Hoofdstuk 6 Nederland en Europa

advertisement
…..LET OP………….
Deze powerpoint gaat over de Nederland en
Europa
De powerpoint bevat de basisstof die je moet
kennen om het centraal schriftelijk met succes
te kunnen maken.
Zorg dus dat je ALLES goed kent en door hebt wat er in deze
POWERPOINT staat.
Vergeet niet ook het BOEK te bestuderen/raadplegen.
.
Zonder deze basiskennis is het maken
van inzichtvragen – die veel op het
examen voorkomen – onbegonnen
werk.
VEEL SUCCES
Hoofdstuk 6
Nederland en Europa
Centrale vraag
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal:
“Welke invloed heeft de Europese Unie op Nederland?”
Geschiedenis
 1951:
Doel:
Leden:
 1957:
Doel:
Leden:
 1967:
Doel:
Leden:
Oprichting van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal)
1. Economische samenwerking op gebied van kolen en staal
2. Vergroten van veiligheid
Benelux (België/Nederland/Luxemburg) Frankrijk, Duitsland en Italië
Oprichting EEG (Europese Economische Gemeenschap)
Idem als EGKS maar dan voor meer economische gebieden dan alleen
kolen en staal.
Idem als EGKS
Naamsverandering in EG (Europese Gemeenschap)
Niet alleen samenwerking op economisch gebied maar ook bv. Cultuur
Andere democratische Europese landen mogen ook lid worden
Hoofdstuk 6
Vervolg geschiedenis
 1992:
Doel:
Naamsverandering in EU (Europese Unie)
Vrije gemeenschappelijke handelsmarkt d.w.z.:
 vrij verkeer van goederen, diensten, geld en mensen door opheffen
van binnengrenzen
 garanderen van eerlijke concurrentie
 gemeenschappelijk landbouwbeleid
 samenwerking op gebied van: ● buitenlandsbeleid
● justitie
● milieu
Leer in 1 minuut het ontstaan
van de Europese Unie
Hoofdstuk 6
Leden van EU
Hoofdstuk 6
Invloed van de EU op Nederland
17 van de 27 landen hebben de Euro als munt
(Let op het boek spreekt over 12 landen
dat is dus achterhaald.)
Sinds 2002:
België, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal en
Spanje
Sinds 2007:
Slovenië
Sinds 2008
Cyprus en Malta
Sinds 2009
Slowakijë
Sinds 2011
Estland
 Voordelen van één munt
(de Euro)

geen geld omwisselen
dus geen koersverlies

bevordert handel en
welvaart
 Probleem
Niet alle lidstaten (b.v. Griekenland en Italié) houden zich aan
de afgesproken strenge begrotingsregels waardoor er economische problemen ontstaan.
Hoofdstuk 6
Invloed van de EU op Nederland (vervolg)

Rechten van de consument
Consumentenrechten worden met Europese wetten beschermd.

Gezondheid en veiligheid
Streven naar gelijke strenge gezondheidsen veiligheidseisen in alle EU-landen.

Mobiel bellen
Streven naar goedkoper mobiel bellen in
het buitenland.

Gelijke rechten voor man en vrouw

Milieubescherming en verbod op dierproeven

Europees burgerschap
Speciale rechten voor burgers binnen de EU zoals
bv. vrij reizen, wonen, werken.

Mensenrechten en democratische beginselen
 bestrijding discriminatie
 vrije verkiezingen en stemrecht

Studie- en stagemogelijkheden
Hoofdstuk 6
Bestuur van Europa
Ingewikkeld
Het bestuur en de verdeling van de werkelijke macht binnen Europa zit ingewikkeld in
elkaar. Hoewel het geen officieel wettelijk bestuursorgaan is, is het de Europese Raad
(= de vergadering van Europese regeringsleiders) die in wezen de dienst uit maakt.
Bestuursorganen
Europees Parlement
Raad van Ministers
Om de 5 jaar gekozen door de
Europese burgers
Ministers van de diverse
lidstaten
 Wetten goed- / afkeuren
 Europese commissie
controleren
Europese Commissie
Wetten goed- of afkeuren
dagelijks bestuur van de EU;
een soort van Europees
kabinet
 doen van wetsvoorstellen
 controleren of lidstaten de Europese wetten uitvoeren
Hoofdstuk 6
Hoe ontstaat een wet in Europa?
Raad van Ministers
Ministers van de diverse
lidstaten
Europese Regeringen
3
2
Europees Parlement
Om de 5 jaar gekozen door de
Europese burgers
1
Europese Commissie
dagelijks bestuur van de EU;
een soort van Europees
kabinet
4
1. Europese Commissie ontwerpt
een wet en legt die ter goedkeuring voor aan het Europees
Parlement.
2. Wanneer het Parlement de wet
goedkeurt legt deze de wet ter
goedkeuring voor aan de Raad
van Ministers.
3. Regeringen van de lidstaten
voeren de wet uit.
4. Europese Commissie controleert
of de regeringen van de lidstaten
de Europese wetten goed
uitvoeren.
Hoofdstuk 6
Rechtspraak in Europa en knelpunten
Europese Hof van Justitie
Doet uitspraken over zaken die met de Europese wetten hebben te maken.
Knelpunten in de EU
 Meer Europese regels beperken de zeggenschap van lidstaten binnen hun eigen land.
 Er is nog te weinig democratische controle mogelijk.
 EU is een log en bureaucratisch geheel.
 Moet de EU nog wel groter worden met nog meer landen?
 Veel arbeiders uit lagelonenlanden gaan werken
in het rijkere noordwest Europa
 Veel bedrijven gaan zich vestigen in de lidstaten met lage lonen ten koste van de
werkgelegenheid van de rijkere landen.
Jan Marijnissen van de SP heeft het
niet zo op Europa. Kijk en luister naar
zijn mening.
Hoofdstuk 6
Download