Het Europa van de 21ste eeuw heeft nood aan

advertisement
Het Europa van de 21ste eeuw heeft nood aan
vrede, democratie, sociale rechtvaardigheid en solidariteit
Kiesplatform van de Partijen van Europees Links
voor de Europese Parlementsverkiezingen 2009
Nederlandse vertaling kiesplatform 2009 www.european-left.org voortgaande op de Engelse tekst.
I. De Europese verkiezingen van juni 2009 bieden de gelegenheid om de grondvesten van de
Europese Unie te veranderen en een nieuw perspectief voor Europa te openen.
Wij staan voor een financiële, economische en sociale crisis, een crisis van het gehele systeem die
dag aan dag sterker wordt. Zij vergroot de voedsel-, de energie- en de ecologische crisis. Zij vergroot
de ongelijkheden tussen de geslachten. Ze heeft gevolgen voor het leven van alle mensen in Europa
en in de wereld.
Overal in de Europese Unie is de schok schrikbarend. De crisis is veroorzaakt door de mondialisering
van het risicovolle neoliberale kapitalisme, dat doorgedreven is door onverantwoordelijke elites die de
politieke en economische beslissingen nemen. De prijs van deze onverantwoordelijkheid zal betaald
worden door het volk. Hun politiek brengt de vrede, de internationale veiligheid en het samenleven in
gevaar. De wereld is in de wereldcrisis gedompeld door de hegemonistische politiek van de Verenigde
staten, meer in het bijzonder van de Bush -administratie.
De afwezigheid van democratie en het einde van de verzorgingsstaat
Deze crisis toont eens te meer het failliet aan van de neoliberale mondialisering die op wereldschaal
de maximale winst van de financiële marktspelers heeft vooropgesteld, zonder enige controle of
tussenkomst van de staten. De politiek, de staten en gehele gemeenschappen zijn onderworpen aan
de ongecontroleerde financiële markten. Het resultaat is duidelijk: een afwezigheid van democratie en
het einde van de verzorgingsstaat. De politiek van lage lonen en onzeker werk zoals toegepast door
de overheid in de ontwikkelde landen hebben het financiële- en krediet systeem in gevaar gebracht..
De overheden, de Instellingen van de Europese Unie en de Economische Wereldorganisaties zoals
het IMF, de Wereldbank en het WTO hebben privatiseringen en dereguleringen opgelegd. Als gevolg
daarvan wordt de basis van de Europese verdragen opnieuw in vraag gesteld, meer speciaal die
afhangen van het dogma “De open markteconomie met vrije concurrentie”: de ongecontroleerde
vrijheid van kapitaalverkeer, de privatisering van publieke diensten en het statuut en opdracht van de
Europese Centrale Bank.
Deze historische crisis, die het kapitalisme in het hart raakt, daagt ons uit bij te dragen aan het verzet
van de mensen en het perspectief te openen van verandering in Europa. De Partij van Europees Links
meent dat de enig mogelijke uitweg uit deze crisis is te vechten voor een democratisch en sociaal
Europa: een Europa van de mensen en niet van de banken.
Het Iers Neen aan het verdrag van Lissabon en het Frans en Nederlands Neen aan het
Grondwettelijk Europees Verdrag
Deze crisis is ook een politieke crisis. Het Iers Neen aan het verdrag van Lissabon, het Frans en
Nederlands Neen aan het Grondwettelijk Europees Verdrag hebben getoond dat een groeiend aantal
Europeanen niet akkoord zijn met de antidemocratische en antisociale politiek van de Europese Unie.
Zij zijn van mening dat deze een onbegrijpelijke constructie is die ver af ligt, die hen niet aangaat en
die hun hoop en concrete situatie negeert.
Wij herbevestigen ons neen aan het verdrag van Lissabon. De democratische uiting van het volk moet
gerespecteerd worden in een nieuw democratisch proces dat gestoeld wordt op een actieve deelname
van de mensen en nationale en Europese parlementen. Democratische deelname en parlementaire
macht moeten versterkt worden door bij wet geregelde volksraadplegingen, de uitbreiding van het
gezamenlijk-beslissen en de sterkere band tussen de nationale parlementen en het Europees
Parlement. De burgers van de Europese unie moeten discussie voeren en beslissen over een
alternatief voor het verdrag van Lissabon.
15 jaar na Maastricht weegt de neoliberale koers door
De Europese Unie komt rechtstreeks tussen in het leven van de Europese inwoners. Vijftien jaar na
Maastricht weegt de neoliberale koers door. De levens- en werkomstandigheden van de meerderheid
van de Europese bevolking zijn snel verslechterd. De verlenging van de arbeidstijd en het leven op het
werk, het ontoereikend loon, de stijging van de langdurige- en jeugdwerkloosheid, de mini-jobs,
tijdelijk werk en niet betaalde stages zijn ergerlijke werkelijkheden. Op grote schaal worden de
publieke diensten aangewend om winsten te maken. Bij dit alles komen psychologische en
lichamelijke belasting, on-welzijn, angst, het verdwijnen van solidariteit en het geweld t.a.v. de
zwaksten in de samenleving. Dat wordt dramatisch weerspiegeld in de migratiepolitiek van de
Europese Unie en de situatie van de migranten in de Europese Unie en haar lidstaten. Aan de andere
kant zijn de winsten enorm gestegen: de leiding van ondernemingen ontvangt astronomische
vergoedingen, ook al heeft hun beleid negatieve gevolgen. De rijken worden rijker en de armen armer.
