Federatie van Gelderse Schuttersgilden en

advertisement
Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “St. Hubertus”
Duiven, 5 maart 2013
Schuttersvrienden,
Het bestuur van de Gelderse Federatie ‘St.-Hubertus’ nodigt U uit voor zijn algemene ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op donderdag 28 maart 2013, aanvang gesteld op 19.30 uur in het
Schuttersgebouw van St.- Andreas, Oude Doesburgseweg 1, 6901 HG Zevenaar
Agenda algemene ledenvergadering
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering van 29 november 2012
3. Ingekomen stukken en mededelingen, ondermeer de benoeming van de heer Jos Tinnevelt als
voorzitter van de Schietcommissie
4. Toelichting en goedkeuring jaarverslag bestuur
5. Toelichting jaarrekening, verslag kascontrolecommissie en goedkeuring jaarrekening 2012
6. Vaststellen evenementenkalender 2015, aan de hand van het meegezonden rooster
7. Vaststellen aanpassing reglement vendelwedstrijden
8. Bespreken verslag financiële herstructurering federatieve evenementen en bepalen volgende
stappen
9. Verkiezing bestuursleden en herbenoeming voorzitter.
Volgens rooster zijn aftredend:
 De heer Wim Sanders (kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe)
 De heer Michel Makaay (afgevaardigde van kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe)
 Mevrouw Brenda Smit (kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe)
 De heer Jan Könning (kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe)
 De heer Steven Kok (kring De Achterhoek)
Conform Statuten artikel 10 lid 3 draagt het bestuur al deze aftredende bestuursleden voor als
lid voor een volgende termijn. Een voordracht voor tegenkandidaten kan worden aangemeld bij
het secretariaat.
De functie van voorzitter wordt vervuld door de heer Wim Sanders.
Conform Statuten artikel 10 lid 4 draagt het bestuur hem wederom voor als voorzitter bij
benoeming in zijn volgende zittingstermijn als bestuurslid.
10. Jurycollege
 Mededelingen
 Benoemingen als jurylid de heer Kummeling en als juryleden bielemanwedstrijden de heren
Van Doorn, Rasing (J.), Rasing (B.), Jansen, Lohnstein en Steenkamp
11. Schietcommissie
 Mededelingen
 Benoeming van de heren Visser en Kolks als leden van de Schietcommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting
Hoogachtend,
M. Hoekstra (secretaris)
Download