PDF - Calvary Chapel Haarlemmermeer

advertisement
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
I. In de laatste studie hebben wij gezien dat God de menselijke
nood belangrijker vind dan de door de mens verzonnen regels
rondom de sabbat.
II. Ook hebben wij gezien dat Jezus de Heere van de sabbat is,
m.a.w. dat Hij uiteindelijk bepaalt wat men wel of niet op de
sabbat mag doen.
III. Ook hebben wij gezien dat het gebod om de sabbat in acht
te nemen niet meer van kracht is in het N.T., dus, als wedergeboren christen ben ik niet verplicht om per se de zaterdag
als sabbatdag in acht te nemen.
A. Iemand sprak mij na de preek aan op het feit dat ik niet
specifiek aangaf hoe wij, anno 2013 de sabbat moeten zien.
B. Dit heb ik expres in het midden gelaten omdat ik niet degene wil zijn die voor jullie bepaald hoe jullie je rustdag invult.
i. Het enige dat ik hierover wil zeggen is dat ieder mens
rust nodig heeft van zijn/haar werk. Dus, als je een dag
rust kan nemen, doe dat, maar zorg er wel voor dat je
eerst zes dagen hard gewerkt hebt.
IV. In dit stuk heeft Jezus ons Gods hart m.b.t. de sabbat laten
zien. Vanmorgen zullen wij als eerste gaan kijken hoe Jezus
Gods hart in de praktijk brengt.
Vers 9 – “9En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge.”
I. De synagoge is vergelijkbaar met de kerk van vandaag, in de
zin dat in de synagoge de Joden bij elkaar kwamen en daar
een dienst hielden. En door de Evangeliën heen zien wij dat
Jezus regelmatig de synagogedienst bijwoont.
II. Wat mij ontzettend boeit is dat Jezus eigenlijk niets kon
leren of meenemen van die diensten.
A. Maar toch kwam Jezus heel getrouw naar de synagogedienst. En de reden waarom Jezus de diensten bijwoonde was
niet om te consumeren, maar om de mensen te dienen.
B. Hierin is Jezus voor ons het volmaakte voorbeeld van hoe
wij de kerkdiensten horen te zien.
i. Wij horen niet naar de kerkdienst te komen om alleen
maar te consumeren, maar om God en elkaar te dienen.
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 1 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
ii. Een ieder van jullie hebben een gave of een talent of
een bekwaamheid van God gekregen waarmee je Hem en
de mensen van de kerk zou kunnen dienen.
a. Sommigen van jullie hebben reeds ontdekt wat die
gaven zijn en jullie gebruiken jullie gaven om de kerk
op te bouwen.
b. Sommigen van jullie zijn aan het ontdekken wat
jullie gaven zijn en jullie hebben jullie voelsprieten
uitgezet om bevestiging te zoeken.
c. Sommigen van jullie hebben geen flauw idee dat
je uberhaupt gaven van God hebt gekregen of dat je
God en Zijn kerk uberhaupt hoort te dienen.
1. Hoe dan ook, Jezus geeft een ieder van ons
hierin het perfect voorbeeld dat Hij wil dat wij
Hem en elkaar dienen. Kijk maar wat Hij doet.
Vers 10 – “10En zie, er was iemand die een verschrompelde hand
had. En ze vroegen Hem:Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen.”
I. Deze man had verschrompelde oftewel een verlamde hand.
Het Grieks woord dat hier door Mattheüs gebruikt wordt betekent meest waarschijnlijk dat deze man een verlamde hand en
onderarm had.
II. Ik kan het niet hard maken, maar het lijkt er sterk op dat de
Farizeeën deze man daar als lokaas voor Jezus hebben geplaatst omdat zij van Jezus wisten dat Jezus het niet kon laten
om mensen uit hun leed te verlossen.