Een ander opvatting over veiligheid
Met het oog op de recente gebeurtenissen in Europa zoals het Kaukasus-conflict, de situatie in
Kosovo, de bilaterale verdragen met de Verenigde Staten over de installatie van militaire basissen in
Oost-Europa en de voortzetting van de bewapeningswedloop is het belangrijk voor de Europese Unie
om het internationale recht te eerbiedigen en politieke oplossingen voor alle conflicten na te streven.
De militarisering van de buitenlandse politiek van de Europese Unie, verbonden aan de NATO, moet
vervangen worden door een andere opvatting over veiligheid, gestoeld op vrede, dialoog en
internationale samenwerking.
Vele mensen zijn ontgoocheld in, gefrustreerd over of afkerig van de Europese politiek. Maar vele
anderen vechten niettemin voor werk en sociale zekerheid, voor publieke diensten en het recht om
deel te nemen aan het beslissingsproces. Zij vechten voor hun politieke, sociale en individuele
rechten, en het respect voor de mensenrechten van alle inwoners van de Europese Unie. Migratie en
asiel zijn een dringende kwestie geworden in de politieke strijd. De mensen spannen zich in om de
gelijkheid van man en vrouw te bekomen alsmede democratie, rechtvaardigheid en het recht voor alle
mensen om samen te leven in waardigheid en solidariteit.
Meer dan ooit staat de Europese Unie voor een kruispunt van wegen:
- ofwel zet de Europese Unie haar huidige kapitalistische politiek voort, die de financiële-, voedsel-,
energie- en veiligheidscrisis zal verdiepen;
- ofwel wordt de Europese unie een vrijplaats voor duurzame ontwikkeling en sociale
rechtvaardigheid, van vrede en wederzijdse samenwerking, gelijkheid van vrouwen en mannen; van
democratische deelname en solidariteit, waar het antifascisme, het antiracisme, de publieke diensten
en de rechten van de mens gemeengoed zijn.
Er bestaan alternatieven
Deze keuze is in handen van de Europese burgers. Om de berusting en afzijdigheid te overwinnen
zeggen wij: er bestaan alternatieven. De politiek kan en moet veranderd worden, zowel op het
nationaal als op Europees vlak.
Europees Links eist dat dit Europa een vreedzaam en civiel Europa is waarvan de economieën sociaal
en duurzaam ecologisch zijn, een feministische Europa dat zich ontwikkelt op basis van democratie en
solidariteit. Dat vereist een nieuwe synergie tussen de sociale en politieke krachten. Dat vereist
ideeën, initiatief en een verbeten arbeid van de politieke actoren en van de democratische krachten,
de vakbonden en de sociale bewegingen, de vertegenwoordigers van de burgerorganisaties.
Alternatieven zijn mogelijk - door de gemeenschappelijke strijd zowel op de straat als in de verkozen
parlementen.
Wij zijn verbonden met strijd van vredes- en anti-oorlogsbewegingen, van de antiglobaliseringsbeweging, van al wie zich keert tegen onzekere levensomstandigheden, met de strijd
van de arbeiders, de vrouwen en van de jeugd.
Tezamen met de vertegenwoordigers van de andere socialistische, communistische en
Scandinavische rood-groene partijen hebben wij succesvol samengewerkt in het kader van de
GUE/NGL van het Europese Parlement. Het pluralistisch karakter van die groep heeft de creativiteit
van de linkse oppositie tussen 2004 en 2009 verrijkt. Wij willen deze ervaring verder uitbouwen in het
nieuw verkozen Europees parlement.
Tegenover de huidige crisis wordt Europees Links nog sterker opgeroepen om een daadwerkelijke rol
te spelen om gemeenschappelijke politieke acties te voeren tegen de politieke en culturele hegemonie
van rechts.
De neoliberale politiek van de Europese Unie is onder meer mogelijk geworden door een soort van
“grote coalitie” tussen de partijen die de Europese conservatieve krachten vertegenwoordigen en de
Europese socialisten partijen. Deze consensus is een van de redenen voor de politieke crisis. Ze ligt
aan de oorsprong van zeer sterke tegenstellingen bij de sociaal-democratische partijen.
Europees Links voert haar actie in confrontatie met de conservatieve en liberale partijen, de sociaaldemocratische partijen en de Groenen in de lidstaten en met de overeenkomstige Europese partijen
die vasthouden aan de logica van de huidige Europese politiek. Europees Links streeft naar
verandering en het herwinnen van de politieke ruimte in Europa. Europees Links is vastbesloten te
strijden tegen alle pogingen van de populistische partijen en extreem rechts om hun invloed in Europa
te vergroten.
II. De crisis overwinnen: Mensen boven winsten
Voor een Sociale en Ecologische Economie in Europa
De crisis vereist een gecoördineerd antwoord op internationaal en europees niveau.
