Trajectbegeleiding

advertisement
22-03-2010
Davy Mahieu & Sarah Vermeire
1
Inhoud
 Inleiding
 Definitie
 Principes
 Fasen
o Definitie
o Taken
o Praktijk
2
Inleiding
 Sinds september 2008
 Alle diensten Begeleid Wonen en
Thuisbegeleiding
 Voorwaarden: inschrijfbaar of ingeschreven zijn
in het VAPH – vermoeden van een handicap
 Maximum 20 begeleidingen over 20 maanden
 Gratis
3
Definitie
“ Een vorm van procesbegeleiding waarbij een
persoon met een handicap en direct
betrokkenen actief bijgestaan worden in het
verhelderen van hun ondersteuningsbehoeften
en in het samenstellen, coördineren en
opvolgen van een ondersteuningspakket dat
aansluit bij deze noden en bijdraagt aan de
kwaliteit van leven. ”
4
Principes
Empowerment
o Keuze en controle
 Informatie
 Individueel
 Betrokken
 Tevredenheid controleren
o Benutten en versterken van de mogelijkheden en
competenties
 Basis
 Actieve rol en verantwoordelijkheid
 Zelfvertrouwen en competenties verwerven
 Mogelijkheden en interesses uitbreiden
 Alle doelgroepen actief betrekken
5
Principes
Vraaggestuurde ondersteuning
o Person-centered support
o Voorwaarden:
 Geboden op momenten en plaatsen en op een wijze
die aansluiten bij wat de gebruiker wil
 Ondersteuning bieden bij de invulling van zijn of haar
leven
6
Principes
Betrekken van het sociaal netwerk
o Functie:





Emotioneel-affectieve steun (begrip, aandacht, vriendschap, waardering,…)
Sociale steun (erbij horen, verschillende sociale rollen opnemen,…)
Informatieve steun (informatie, advies, feedback geven,…)
Praktische of instrumentele steun (vervoer, materiële hulp, huishouden,…)
Integratie (contacten leggen om te kunnen deelnemen aan de samenleving)
o
De kenmerken en mogelijkheden van het netwerk kennen
o
Medestanders, ondersteuners
o
Prioritair
o
Actieve interventies uitvoeren om netwerk uit te bouwen en te
versterken
7
Principes
Volwaardig partnerschap
o
o
o
o
o
o
Elk een eigen inbreng en gedeelde
verantwoordelijkheid
Er is dialoog en er wordt onderhandeld
Gedeeld perspectief en gezamenlijk doel
Respecteert de keuzes, waarden en prioriteiten
Eerlijke en open communicatie in begrijpelijke
taal: alle informatie geven, informatie doorgeven
aan derden
Vertrouwen, bondgenoot
8
Principes
Inclusieve ondersteuningsvormen
o
Zoveel mogelijk ondersteuning in gewone
situaties: school, vrije tijd, werk, …
o Gebruik sociaal netwerk: brug naar
samenleving
o Onderhandelen met reguliere diensten om
hun aanbod toegankelijk te maken
o Samenwerking en afstemming tussen sociaal
netwerk en professionele hulpverlening
9
Fasen
1. Opstartfase
o
Definitie
Wederzijdse kennismaking waarin wordt nagegaan of TRB een antwoord kan
bieden op de vragen van het cliëntsysteem.
Neen? Op zoek gaan naar alternatieven
Ja? Overeenkomst afsluiten
o
Taken





o
Zicht krijgen op de cliënt en het cliëntsysteem
Zicht krijgen op de vraag en het doel van het cliëntsysteem
Informatie geven over wat TRB inhoudt
De principes op een begrijpbare manier overbrengen
De keuze laten maken of het al dan niet starten van TRB
Praktijk
10
Fasen
2. Vraagverduidelijking
o
Definitie
Het verkennen en verhelderen van de ondersteuningsnoden en de daaruit
afgeleide vragen van de cliënt en zijn directe omgeving op de
verschillende levensdomeinen.
o
Taken



o
Informatie verzamelen
In kaart brengen van zijn ondersteuningsnoden en vragen en het bepalen
van de prioriteiten door het cliëntsysteem
Confrontatie aangaan met hun wensen en verwachtingen enerzijds en
hun mogelijkheden en beperkingen anderzijds
Praktijk
11
Fasen
3. Planning
o Definitie
In de planningsfase ondersteunt de trajectbegeleider de zoektocht van het
cliëntsysteem naar relevante en op maat gesneden antwoorden op
vragen die afgeleid worden van de ondersteuningsnoden
o Taken




Opstellen van een individueel trajectplan
Vertrekkend van de vragen van de cliënt nagaan welke antwoorden
mogelijk zijn
De mogelijke alternatieven bespreken met het cliëntsysteem
De gemaakte keuzes omzetten in duidelijke afspraken
o Praktijk
12
Fasen
4. Linking
o Definitie
In deze fase gaat de trajectbegeleider samen met het cliëntsysteem de
gemaakte afspraken activeren door o.a contacten te leggen met alle
betrokkenen en hen mobiliseren om het plan te verwezenlijken
o Taken



Mobiliseren en activeren van diverse partners om de gewenste
ondersteuning te realiseren
Het aanbod afstemmen op de vraag van de cliënt
Het coördineren van de verschillende hulpverleningsbronnen
o Praktijk
13
Fasen
5. Opvolging en evaluatie
o Definitie
Dit houdt in dat men het hele proces kritisch zal bewaken en opvolgen,
evalueren of de geboden ondersteuning nog steeds een antwoord geeft
op de noden van de cliënt en zijn systeem en dit eventueel bijsturen. Er
wordt nagegaan of de ondersteuning daadwerkelijk een verbetering geeft
aan de kwaliteit van leven van de cliënt
o Taken



Opvolgen en evalueren van de ondersteuning samen met het
cliëntsysteem
Bij conflicten bijsturen en bemiddelen
Verhoging van kwaliteit van leven nagaan
o Praktijk
14
Fasen
6. Afronding
o Definitie
Als de vooropgezette doelen bereikt zijn, wordt er tijd vrijgemaakt om na te
denken over het al dan niet verder zetten van de trajectbegeleiding
o Taken




Nagaan welke argumenten er zijn om trajectbegeleiding verder te zetten
Nagaan welke argumenten pleiten voor het stopzetten van
trajectbegeleiding
Samen de beslissing maken: verder zetten of stoppen?
Algemene evaluatie
o Praktijk
15
Download