de raad van europa - Council of Europe Publishing

advertisement
DE RAAD VAN
EUROPA
HOEDER VAN DE
MENSENRECHTEN
SAMENVATTING
Non-member state of the Council of Europe (Belarus)
LIDSTATEN
HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN
BEGROTING
■ Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus,
■ De hoofdzetel van de Raad van Europa
■ De totale begroting van de Raad van
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland,
IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco,
Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland,
San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, “Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië”, Zweden, Zwitserland.
bevindt zich in Straatsburg in Frankrijk. De
Raad telt 2.200 medewerkers en heeft externe vertegenwoordigingen bij en contacten
met andere internationale organisaties. De
Europese Jongerencentra in Straatsburg en
Boedapest organiseren trainingsactiviteiten
voor jongeren op het gebied van democratie
en mensenrechten.
Europa voor 2014 bedroeg € 403 miljoen. De
Raad wordt grotendeels gefinancierd door
de lidstaten.
WAARNEMENDE LANDEN
■ Canada, Japan, Mexico, Vaticaanstad, Verenigde Staten.
DE RAAD
VAN EUROPA
D
Thorbjørn Jagland
Secretaris-Generaal
e Raad van Europa is de toonaangevende
mensenrechtenorganisatie van Europa.
De Raad telt 47 lidstaten, waarvan 28 ook
lid zijn van de Europese Unie. Alle lidstaten van de
Raad van Europa hebben het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens ondertekend. Dit Verdrag
is gericht op de bescherming van mensenrechten,
democratische waarden en rechtsstaatbeginselen.
■ Het toezicht op de uitvoering van het Verdrag in de
lidstaten is in handen van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens. Zodra alle mogelijkheden voor het aantekenen
van beroep tegen een schending van het Verdrag in de
desbetreffende lidstaat zelf zijn uitgeput, kunnen individuele
burgers met hun klacht bij het Hof in Straatsburg terecht.
■ De Europese Unie treft momenteel voorbereidingen
voor de ondertekening van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Op het moment dat
het Verdrag is ondertekend, geldt het voor meer
dan 820 miljoen burgers in Europa.
WAKEN OVER
DE RECHTEN VAN DE MENS
De Raad van Europa bevordert de vrijheid van meningsuiting
en de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid en de
bescherming van minderheden. De Raad voert campagnes
over kwesties als kinderbescherming, online haattaal en de
rechten van Roma, de grootste minderheid in Europa.
■ De Raad van Europa ondersteunt lidstaten in hun strijd tegen
corruptie en terrorisme en bij het doorvoeren van de nodige
wetshervormingen. De constitutioneel deskundigen van de Commissie
van Venetië geven juridisch advies aan landen over de hele wereld.
■ De Raad van Europa bevordert de naleving van mensenrechten
door middel van internationale verdragen, zoals het Verdrag van de
Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld en het Cybercrimeverdrag. De
Raad bewaakt de vooruitgang die lidstaten op deze terreinen
boeken en doet aanbevelingen op basis van onderzoek van
toezichtsorganen bestaande uit onafhankelijke deskundigen.
■ De lidstaten van de Raad van Europa passen
de doodstraf niet meer toe.
■
WERELDWIJDE
SAMENWERKING
Toezichtsorganen
33 Groep staten tegen corruptie (GRECO)
33 Europees comité voor de preventie van
foltering en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing (CPT)
33 Groep van deskundigen inzake de
bestrijding van mensenhandel (GRETA)
33 Europese commissie voor
efficiëntie in justitie (CEPEJ)
33 Comité van deskundigen inzake de
evaluatie van maatregelen ter bestrijding
van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme (MONEYVAL)
33 Europese commissie tegen
racisme en intolerantie (ECRI)
33 Europees comité voor sociale rechten (ECSR)
33 Adviescomité van het Kaderverdrag
inzake de bescherming van
nationale minderheden
33 Commissie van Deskundigen van het
Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden
De Raad van Europa werkt
nauw samen met zowel de
Europese Unie als de Verenigde
Naties, de OVSE (Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking
in Europa) en een groot aantal
partnerlanden wereldwijd.
■ Een voorbeeld hiervan is
het Europees Directoraat voor
de kwaliteit van medicijnen en
gezondheidszorg van de Raad
van Europa. Dat speelt een
belangrijke rol bij de bestrijding
van namaakmedicijnen en
heeft overeenkomsten met
Brazilië, China, Zuid-Afrika en
de Verenigde Staten.
■
STRUCTUUR
De Raad van Europa bestaat behalve het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens uit diverse andere instanties:
33De Secretaris-Generaal geeft leiding aan en is de vertegenwoordiger van
de Raad van Europa.
33Het Comité van Ministers, dat bestaat uit de ministers van Buitenlandse Zaken van
de lidstaten en hun vertegenwoordigers, is het belangrijkste besluitvormingsorgaan.
33De Parlementaire Vergadering telt 318 parlementsleden uit de 47 lidstaten. De
Vergadering kiest de Secretaris-Generaal, de Commissaris voor de Rechten van
de Mens en de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze
vormt een democratisch forum voor debat en houdt toezicht op verkiezingen. Haar
commissies spelen een belangrijke rol bij onderzoek naar hedendaagse kwesties.
33De Commissaris voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke instantie die
schendingen van mensenrechten aan de orde stelt en onder de aandacht brengt.
33Het Congres van Lokale en Regionale Overheden bevordert democratisch
zelfbestuur en houdt toezicht op verkiezingen op lokaal niveau.
33De Conferentie van Internationale Niet-gouvernementele Organisaties
vertegenwoordigt maatschappelijke organisaties en bevordert het beginsel
van de participerende democratie.
■
Avenue de l’Europe • 67075 Strasbourg • FRANCE
Bezoek onze website
www.coe.int
Website met publicaties Raad van Europa
book.coe.int
Website met documentatie en online bronnen
edoc.coe.int
Published by the Directorate of Communications
PREMS 179414 • 2014 © Council of Europe •
Photo credit : Council of Europe / Shutterstock • Graphic design: Les Explorateurs
NLD
Download