Afspraken 19-5-2015 - Daltonregio Groot Zwolle

advertisement
Agenda studieochtend:
Reflectie en
persoonlijkheidsontwikkeling
datum:
plaats:
dinsdag 19 mei 2015, 0900-12.00
Mijnplein Raalte
Een dalton school moet –net als bij rekenen of taal- ouders
kunnen garanderen dat de school hun kind helpt heldere
doelen te bereiken qua persoonlijke ontwikkeling.
Dag allemaal,
Ik heb beloofd jullie enkele zaken op te sturen.
Bijgevoegd de powerpoints en de basis portfolio van De Sleutel uit Deventer. Lees vooral ook hun toelichting!
Ik-doelen verschijnen zondag op de website van de regio (met dank aan Bert Stam).
Als je zelf een bijdrage hebt rond rapportage, portfolio: opsturen naar Bert en DELEN met elkaar! (aub cc aan
mij, want ook ik ben nieuwsgierig (zoals je zonder twijfel door hebt gekregen)
Links:
Goede ideeën van collegascholen
www.daltondeventer.nl/reflectie (NB de hele site zal binnenkort migreren naar www.saxion.nl/daltondeventer).
Boekje over portfolio:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.kpcgroep.nl/~/media/files/documentenpo/re
flectie.ashx&ei=LTBBVaqyAsOmsgGT7YDwBg&usg=AFQjCNHvgiJTKsCD6xG-1uCcRM9bcl_x7A&bvm=bv.92189499,d.bGg
Portfolio prezi uit Heerhugowaard (CampusColumbus)
http://prezi.com/2obcuagdqwue/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Reflectie en tekeningen in Boxmeer:
http://debakelgeert.nl/Groepen/Groep 5-6/reflectie/
Aanbevolen literatuur
•
•
•
http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/Berends_Rene_2012_Reflectie_en_dalton-ori.pdf
http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/jrg94_nr8_april2010_A.Boutellier_Reflectie_werkt_pag_20_23.pdf
www.kpcgroep.nl/~/media/files/documentenpo/reflectie.ashx
• http://www.daltondeventer.nl/reflectie/map/eBook-De-Reflectieve-Leraar.pdf
Al eerder gelezen:
•
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Doelen_stellen_met_je_leerlingen_01.pdf
Heeft jouw school mooie zaken ontwikkeld, stuur je die dan (zo mogelijk met beelden en toelichting) naar mij?
Groet,
Hans Wolthuis
0570-603085, 06-19073422, [email protected]
www.dalton.nl, www.daltondeventer.nl, www.focusopdalton.nl, www.daltononderzoek.nl
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Dalton Vereniging in maart 2015 werd
de kernwaarde Effectiviteit /efficiency opnieuw gedefinieerd. Een belangrijke ontwikkeling. Naar mijn
mening zou onderstaande tekst het uitgangspunt kunnen zijn van lek daltonboek anno nu. Hieronder
de letterlijke tekst.
4. Effectiviteit/efficiency
`
“Efficiency measure “ a simple and economic reorganization of the school”
Effectiviteit: de hoofddoelstelling van dalton is Parkhurst’s ‘Fearless human being’, de mens zonder vrees, die
zich verantwoordelijk weet en voelt en die deze verantwoordelijkheid ook aankan. Het gaat om rendement op
het terrein van onderwijsopbrengsten en op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie
gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan
het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent.
Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua
persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten (in relatie tot hun leeftijd)
ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.
Efficiency/doelmatigheid: een daltonschool probeert zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken.
Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het
kan, samenwerken als dat wenselijk is.
Een daltonschool leert haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en
ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen.
Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces en leerresultaten en op
zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling.
Vertrouwen is de basis. Een situatie, waarin
de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt
en ook gevraagd wordt verantwoording af
te leggen over wat hij gedaan heeft met het
in hem gestelde vertrouwen. In deze visie op
dalton leert een leerling steeds meer zichzelf
aan te sturen (zelfregulatie) en wordt
‘ownership’, of zelfs ‘leadership' van de
leerling steeds belangrijker. Hierbij speelt de
nieuwe kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol
uit:
http://www.dalton.nl/images/documentenbestuur/Daltonidentiteit_ALV250315.pdf
Download