AGENDA Vergadering Cliëntenraad

advertisement
Notulen:
Donderdag
Voorzitter
Notulist
Vergadering Cliëntenraad
12-05-2015
19.30-22.30 uur
Esther
Venrooij
Eric Boonen
AANWEZIG
OUDERS
Esther Venrooij
Danielle Delissen
Marcel Berghs
Mariëlle Zelen
Marlies Vestjens
Eric Boonen
Judith Opsteegh
TEAMLEDEN
Leenette Hendriks
Edith Jacobs
Marlies Hermans
1.
AFWEZIG
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Opening.
Overleg oudergedeelte CR/MR
2.
Vragen over ingekomen stukken:
B
- Betreffende ouders hebben (nav hun reactie) terugkoppeling ontvangen via
de MR/CR of middels een gesprek met de betrokkenen binnen IKC de
Kemp.
- De mogelijkheid, voor ouders, tot het bijwonen van (een deel) van de
MR/CR vergadering wordt geopperd.
- Standpuntbepaling/ plan van aanpak tav de ingeplande vergadering met
het oudercomité droomschool.
C
Verbazing/onvrede over het gebrek aan inhoudelijke beantwoording in de door
de GMR gestuurde reactie op de door de MR/CR gemaakte opmerkingen tav
het SBP.
Er is toch goedkeuring voor dit SBP zonder dat er duidelijke veranderingen in
de oorspronkelijke versie zijn aangebracht.
3.
Aanvullingen/opmerkingen mb.b.t. de agenda:
- Geen aanvullingen
4.
Droomschool:
De informatie via ISY over de invulling heeft voor een deel van de ouders
zorgen weggenomen. De in die informatie besproken evaluatie moet duidelijke
vorm en tijdpad krijgen. Dit naast een actieve communicatie hierover naar
MR/CR en ouders.
Ouders, personeel en bevoegd gezag
5.
Aanvullingen/opmerkingen m.b.t. de agenda:
- Geen aanvullingen
6.
Notulen vorige vergadering:
Opmerking over het anonimiseren van de notulen alvorens deze publiek
gemaakt worden.
7.
Ingekomen stukken/ mededelingen:
Betreffende punten komen bij andere agendapunten in deze of in de volgende
vergadering terug.
B
Reeds beschreven bij punt 2B.
C
-Team IKC de Kemp heeft dezelfde reactie gehad van de GMR tav de
instemming met het SBP als de MR/CR. Over de gang van zaken hierover
heerst teleurstelling/gelatenheid bij de teamleden.
- Prisma weet de directeuren op onderwijskundig vlak onvoldoende te
overtuigen van de achtergrond van sommige keuzes en het uitgestippelde
tijdspad.
- Met name de erg krappe tijdsspanne waarin de in het SBP beschreven
verregaande veranderingen doorgevoerd moet worden zijn aanleiding tot
zorgen op onderwijskundig en organisatorisch vlak.
- Gezien de komst van Johan van den Beucken als directeur van het te
vormen cluster waaronder IKC de Kemp valt zal deze worden uitgenodigd
voor de komende MR/CR vergadering.
8.
IKC Stand van zaken:
- Bibliotheek in IKC de Kemp geopend. Opening verricht door schrijver dhr.
Sonnemans. Verdere opluistering door 2 voorstellingen van de leerlingen.
Aan de hand van een uitleensysteem kunnen boeken (in eerste instantie)
binnen de school worden uitgeleend.
- Het streven is om per 1/8/15 hoogbegaafde kinderen binnen de eigen
school te kunnen bedienen met voor hen toereikend lesmateriaal. Daar dit
binnen Prisma maar 2 scholen lijkt te gaan lukken zal er ook
aanbod/arrangement moeten komen vanuit Prisma. Samen werking binnen
de te vormen clusters om zodoende te profiteren van elkaars expertise zal
zeker ook benut gaan worden. Deze samenwerking zorgt voor betere
dekking waardoor elke school zich steeds verder kan ontwikkelen op dit
gebied. IKC de Kemp doet op dit vlak al veel, aandachtspunten zijn de
vraagstelling naar de leerling en het coachen van de leerling.
