Studieplan

advertisement
Studieplan
In de opleiding Kindercoaching hbo worden de volgende onderwerpen behandeld:
Les 1
Inleiding
Opvoeden vroeger en nu
Kinderen werden niet serieus genomen
Kwaliteit opvoeden is verbeterd
Talenten en vaardigheden
Praktijkvoorbeeld
Kind is uitgangspunt
Iedereen is anders
Grenzen ontdekken
Hulp bij de opvoeding
De kindercoach is er voor het kind
Het kind in zijn omgeving
Laagdrempelig
Gelukkig zijn
Kind en geluk
Praktijkvoorbeeld
Filosoferen over geluk
Praktijkvoorbeeld
Kinderen observeren
Gevoelens zichtbaar maken
Verbondenheid
Anderen gelukkig maken
Kleine dingen
Leren omgaan met omstandigheden
Normen en waarden
Wetgeving
Culturele verschillen
Algemene waarden
Respect
Eerlijkheid
Rechtvaardigheid
Verdraagzaamheid
Grenzen zijn opgeschoven
Praktijkvoorbeeld
Normbesef
Opvoeding
Voordoen en nadoen
Prikkels van buiten
Leren door doen
Verschillen binnen één gezin
Praktijkvoorbeeld
Geen pasklaar programma
Opvattingen veranderen
Ervaringen uitwisselen
Het kind ontdekt de wereld
Het kinderlijke gaat eraf
Vroegtijdig ingrijpen
Pedagogiek en didactiek
De ouder als opvoeder
Praktijkvoorbeeld
Contact is essentieel
Andere opvoeders
Oudere broers en zussen
Peuterleidsters
Leerkracht basisschool
Leraar vervolgonderwijs
Leidster kinderopvang/gastouder
Groepsleiders/pleegouders
Sport, spel en hobby
Opvoeden als bewuste keuze
Wat is Kindercoaching?
De kindercoach is er voor het kind
Stap voor stap
De kindercoach en de ouders
Zetje in de goede richting
Kreten om hulp
Praktijkvoorbeeld
Snelle hulp
Feedback
Werken met het kind
Praktijkvoorbeeld
Interventies
Het belang van kindercoaching
Praktijkvoorbeeld
Dicht bij de mensen
Plan van aanpak
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Het kind sterker maken
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Praktijkvoorbeeld
Elkaar begrijpen
Nieuwe inzichten opdoen
Praktijkvoorbeeld
Stel je eigen doelen
Hoe ga je je kennis gebruiken?
Trek geen partij
Les 2
Het kind centraal
De ontwikkeling van het kind
Algemene kenmerken
Factoren die de ontwikkeling beïnvloeden
Leefgewoontes
Milieu
Jongen of meisje
Aangeboren afwijkingen
Praktijkvoorbeeld
Ziekte
Praktijkvoorbeeld
Sociaal-emotionele factoren
Praktijkvoorbeeld
Pesten
Groeien volgens het ‘boekje'
Negatief gedrag
Ontwikkelingsfasen
Praktijkvoorbeeld
0-3 jaar
Sociaal gedrag
Taalgedrag
Ik-bewustzijn
Lopen en praten
Herinnering
3-7 jaar
Fantasie
Eigenwaarde
Zelfbeheersing
Onrustige periode
7-13 jaar
Praktijkvoorbeeld
Vriendschappen
Leergierig
Prepuberteit
Puberteit (14-17 jaar)
Adolescentie (17-21 jaar)
Praktijkvoorbeeld
Samenvattend
Cognitieve ontwikkeling
Motivatie
Voorwaarden voor het leren
Geheugen
Interesse
Betekenis
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Inzicht
Aha-belevenis
Inzicht en intelligentie
De metafoor van het lampje
Keuzes maken
Taalontwikkeling
Omgeving
Stotteren
Begrip
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
De volwassene is het belangrijkst
Kinderen ontdekken elkaar
Regels en afspraken
Horen bij een groep
Praktijkvoorbeeld
Emotionele ontwikkeling
Vijf fasen van Sandström
Veiligheid
Zelfbeeld
Fouten maken mag
Wie ben ik?