Europees Links staat voor een politiek gegrond op economische en sociale ontwikkeling en op de
bescherming van het milieu. Het is gericht op de verdediging en uitbouw van de sociale
verworvenheden. In tegenstelling tot de Lissabonstrategie, streven we naar een aanpak gegrond op
solidariteit en samenwerking, volledige tewerkstelling en een rationele verhouding met de natuurlijke
omgeving. Dat is enkel mogelijk door de bestaande internationale economische en financiële regels te
hergronden op basis van nieuwe criteria, die toelaten om de mensen en de rechten boven de winsten
te stellen. De logica van de G7-plannen voor de Europese Unie bestaat erin de winsten te privatiseren
en de verliezen te socialiseren. De huidige wetgeving laat echter al toe de noodzakelijke uitgaven te
doen voor een investeringsplan dat de werkgelegenheid en de ecologische herstructurering van de
economie ondersteunt.
Voor een publieke en sociale controle van het financieel- en banksysteem
Wat financieringen betreft heeft de crisis duidelijk de beslissende rol van het krediet aangetoond. Het
krediet moet geheroriënteerd worden naar de productieve sectoren van de economie en van de
samenleving, naar de tewerkstelling, de sociale- en milieuprioriteiten, van de steden en gewesten tot
het Centrale banksysteem van Europa. Om deze heroriëntatie van krediet en geld te realiseren, zijn
wij voor publieke en sociale controle over het bank- en financieel systeem. Wij zijn voor het recht op
controle door de werkende bevolking en hun organisaties, evenzeer als door de verkozenen van het
gebruik van kredieten en toelagen.
Wij bekritiseren het doel en het huidige beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), haar absolute
onafhankelijkheid van elke vorm van politieke aanspraak, en het ontbreken van doorzichtigheid in haar
beslissingen en acties. Wij onderstrepen de dringende noodzaak dat haar monetair beleid moet
beantwoorden aan de doelstellingen van de nieuwe economische – en tewerkstellingsgroei, die
voorrang genieten gezien de voortdurende inflatie.
Daarom moet de rol van de Europese Centrale Bank gewijzigd worden, afgestemd op de voorwaarden
voor werkgelegenheids-, sociale- en ecologische ontwikkeling door een selectieve vermindering van
interestvoeten. De ECB moet onderworpen worden aan publiek en democratische controle, haar
statuten moeten gewijzigd worden. Het Groei- en StabiliteitsPact moet vervangen worden door een
nieuw pact van solidariteit, gericht naar groei, volledige tewerkstelling, sociale- en milieubescherming.
Het is nodzakelijk om financiële verhandelingen en -inkomsten te belasten in Europa en de
belastingsparadijzen af te schaffen. Het is evenzeer nodzakelijk een belasting op speculatief kapitaal
in te voeren, ten einde een Europees Fonds op te richten. Kapitaalbewegingen met private winsten die
niet direct verbonden zijn aan investeringen en handel, moeten voorwerp zijn van controle en
belastingen.
De Tobin-belasting kan het middel zijn om innovatieve industriële vernieuwing te financieren in
sectoren zoals aangegeven door de VN-agentschappen die tot doel hebben de globale uitstoot te
verlagen en het aantal jobs te doen stijgen. Dit Europees Fonds zou moeten ondergebracht worden in
de Europese Parlementaire richtlijnen en programma’s: een soort “groen New Deal” van het
Parlement.
De gemeenschapsgoederen en economische strategische sectoren, inbegrepen het krediet- en
financieel systeem, moeten gesocialiseerd (genationaliseerd) worden omdat er nood is het algemene
welvaartssysteem herop te bouwen op een Europese schaal. De privatisering van de publieke
diensten moet omgekeerd worden. Het is noodzakelijk de lonen en inkomens van de werkenden op te
trekken. Het is noodzakelijk het Europese financieel systeem te harmoniseren gebaseerd op
progressieve belastingen.
Rechten en macht van loontrekkenden en burgers
Wat de nieuwe rechten en macht van werknemers en burgers betreft, moeten zij in de gelegenheid
zijn het monopoly van de strategische informatie en beslissingen te breken van de hoofdspelers op de
markt, en ze zelf overnemen om een reële transformatie van de politieke macht te bekomen.
Democratie moet beginnen met de betrokkenheid van de burgers zelf en moet uitgebreid worden tot
alle sferen van het sociaal leven.
Een Europees minimumloon
Duurzame Europese normen ter voorkoming van armoede moeten de huidige politiek van loon-,
sociale- en milieudumping voorkomen. Omdat de beslissingen van het Europees Gerechtshof ernstige
aanvallen inhouden op de collectieve overeenkomsten en arbeidsreglementering beklemtonen wij de
noodzaak om de collectieve akkoorden te verstevigen en de rechten van de werknemers te
versterken. Wij verwerpen de EU-richtlijn die de werktijd uitbreidt tot 65 uren per week, wat totale
flexibiliteit toelaat en de individualisering van het werk opdrijft. Voor ons mag de gemiddelde
wekelijkse arbeidstijd geregeld bij wet de 40 uren niet overschrijden. Alle EU regelingen en nationale
wetgeving moet dienovereenkomstig gewijzigd worden. Wij strijden voor de 35-urige werkweek op een
Europese schaal. Betere nationale regelingen moeten bewaard worden. Wij vragen een Europees
minimumloon dat ten minsten 60% vertegenwoordigt van het gemiddelde loon en dat de collectieve
overeenkomsten niet in gevaar brengt.
