
in voorkomend geval, de kwaliteit van vertolking door vast aangestelde en
freelancetolken controleren en beoordelen.
-
DG SCIC vertegenwoordigen in het panel voor interinstitutionele accreditatietests
voor freelancetolken.
2. AARD EN DUUR VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
Succesvolle kandidaten (rang AD7) kunnen een tijdelijk contract aangeboden krijgen
als bedoeld in artikel 2, onder b), van de Regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden van de Europese Unie (CEOS), overeenkomstig het besluit
van de Commissie van 28 April 2004 betreffende een nieuw aanwervings- en
personeelsbeleid voor tijdelijk personeel1.
De duur daarvan is ten hoogste vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met ten
hoogste twee jaar.
De duur van de arbeidsovereenkomst wordt mede bepaald door de relevante
bepalingen in het besluit van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de
1
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_new_policy_28-04-2004_en.pdf
1
maximumduur van gebruikmaking van niet-permanent personeel (zes jaar in een
periode van twaalf jaar)2.
NB: kandidaten die door de selectieprocedure heenkomen, kunnen alleen worden
aangesteld als zij slagen voor een accreditatietest op het niveau dat de instellingen
van de EU vereisen.
ARBEIDSPLAATS
Brussel
RANG
AD7
(ter indicatie: basissalaris per maand tussen
€ 5.662,76 en € 5.900,72)
3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
3.1. Algemene voorwaarden
Kandidaten moeten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 12 van de CEOS3, onder
andere dat zij onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn.
De instellingen van de Europese Unie passen een gelijkekansenbeleid toe en
aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid te maken op grond van geslacht, ras,
huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, religieuze,
politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, bezittingen,
geboorte, handicap, leeftijd of sexuele oriëntatie.
3.2. Specifieke voorwaarden
3.2.1. Kwalificaties
Kandidaten moeten:
1)
met succes een opleiding tot conferentietolk hebben afgesloten; deze opleiding
dient het niveau te hebben van een voltooide universitaire studie van ten
minste vier jaar, gestaafd door een diploma,
of
2)
een opleidingsniveau hebben van een voltooide universitaire studie van ten
minste drie jaar, gestaafd door een diploma EN met succes een opleiding tot
conferentietolk hebben afgesloten, en de relevante kwalificatie hebben
verworven, gestaafd door een diploma of certificaat,
of
3)
2
3
een opleidingsniveau hebben van een voltooide universitaire studie van ten
minste drie jaar, gestaafd door een diploma EN een jaar aantoonbare ervaring
als conferentietolk hebben.
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/6-year_rule_c_2011_7071_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
2
3.2.2. Ervaring
Naast de bovengenoemde kwalificaties moeten kandidaten op het moment dat de
termijn voor inschrijving verloopt ten minste twee jaar beroepservaring op universitair
niveau verworven hebben, na het behalen van het onder 3.2.1. verworven diploma.
Deze ervaring moet ten minste 100 dagen werk als conferentietolk bij internationale
organisaties omvatten, na de datum waarop aan de voorwaarden onder punt 3.2.1 is
voldaan.
3.2.3. Talen
Kandidaten dienen de Slowaakse taal "actief" te beheersen, d.w.z. dit moet hun
hoofdtaal zijn waarnaar zij tolken vanuit hun andere werktalen ("passieve" talen). Om
eventuele operationele behoeften te kunnen opvangen moeten zij ten minste twee
"passieve" talen hebben, waarvan een het Duits moet zijn, met "retour" in het Duits
(d.w.z. het vermogen om consecutief en simultaan naar het Duits te kunnen tolken).