III. En op basis van hun eigen verzonnen regels stellen zij Jezus
de vraag of de wet het toestaat om iemand op de sabbat te
genezen. In het parallel schriftgedeelte zegt Lukas dit:
A. Lukas 6:7 – “De schriftgeleerden en de Farizeeën letten
scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te
kunnen vinden om Hem te beschuldigen.”
i. Zoals ik in de afgelopen weken al zei, neemt de vijandigheid jegens Jezus behoorlijk toe. Zij zijn er op uit om
Jezus te doden, dus zijn ze op zoek naar iets waarmee zij
hem kunnen beschuldigen.
ii. Het overtreden van de sabbat was een ernstige zaak:
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 2 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
a. Exodus 31:14 – “Ja, u moet de sabbat in acht
nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt,
moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag
werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit
het midden van zijn volksgenoten.”
1. Zij hoopten Jezus dus te kunnen betrappen
op het schenden van de sabbat.
Vers 11-12 – “11Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één
schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt,
grijpen en eruit tillen? 12Hoeveel gaat niet een mens een schaap
te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te
doen.”
I. Jezus wijst hen op het feit dat zij veel waarde hechten aan hun
bezittingen. Een schaap was een bezit, en mens rijkdom werd
gemeten naar de hoeveelheid schapen hij in bezit heeft.
A. Dus, door hen op het feit te wijzen dat zij op de sabbat wél
een schaap zouden redden, maar niet een mens zouden helpen, wijst Jezus hen op het feit dat zij bezittingen meer belangrijk vonden dan mensen.
B. Maar Jezus benadrukt juist dat een mensenleven vele malen belangrijker is dan bezittingen.
II. En de conclusie die Jezus hier trekt is dat waar het om het
welzijn van een mens gaat, dan is het zeker geoorloofd om op
de sabbatdagen een mens te genezen. In het parallel schriftgedeelte zegt Markus dit:
Markus 3:3-4 – “3En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. 4En Hij zei
tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of
kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij
zwegen.”
A. Ik vind het geweldig hoe Jezus hen de mond snoert. Ten
eerste laat Jezus de man in het midden van hen allen staan
zodat hij voor iedereen zichtbaar was.
B. Vervolgens stelt Jezus hen een paar vragen die zij niet
kunnen beantwoorden.
i. Want als zij tegen Jezus zeiden dat het geoorloofd is om
op de sabbat goed te doen, dan spraken zij hun eigen regels tegen. En zij zouden zeker niet zeggen dat het geoorStudie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 3 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
loofd is om kwaad te doen. Dus, door Jezus’ vraagstelling
zaten zij helemaal klem.
Vers 13-14 – “13Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit.
En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere.
14
De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij
Hem om zouden kunnen brengen.”
Markus 3:5-6 – “5En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken
had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij
tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn
hand werd hersteld, gezond als de andere. 6En toen de Farizeeën
weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.”
I. Wat mij hier opvalt is dat de man met de verschrompelde hand
of arm waarschijnlijk fysiek niet in staat was om zijn hand uit
te steken.
A. En als dat zo is, dan zit in dit verhaal een zeer belangrijke
les voor een ieder van ons.
i. Jezus wil deze man genezen, maar hij geeft de man een
onmogelijke opdracht; het uitsteken van zijn hand/arm.
a. De les hierin is dat op het moment dat God jou
een onmogelijke opdracht geeft, Hij jou in staat stelt
om die opdracht uit te voeren.
1. Dus, als God je iets opdraagt om te doen,
dan maakt het niet uit of het voor jou onmogelijk
is; want Hij maakt het voor je mogelijk, Hij stelt je
in staat om het te kunnen doen; wat het ook is!
II. Wat mij ook opvalt is hoe ver de Farizeeën willen gaan om
Jezus te kunnen doden.
A. In Markus 3:6 staat dat de Farizeeën meteen met de Herodianen tegen Jezus beraadslaagden hoe zij Jezus zouden kunnen doden.
