W. Dijkers-Assen

advertisement
W. Dijkers‐Assen – Onderwijskundig leiderschap en “budget games” in het primair onderwijs Abstract Als concern controller bij de Stichting Consent ben ik de afgelopen jaren geconfronteerd met het feit dat budgethouders niet altijd de interne regels en procedures naleven waardoor onverwachte financiële tekorten ontstonden en achteraf bijgestuurd moest worden. Budgetbeheer en de attitude ten aanzien van het budget leek te wensen over te laten. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is op basis van literatuuronderzoek een conceptueel model voor de variabelen die van invloed zijn op effectief budgetbeheer en een daaraan ontleende vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is uitgezet onder alle 33 schooldirecteuren (respons 91%). Uit het onderzoek blijkt – in tegenstelling tot eerder onderzoek – dat een positieve budgetattitude (en bijbehorend gedrag) in directe zin afhankelijk is van de mate waarin schooldirecteuren zekerheid ten aanzien van budgetbeheer ervaren en het aantal jaren dat zij ervaring hebben in de functie van schooldirecteur (>= 12 jaar). Voorts blijkt een positieve budgetattitude ook, zij het indirect, afhankelijk te zijn van de leeftijd (>= 55 jaar) en de organisatiegerichtheid van de respondenten. Omdat de groep schooldirecteuren jonger dan 55 jaar en/of met minder dan 12 jaar ervaring groot is, is het risico op ongewenst gedrag bij Consent redelijk hoog. Vandaar dat naar aanleiding van het onderzoek het College van Bestuur wordt geadviseerd om met budgethouders in gesprek te gaan over de uitkomsten van het onderzoek en dan met name over de elementen van budgetbeheer waarop een hoge role‐stress door respondenten wordt ervaren. De aandacht moet dan uitgaan naar het ondersteunen van de budgethouders bij het budgetbeheer door vermeende obstakels weg te nemen en duidelijk te (blijven) communiceren over hetgeen men verwacht van schooldirecteuren rondom het budgetbeheer. Bijzondere aandacht verdienen signalen van devious budget games en/of professionele in plaats van organisatiegerichtheid. Als die signalen zich voordoen moet direct met de betreffende budgethouders het gesprek worden aangegaan. Keywords: onderwijs, budgetbeheer, budgetattitude, survey 
Download