Rekenen/wiskunde

advertisement
Rekenen/wiskunde
Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1
Handleiding digitale toetsafname
© Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2008)
Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Cito
Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische
verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke
wijze dan ook.
2
Inhoud
Inhoud
3
Voorwoord
4
1 Structuur en inhoud van de toetsen
5
2 Toetsfuncties
6
3 Instructiemodule
6
4 Welke voorwaarden zijn er voor een toetsafname?
8
5 Rapportage van toetsresultaten op de toetsen
9
3
Voorwoord
Voor u ligt de handleiding voor de digitale toetsafname van de diagnostische rekentoetsen.
De Rekentoets bestaat uit computertoetsen die gemaakt zijn in Questionmark Perception.
De toetsen zijn ontwikkeld als diagnostische toets. Na het maken van een toets volgt
feedback, waarin de kandidaat zijn resultaat kan bekijken en op deze manier kan zien wat
hij/zij goed of fout heeft gedaan.
De Rekentoets bestaat uit computergestuurde toetsen over onderwerpen die aan
rekenvaardigheden zijn gerelateerd.
4
1 Structuur en inhoud van de toetsen
Ten grondslag van de verschillende rekentoetsen ligt het Raamwerk rekenen/wiskunde voor
het mbo. De toetsopgaven in de Rekentoetsen zijn gebaseerd op deelgebieden en
vaardigheden en niveaus zoals vastgelegd in het Raamwerk rekenen/wiskunde voor het
mbo.
Op grond van de toetsmatrijzen zijn er in samenwerking met docenten uit het agrarisch
onderwijsveld opgaven geconstrueerd die betrekking hebben op de relevante aspecten.
Tabel 1. Toetsmatrijzen Rekenen
Deelgebied: Getallen/hoeveelheden en maten
Niveau X2
Toetsvorm:
Datum: 8-4-2008
Status: 1 voorlopig 1 definitief
CBT
Niveau/kenmerk
Inhoud/onderwerp
Weging (%)
1
Hoofdrekenen
25
Aantal
vragen
8
2
Rekenen
- decimale getallen, percentages, breuken,
verhoudingen
Meetinstrumenten en maateenheden
- tijd, gewicht, volume, temperatuur
Basisbewerking
- gehele en decimale getallen (rekenregels
toepassen)
25
8
25
8
25
8
100
32
3
4
Totaal
Deelgebied: Getallen/hoeveelheden en maten
Niveau Y1
Toetsvorm:
Datum: 8-4-2008
Status: 1 voorlopig 1 definitief
CBT
Niveau/kenmerk
Inhoud/onderwerp
Weging (%)
1
Hoofdrekenen
25
Aantal
vragen
8
2
Rekenen
(toepassen)
Meetinstrumenten en maateenheden
25
8
25
8
25
8
100
32
3
4
Basisbewerking
(rekenregels)
Totaal
5
Deelgebied: Gegevensverwerking en onzekerheid
Niveau X2
Toetsvorm:
Datum: 8-4-2008
Status: 1 voorlopig 1 definitief
CBT
Niveau/kenmerk
Inhoud/onderwerp
Weging (%)
1
25
2
Gegevens verzamelen, ordenen en
verwerken
Gegevens grafisch weergeven
Aantal
vragen
8
25
8
3
Diagrammen aflezen en interpreteren
25
8
4
Kans
25
8
100
32
Totaal
Deelgebied: Gegevensverwerking en onzekerheid
Niveau Y1
Toetsvorm:
Datum: 8-4-2008
Status: 1 voorlopig 1 definitief
CBT
Niveau/kenmerk
Inhoud/onderwerp
Weging (%)
1
25
2
Gegevens verzamelen, ordenen en
verwerken
Gegevens grafisch weergeven
Aantal
vragen
8
25
8
3
Diagrammen en centrummaten
25
8
4
Kansen en combinatoriek
25
8
100
32
Totaal
6
2 Toetsfuncties
De Rekentoets wordt op de volgende manier in het leertraject gezet.