B. Deze Herodianen waren invloedrijke Joden van standing,
die vóór de Griekse gebruiken en vóór het Romeins systeem
waren. Zij waren politieke vijanden van de Farizeeën die
streng tégen deze dingen waren.
i. Maar, hier zien wij dat beide partijen bereid waren om
hun geschillen opzij te schuiven omwille van het doden
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 4 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
van Jezus; vijandige partijen die met elkaar het bed in
duiken.
Vers 15-16 – “15Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel
menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. 16En Hij gebood
hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was,…”
I. Jezus wist dat de vijandigheid jegens hem sterk aan het toenemen was. En niet omdat Hij bang van hen was, maar om
voorbarig de confrontatie met de Farizeeën aan te gaan, ging
Hij van daar weg.
II. Nogmaals om aan te geven dat God’s hart met zo veel medelijden bewogen is jegens de ellendige mens, geeft Mattheüs
aan dat Jezus allen die tot Hem kwamen had genezen; en dit
op de sabbat.
III. Jezus leefde volgens God de Vader’s tijdschema. En dit betekende dat Jezus Zich niet door de mensen naar voren liet
schuiven.
A. Hij wilde geen roem, Hij wilde geen populariteit, Hij wilde
niet bekend worden als een wonderdoener, Hij wilde zeer zeker niet naar hun pijpen dansen.
i. De Joden wilde Jezus voor hun karretje spannen, maar
Jezus wist dat de tijd er nog niet rijp voor was om publiekelijk als de Messias aangekondigd te worden. Het was
prematuur.
a. Vandaar dat Hij hun streng gebood dat zij niet
bekend zouden maken wie Hij was.
Vers 17-21 – “17opdat vervuld zou worden wat gesproken is
door de profeet Jesaja toen hij zei: 18Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen
heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 19Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 20Het
geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij
niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. 21En
op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.”
I.
In Jesaja 42:1-4 spreekt God de Vader door de profeet Jesaja
heen en noemt Jezus Zijn geliefde knecht waarmee God de
Vader volkomen tevreden is. God heeft niets op of aan te merken over Jezus. Hij is volmaakt.
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 5 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
II. En God zegt hier ook dat God Jezus zal dopen, oftewel vervullen met de H.Geest en dat betekent dat alles dat Jezus tijdens Zijn bediening op aarde doet, Hij het in de kracht van de
H.Geest doet.
III. Jezus had nooit het politieke spel gespeeld zoals dat zowel
toen als vandaag de dag gespeeld wordt. Hij hield zich niet
bezig met een verkiezingscampagne.
A. Hij hield geen debatten, hij trok ook niet rond met de bedoeling om zijn achterban te versterken. Hij riep niet: “Kijk
naar Mij en wat ik allemaal kan doen”.
i. Jezus ging naar de plaatsen toe waar God Hem leidde
en het wat Hij deed was het Woord van God, de waarheid
spreken.
IV. Riet werd destijds voor verschillende doeleinden gebruikt.
Maar eenmaal geknakt, was het riet onbruikbaar, waardeloos.
A. Bijvoorbeeld, een herder gebruikte riet om een fluitachtig
instrument te maken om o.a. de schapen te calmeren. Maar
wanneer het riet knakte kon de herder het niet meer gebruiken en dus, brak de herder het en gooide het weg.
V. Wanneer een olielamp uitgebrand was, was er geen vlam meer
aanwezig. Het enige dat over bleef was een walmende vlaspit.
A. Dus, wanneer dit gebeurde, gaf de olielamp geen licht
meer en men doofde de walmende vlaspit en gooide het weg.
VI. Het geknakte riet en de walmende vlaspit vertegenwoordigen mensen wiens levens gebroken en op zijn, mensen die de
wereld liever kwijt dan rijk zijn.
