Budgetbeheer in de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

advertisement
Wij heten u van harte welkom!
Budgetbeheer in de
Maatschappelijke Opvang en
Vrouwenopvang
30 maart 2015
1
Programma
• Opening - Rina Beers
• Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te
voldoen – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan
Pater
• Inventariseren stand van zaken bij aanwezige
organisaties
• Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer
• Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke
andere partijen daarbij
2
Wettelijk kader
Wet op het financieel toezicht, artikel 3:5
1. Het is een ieder verboden in Nederland in de uitoefening van
een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken,
ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag, al dan niet voor
bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste lid, indien de
aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel beoogt te
beschermen voldoende worden beschermd. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
waaraan de houder van een ontheffing dient te voldoen en met
betrekking tot het verlenen van de ontheffing.
3
Verschillende opties budgetbeheer
Budgetbeheer
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de instelling
Ontheffing van de
Nederlandsche Bank
4
Verschillende opties budgetbeheer
Budgetbeheer
beheer van één of
meerdere rekeningen
op naam van de klant
AFM vergunning
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de instelling
Ontheffing
5
Verschillende opties budgetbeheer
Budgetbeheer
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de klant
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de instelling
AFM vergunning
Ontheffing
Zelf
aanvragen
Via een
branchevereniging
NVVK
BPBI
6
Budgetbeheer
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de klant
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de instelling
AFM vergunning
Ontheffing
Zelf
aanvragen
Via een
branchevereniging
NVVK
BPBI
7
Begin 2014…
•
•
•
•
Budgetbeheer van zo’n 430 klanten
Uitgevoerd door Expertise Financiën met ruim 12 FTE
Softwarepakket SMART FMS
Audit van BPBI goed doorgekomen
Kortom, klaar om rekeningen voor klanten te openen
om daarmee een einde te maken aan het beheer vanaf
één verzamelrekening.
Maar toen…
8
• Wijziging kwaliteitsverordening BPBI Artikel 28, lid 3
“Zorginstellingen en stichtingen welke inkomensbeheer verzorgen, dienen
zowel bestuurlijk als uitvoerend van elkaar te zijn losgekoppeld. “
vanaf 1 juni 2014 eerstejaars lidmaatschap BPBI
 binnenkort overstap naar NVVK
• Bank eist AFM vergunning voordat rekeningen geopend
worden
 eind augustus 2014 is de AFM vergunning binnen
9
vanaf najaar 2014…
• Beheerrekening én leefgeldrekening openen op
naam van de klant:





Klant aanvraagformulieren laten ondertekenen
Kopie ID
Bank maakt volmacht
Klant volmacht laten ondertekenen
Bank koppelt de rekening aan beheeromgeving
10
Belangrijkste knelpunten
• Er is een kleine groep klanten die niet (direct)
kan voldoen aan de voorwaarden om een
rekening bij de bank te openen, maar
waarvoor budgetbeheer wel noodzakelijk is:
 ID kwijt
 debetstand bij de bank
 psychiatrische problematiek
 geweigerd door de bank (zwarte lijst)
11
Belangrijkste knelpunten
• Hoe kunnen we het budgetbeheer vormgeven
vanaf de eerste dag van instroom?
 stabiliseren financiële situatie
 zorgverzekering
 dekking gemaakte kosten Traverse
12
Stadsgeldbeheer Utrecht
Budgetbeheer
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de klant
beheer van één of
meerdere rekeningen op
naam van de instelling
AFM vergunning
Ontheffing
Zelf
aanvragen
Via een
branchevereniging
NVVK
BPBI
13
Inkomensbeheer cliënten
•
Ontheffing
van
de
Beheerrekeningen voor
Nederlandse Bank
cliënten op naam van de
Stichting.
De budgetbeheerder
krijgt opvorderbare
gelden van cliënten ter
beschikking.
Dit valt onder verbod
volgens 3:5, eerste lid
Wft.
Ontheffing kan voor
onbepaalde tijd.
– Ontheffing art 3:5 vierde lid,Wft
• Toetsing betrouwbaarheid
beleidsbepalers. MT,
bestuurder(s) en RvT
• Een overeenkomst inzake beheer
van geldzaken
• Een beschrijving van de
administratie
•
Ontheffing
van
de
Beheerrekeningen voor
Nederlandse Bank
cliënten op naam van de
Stichting.
De budgetbeheerder
krijgt opvorderbare
gelden van cliënten ter
beschikking.
Dit valt onder verbod
volgens 3:5, eerste lid
Wft.
Ontheffing kan voor
onbepaalde tijd.
– Ontheffing art 3:5 vierde lid,Wft
• Garantstelling, bankgarantie,
gemeente, eigen vermogen van
de stichting, etc.
• Hoogte garantiestelling, maximale
clientsaldi per maand, te toetsen
door accountant.
• Kosten ontheffing DNB: €3.600,-
• Rabobank
– Tot eind 2014
Beheerrekeningen van de
Rabobank
• Betaalrekening, leefgeldrekening
en spaarrekening tnv stichting,
inzake cliënt. Particulier tarief.
– Vanaf 1-10-2014
• Alleen betaalrekeningen, tnv
stichting. Zakelijk tarief (vast
tarief + betalen per transactie).
• Geen leefgeldrekening met pas
voor cliënten.
Vanaf medio 2013
cliënten gestimuleerd
privérekening te openen
tbv leefgeld.
• Privérekeningen tbv leefgeld
• Voordeel: oefenen, uitstroom
• Nadeel: geen controle, bankbeslag
Al dan niet met
–
57%
ING
convenant , zie
www.basisbankrekening.
– 25% ABNAMRO
nl
– 12% Rabo
– 3% Overig banken
– 2% geen bankrekening mogelijk
> moneycard van de Rabobank,
pre-paid. Kosten!
Interne bankrekeningen
Ondersteuning van
Software. Stratech
budgetbeheer.
Beheerrekeningen van de
cliënten worden in
verschillend budgetten
gesplitst.
– Budgetrekening
– Reserveren algemeen
– Reserveren schulden
– Import en export van
bankbestanden.
– Cliëntportal
Programma
• Opening - Rina Beers
• Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te
voldoen – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan
Pater
• Inventariseren stand van zaken bij aanwezige
organisaties
• Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer
• Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke
andere partijen daarbij
20
Programma
• Opening - Rina Beers
• Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te
voldoen – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop
• Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan
Pater
• Inventariseren stand van zaken bij aanwezige
organisaties
• Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer
• Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke
andere partijen daarbij
21
Download