hier

advertisement
Donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag
Voorganger: ds. E.C. Vreugdenhil
Organist: dhr. R.B.B. van Efferink
Welkom
Intochtslied: psalm 47:2
2. God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.
3. Maakt het dan bekend; Godes regiment
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, den verheven Heer.
ELB 304:1, 2, 3, 4
1. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
2. Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.
3. Vader, in dit uur der waarheid keren we ons tot U.
O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.
4. Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw Naam verhogen, Heer.
Gez. 234:1, 2
1. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.
2. Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
at Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.
ELB 140:1, 2, 3
1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
voor Hem die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheˆn,
die 't heil voor u verwierf.
2. Kroon Hem, de liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.
3. Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
Download