Overzicht van de lesstof

advertisement
STUDIEPLAN
Naam cursus
SOCIAL MEDIA COACHING
Onderwijsinstelling
SORAG-Akademie.
Vakgebied van de studie
Psychologie
Overzicht van de lesstof
Is aangegeven aan het einde van dit studieplan.
Competenties van de gediplomeerde cursist van bovenstaande cursus/opleiding
De gediplomeerde cursist voldoet aan onderstaande competenties die noodzakelijk zijn voor het op
een verantwoorde wijze uitoefenen van werkzaamheden ten aan zien van de in de betreffende
cursus/opleiding opgedane kennis.
Instroomniveau
Om aan deze opleiding deel te nemen beschikt de gediplomeerde cursist over een vooropleiding op
ten minste mbo-niveau, maar bij voorbaat hbo-niveau.
Kennis en inzicht
Heeft aantoonbare kennis en inzicht ten aanzien van het bovenstaande vakgebied, waarbij wordt
voortgebouwd op het niveau dat bereikt is bij eerder gevolgd onderwijs en dit wordt overtroffen c.q.
verdiept. Functioneert doorgaans en indien noodzakelijk met ondersteuning van gespecialiseerde
handboeken en vakliteratuur, waarin enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste
ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Kennis en inzicht bieden een basis of kans om een nuttige
bijdrage te bieden aan het ontwikkelen en/of toepassen van de kennis op dit vakgebied, al dan niet in
onderzoeksverband.
Toepassen van kennis en inzicht
Is in staat om zijn of haar kennis en inzicht op een dusdanige wijze toe te passen, dat dit een
professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties
voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het
vakgebied, ten einde probleemoplossende methoden toe te passen in nieuwe of onbekende
omstandigheden binnen een bredere context die gerelateerd is aan het vakgebied en is in staat om
kennis te integreren en met complexe materie om te gaan.
Oordeelsvorming
Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te
vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, medische,
wetenschappelijke of ethische aspecten en is tevens in staat om een gefundeerd oordeel te
formuleren op grond van volledige of onvolledige informatie die verbonden zijn aan het toepassen van
de eigen kennis.
Communicatie
Is in staat om informatie, ideeën, conclusies en oplossingen, alsmede de kennis, motieven en
overwegingen die hieraan ten grondslag liggen duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een
publiek bestaande uit hulpvragers, specialisten en niet-specialisten.
Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een
grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter.
Uitstroomniveau
Is in staat om het geleerde op hbo-niveau en op een verantwoorde wijze toe te passen binnen de
coachingspraktijk.
D:\317547108.doc
-1-
Lesstof
Les 1
Inleiding in de sociale media
De mens is uniek
De mens is ook in staat zich aan zijn omgeving aan te passen
De uitvinding van elektriciteit was erg belangrijk
De gevolgen van de industriële revoluties
Jongeren lijken meer de richting te gaan bepalen van onze samenleving
De oermens
Steeds meer in staat om op sociaal gebied anders actief te zijn
Het gedrag van de mens is altijd afgestemd op het overbrengen van een boodschap
Communicatiemiddelen in vogelvlucht
Slapen in gebarentaal
De boekdrukkunst
Netwerk van seinposten
De uitvinding van de telefoon
De uitvinding van radio en tv
De computer
Internet, iPhones en smartphone
Sociale media
Samenleven alleen mogelijk door communicatie
Normen en waarden boeten in
Definitie van sociale media
Het zoeken van gelijkgestemden
Praktijkvoorbeeld
Het begrip ‘sociaal’ is niet zomaar gekozen
Internet geheel van wereldwijde computernetwerken
Verschillende soorten sociale media
Communicatie
Bij communicatie zijn verschillende factoren werkzaam
Praktijkvoorbeeld
De vijf belangrijkste communicatieve vaardigheden
Spreken
Non-verbaal (lichaamstaal)
Luisteren
Schrijven
Lezen
Grote gevolgen voor communicatieve vaardigheden
Gevolgen van gedragingen
Emotionele functie
Directe functie
Verwijzende functie
Contactleggende functie
Enige kennis en vaardigheid gewenst
Behoefte aan sociaal contact
De piramide van Maslow
Individualisering
Lichamelijke behoeften
Veiligheid en zekerheid
Sociaal contact
Waardering en erkenning
Zelfontplooiing
Praktijkvoorbeeld
D:\317547108.doc
-2-
Het belang van sociale media
Wat is het belang van sociale media voor de samenleving?