Opgemerkt wordt dat gezien de beschikbare tijd en middelen
samenwerking binnen de Prismascholen cruciaal is.
Karin en Frank hebben leerlingen gescreend en vervolgens in 4 groepen
verdeeld.
Leerlingen die 1 dag gebruik kunnen maken van de plusbus,
leerlingen die 2 dagen gebruik kunnen maken van de plusbus,
leerlingen waar de school gerichte ondersteuning van Frank en Karin van
kunnen ontvangen en
leerlingen waar de leerkracht/team gerichte scholingen voor aan kan
vragen.
9.
Activiteitenplan CR:
A
-Groep 1/2 werkt met een trotsboek (ipv een plakboek) verder krijgen
leerlingen binnen het thema verkeer meer ruimte voor vragen die ze zelf
bedenken.
-Ivm de slechte taak/werkhouding van groep 4 heeft er een extra ouderavond
plaatsgevonden waarin de het plan van aanpak voor de rest van het
schooljaar met de ouders besproken is.
- Groep 5 tot 8: In stapjes zal gewerkt worden aan een door de leerlingen zelf
gemaakte planning voor 3 verplichte werkjes. (het betreft hier geen rtlvakken). Na enkele weken volgt evaluatie.
- Communicatie over de evaluatie van de vernieuwingen inzake de
dromschool moeten een vast onderdeel van de evaluatie worden. Dit zowel
naar ouders via ISY als in de MR/CR vergadering.
- Afspraken over wie het tijdspad van deze evaluaties bewaakt moeten
gemaakt worden.
B
Vragen + antwoorden over het door IKC de Kemp verstrekte financiële
overzicht. Directeur ontevreden over de boekhoudkundige vorm van het
financiële overzicht.
C
Evaluatie SJP komt per mail naar MR/CR, eventuele vragen graag voor de
volgende vergadering mailen.
10
Actiepuntenlijst doornemen:
-Rapport groep 1/2: Nieuwe vorm komt ter beoordeling naar de MR/CR.
- Werkgroep burgerschap: Toelichting op de plannen om een brede
werkgroep te vormen die na gaat denken over de vorm en invulling van
communie en vormsel in de komende jaren.
- verkeer: Gemaakte afspraken lijken goed nageleefd te worden.
Aandachtspunten nogmaals communiceren via ISY.
-Straffen/belonen: Binnen het team heeft met de betrokken personen een
gesprek plaatsgevonden met de boodschap: denk eens na over de
meerwaarde van strafregels schrijven.
11
Rondvraag:
Enkele vragen van ouders over toezicht zijn besproken. In veel gevallen is
de leerkracht de aangewezen persoon om direct tot duidelijkheid en/of
afspraken te komen.
12
Sluiting
Actiepunten
A
Regelmatig Contact GMR
B
Document “Rol van de CR “. Agenderen
schooljaar 2014-2015
C
Passend Onderwijs
D
Droomschool
E
Muziekonderwijs
F
G
H
Rapport 1-2
Werkgroep Burgerschap
Contact GMR inzake SBP en bestuurder
Marcel
Esther
Marlies H
Leenette
Edith/Mariëlle/Daniëlle
Leenette
Marce, Esther
Vergaderdata, notulisten en activiteitenplan schooljaar 2014-2015
dag
datum
notulist
agendapunten
maandag
08-09-2014 Marcel
Onderwerpen activiteitenplan CR
dinsdag
04-11-2014 Danielle
Rapport 1-2,
Droomschool
Passend Onderwijs
woensdag 21-01-2015 Marielle
Financiën
Droomschool
Passend Onderwijs
donderdag 19-03-2015 Marlies V Schooltijden
Trendanalyses
Droomschool
Passend Onderwijs
dinsdag
12-05-2015 Eric
Evaluatie SJP 2014-2015
Droomschool
Financiën
dinsdag
30-06-2015 Marlies
SJP 2015-2016
Droomschool
Evaluatie SJP 2014-2015
Download