Aanvraagformulier intelligentieonderzoek

advertisement
Aanvraagformulier intelligentieonderzoek
Voor ouders
Informatie voor BVS-Schooladvies
Testnummer:
Ontvangstdatum:
Schoolpsycholoog:
Datum invullen
Gegevens kind
Achternaam
Voornaam (voluit)
Voorletters
Geslacht
M / V*
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Emailadres ouders
Gegevens school
Naam school
Adres
Postcode
Aanvraagformulier intelligentie onderzoek voor ouders dd 3-10-2014
1
Plaats
Telefoonnummer
Klas / Groep
Leerkracht
Ondertekening voor aanmelding
Naam ouder / verzorger / voogd 1
Handtekening
Naam ouder / verzorger / voogd 2
Handtekening
N.B.
- Ondertekening dient door beide ouders/verzorgers/voogd te worden verricht.
- Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming om de persoonsgegevens van hun kind
op te nemen in het geautomatiseerde bestand van BVS-Schooladvies.
Op de volgende pagina’s volgt een vragenlijst.
U wordt verzocht deze zo volledig mogelijk in te vullen.
Aanvraagformulier intelligentie onderzoek voor ouders dd 3-10-2014
2
Vragenlijst
U vraagt een intelligentieonderzoek voor uw kind aan. Zou u onderstaande vragen kort willen
beantwoorden?
1.
Waarom vraagt u een intelligentieonderzoek voor uw kind aan ?
(Bijvoorbeeld : leerproblemen, eventuele hoogbegaafdheid, doorverwijzing, zorgen rondom
ontwikkeling etc.)
2.
Heeft u een bepaalde verwachting wat betreft de intelligentie van uw kind ?
3.
Is uw kind eerder onderzocht op intelligentie ? (zo ja, wanneer)
4.
Zijn er bijzonderheden waar de onderzoekster rekening mee zou moeten houden
tijdens het onderzoek ?
Aanvraagformulier intelligentie onderzoek voor ouders dd 3-10-2014
3
Download