Wegwijs in de sociale media
Begrippen
Account
App
Apple
Bangalijst
Bezemen
BlackBerry
Blog
Bloggers
Bluetooth
Chatten
Computer
Cyberbaiting
Cyberpesten
Dating
Digitaal pesten
Domeinnaam
Downloaden
Draadloos internet
eBooks
Ekudos
E-mail
Facebook
Follower
Gamen
Gameverslaving
Google
Habbo
Hyves
Internet
Internetverslaving
IP-adres
iPad
iPhone
Laptop
Link
LinkedIn
Modem
Netwerken
Nintendo
Online
PC
Pingen
Pingchat
Playstation
Posten
Skype
Smartphone
Spam
Spamfilter
Surfen
Tag
Thetering
Tumblr
Tweet
D:\317547108.doc
-3-
Tweetdeck
Twitter
UberSocial
Virus
Virusscanner
Viral effect
Virtuele wereld
Web
Webcam
Weblog
Whatsapp
Wi-Fi
Wiki
Les 2
Mediawijs
Creatief taalgebruik en sociale media
Het belang van mediawijsheid is groot
Multitasken
Frontaalkwab
Sociale mediastress
Mediawijsheid
Praktijkvoorbeeld
Individualisering
Verplichte burgerschapsvorming
Media-educatie
Kerndoelen voor mediawijsheid
Kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie
Cultuureducatie is het leren over cultuur
De massamedia
Praktijkvoorbeeld
Wanneer begin je kinderen mediawijs te maken?
Praktijkvoorbeeld
Het gebruik van de tablet
Kritische houding van ouder en opvoeder
Kennisgebieden mediawijsheid
Techniek
Tekstverwerken
Zoekmachines
Virusscan
Interactieve media en sociale media
Onderscheid sociale media
Sociale netwerken zijn erg gevoelig voor trends
Keuze sociale media afhankelijk van de gebruiker
Praktijkvoorbeeld
Kinderen leren niet alle vaardigheden aan
Analyse
Praktijkvoorbeeld
Trending topic
Hoe is de houding van de gebruiker?
Verantwoordelijkheid
Mediageletterdheid
Herkomst informatie
Web 2.0 (internet)
Reflectie
D:\317547108.doc
-4-
Burgerschapsvorming
Bangalijsten
Creativiteit bij nieuwe media
Praktijkvoorbeeld
Omgaan met de sociale media
Beginsituatie
Ontwikkelingsfasen van het kind
Optimaal gebruikmaken van talenten
Competenties van het kind
Competenties van de opvoeder
Behoeften van de gebruiker
Persoonlijke doelen
Houding van de gebruiker
Houding van de opvoeder
Samenvatting
Les 3
Media
Utopie of werkelijkheid?
Omschakelen van de online wereld naar de fysieke wereld
De virtuele werelden als oefenterrein van de werkelijkheid
De wereld van volwassen verandert onbewust
Beeldschermcultuur
Geconcentreerd lezen wordt steeds moeilijker
Onderzoek naar de invloed van beelden
Het begrip media
Functies van de media
Praktijkvoorbeeld
Invloed van de media
Het maken van keuzes
Praktijkvoorbeeld
Mediagebruik
Er wordt door kinderen en jongeren meer tv gekeken dan vroeger
Populariteit van de media
1. Ontspanning
2. Kennis opdoen en nieuwe ontdekkingen beleven
3. Samen spelen
4. Gewoonte
Lichaamshouding en klachten tijdens het kijken
Tips om CVS te voorkomen
Behalve oogklachten komen tal van andere klachten voor
Tips om lichamelijke klachten te voorkomen
Media en sociale ontwikkeling
Oppassen voor een isolement
Motorische ontwikkeling van het kind
Obesitas
Financiën
Concentratie
Tips voor opvoeders
Sociale media (2)
Generatiekloof
Uitspraken over de media
Jongeren versus volwassenen
Kenmerken van jongeren die de hele dag online zijn
Kenmerken van jongeren die vaak offline zijn
D:\317547108.doc
-5-
Kenmerken van volwassenen die nauwelijks sociale media gebruiken
Kenmerken van volwassenen die online zijn
Praktijkvoorbeeld
Bestaansrecht van sociale media
Kenmerken van het gebruik van sociale media
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Verschillen in het gebruik bij bepaalde leeftijdsgroepen
Praktijkvoorbeeld
De invloed van sociale media
Voordelen van sociale media
Negatieve effecten
Les 4
Doelgroepen
Overzicht sociale media
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
De inzet van sociale media
Social audio
Podcasting
Praktijkvoorbeeld
Social video
YouTube