A. Omdat dit soort mensen geen “muziek” meer kunnen maken en geen “licht” meer af kunnen geven, worden zij door de
samenleving als de hulpeloze en de ellendige verworpen.
i. Dit waren in Jezus’ tijd de mensen die door de Romeinen genegeerd werden omdat zij in hun ogen nutteloos
waren.
ii. Dit waren de mensen die door de Farizeeën veracht
werden omdat zij in hun ogen waardeloos waren.
a. Maar in de handen van onze Redder wordt het
geknakte riet niet verworpen, maar hersteld en vernieuwd.
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 6 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
b. En de walmende vlaspit zal door Jezus nooit gedoofd worden, maar Jezus zal het vuur aanwakkeren
zodat het in vuur en vlam zal staan voor Hem.
VII. En het is o.a. om deze reden dat alle volkeren, dus niet
alleen het Joods volk op Zijn Naam zullen hopen. Jezus is de
langverwachte Messias voor het Joods volk, maar Hij is de
hoop, de Redder en de Verlosser voor alle mensen.
Vers 22 – “22Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door
een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en
Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien.”
I. In die tijd waren er Joodse duivelbezweerders die d.m.v. allerlei bezweringsformules de demonen bij mensen probeerde uit
drijven.
A. Een van de dingen die voor deze Joodse duivelbezweerders
noodzakelijk was om een demoon uit te drijven was dat zij de
naam van de demoon te weten kregen.
i. Op deze manier konden zij de demoon persoonlijk aanspreken. Als zij de naam niet wisten, dan was het niet
mogelijk om de demoon uit te drijven.
B. Dus, omdat deze demoon ervoor zorgde dat de bezetene
niet kon spreken, waardoor zij zijn naam niet te weten konden
komen, was het voor de Joden een onmogelijke zaak om deze
demoon uit te drijven.
i. Maar voor Jezus was het kinderspel omdat God almachtig is en alle demonen moeten voor Hem wijken. En toen
dit gebeurde was heel de menigte buiten zichzelf en zei:
Vers 23 – “23…Is dit niet de Zoon van David?
I. M.a.w. de mensen waren zo verbaasd door wat Jezus hier deed
dat zij zich oprecht afvroegen of Jezus inderdaad de Zoon van
David, d.w.z. de Messias is.
Vers 24-28 – “ 24Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden:Deze
drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder
van de demonen. 25Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt
verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 7 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
standhouden? 27En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw
rechters zijn.”
I. De beschuldiging van de Farizeeën is absurd en dat laat Jezus
hier ook duidelijk zien door aan te geven dat als de satan de
satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld en heeft zijn
rijk geen enkele kans om stand te houden.
II. En dan zegt Jezus wederom iets briljant: “Als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan
uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.”
A. Jezus bedoelt hier met hun zonen, de Joodse duivelbezweerders. En Jezus zegt dat als de Farizeeën deze duivelbezweerders zou vragen door welke macht zij demonen uitdrijven dan zullen zij te weten komen dat zij de plank geheel mis
slaan.
i. Want als de duivelbezweerders zouden zeggen dat zij
de demonen uitdrijven door de kracht van satan, dan
zouden zij zichzelf veroordelen.
ii. Maar als zij zouden zeggen dat zij de demonen door de
kracht van God uitdrijven, dan zouden zij de beschuldiging
tegen Jezus er helemaal onderuit halen.
a. Dus, Jezus zegt, laat hen maar oordelen bij welke
kracht ik de demomen uitdrijf.
Vers 28 – “28Maar als Ik door de Geest van God de demonen
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.”
Vers 29-30 – “29Of hoe kan iemand het huis van de sterke
binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke
gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. 30Wie niet
met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die
drijft uiteen.
I. Jezus noemt satan hier de sterke en zijn huisraad zijn de
gevangenen.
A. Dit zijn niet per se mensen die bezeten zijn, maar gewoon
alle mensen die onder de macht van satan in ongeloof leven.
Mensen die door satan’s invloed niet in Jezus Christus geloven.
II. Jezus zegt hiermee dat Hij, als dé almachtige God, degene is
die de sterke (de satan) kan binden.
