Inschrijvingsformulier Lenteschool

advertisement
Belangrijk!
Alle velden dienen ingevuld te worden, anders kan het kind niet ingeschreven worden.
Deelnamevoorwaarden:
 De lenteschool, talig speelplein uitsluitend voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar
 Maximum 2 jaar ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school in Brussel
 Maximum 2 deelnames aan de Zomerschool en Lenteschool.
 Inschrijven kan uitsluitend via scholen in samenspraak met de ouders.
 Engagement voor de volledige week
 Gelieve per kind één fiche in te vullen.
 Uiterlijk inschrijfdatum: 17 maart
Inschrijvingsprocedure:
 Vul het inschrijvingsformulier, medische vragenlijst en eventueel ' verklaring op eer' in en stuur het
bij voorkeur via mail naar [email protected] of naar Onderwijscentrum Brussel, tav Lenteschool,
Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel
 Het Onderwijscentrum bevestigt de inschrijving via mail aan de school. De school informeert ouders.
 Na registratie, ontvang je een bevestiging van inschrijving met gestructureerde mededeling (nodig
voor betaling).
 Betaling via overschrijving genieten de voorkeur
Tarieven:
 1e kind: 20€/week
 2e kind uit hetzelfde gezin: 15€/week
 Vanaf het 3e kind uit hetzelfde gezin: 10€/ week
 Ontvangt het gezin een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (vroeger: omnio-statuut):
5€/week
 Sociaal tarief: 5€/kind/week met een' verklaring op eer' ondertekend door de schooldirectie.
Stuur het document' verklaring op eer' in bijlage samen met het inschrijvingsformulier door. Per kind
een verklaring op eer.
Betalingen:
 Bij voorkeur via overschrijving op rekeningnummer: BE91 0910 1067 4776 op naam van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, gebruik enkel de gestructureerde mededeling die u van het
Onderwijscentrum ontvangt na bevestiging van inschrijving
 Betaling met Bancontact is uitsluitend mogelijk bij de VGC, E. Jacqmainlaan 135,
 na 18 februari 2017, elke werkdag van 09u-12u
 Cash betalingen uiterlijk op de startdag ( 3 april) van de Lenteschool aan het onthaal
Praktisch:
 Locatie Lenteschool 2017: Brede school Nieuwland, Zaveldal
Adres: De Lenglentierstraat 3, 1000 Brussel (ingang witte poort)
 Onthaal voor ouders en kinderen aan de schoolpoort op de startdag 3 april vanaf 8.30u tot 9u
 Activiteitenaanbod van 9u tot 16u, geen avondopvang voorzien
 Deuren open vanaf 8.30u
 Kinderen brengen eigen lunchpakket mee.
 Bij afwezigheid / ziekte verwittig via gsm nummer: 0491 62 42 48 (enkel tijdens de Lenteschool)
 De Lenteschool voorzien een vruchtensap, koek en stuk fruit per kind. Water wordt steeds voorzien
 Op vrijdag toonmoment voor ouders, familie en vrienden om 15.00u-16.00u
 Zonder schriftelijk toestemming van beide ouders, mogen kinderen niet alleen naar huis
INSCHRIJVINGSFORMULIER LENTESCHOOL 2017,
Belangrijk!
Om het kind te kunnen registreren dienen alle velden volledig ingevuld te worden.
Gelieve alles in drukletters te noteren
Gegevens van het kind
Voornaam: ..............................................................................................................................................................
Naam: ....................................................................................................................................................................
Roepnaam: .............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................................................................................
Geslacht:
o
Mannelijk
o
Vrouwelijk
Rijksregisternummer: ............................................................................................................................................
Geboorteland: ........................................................................................................................................................
Nationaliteit van het kind: .....................................................................................................................................
Gegevens van de ouders
Voornaam: ..............................................................................................................................................................
Naam: ....................................................................................................................................................................
Geboortedatum ouders: ........................................................................................................................................
Geslacht:
o
Mannelijk
o
Vrouwelijk
E-mail: ....................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
Adres ouders: .........................................................................................................................................................
Land van herkomst van de ouders:
1. Moeder: .....................................................................................................................................................
2. Vader: ........................................................................................................................................................
3. Voogd: .......................................................................................................................................................
Aanspreektaal van de ouders /voogd:
1. Moeder: .....................................................................................................................................................
2. Vader: ........................................................................................................................................................
3. Voogd: .......................................................................................................................................................
Welke taal spreekt het kind meestal in de thuissituatie?
................................................................................................................................................................................
2
Schoolgegevens:
Naam van school: ...................................................................................................................................................
Schoolnummer: .....................................................................................................................................................
Adres van de school:...............................................................................................................................................
Contactpersonen: naam, functie, emailadres en telefoonnummer
1. ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
o
Ik bevestig op eer dat deze leerling anderstalige nieuwkomer is
Leerjaar: .................................................................................................................................................................
Opmerkingen over het taalniveau: ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Schoolstempel: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3
Vragenlijst

Zijn er bepaalde punten over het kind waar de Vlaamse Gemeenschapscommissie/Onderwijscentrum Brussel op
de hoogte moet van zijn, met betrekking tot allergieën, de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, fysieke
of psychische beperkingen, aandachts-of gedragsproblemen
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................



Heeft het kind bijzondere aandacht nodig omwille van een beperking of zorgbehoefte? De VGC kan dan contact
opnemen met de ouders om een traject op te starten op maat van het kind.
o
Ja
o
Nee
Kan het kind zwemmen?
o
Ja
o
Nee
Is het kind in behandeling voor een ziekte of medische probleem. Neemt het momenteel medicatie?
Medicatie kan enkel toegediend worden met doktersvoorschrift.
o
Ja
o
Nee
...................................................................................................................................................................................


Mag uw kind na afloop van de activiteit zelfstandig naar huis?
o
Ja
o
Nee, uw kind wordt opgehaald: naam, relatie tot het kind en telefoonnummer (in drukletters)
1.
.....................................................................................................................................................................
2.
.....................................................................................................................................................................
3.
.....................................................................................................................................................................
Zijn er nog punten over het kind die u wil melden?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
o
o
Ik neem kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van mijzelf/mijn kinderen kan gemaakt
worden
De foto's worden alleen gebruikt voor informatieve sensibiliserende of promotionele communicatie van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze worden in geen geval gebruikt voor politieke of commerciële doeleinden.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie communiceert aan de hand van diverse gedrukte producten (brochures,
folders, jaarverslag,…) de bedrijfssite vgc.be ; themasites (bv onderwijsinbrussel.be,
onderwijscentrumbrussel.be); sociale media en het intranet voor haar personeelsleden
Voor akkoord,
Datum:
Handtekening van de ouders:
4
Download