Een minimuminkomen voor werklozen is nodig om een leven in waardigheid te waarborgen, evenzeer
als een minimum pensioen dat verbonden is aan het minimuminkomen en die automatisch de
prijsevolutie volgen. Flexibele pensioneringsleeftijden dienen gewaarborgd die rekening houden met
de bestaande regelingen in de EU-lidstaten.
De rechten voor migranten versterken
We eisen een versterking van de rechten voor migranten om te werken waar zij ook wonen in de EU.
Een migratie-wet dient te focussen op de migrantenbelangen en niet op het belang van de
ondernemingen die uit zijn op goedkope werkkrachten, die miljoenen migranten onderbrengen in de
zwarte markt. Wij verwerpen elke regeling of richtlijn in de EU en haar lidstaten die uitwijzing oplegt. Er
is een regularisering nodig en werkvergunningen om werk te zoeken.
Geen "flexicurity
Wij verwerpen de Lissabon strategie van “flexicurity”. Onze prioriteiten zijn stappen tegen armoede,
sociale uitsluiting en onzekerheid, volledige tewerkstelling in volwaardige jobs, stijgende lonen,
pensioenen en sociale uitkeringen. Belastingen moeten stijgen met het inkomen en met het kapitaal,
zodat herverdeling mogelijk is van de top naar de basis.
Publieke diensten en het stoppen van privatiseringen
Onderwijs, zorg voor kinderen en jongeren, zieken en ouderen, gezondheidszorg, watervoorziening,
afvalverwerking, energievoorziening, postdiensten, cultuur en sport voor iedereen zijn geen
commerciële goederen maar publieke diensten behorend tot de verantwoordelijkheid van de staat. Om
die reden mogen zij gen voorwerp zijn van concurrentie die op zoek gaat naar de laagste kosten en de
hoogste winsten. Wij willen geen privatisering meer van publieke diensten en goederen maar een
terugkeer naar of verandering in publieke eigendom. Wij zijn voor sterke publieke diensten, publiek
gecontroleerde ondernemingen en meer investeringen in onderwijs, verzorging en gezondheid,
openbaar vervoer, cultuur en sport.
Toepassing van energetische en klimatologische politiek
Voor ons zijn klimaat en sociale kwesties met elkaar verbonden. Daarom kan de lopende financiële en
economische crisis niet gescheiden worden van de uitdaging tot klimaatverandering en heroriëntering
van onze productie- en consumptiewijze. Wij zijn de onmiddellijke en samenhangende ontwikkeling
van een internationaal verdrag overeenkomstig het 4de verslag van het Intergovernmental Panel on
Climat Change gunstig gezind, en de toevoeging ervan aan het EU actie-plan 2007-2009. Wij vragen
de volledige toepassing van de getekende en toegezegde verplichtingen van de EU in alle onderdelen
van het klimaat- en energiebeleid. De volgende schikkingen vertegenwoordigen de minimum vereisten
voor de toepassing van alle reeds ondertekende verbintenissen voor klimaatbescherming:
° Beperking van de globale CO2 uitstoot met 30% tegen 2020, voortgaande op het niveau van 1990
en van tenminste 80% in 2050;
° Verhoging van de inzet van hernieuwbare energie tot 25% in 2020.
° Beperking van de primaire energieconsumptie met 25% tegen 2020 en stijging van
energierendement met 2% per jaar, inbegrepen een grens per consumptie-eenheid;
° Een rendementsverplichting moet ingevoerd worden voor de industrie en energie-intensieve
goederen;
° Het EU-subsidienetwerk moet consequent beperkt worden tot de energiesector en hernieuwbare
energie.
Een fundamentele herziening van de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek
Wij zijn tegen de herleiding van het Kyoto Protocol tot een marktsysteem van emissiequota. Het is
noodzakelijk, ten einde het Kyoto 2 Verdrag af te sluiten, over een nieuwe veelomvattende strategie te
beschikken die de ontwikkeling van uitstootbeperkende maatregelen veel aantrekkelijker maakt. Een
nieuw paradigma, gebaseerd op samenwerking in plaats van competitie is noodzakelijk, beginnend
met een technologische transfer naar ontwikkelingslanden, de invoering van zuivere technologieën en
instellen van een beleid voor klimaatverandering. Water is een universeel goed en de toegang tot
water moet gewaarborgd worden als een mensenrecht.
De natuurbescherming en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de omvorming van onze
landschappen, evenals veilige voedselvoorziening zijn existentiële uitdagingen. Wij eisen een akkoord
over de hoogste milieunormen binnen de EU en bijdragen tot het redden van de biodiversiteit voor de
toekomstige generaties. (Actieve stappen voor afvalbeperking, waterbescherming, heraanplanting,
voorkomingsbeleid woestijnvorming enz. moeten onderdeel vormen van strategie en beleid, meer
speciaal op het gebied van landbouw, energie and klimaatbescherming.)