De ‘grenzeloze' generatie
Krampachtig jong willen blijven
Kindtypen en leerstijlen
Lichamelijke kenmerken
Aanleg
Sociaal gedrag
Het nieuwsgierige kind
Het ongeïnteresseerde kind
Het zelflerende kind
Het impulsieve kind
Het angstige kind
Het rustige kind
Het drukke kind
Van ‘wat wil ik' naar ‘wie ben ik'
Wat wil het kind?
Te veel prikkels
Praktijkvoorbeeld
Te veel eisen
Kijken naar wat het kind kan
Beperkingen
Onzekere opvoeders
Aandacht
Voorbeeldgedrag
Opvoeden tot verbondenheid
Les 3
Het kind centraal (2)
Zo ging het in
Zo gaat het in
We zijn kinderen van onze tijd
Het kind en zijn verhaal
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeldvragen
Zelfvertrouwen
Dieren
Andere mensen
Doel van het leven
Bestaansvragen
Uit het leven gegrepen
Luxe is vanzelfsprekend
Geen vaste plek meer
Normvervaging
Meedoen moet
Leven in een droomwereld
Heftige emoties
Milieuproblematiek
Slechte leefstijl
Beeldcultuur
Echtscheiding
Afstanden
Praktijkvoorbeeld
De overheid
Competentie
Drie pijlers
Vaardigheden
Feedback
Sociale competentie
Sociale competentie observatielijst (SKOL)
Morele ontwikkeling
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Praktijkvoorbeeld
Emoties
Moraliteit
Morele gevoelens
Emoties benoemen
Praktijkvoorbeeld
Verwachtingen
De lat ligt hoog
Praktijkvoorbeeld
Te lage verwachtingen
Als het niet goed gaat
Praktijkvoorbeeld
Alert zijn
Signaleren
Juist interpreteren
Dossier
Methodes
Praktijkvoorbeeld
Signaleren is het vertrekpunt
Kindercoach en signaleren
De rol van de ouders
Totaalbeeld
Observatie
Testen
Vragenlijsten, checklijsten, interviews
Voorbeeld vragenlijst
Voorbeeld checklist
Probleemgebieden
Les 4
De kindercoach
Kind en ouders
Praktijkvoorbeeld
Verschillende gezinnen
Het goede voorbeeld
Wat wil ik als kindercoach bereiken?
Stel een doel
Uitgangssituatie
Het probleem inventariseren
Waar doet zich het probleem voor?
Kenmerken kind
Competentie
Praktijkvoorbeeld
Hoe beleeft het kind het zelf?
Begeleiding in drie fasen
Oriënterende fase
Tussenevaluatie
Eindevaluatie
Samen op weg
Gevoelens onder woorden brengen
Het uiten van gevoelens
Harmonie en disharmonie
Praktijkvoorbeeld
Vragen om hulp
De 5 B's
Bedoeling
Betrokkenheid
Betekenis
Begeleiding
Balans
Op weg naar evenwicht
Praktijkvoorbeeld
Omgeving
Praktijkvoorbeeld
Begeleiding en perspectief
Hulpvraag stellen
Doel
Praktijkvoorbeeld
Vaardigheden van de kindercoach
De persoon van de kindercoach
Autonomie
Praktijkvoorbeeld
De praktijk
Om welk probleem gaat het?
