“zagen zij niemand dan Jezus alleen”

advertisement
‘ZAGEN ZIJ NIEMAND DAN
JEZUS ALLEEN’
MATTHEÜS 17:8 B
WIJS BOUWEN AAN JE LEVENSHUIS
LEZEN: MATTHEÜS 7:24-29
De wijze en de dwaze bouwer
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man,
die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
24
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat
huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
25
En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die
zijn huis op zand gebouwd heeft;
26
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat
huis, en het stortte in en zijn val was groot.
27
Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn
onderricht,
28
29
want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
LEZEN: MATTHEÜS 17:1-9
De verheerlijking op de berg (1)
171 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en
bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn
kleren werden wit als het licht.
2
3
En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt,
hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
4
LEZEN: MATTHEÜS 17:1-9
De verheerlijking op de berg (2)
Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk
zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!
6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer
bevreesd.
7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.
8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.
9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt,
totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.
5
LEZEN: JOHANNES 14:21-24
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft,
hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult
openbaren en niet aan de wereld?
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht
nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek
nemen.
24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van
Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles
onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
21
Download