De Europese Grondwet

advertisement
Verdrag tot vaststelling van
een Grondwet voor Europa
Uw stem bij het
referendum:
ja of nee ?
1
Welke
heeft men op ?
• Minister Donner: nee-stemmen
=> risico van oorlog
• Wilders: ja-stemmen = voor
toetreding van Turkije
• SP: ja-stemmen = ja-zeggen
tegen europees leger
2
Belangrijkste wijzigingen I
• Preambule: verwijzing naar culturele,
religieuze en humanistische tradities
• Subsidiariteit & evenredigheid
• Europese President & Minister van
Buitenlandse Zaken
• Grondrechtenhandvest
• Gemeenschappelijk defensiebeleid kan
leiden tot gemeenschappelijke defensie
3
Belangrijkste wijzigingen II
• Gemeenschappelijk asielbeleid
• Gemeenschappelijk immigratiebeleid
• Gemeenschappelijke samenwerking in
civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken
• Kaderwetgeving voor uniforme
toepassing van vonnissen en rechtelijke
beslissingen; opleidingen van
magistraten en justitieel personeel.
4
Belangrijkste wijzigingen III
• Eenparige besluitvorming = uitzondering
• Regel: besluiten bij (gekwalificeerde)
meerderheid ook voor de “nieuwe”
onderwerpen (art. I-23)
• Iets zwaardere rol in besluitvorming voor grote
lidstaten (art. I-25)
• Europa van meerdere snelheden (artt. III-416
en 417)
• Europees burgerschap art. I-10 (naast
nationaal burgerschap)
5
Hoe het Verdrag te waarderen ?
Wat is positief volgens mij ?
•
•
•
•
Overzichtelijke Verdragsteksten
Beter verdeling van bevoegdheden
Subsidiariteitsbeginsel krijgt meer accent
Samenwerking bij asielbeleid
6
Hoe is het Verdrag te waarderen ?
Wat is negatief volgens mij (I) ?
• Christelijke traditie als grondslag voor
Europa expliciet nìet genoemd
• Eenzijdige economische basis namelijk
concurrentievermogen (art. I-3) en
liberalisering (art. III-147)
• Veel open formuleringen waardoor
Brussel zich met nagenoeg ieder
onderwerp kan bemoeien (o.a artt. I-3;
I-15; I-17)
7
Hoe is het Verdrag te
waarderen volgens mij ?
Wat is negatief volgens mij (II) ?
• Sterker europees centralisme door EU
president en EU minister BuiZa
• Zeer ingewikkelde procedures bij
toepassing subsidiariteit en interferentie
nationale parlementen
• Europees volkslied; Europese vlag; dag van
Europa
8
Wat zou in elk geval anders
moeten ?
• In preambule ook verwijzing naar de
betekenis van het christendom
• Europa moet zich beperken tot de
kerntaken (vrij verkeer van
personen/goederen/diensten/kapitaal en
vrije vestiging), géén open formuleringen
• Geen EU president en minister van BuiZa
9
Gemiste kans !
Europa had dichter bij de burgers
kunnen komen door zelfreflectie en
zelfbeperking.
Nu wordt het: nóg meer van hetzelfde,
overmatige bemoeienis, nog meer
pretenties, verdere machtsconcentratie
10
Download