Stappenplan
In gesprek komen
Blijf signaleren
Praktijkvoorbeeld
Analyse en diagnose
Plan van aanpak
SMART-doelen
Uitvoering plan van aanpak
Evaluatie
Praktijkvoorbeeld
Het eerste gesprek
Faalangst
Vragenlijst
Samen een plan maken
Feedback
Resultaat
Emoties
Basisemoties
Communicatie
Zelfbeheersing
Emotiecirkel
Doel
Plan van aanpak
Reactie
Evaluatie
Emotie
Resultaat
Handvatten
Les 5
Inleiding
Intelligentie
Talige intelligentie
Logisch-mathematische intelligentie
Visueel-ruimtelijke intelligentie
Tactiel-motorische intelligentie
Muzikale intelligentie
Naturalistisch-ecologische intelligentie
Inter-persoonlijke intelligentie
Intra-persoonlijke intelligentie
Praktijkvoorbeeld
Aanleg stuurt de ontwikkeling
Denkvermogen en geheugen
Zintuiglijk geheugen
Korte termijngeheugen
Lange termijngeheugen
Kapstokmethode
Methode van Loci
Beeld en body
Denkfouten
Kwaliteiten
Het talentenboekje
Het verhaal
Praktijkvoorbeeld
Jouw talent
Woordtalent
Cijfertalent
Doeltalent
Muziektalent
Natuurtalent
Beeldtalent
Samentalent
Zelftalent
Verwerking van de opdrachten door de cliënt
Verwerking van de uitgevoerde opdrachten door de kindercoach
Praktijkvoorbeeld
Reflectie
Praktijkvoorbeeld
Afsluiting en evaluatie
Andere methoden
Verwachtingen
Manieren van leren
Leren voor later
Gebruiken wat je al weet
Leervormen
Leren door ervaring
Leren door imitatie
Leren door inzicht
Leren door waarnemen
Leren door het verwerven van feitenkennis
Leren door memoriseren
Leren door vorming van automatismen
Dynamisch leren
Geen motivatie
Vragen
Erkenning
Betrokkenheid
Vier leertypes bij kinderen
Kinderen die ontwikkelend leren
Praktijkvoorbeeld
Kinderen die ontdekkend leren
Praktijkvoorbeeld
Kinderen die gestuurd leren
Praktijkvoorbeeld
Kinderen die een ‘kindvolgende' aanpak nodig hebben
Praktijkvoorbeeld
Hersenen en leren
De hersenhelften
Voorwaarden om te leren
Basisregels
Het aanleren van ander gedrag
Het juiste moment
Op tijd ontspannen
Aandacht, betrokkenheid en oefening
Het probleem verwoorden
Spelsituaties
Praktijkvoorbeeld
Steeds een stapje verder
Les 6
Sociaal gedrag
Sociale vaardigheden
Geschreven en ongeschreven regels
Praktijkvoorbeeld
Factoren die van invloed zijn
Praktijkvoorbeeld
Het goede voorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Het begint in de wieg
Zelfvertrouwen
Sociale kennis, attitude en emotionaliteit
Sociale vaardigheden van de cliënt
Sociale vaardigheden van de kindercoach
Empathisch vermogen
Emotionele intelligentie
Empathie aanleren
Manieren om je empathisch vermogen te vergroten
Leer luisteren
Let op non-verbale communicatie
Help de ander
Draag samen verantwoordelijkheid
Leer probleemoplossend denken
Durf je kwetsbaar op te stellen
Leer met zoveel mogelijk mensen communiceren
Kinderen leren empathisch te zijn
Praktijkvoorbeeld
Sociale kennis is niet vanzelfsprekend
Praktijkvoorbeeld
Sociale houding
Emotionaliteit
Elementaire sociale vaardigheden
Praktijkvoorbeelden
Kinderen en taken
Taakbeleving
Impulsiviteit
Passiviteit
Matige aandacht
Gebrek aan structurering
Gebrek aan creativiteit
Vermoeidheid
Heldere doelen
Schema's
Praktijkvoorbeeld voor een schema
Cliëntdossier
Praktijkvoorbeeld
Verantwoordelijkheid nemen en geven
Voorbeeldfunctie
Zelfreflectie
Verantwoording afleggen
Verantwoordelijkheid leren dragen
Prikkels geven
Zorg voor een veilige situatie
Geef het goede voorbeeld
Stel grenzen
Stimuleer de zelfkennis
Geef handvatten
De levenstaak
Reflectie en resultaat
Reflectievragen
Praktijkvoorbeeld
Reflecteren = leren
Succeservaringen
Voorwaarden voor succes
Ga uit van de competenties van het kind
Benader het gedrag positief
Succeservaringen moeten als het ware inslijten
Geef positieve feedback
Bespreek moeilijke situaties
Praktijkvoorbeeld
Zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Zelfbeeld
Gewaardeerd worden
Waardering hebben voor anderen
Ergens bij horen
Deugden
Wisselwerking
Praktijkvoorbeeld
Typen zelfbeelden
Reëel positief zelfbeeld
Praktijkvoorbeeld
Verondersteld vermogen
Praktijkvoorbeeld
Verondersteld onvermogen
Praktijkvoorbeeld
Reëel negatief zelfbeeld
Praktijkvoorbeeld
