1)Bij het voorbeeld van schizofrenie (p129): van welk

advertisement
Toelichtingen bij tekst in Handboek Psychopathologie Deel 1
Zijn convulsies ook een vorm van hypertonie (blz 29)?
>> ja, maar dan kortdurend, schoksgewijze als het ware, vandaar de term ‘stuiptrekkingen’
Wat is het verschil tussen dubbelgangersfenomeen en syndroom van Capgras (blz 40)?
>> het dubbelgangersfenomeen slaat op de eigen persoon (zie ook blz 35)
Is retrospectieve falsificatie een variant van confabulatie (blz 44)?
>> in het eerste geval vervormt men bepaalde aspecten van de herinnering, terwijl het
tweede een volledig verzinsel is
Wat is juist het verschil tussen belle indifférence en affectdiscordantie (blz 46)?
>> bij het eerste gaat vooral om een onverschilligheid, bij het tweede om een volledig
ongepaste gevoelsuiting
Bij het voorbeeld van schizofrenie (blz 158): van welk type is dit een voorbeeld?
>> is niet altijd heel duidelijk, hier vermoedelijk vooral 'gedesorganiseerd type'
Kan je van het ene type naar het andere overgaan?
>> ja na verloop van tijd (dit is zeker het geval voor het resttype)
Op blz 126 staat een belangrijke fout, corrigeer: De tolerantie voor een psychoactieve stof
verwijst naar een vermeerdering van de hoeveelheid van die stof die nodig is om een
bepaald effect te bereiken of naar een vermindering van het effect van een bepaalde
hoeveelheid van de stof bij herhaald gebruik. [Als men minder van een stof nodig heeft om
hetzelfde effect te bereiken noemen we dit sensitisatie]
Wat wordt bedoeld met pseudo-hallucinaties (blz 163)?
>> het betreft ‘alsof’ ervaringen, dus waarnemingen die lijken op hallucinaties maar waarbij
de betrokkene het gevoel heeft dat het ‘niet echt’ is
Bij schizoaffectieve stoornis (blz 182) staat dat men minstens tot deze categorie moet
rekenen ernstige stemmingsschommelingen...Daarnaast in een klein aantal gevallen beide
ernstige syndromen, maar wanneer heeft men dan comorbiditeit?
>> als beide tegelijk aanwezig zijn voor het grootste deel van de tijd is het comorbiditeit
Maakt het een verschil of er meer symptomen van stemmingsstoornis of schizofrenie zijn?
>> nee, het gaat over de afwisseling of niet
Het voorbeeld op blz 183 betreft een waanstoornis, maar zou het ook om een somatoforme
stoornis kunnen gaan?
>> het gaat om een somatische waanstoornis, ook hypochondrische waanstoornis genoemd,
en te onderscheiden van pure hypochondrie die hoort tot de somatoforme stoornissen; zie
blz 322
Bij de gedeelde psychotische stoornis (blz 190), is het mogelijk dat een van beide
schizofrenie heeft en de andere slechts een waan overneemt? Krijgt de eerste dan een
dubbele diagnose?
>>nee, indeling op blz 157 geeft het antwoord ('andere psychosen')
Hoort een seizoensgebonden depressie (p 205) bij de recidiverende depressies?
>> ja, moet per definitie herhaaldelijk voorkomen maar telkens aan zelfde seizoen gekoppeld
Wat houdt de intacte realiteitstoetsing bij de depersonalisatiestoornis (blz 275) precies in?
>> het gaat niet om een psychotische beleving
Dwanggedachten worden getypeerd als ‘een product van de eigen persoon’ (blz 247) maar
toch als ‘egodystoon’ bestempeld (blz 42). Is dat niet tegenstrijdig?
>> de omschrijving ‘product van eigen persoon’ wil onderscheid maken met van buiten
opgedrongen gedachten (cfr de ‘gedachteninbrenging’, een waan die bij schizofrenie kan
voorkomen); de persoon beseft dat hij zelf zo denkt maar wil dit niet, ziet het als zinloos en
wil zich ertegen verzetten (‘egodystoon’).
Wat is precies het verschil tussen egodystone beleving bij dwangpatiënten en egosyntone
beleving bij hypochondere patiënten (p 317)?
>> zie blz 42: verschil obsessie – overwaardige idee
Is het chronisch vermoeidheidssyndroom (blz 304) een DSM-diagnose?
>> nee, het is niet opgenomen in de officiële DSM-IV
Ongeveer in het midden van blz 488 is er sprake van distress-klachten. Wat zijn dit precies?
>> er is wat verwarring rond de betekenis van de term stress; meestal verwijst die naar
‘stresserende gebeurtenissen’ (zie blz 456) en zou men beter van ‘stressoren’ spreken; de
klachten verwekt door deze stressoren kan men onder de verzamelterm ‘distress’ plaatsen
(stress hoeft namelijk op zichzelf niet storend te zijn; distress verwijst naar de storende
invloed)
Download