Wij streven naar een wezenlijke herziening van het EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (CAP).
Het moet gericht zijn naar het recht van de mensen waar ook ter wereld om zelf te beslissen over hun
landbouwbeleid met volledig respect voor de omgeving.
Wij verzetten ons tegen elke hervorming van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat
tegengesteld is aan een open landbouwbeleid. Wij eisen dat landbouw geen zaak is van de WTOonderhandelingen en wij verzetten er ons tegen dat landbouw meer en meer een speelveld wordt voor
neoliberale spelers en wereldwijde liberaliseringsmaatregelen. Wij ondersteunen de vraag naar
voedselsoevereiniteit. Dat betekent voorrang voor de lokale landbouwproductie, kwaliteitsvoedsel en
geen beperking om de producten aan te bieden op de wereldmarkt. De toegang tot land, zaden, water
en kredieten moeten geregeld worden in een werkelijk landhervorming in Europa en de andere
continenten.
We vragen een samenhangend plattelandsbeleid: de ontwikkeling van landbouwproductie en
tewerkstellingsmogelijkheden moet het centraal criterium worden van de ontwikkeling van het
platteland, met de toepassing van sectorgericht beleid, steun aan landbouwbiodiversiteit en landelijke
tewerkstelling, meer speciaal voor jongeren en vrouwen. Subsidies dienen gegeven op basis van
economische, sociale en omgevingscriteria en niet voor de winsten van grote producenten in
bepaalde sectoren. Te beginnen vanaf dat punt moet de verdeling van het CAP-budget
geheroriënteerd worden, in het bijzonder naar de noden van de landelijke streken, kleinschalige
producenten, achtergestelde en bergachtige regio’s.
Landbouw in de 21ste eeuw moet beantwoorden aan een multifunctioneel gezichtspunt: bescherming
van vermenigvuldigend plantgewas, waarborgen van het recht voor de boeren op eigen zaden,
toepassing van programma’s van organische landbouwontwikkeling en veeteelt en verbod op het
gebruik van genetisch gewijzigde organismen (GMO) in de productie van voedsel en
voedingsmiddelen, het verdedigen en valoriseren van het benoemen van de herkomst, ook in de nietEuropese markten.
III. Een vreedzaam en samenwerkend Europa
Geen oorlog mag ooit nog vanaf Europese bodem beginnen.
Wij beschouwen oorlog en militarisering niet als politieke instrumenten en willen een strategie waar
veiligheid voor allen is gewaarborgd.
Ontwapening en ombouw van militaire industrie zijn centrale opdrachten. Wij voeren campagne tegen
de herbewapingsbepaling in het Lissabon Verdrag, niet alleen omwille van de dodelijke en ecologisch
destructieve wapens, maar ook omdat het geld onttrekt aan de economische, sociale en ecologische
ontwikkeling. Het EU Verdedigings Agentschap moet vervangen worden door
ontwapeningsagentschap bedoeld om de wapenwedloop te stoppen, evenals de verspreiding en het
bezit van massavernietigingswapens en de militarisering van de ruimte en de oceanen op basis van
ontwapeningsakkoorden.
Het ontstaan van conflicten op het Europese continent – met name na de weigering van de overheden
de samenwerking van alle Europese staten te herdenken op een rechtvaardige en gelijke basis sinds
1990 – wijzen op de noodzaak een nieuw collectief veiligheidssysteem uit te bouwen op het Europese
continent. In augustus 2008 kon de Kaukasus-crisis eventueel uitgroeien van een regionale crisis tot
een oorlogssituatie die de Verenigde Staten kon meeslepen. Wij roepen op voor een burgerlijke
samenleving in Europa en voor een Europese Unie die streeft naar een politieke oplossing. Het
gevaar voor verdere verspreiding van zulk een conflicten naar andere Europese regio’s blijft bijzonder
belangrijk. Tezelfdertijd toont het inzetten van NATO-troepen in Afghanistan en de groeiende vraag
van de US-administratie om de Europese deelname te verhogen het mislukken aan van de militaire
interventiestrategie van de Bush-administratie. Het maakt de groeiende tegenstelling duidelijk tussen
het Europese belang in veiligheid en de militaire interventiestrategie en NATO-versterking.
Ontbinding van de NATO
Europees Links herbevestigt haar eis tot ontbinding van de NATO. Wij zijn gekant tegen de logica van
militaire blokken, inbegrepen de pogingen en de politiek om Europese militaire structuren op te
bouwen.
Meer dan ooit moet veiligheid in Europa gegrond zijn op principes van vrede en veiligheid,
ontwapening en structurele aanvalsonbekwaamheid, conflictoplossing door politieke en burgerlijke
middelen binnen het OSCE-kader, overeeenkomstig de internationale wet en de principes van een
hervormd en gedemocratiseerd VN-syteem. Zo’n collectief en samenwerkend Europees systeem moet
veiligheid en onvoorwaardelijke toegang tot energievoorziening, milieu, mensenrechten bekommernis
enz. waarborgen.
