sjabloon met briefhoofd

advertisement
SBO De Driesprong
Sloterweg 1192
1066 CV Amsterdam
tel: 020-6175220
email: [email protected]
www.sbodedriesprong.nl
Nieuwsbrief SBO De Driesprong
Juni 2015
Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Zoals altijd, gaat het schooljaar na de meivakantie heel snel! We zijn dan ook al begonnen aan de
laatste schoolweken van het jaar. Hierbij ontvangt u onze op één na laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Alle nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website.
Rapport en ontwikkelingsperspectief
De kinderen zijn deze week gestart met de toetsperiode. De komende dagen zullen ze getoetst
worden op de verschillende vakgebieden. De komende maand krijgt uw kind zijn of haar tweede
rapport mee! Het rapport is echt bedoeld voor uw kind en daarom zo opgesteld dat het voor uw kind
begrijpelijk en motiverend is. Dat betekent dat wij de goede resultaten uitlichten maar ook bij wat
minder goede resultaten een bemoedigend woord geven. Uw kind heeft hard gewerkt en mag trots
zijn op het resultaat!
Voor een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van uw kind, krijgt u een uitnodiging voor het OPP
gesprek. Het gesprek rondom het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Aan de hand van het
OPP (beginsituatie en onderwijsbehoeften van uw kind) bespreken wij gedetailleerd de prestaties
van uw kind en krijgt u inzicht in de vorderingen op de verschillende leergebieden.
Gezonde school
Behalve dat we de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op willen laten doen, streven
we er ook naar de gezondheid van onze leerlingen te bevorderen. De komende periode zullen wij
daar extra aandacht aan gaan geven. Het thema Leefstijl “lekker gezond!”, waar we deze periode
mee starten, staat in het teken van gezondheid. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en
redzaam gedrag. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook
gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol.
Gedurende het hele jaar werken we aan de onderstaande thema’s van de gezonde school:
1. Voeding:
Wij besteden in de groepen tijd aan het
onderwerp voeding. Uiteraard doen we dit het
hele jaar. Zo mogen kinderen geen frisrank of
snoep mee naar school, stimuleren we de
“gezonde’ traktatie en hebben we bij diverse
gelegenheden aandacht voor het belang van goed
ontbijten. Daarnaast kan de schoolarts bij
ongezonde eetgewoonten, overgewicht en
ondergewicht kinderen doorverwijzen naar een
passend ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld
hulp van een diëtist.
2.Sport en bewegen:
Vanaf volgend schooljaar zal het vak
lichamelijke opvoeding (gym) een grotere
plaats innemen op het rooster. Kinderen
krijgen dan twee uur bewegingsonderwijs
per week. Ook stimuleren we het sporten
na school. Zo is onze
schoolmaatschappelijkwerker intermediair
voor het Jeugdsportfonds. Een fonds dat
sportkansen creëert voor kinderen van 4 tot
18 jaar die om financiële redenen geen lid
kunnen worden van een sportvereniging.
3.Sociaal- emotionele
ontwikkeling
De methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling,
Leefstijl, wordt door alle
groepen gevolgd. Kinderen
ontwikkelen zich het beste
binnen een positief school
klimaat en een goede sfeer in
de klas. We werken gedurende
het jaar aan verschillende
onderwerpen om het
schoolklimaat te verbeteren en
sociale vaardigheden en
weerbaarheid van de leerlingen
te vergroten.
7.Relaties en seksuele
vorming
We bieden op school een
goede zorgstructuur waarin
aandacht is voor vragen en
problemen rond relaties en
seksualiteit. Daarbij wordt
periodiek nagegaan of de
leerlingen zich prettig en
veilig voelen op school.
Daarnaast hebben we twee
vertrouwenspersonen
(mannelijk en vrouwelijk) in
de school die dit als
aandachtspunt heeft. Kinderen
kunnen bij hem/haar terecht
als er vragen of problemen
zijn omtrent dit onderwerp of
andere oderwerpen waarbij de
leerling met een volwassene
van gedachten wil wisselen.
4.Roken en alcohol
Uiteraard besteden we op
school aandacht aan de
risico’s van roken en alcohol.
Daarnaast hebben wij een
rookvrij speelplein.
6.Hygiëne, huid en gebit
Een aantal keer per jaar
controleren we de kinderen,
met behulp van een aantal
ouders, op luizen. De
schoolarts roept de kinderen
minimaal twee keer in hun
schoolloopbaan op voor een
algemeen onderzoek.
9.Mediawijsheid
Scholen spelen een
belangrijke rol bij
mediawijsheid. Door op de
basisschool aandacht te
besteden aan bewust, veilig
en positief gebruik van
digitale media, worden
kinderen mediawijs. Nu al
wordt er in de groep
aandacht besteed aan
mediawijsheid. Het komende
jaar zullen we Mediawijsheid
structureel opnemen in het
lesprogramma.
5.Milieu
We trachten ons
schoolgebouw zo
schoon mogelijk te
houden. We
werken met een
schoonmaakdienst
en vanuit de
stichting Kolom
wordt er jaarlijks
gekeken naar
mogelijke
verbeterpunten om
de school en
omgeving gezond
te houden!
8.Fysieke
veiligheid
In het
veiligheidsplan,
staat beschreven hoe
we de veiligheid in
en om de school
garanderen,
inventariseren we de
risico’s en welke
stappen we zetten
om risico’s tot een
minimun te
beperken. Binnen de
school zijn twee
medewerkers
opgeleid tot BHV’er
(Bedrijfsongevallen
hulpverleners)
Activiteitenkalender
De komende tijd staan er diverse leuke uitstapjes op het programma. De leerlingen van de groepen
Ster, Komeet en Meteoor gaan in het kader van natuuronderwijs naar Artis. Behalve naar de dieren
kijken, zullen ze ook dit jaar weer een les volgen om wat meer te leren over de natuur. De leerlingen
zullen afreizen met het openbaar vervoer. Wij zullen zorgdragen voor de vervoerskaarten dus de
leerlingen hoeven geen chipkaart mee te nemen.
De leerlingen uit de groepen Zon, Aarde en Planeet zullen in het kader van cultureel erfgoed of
techniek een museum bezoeken. Ook voor deze groepen is het vervoer geregeld.
Datum
Maandag 1 t/m
vrijdag 5 juni
Activiteit
Voor wie?
Vervolg toetsweek
Alle groepen
Maandag 1 t/m
donderdag 4 juni
Avondvierdaagse
Leerlingen die zich
hebben opgegeven
Donderdag 11 juni
Excursie Nemo
Groep Planeet
Donderdag 25 juni
Excursie Tropenmuseum
Groep Zon
Vrijdag 26 juni
Rapporten mee
Alle groepen
Vrijdag 26 juni
Excursie Artis
Groep Ster. Komeet
en Meteoor
Maandag 29 juni
Excursie Rijksmuseum
Groep Aarde
Maandag 29 juni
Oudergesprekken (OPP)
Ouders
Dinsdag 30 juni
Afscheid van de schoolverlaters
Iedereen
Bekijk de volledige en actuele jaarkalender op www.sbodedriesprong.nl
Download