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 8 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
A. En pas wanneer Jezus de satan gebonden heeft, kan Jezus
satan beroven van zijn huisraad. D.w.z. dat Jezus de satan
beroofd van de ongelovigen, en hen tot gelovigen maakt.
i. 1 Joh. 5:19 leert ons dat de hele wereld in de macht
van de duivel is. Dit betekent heel simpel dat ieder mens
die niet wedergeboren is, een gevangene van satan is.
ii. En elke keer, wanneer Jezus een persoon tot geloof
brengt, pakt Jezus als het ware die persoon van de satan
af.
III. Jezus is hier ook heel duidelijk. Wie niet met of vóór Jezus
is, is tegen hem.
A. Je hoeft niet per se vijandig tegen Jezus te zijn om niet aan
Zijn kant te staan. Jezus zegt dat als je niet helemaal vóór
Hem bent, dan ben je zonder tegenindicatie, tegen Jezus. Je
kan niet neutraal zijn wat Jezus betreft.
IV. Ook zegt Jezus dat als je niet samen met Jezus, of in samenwerking met Jezus de ongelovigen met het Evangelie
bereikt om hen bijeen te brengen in de kudden, dan ben je
iemand die uiteen drijft.
A. Je bent òf vóór Jezus en dan met de zaak van Jezus bezig,
óf je bent tegen Jezus en dan met de zaak van satan bezig.
Vers 31-32 – “31Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de
mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal
de mensen niet vergeven worden. 32En wie een woord spreekt
tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar
wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven
worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.”
I. Hier zegt Jezus heel duidelijk dat er één specifieke zonde is,
die God nooit zal vergeven. Jezus noemt deze zonde “lastering
tegen de H.Geest”.
A. De H.Geest kwam op Jezus bij Zijn waterdoop. Wij hebben
net in vs. 18 gelezen dat God Zijn Geest op Jezus gelegd
heeft. De H.Geest is degene die van Jezus getuigd dat Jezus
de Messias is, de Christus.
i. Johannes 15:26 – “Wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de
waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij
getuigen.”
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 9 van 10
40069 – Mattheüs 12:9-32 De onvergefelijke zonde
ii. Jezus leert ons dat de primaire taak van de H.Geest is
om van Jezus te getuigen. M.a.w. de H.Geest is degene
die de mens ervan overtuigd dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
iii. De H.Geest is degene die de mens naar Jezus toe trekt,
die de mens van zonde overtuigd en dat hij/zij Jezus nodig
heeft om hem/haar van zonde te vergeven.
a. De enige reden waarom jij en ik tot geloof in Jezus
ben gekomen is omdat de H.Geest ons ervan overtuigd
heeft dat Jezus daadwerkelijk is, die Hij beweert te
zijn; de Zoon van God, de Redder, de Verlosser!
II. Maar, de Farizeeën weerstonden de overtuiging van de
H.Geest. Zij lasterden de H.Geest door van Jezus te zeggen dat
Hij met de satan samenwerkte.
A. En omdat zij zich elke keer weer tegen het overtuigende en
trekkende werk van de H.Geest verzette, werden hun harten
dusdanig verhard dat zij niet meer in staat waren om in Jezus
te kunnen geloven. Jezus zegt in Joh. 12:39 dat zij niet konden geloven.
III. De H.Geest werkt vandaag de dag nog steeds op deze
manier. Elke keer wanneer je iets van God te zien krijgt of iets
over God te horen krijgt, dan spreekt de H.Geest tot je hart.
A. Maar, elke keer, wanneer je jezelf tegen de H.Geest verzet
dan verhard je je hart tegen Hem. En het risico die je loopt is
om jezelf dusdanig tegen de H.Geest te verharden dat je niet
meer in Jezus kan geloven.
IV. Dus, de enige zonde die God nooit zal vergeven is de zonde
van het verwerpen van Jezus Christus.
A. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, zegt Jezus.
Studie van het boek Mattheüs door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 17 november 2013
Pagina 10 van 10
Download