Wij moeten de nadruk leggen op de negatieve politieke rol die de NATO speelt overeenkomstig het
US-belang in Europa, en niet enkel op de militaire. Zelfs na het beëindigen van de Oost-West
blokconfrontatie blijft de NATO overeind en ontwikkelde zich tot een meer functioneel werktuig voor de
US-administraties voor hun hegmonistische strategie. De NATO-uitbreiding tot het Oosten beantwoord
aan deze logica. De bilaterale overeenkomsten van de US met verschillende Europese landen, zoals
die met Italië voor een militaire US-basis in Vicenza, met Polen en de Tsjechische Republiek om antiraketsystemen op te stellen, en deze met Bulgarije en Roemenië voor nieuwe basissen, betekenen
niet alleen een bedreiging voor de Europese soevereiniteit, maar scheppen een reëel risico voor een
nieuwe confrontatie in Europa.
Terugtrekking van militaire troepen uit Irak en Afghanistan en sluiting van de militaire basissen
De terugtrekking uit Irak en Afghanistan van de NATO-troepen en de Westerse coalitie, geleid door de
Verenigde staten, is noodzakelijk. De internationale gemeenschap evengoed als de EU moet de
Afghaanse bevolking ondersteunen in het vinden van een politieke oplossing langs niet-militaire
wegen op basis van het respect voor internationaal wetten en mensenrechten. Als verdere
maatregelen vragen wij de sluiting van alle NATO- en US-basissen in Europa. Wij zijn tegen de US
(en elke Europese) Satellite Defence Installations met Europese en niet-Europese opstelling, en wij
steunen de Tsjechische, Poolse, Bulgaarse en Roemeense burgers die ze bestrijden. Wij verwerpen
elk militair misbruik van het Europese Galileo Systeem.
Het ontwikkelings- en handelsbeleid van de EU moet zich feitelijk afstemmen op de
Milleniumdoelstellingen en moet aansluiten op de gelijkheid van alle landen. De bilaterale Europese
Partnerschapsakkoorden zij de verkeerde weg. Het internationale handelsbeleid van de EU moet
afgewogen worden aan het geven van aangepaste antwoorden aan het oplossen van globale sociale
en ecologische problemen. Het gevecht tegen nog altijd groeiende algemene armoede en
ongelijkheden moet vooraan komen in ontwikkelingssamenwerking – het misbruik van
ontwikkelingssamenwerking om met een soort voorgezette koloniale relatie unilaterale steun te geven
aan export industrieën ten voordele van Europese ondernemingen of als een geopolitieke instrument
moet stoppen. Wij willen een verbod op de omvorming van voedsel in brandstof. Wij eisen
schuldverlichting voor de armste landen van wereld en de herziening Vande structurele
aanpassingsprogramma’s van de Wereld Bank en het IMF.
Vrede en veiligheid in het Midden-Oosten
Wij steunen de verdere ontwikkeling van de Middellandse Zee samenwerking. Het is de sleutel om
vrede en veiligheid te bereiken in het Midden-Oosten. Wij hebben de actieve deelname nodig van alle
politieke krachten en burgerlijke groepen in de betrokken landen. Het democratische en doorzichtige
proces moet de leemte overbruggen tussen landen ten Noorden en ten Zuiden van de Middellandse
Zee. Dat is de enige weg om te voorkomen dat het ambitieuze politieke project van de Middellandse
Zee Unie afglijdt naar een structuur van politieke ongelijkheid.
Een Mediterraan gebied van duurzame en stabiele vrede is onmogelijk zonder het conflict in het
Midden-Oosten op te lossen. De wezenlijke voorwaarde hiervoor is de erkenning en realisering van
het recht van het Palestijnse volk op een onafhankelijke, leefbare staat, zij aan zij met de Israëlische
staat – met gelijke rechten en samenbestaan in een vredevol nabuurschap. Europees Links wil het
uiterste doen om van de EU en haar lidstaten te eisen en haar er toe te brengen samenhangend in die
richting op te treden. Het is nodig dat Europa zichzelf emancipeert van het US “Greater Middel East”
plan, zichzelf actief inzet voor een einde van de militaire bezetting van het Palestijns grondgebied,
voor het verwijderen van de “Muur”, overeenkomstig het Raadgevend Advies van het Internationaal
Hof, en voor de strikte toepassing van alle daarmee samenhangende VN-resoluties. The EU moet
meer politieke stappen zetten om de steun van de Arabische landen in de regio te vragen en het
groeiende besef in de burgersamenlevingen te stimuleren voor een actief probleemoplossend beleid.
Europees Links wijst de US-koers en EU-confrontatie over Iran af, in het bijzonder wat de oplossing
van het gebruik van Nucleaire energie betreft, en vraagt strikt politieke onderhandelingen. Europees
Links drukt haar solidariteit uit met de politieke en sociale krachten die voor een consequente
toepassing en waarborg van mensenrechten in Iran ijveren.
Europees Links beklemtoont haar inzet voor Zekerheid en Samenwerking van alle Staten in het
Middellands Zeegebied en het Nabije Oosten, inbegrepen het zelfbeschikkingsrecht van het WestSaharese volk op basis van de bestaande VN-resoluties 1754 en 1783.