4. VERLOOP VAN DE PROCEDURE
De procedure zal twee aparte en opeenvolgende fasen omvatten:
1. Preselectie
Het selectiecomité, samengesteld overeenkomstig artikel 2, onder c), van het besluit
van de Commissie van 28 april 2004 betreffende een nieuw aanwervings- en
personeelsbeleid voor tijdelijk personeel, zal een preselectie verrichten op basis van
de kwalificaties en beroepservaring als aangegeven in het aanmeldingsformulier en
de begeleidende brief. Kandidaten moeten daarnaast ook de officiële bewijsstukken
indienen die de informatie in hun aanmeldingsformulier onderbouwen, namelijk:
- kopie van een bewijsstuk van burgerschap (identiteitskaart of paspoort);
- kopie van het/de diploma('s) of getuigschrift(en) van het vereiste onderwijsniveau;
- bewijsstukken waaruit de beroepservaring en de duur daarvan blijkt. Uit deze
documenten moeten duidelijk de functie, het werkterrein, de aard van de
werkzaamheden, de begin- en einddatum en de continuïteit van de afzonderlijke
perioden van beroepservaring blijken die voor deze selectieprocedure in
aanmerking kunnen worden genomen. Kandidaten dienen attesten van hun
vroegere en huidige werkgever over te leggen. Voor zover dat niet mogelijk is,
kunnen bijvoorbeeld de volgende documenten geaccepteerd worden:
arbeidscontracten
vergezeld
van
het
eerste
en
laatste
loonstrookje/betalingsbewijs, plus het laatste maandelijkse loonstrookje van ieder
tussenliggend jaar als het dienstverband langer dan een jaar heeft geduurd,
officiële aanstellingen, vergezeld van het laatste loonstrookje, getuigschriften,
belastingaanslagen.
Definitieve aanvaarding van de aanmelding is afhankelijk van het tijdig indienen van
de vereiste bewijsstukken. Als deze documenten niet ontvangen zijn binnen de
aangegeven termijn, wordt de inschrijving niet aanvaard.
Kandidaten die twijfels hebben over de aard of de geldigheid van de in te dienen
documenten dienen uiterlijk tien werkdagen voor de termijn voor indiening contact
op te nemen met het secretariaat van het selectiecomité, via de functionele mailbox
3
onder het volgende adres: [email protected]
Het
secretariaat zal kandidaten helpen tijdig een volledig dossier in te dienen dat aan
alle genoemde eisen voldoet.
Succesvolle kandidaten die in een later stadium een aanbod krijgen, zullen de
originelen van alle ingediende documenten moeten overleggen zodat die
geverifieerd kunnen worden.
2. Selectie
Kandidaten die tot de verdere selectieprocedure worden toegelaten, zullen worden
uitgenodigd voor een interview, met het oog op een objectieve en onpartijdige
beoordeling op basis van hun kwalificaties, beroepservaring, bekwaamheden en
talenkennis, zoals aangegeven in deze kennisgeving.
De reservelijst zal ten minste 1 succesvolle kandidaat bevatten en zal twee jaar
geldig blijven. Deze geldigheidsduur kan eventueel verlengd worden.
Inschrijvingen
Volledige inschrijvingen (in het Engels, Frans of Duits), vergezeld van een brief
waarin de kandidaat zijn motivatie uiteenzet, dienen gericht te worden aan het
volgende adres:
[email protected]
Kandidaten wordt verzocht hun inschrijving in één enkele mail in te sturen, in .zip- of
.pdf-formaat, teneinde overbelasting van de functionele mailbox te voorkomen. De
Commissie behoudt zich het recht voor een computer tool te installeren dat
automatisch alle berichten van meer dan 1 MB zal verwijderen.
De gegevens betreffende de criteria voor toelating zullen niet meer veranderd
worden na afloop van de termijn voor inschrijving.
Kandidaten dienen dezelfde functionele mailbox te gebruiken voor
correspondentie met het selectiecomité en voor alle verzoeken om informatie.
alle
De uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen is 17/04/2013.
****************************************
NB: de Commissie heeft een interne database opgezet voor het verzamelen van
spontane sollicitaties. Als u ook voor andere selectieprocedures (ook voor andere
typen contracten) in aanmerking wenst te komen, kunt u uw curriculum vitae indienen
via "EU CV Online": http://www.ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_en.htm
4
Download