Als diagnostische toets: de toets wordt dan gebruikt als een instrument om te achterhalen in
hoeverre de kandidaat voldoende kennis heeft verkregen van het betreffende onderwerp.
3 Instructiemodule
Voordat een kandidaat aan een computertoets begint, is het natuurlijk van belang dat hij of
zij enigszins vertrouwd is met de opzet van de toetsen en het gebruik van de muis voor het
beantwoorden van de toetsvragen. Om die reden is aan de Rekentoetsen een instructie
toegevoegd. Deze instructiemodule, in het programma weergegeven door oranje
navigatiebolletjes, duurt ongeveer 10 minuten en behandelt o.a. de volgende onderwerpen:
z
het navigeren door de toetsen en het gebruik van de besturingsknoppen;
z
de verschillende vraagtypen;
z
het beantwoorden van vragen met behulp van de muis.
De instructiemodule kan desgewenst ook worden overgeslagen door met de muis op de
knop “ga verder” te klikken.
7
4 Welke voorwaarden zijn er voor een toetsafname?
Voordat u een kandidaat een Rekentoets wilt laten maken, is het nuttig om na te gaan of aan
alle voorwaarden is voldaan. Een deel van deze voorwaarden heeft betrekking op
basisvaardigheden die bij de kandidaat bekend verondersteld worden, andere voorwaarden
betreffen de context waarin de kandidaat de toets kan maken. Hieronder worden de
belangrijkste voorwaarden kort besproken.
Computervaardigheid
Om de toetsen op de computer te kunnen maken, moeten kandidaten met de muis kunnen
omgaan en moeten ze weten hoe een scrollbar werkt. Deze twee vaardigheden worden
bekend verondersteld en worden daarom in de instructiemodule niet uitgelegd.
Individuele toetsafname
Kandidaten moeten in staat zijn om de toetsopgaven zelfstandig te beantwoorden. Dit
betekent dat er tijdens de toetsafname iemand aanwezig moet zijn die erop toeziet dat
kandidaten niet samenwerken.
Woordenboek
Het gebruik van een woordenboek, andere boeken of naslagmaterialen zijn bij de
computertoetsen niet toegestaan.
Terugkijken naar eerdere opgaven
Het toetsprogramma stelt de kandidaten in staat om, net als bij een papieren toets, terug te
gaan naar opgaven die zij nog niet hebben beantwoord of waar zij over twijfelen. Zij kunnen
deze opgaven dan alsnog beantwoorden of hun antwoord veranderen. Het is voor een
optimaal meetresultaat van belang, dat de kandidaat van deze mogelijkheid op de hoogte is.
Beschikbare tijd
De toetsen in het programma kennen geen vaste toetsduur. Dit betekent dat de kandidaten
de instructiemodule en de toetsen in hun eigen tempo kunnen doorwerken.
Als u de toetsen binnen een vaste tijd wilt afnemen, adviseren wij u om een lesuur te
reserveren:
z
kandidaten krijgen 10 minuten de tijd om de instructiemodule door te werken;
z
daarna kan de individuele kandidaat aan de toets werken;
z
na afloop van de toets geeft de kandidaat een seintje aan de begeleider; deze noteert
het toetsresultaat. Eventueel kan de kandidaat daarna de feedback van de toets
doorlopen.
Voorbereiding toetsafname
De voorbereidingen voor een toetsafname zijn minimaal. De toets is op te roepen via de
toetslink op www.toetsplaza.nl/creta.
De kandidaat kiest vervolgens de juiste toets en moet dan inloggen met zijn/haar inlogcode.
8
5 Rapportage van toetsresultaten op de toetsen
De antwoorden op de toetsen worden automatisch door de computer verwerkt. Wanneer een
kandidaat een toets heeft afgesloten, verschijnt een rapportagescherm. Op dit scherm wordt
het aantal goed beantwoorde vragen gerapporteerd in een percentage.
Wij raden u aan om het toetsresultaat direct na afloop van de toets te noteren. Praktisch
gezien is het dan ook verstandig om de kandidaten te instrueren dat ze de begeleider een
seintje geven wanneer de toetsscore op het scherm verschijnt.
9
Download