Turkije moet op een wettelijk verzekerde wijze de politieke en mensenrechten eerbiedigen voor alle
mensen die in het land leven, inbegrepen de minderheden. Het moet sociale en wettelijke
hervormingen doorvoeren in overeenstemming met het recht een democratische en vreedzame weg
te openen voor alle Koerdische burgers in Turkije. Dit zal bovendien bijdragen tot een politieke
oplossing voor het Koerdische volk in andere landen van het Midden Oosten.
De betekenisvolle beweging in de Cyprus-kwestie en de verandering van het klimaat na de verkiezing
van Dimitris Christofia als president van de Republiek, openen nieuwe hoopvolle vooruitzichten
betreffende de inspanning voor een hereniging van het eiland. Het overgaan tot officiële
onderhandelingen tussen de leiders van de twee gemeenschappen onder VN bescherming kan leiden
tot een bizonale, bicommunautaire federale oplossing met politieke gelijkheid, zoals afgesproken in de
toepasselijke VN-resoluties en op basis van de High Level Agreement, de internationale en Europese
wetgeving.
Europees Links steunt het doorvoeren van alle politieke en economische voorwaarden voor een
vreedzaam samenleven van alle Europese volkeren en staten. Europa heeft nood aan een
economische en sociale ruimte waar geen enkel Europees land van uitgesloten wordt en dat gegrond
is op een gevarieerd bi- en multilateraal systeem van verdragen. Europees Links staat voor een
verdere uitbreiding van de Europese Unie en voor stabiele heel-Europese structuren om bestaande
politieke en economische tegenstellingen in Europa te overwinnen. Europees Links steunt dus meer in
het bijzonder het in stand houden van een democratisch overheidsbeleid, het waarborgen en
verwezenlijken van mensenrechten voor alle mensen in de praktijk, respect en bescherming van
minderheden en van de rechtstaat als belangrijke en noodzakelijke voorwaarden voor de
onderhandelingen met landen die zich aanmelden voor EU-lidmaatschap. De EU zelf moet zich
evenzeer politiek en economisch gereed maken voor verdere stappen naar uitbreiding.
Europees Links vraagt de samenhangende toepassing van het nieuwe EU-nabuurschapsbeleid op
basis van gelijkheidwaardigheid, meer speciaal betreffende de CIS-landen en de Westelijke Balkan
staten.
IV. Een democratisch en gelijkberechtigend Europa
De democratische ombouw van Europa blijft vandaag nog een dringende opgave.
Alle mensen die in de EU-lidstaten leven hebben het recht deel te nemen aan de vorming en de
toekomstige ontwikkeling van Europa, of ze er nu geboren zijn of niet. De Europese Unie moet zich
open stellen voor de democratische deelname van alle mensen, of er zal geen toekomst zijn.
Wij zijn voor een versterking van de individuele rechten en vrijheden evenzeer als voor de
fundamentele sociale en politieke rechten van alle mensen in de EU. Het EU-Handvest voor de
Fundamentele Rechten moet wettelijk afdwingbaar zijn en verder ontwikkeld worden. De EU moet
toetreden tot de Europese Conventie voor Mensenrechten.
Gehele en volledige gelijkberechtiging mannen en vrouwen
De Partijen van Europees Links verdedigen de volledige en gehele gelijkberechtiging van mannen en
vrouwen in alle levensaspecten. Wij streven naar een Europese regelgeving die het beslissingsrecht
van vrouwen over hun eigen lichaam waarborgt, over contraceptie en over abortus binnen de
openbare gezondheidszorg. Wij wensen Europese regels die geweldpleging op basis van geslacht als
misdrijf beschouwt. Voldoende materiële en persoonlijke middelen dienen ter beschikking gesteld van
alle slachtoffers van zulk geweld.
De Europese Unie moet alle rechten beschermen en bevorderen van elkeen die gediscrimineerd
wordt op basis van etnische afkomst, sexuele oriëntatie en gender-identiteit, godsdienst, ideologie,
handicap en leeftijd. Wij vragen het respect voor alle rechten van minderheden en consequente actie
tegen racisme, vreemdelingenhaat, ultranationalisme, chauvinisme, fascisme, anticommunisme,
homofobie en elke andere vorm van discriminatie. Wij zijn voor een seculier Europa in de zin dat het
beleid van alle staten seculier moet zijn.
Het Europa dat wij voorstaan vraagt een democratisering van de economie. Het recht op vereniging,
mede-beslissing en staking moet over alle grenzen heen toegepast worden. Wij verwerpen de
uitspraak van het Europees Gerechts Hof dat de sociale- en vakbondsrechten onderschikt aan de
basisvrijheden van de eenheidsmarkt. Integendeel: de rechten en kansen van werkenden om deel te
nemen aan managementbeslissingen, bijvoorbeeld voor investering en productieregels, moet
uitgebreid worden en vastgelegd bij wet.