Diffuus zelfbeeld
Praktijkvoorbeeld
Zelfvertrouwen
Praktijkvoorbeeld
Zelfvertrouwen moet groeien
Zelfvertrouwen en gedrag
Zelfstandigheid
Zelf doen
Praktijkvoorbeeld
Les 7
Vaardigheden
Creativiteit
Praktijkvoorbeeld
Werkwijzen op een rij
Praktijkvoorbeelden
Tekenen
Materialen
Speelklok
Praktijkvoorbeeld
Muziek
Creatief denken
Filosoferen
Praktijkvoorbeeld
Diagnosticeren
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Onderzoeksmethoden
Empathisch vermogen
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Feedback
Praktijkvoorbeeld
Inzicht in eigen handelen
Voorwaarden
Geef jezelf feedback
Emoties onder controle
Observeren
Taken afmaken
Van feedback naar zelfcontrole
Praktijkvoorbeeld
Terugkoppelen wat je hebt gezien
Praktijkvoorbeeld
Het gesprek
Praktijkvoorbeeld
Spreken
Praktijkvoorbeeld
Luisteren
Praktijkvoorbeeld
Een boodschap overbrengen
Praktijkvoorbeeld
Een boodschap ontvangen
Praktijkvoorbeeld
Stembuigingen gebruiken
Praktijkvoorbeeld
Reageren
Praktijkvoorbeeld
Spraakoefeningen
Praktijkvoorbeeld
Gebaren en mimiek
De aard van het gesprek
Les 8
Inleiding
Het gesprek (vervolg)
Het begeleidingsgesprek
Openstaan voor de ander
Helder formuleren
Op tijd stoppen
Niet domineren
Goed luisteren
De juiste vragen stellen
De juiste tijdsduur bepalen
Het verloop goed volgen
Doelgericht te werk gaan
Overtuigend en motiverend klinken
Bij de leeftijd aansluiten
Communiceren met jongeren
De straatcultuur
Open en respectvol
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Samenvatting
Praktijkvoorbeeld
Leren communiceren
Gespreksregels
Praktijkvoorbeeld
Een moeilijk gesprek
Het interview
Vragen
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Schriftelijk interview
Praktijkvoorbeeld
Kinderen vaardigheden aanleren
Bewustwording
De juiste omgeving
Het eerste contact
Globale verkenning
Aan de slag
Problematiek vaststellen
Observeren
Manieren van observeren
Gestructureerd en ongestructureerd
Participerend en niet-participerend
Aandachtsgebieden
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Ontspanningsoefeningen
Praktijkvoorbeeld
Rouwverwerking
Praktijkvoorbeeld
Rouwproces
Rouwgedrag
Begeleiding bij rouw
Helpen aanvaarden
Aandacht voor de emoties
Wat er gaat veranderen
De herinnering bewaren
Voorbereiden op het verlies
Praktijkvoorbeeld
Boeken
Jongeren en rouw
Spel en speltherapie
Praktijkvoorbeeld
Als kinderen niet spelen
Het plezier
Positief zelfbeeld
Motoriek
Cognitieve vaardigheden
Sociale ontwikkeling
Ruimte en materialen
Praktijkvoorbeeld
Speltrends
Praktijkvoorbeeld
Les 9
Inleiding
In de praktijk
Snel ingrijpen
Zorgvuldigheid
Ken je beperkingen
Praktijkvoorbeeld
Praktische tips
Praktijkvoorbeeld
Probleemkenmerken
Hoe problemen ontstaan
Erfelijkheid en omgeving
Praktijkvoorbeeld
Kinderen met ADHD
ADHD is een verzamelnaam
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Medicijnen
Inzicht
Gedrag bewust maken
Motivatie en duidelijkheid
Belonen
Praktijkvoorbeeld
Praktische tips bij de aanpak van ADHD
Weekoverzicht
Praktijkvoorbeeld
Houd het kort
Praktijkvoorbeeld
Ontspanning
Beloning
Wees consequent
Praktijkvoorbeeld
Aandacht
Praktijkvoorbeeld
Structuur
Praktijkvoorbeeld
Prikkels
Basisregels
Adoptie
Identiteit
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Agressie
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Anti-sociale gedragsstoornissen
Agressief gedrag dat overgaat
Omgaan met agressief gedrag
Les 10
Inleiding
Angst
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Kinderlijke angsten
Angststoornis
Praktijkvoorbeeld
Scheidings- en verlatingsangst
Omgaan met een angstig kind
Punten van nadruk
Schoolangst
Oorzaken
Faalangst
Faalangst herkennen
De aanpak
Een rijtje vragen
Praktijkvoorbeeld
Vaste elementen
Aandacht
Complimenten en beloning
Overzichtelijkheid
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Structuur
Goede voorbereiding
Sociale angst
Factoren
Praktijkvoorbeeld
Aanpak
Angst voor alles wat anders is
Praktijkvoorbeeld
Sinterklaas
Onweer, donker en alles wat eng is
Stappenplan
Angst voor dieren
Praktijkvoorbeeld
Is de angst gegrond?