Praktijkvoorbeeld
Gewelddadige filmpjes
Happy slapping
Sharking
Rape
Robbery
Violence
Cyberbaiting
Bezemen
Verbieden van gewelddadige films
Onherkenbaar maken van gezichten (blurren)
Praktijkvoorbeeld
Kijkwijzer
Praktijkvoorbeeld
Social photo’s
Sociale dating
Datingsites
Praktijkvoorbeeld
Chatten
E-mail
Social networking
Profielsites
Virusrisico’s
Praktijkvoorbeeld
Sociale networking en onderwijs
Techniek steeds geavanceerder
Pushmeldingen
Je uiten zonder gezien te worden
Het aantal vrienden geeft status
Vaste waarden voor communicatie via sociale netwerksites
SMS
Hyves
D:\317547108.doc
-6-
Facebook
LinkedIn
Social weblogs en microblogs
Twitter
Social gaming
Praktijkvoorbeeld
Social gaming binnen social networking
Second Life
World of Warcraft
Andere sociale media
Social wiki’s
Social forums
Sociale media en marketing
Les 5
De grenzeloze generatie
Coaching
De wereld van internet
Praktijkvoorbeeld
Twijfels over het gebruik van sociale media
De stand van zaken
Grenzen tussen gebruikersgroepen verkleind
Jonge generatie en sociaal mediagedrag
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Het sociale mediagedrag van individuen nader bekijken
Snelle ontwikkelingen hebben positieve en negatieve effecten
Sociaal mediagedrag nader bekeken
Hoezo betrouwbaar?
Boodschappen worden vaak voor waar aangenomen
Praktijkvoorbeeld
Profielen opstellen bij sociale media
Beoordeling door analyse
Betrokkenheid
Surfgedrag
Leesvaardigheden
Praktijkvoorbeeld
Tekstsoorten
Tekststijl
Aanpak van het aanleren van vaardigheden
Lees- en informatievaardigheden
Waar vind je informatie?
Informatievaardigheden
Wie is de auteur?
Wat is het doel van de website?
Waar gaat de informatie over?
Hoe wordt de informatie verwerkt?
Basisoefening surfen op internet voor kinderen
Basisoefening sociale media voor kinderen
Reflectie op mediagedrag
Emotionele ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling en identiteit
Vriendschap
Reflectie vriendschap
D:\317547108.doc
-7-
Respect
Reflectie online respect
Praktijkvoorbeeld
Privacy
Reflectie op privacy
Invloed van sociale media op onze taal
Reflectie op taalgebruik
Morele ontwikkeling
Reflectie op morele kwesties
Mediageweld
Reflectie op geweld
Seksualiteit
Reflectie op seksualiteit
Houvast
Tips
Les 6
Hoe goed ken ik jou?
Een nieuwsbericht
Privacy
Reflectie en mediawijsheid (1)
Profielpagina verplicht
Praktijkvoorbeeld
Anonimiteit
Cyberpesten
Cyberpesten getuigt van weinig respect voor de ander
Praktijkvoorbeeld
Bij cyberpesten hebben we te maken met twee groepen
Cyberpesten is een lastig fenomeen
Vormen van cyberpesten
Bangalijst
Grooming
Bezemen
Cyberbaiting
Haatfilmpjes
Online schelden of bedreigen
Happy slapping
Flamers
Reflectie en mediawijsheid (2)
Groepsgerichte aanpak van cyberpesten
Seksualiteit en identiteit
Grenzen vervagen
Seks is uit de taboesfeer gehaald
Vertrouwen kweken
Reflectie en mediawijsheid (3)
Ontwikkelen van de identiteit
Reflectie en mediawijsheid (4)
Individualiteit en identiteit
Reflectie en mediawijsheid (5)
Gamen
Praktijkvoorbeeld
Gamen als vrijetijdsbesteding
Gedrag en status van de gamer
Negatieve effecten van het gamen
Reflectie en mediawijsheid (6)
D:\317547108.doc
-8-
Gameverslaving
Reflectie en mediawijsheid (7)
Geweld in games
Reflectie en mediawijsheid (8)
Therapeutisch gamen
Gokverslaving
Reflectie en mediawijsheid (9)
Loverboys
Reflectie en mediawijsheid (10)
Functionele mediawijsheid
De praktijk van opvoeden en coachen
Taak van de ouders
Taak van het onderwijs
De taak van de overheid
De taak van de social media coach
Onzorgvuldig gebruik van de sociale media
Reflectie en mediawijsheid (11)
Afspraken en protocollen
Kinderen creativiteit op mediagebied bijbrengen
D:\317547108.doc
-9-
Download