Europees Links wil een EU-cultureel beleid gegrond op interculturele dialoog en opvoeding. Zij verzet
zich tegen de onbeperkte vrijmaking van de culturele diensten. Wij wensen een dialoog van culturen
om te komen tot een vreedzaam beleid op lokaal en Europees vlak. Wij steunde de UNESCOConventie voor de Bescherming en Bevordering van de Diversiteit van Culturele Expressie,
waarbinnen de bewaring en bevordering van de regionale culturele diversiteit verplichtend is onder
internationaal recht.
Communicatie en informatie zij essentiële voorwaarden voor democratische deelname
Wij eisen ook een doorzichtige media-politiek. De bron van economische productiviteit, culturele
hegemonie en politieke zowel als militaire macht zijn alsmaar meer afhankelijk van de productie,
opslag en omzetting van informatie en kennis. Daarom zijn de toegang tot communicatie en informatie
en hun aanschaf essentiële onderdelen van democratische deelname zowel op nationaal als
Europees niveau. Bovendien is de democratisering van de productie, behandeling en toe-eigening van
informatie en kennis onvermijdelijk nodig om het digitale kapitalisme te weerstaan. Wij zijn voor
democratische structuren van openbare media-diensten, met goedkope en gemakkelijke toegang tot
moderne culturele ruimten zoals internet, vrije codes en programmering zonder het onwettelijke
gebruiik van sociale netwerken en persoonlijke gegevens.
Onderwijs is een mensenrecht
Het is noodzakelijk het Bologna Process om te keren, alsook de onderschikking van school-,
universiteits- en onderzoeksbehoeften aan de belangen van de private industrie, de winst-makers van
de private markt. Onderwijs is een mensenrecht. Wij steunen alle bewegingen van studenten, ouders
en leerkrachten in Europa die zich verzetten tegen de Bologna-hervormingen en die opkomen,
afhankelijk van het land, voor publiek en vrij onderwijs. Europees publiek onderwijs dient geworteld in
de beginselen en waarden die de essentiële kenmerken van de Europese cultuur bepalen. Scholen
moeten in alle lidstaten een vrije ontmoetingsplaats zijn voor samenlevende culturen in een alsmaar
meer multicultureel en multireligieuze samenleving, een noodzakelijke voorwaarde voor een
authentieke en vreedzame ontwikkeling van het onderwijs met gelijkheid tussen de geslachten.
Tezelfdertijd moeten de universiteiten in de gelegenheid gesteld worden hun prominente rol voor
culturele en wetenschappelijke opleiding te ontwikkelen, onafhankelijk van de marktlogica.
Directe deelname aan de beslissingsprocessen
Om de politieke ruimte terug te winnen voor alle in de Europese Unie levende mensen, moet aan het
Europese Parlement de macht gegeven worden voor wetgevend initiatief. Directe deelname in het
Europese beslissingsproces, zoals het Burger-Agora voorgesteld door het Europese Parlement,
inbegrepen referenda op het niveau van de EU en de landen over EU –kernbeslissingen, moeten
mogelijk zijn. De EU-Instituties (Raad, Commissie en Parlement) moeten opengesteld worden voor
deelname van de burgersamenleving dat de gelegenheid moet krijgen hun beslissingen te
controleren. De anti-terreur maatregelen over de gehele EU moeten opgeheven worden. Wij wensen
de vernietiging van de EU-lijst van ‘terroristische organisaties” dat onze vrijheid in gevaar brengt.
Wij wensen een Europa van wereldburgers, open voor migratie, niet een fort-Europa dat mensen in
nood terugstuurt. Een gemeenschappelijk EU vluchtelingen- en migratiebeleid in overeenstemming
met de Geneefse Conventie is nodig. Mensen die vervolging ontvluchten omwille van hun politieke
overtuiging, ideologische, religieuze of sexuele gezindheid moeten bescherming en asiel vinden in
Europa. Wij vragen de erkenning van geslachtsgebonden vervolging, de niet aan overheden
gebonden vervolging als basis voor asiel en pleiten voor een specifieke bescherming voor kindvluchtelingen. Om die redenen verwerpen wij het reeds bestaande FRONTEX systeem van
grenscontrole en vragen een verwerping van alle plannen over de toepassing van het “Pact over
Migratie en Asiel” en de ‘Terugkeer Richtlijn”. Arrestatiecentra in afwachting van uitwijzing moeten
worden gesloten.
Wij verzetten ons tegen de keuzes van de EU en Europese overheden om technieken van
“preventieve onderdrukking” en “preventief opslaan van persoonlijke data” (Prym Treaty) toe te laten,
die mensen verdacht maken en aan de juridische en politiemacht, private ondernemingen, elke
geïnteresseerde staat, zelfs de geheime diensten het recht geven om, onder het voorwendsel van de
verdediging van publieke veiligheid, persoonlijke gegevens toe te voegen aan de grootste bestaande
databanken.
Wij, de Partijen van Europees Links, voeren samen campagne in onze landen voor deze
doelstellingen in voorbereiding van de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009. Wij wensen
een sterke linkse parlementaire groep ten einde in de gelegenheid te zijn Europa te veranderen.
Elke stem voor een kandidaat van Europees Links is een stem voor een
vreedzaam, sociaal, ecologisch, democratisch en feministisch Europa, levend
in solidariteit!
Neem je kans, verander Europa nu!
Berlijn, 29 november 2008
Download