Waarschuwing maakt bang
Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
De begeleiding van een kind met PTSS
Normaliseren
Rouwen
Dwangstoornissen
Praktijkvoorbeeld
Behandeling
Vragen stellen
Laten ervaren
Autisme
Stoornis in het sociale contact
Obsessief gedrag
Communicatiestoornis
Gebrekkig voorstellingsvermogen
Opvallend goed geheugen
Diagnose
Signalen
De rol van de kindercoach
Structuur
Leren contacten leggen
Complimenten
Regels
Rituelen
Aandacht en geduld
Leren
Spelen
Aandachtspunten
Overzichtelijkheid
Eén activiteit
Spel uitbreiden
Spel verwoorden
Les 11
Inleiding
Bedplassen
Signaal
Openheid
Tijd en geduld
Praktische adviezen
Praktijkvoorbeeld
Chronische ziekte
Verwerking
Angst
In de groep
Praktijkvoorbeeld
Competenties
Praktijkvoorbeeld
Depressie
Praktijkvoorbeeld
Signalen
Oorzaken
Een veilige omgeving
Luisteren en praten
Lichaamsbeweging
Betrek ouders en leerkrachten erbij
Zelfvertrouwen vergroten
Ritme en structuur
Driftbuien
Consequent zijn
Zelfvertrouwen
Dyslexie
Praktijkvoorbeeld
Stress
Het abc van de begeleiding
Acceptatie
Begrip
Compensatie
Dispensatie
Extra hulp
Dyscalculie
Echtscheiding
Praktijkvoorbeeld
Praten over de scheiding
Eenzaamheid
Jongeren
Activiteiten
Faalangst
School
Vaardigheden aanleren
Gedragsproblemen
Op tijd ingrijpen
Gedragsstoornis en gedragsproblemen
Wat is gedrag?
Praktijkvoorbeeld
Voorbeelden probleemgedrag
Omschrijven
Praktijkvoorbeeld
Observeren
Diagnose
Het gewenste gedrag formuleren
Begeleiding
Begeleidingstechnieken
Praten
Praktijkvoorbeeld
Oefenen
Visualiseren
Belonen
Straffen
Regels stellen
Sociaal-emotionele factoren
Lichte gedragsproblemen
Zware gedragsproblemen
De omgeving
Waardering en respect
Deugden
Hoogbegaafdheid
Praktijkvoorbeeld
Kenmerken
Positieve kenmerken
Negatieve kenmerken
Begeleiding
Competenties
Sociale vaardigheden
Zelfbeeld
Faalangst
Autonomie
Les 12
Inleiding
Huiswerkbegeleiding
Structuur en overzicht
Tijdschema
Indeling leerstof
Aanpak
Praktijkvoorbeeld
Hoofdzaken en bijzaken
Jaloezie
Leerproblemen
Gerichte aanpak
Motivatie
Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Checklist
Nieuwetijdskinderen
Kenmerken
Praktijkvoorbeeld
Begeleiding
PDD-NOS
Pesten
Een vorm van geweld
Praktijkvoorbeeld
Anti-pestbeleid
Hulp
Ingrijpen
Sociale vaardigheden vergroten
Assertiviteit vergroten
Competenties
Omgeving
Evaluatie
Boeken
Pesten en discriminatie
Slaapproblemen
Praktijkvoorbeeld
Oorzaken
Aanpak
Slaapkamer is om te slapen
Syndroom van Asperger
Praktijkvoorbeeld
Overzicht bieden
Tijdschema
Voorbereiding
Voor- en nadoen
Syndroom van Gilles de la Tourette
Acceptatie
Structuur
Competentie
Ontspanning
Verslaving
Hulp
Praktijkvoorbeeld
Internetverslaving
Afsluiting
Praktische hulpmiddelen
Dieren
Homeopathie
Massage
Meditatie
Praktijkvoorbeeld
Muziek en beweging
Poëzie
Prentenboeken
Yoga
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards