Verslag van de Sociale Raad van 18 december 2009

advertisement
Toestemming tot het nemen en gebruik van een afbeelding
Ondergetekende, de heer/mevrouw (schrappen wat niet past)
……..……………………………………………………….. (voornaam + naam in drukletters),
student aan ……..……………………………………………………….. (naam onderwijsinstelling)
met volgend studentennummer ……………………………………………..,
en wonende te ..………………………………………………………………………………………....
geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan de Universiteit Gent, openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, met
ondernemingsnummer 0248.015.142 om:
-
-
een of meer foto’s te laten nemen waarop de student (mogelijks) duidelijk herkenbaar
zal zijn;
deze foto of foto’s te gebruiken in publicaties van de UGent (o.a. in brochures van de
afdeling Studieadvies, Blik op UGent, flyers, affiches, …), welke zowel in geprinte
versie als in digitale versie zal worden verspreid (o.a. per post, per e-mail, online
raadpleeg- en downloadbaar), alsook online (o.a. op de website(s) van de Universiteit
Gent, …) en dit mogelijks door alle geledingen binnen de Universiteit Gent, zowel in
interne communicatie als in externe communicatie;
deze foto of foto’s ook te gebruiken, zo de Universiteit Gent dit zou wensen, in andere
communicatie(vormen), zowel in intern communicatie als in externe communicatie.
Deze toestemming tot het nemen en het gebruik van een of meer foto’s wordt gegeven zonder
beperking in tijd of ruimte en dus voor onbepaalde duur en met mondiale gelding.
Ondergetekende verklaart volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht,
titel of belang ten aanzien van de Universiteit Gent en verklaart geen aanspraak te maken op
een financiële of andere vergoeding.
Het nemen van de foto(‘s) vindt plaats op …………………………………….. (datum)
te ………………………………………………………………………………….. (plaats).
Volgens art. 10 en 12 van de Privacywet heeft u recht op toegang en verbetering van uw
persoonsgegevens en kan u tegen het gebruik ervan gerechtvaardigd verzet aan tekenen
onder welbepaalde voorwaarden.
Gedaan te Gent, op ……………………………………..(datum),
…………………………………………………………………………………..
(naam student / ouders/voogd) *
…………………………………………………………………………………..
(handtekening student / ouders/voogd)**
* Indien de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar, dient de toestemming te worden verkregen van de ouders (of de voogd)
van de betrokken persoon. Indien de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar en het oordeel des onderscheids heeft bereikt,
dient ook de toestemming van de afgebeelde persoon te worden verkregen, naast de toestemming van diens ouders (of de
voogd).
** Gelieve de handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven woorden: “gelezen en goedgekeurd”
2
Download