Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten

advertisement
PARLEMENT EUROPÉEN
DG-INFO
Direction de l’Information
Service de Presse
TW PE 2005
Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten
Csaba ŐRY (EVP-ED, HU)
Verslag over sociale insluiting in de nieuwe lidstaten
Doc.: A6-0125/2005
Procedure : Initiatief
Debat : 9 juni 2005
Stemming : 9 juni 2005
Verslag aangenomen
Het Parlement dringt er bij de regeringen van de nieuwe lidstaten op aan om, in het kader van de
Lissabon-strategie, bij het vaststellen van hun beleid aandacht te hebben voor sociale insluiting.
Sociale insluiting verbetert de sociale cohesie en sluit op deze manier aan bij de doelstellingen van
Lissabon. Werkgelegenheidsgroei is het belangrijkste middel om een verhoging van het levenspeil
van achterstandsgroepen te bewerkstelligen. De bestrijding van sociale uitsluiting is dan ook een
onlosmakelijk onderdeel van de strategie van Lissabon.
Volgens het EP moet het proces van sociale insluiting in de nieuwe lidstaten versneld worden en
moet meer geld ter beschikking worden gesteld om te zorgen voor een verbetering van de positie
van achterstandsgroepen. Het Parlement vindt dat personen die wegens ziekte, ouderdom, handicap
of werkloosheid niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, een redelijk inkomen gegarandeerd
moet worden door middel van de sociale zekerheid.
Wat het onderwijs betreft benadrukken de leden het belang van een onderwijsstelsel van hoge
kwaliteit dat voor allen onder gelijke voorwaarden toegankelijk is. Een hoge kwaliteit van het
onderwijs moet kansen scheppen op de snel veranderende arbeidsmarkt. Levenslang leren moet
mogelijk zijn voor eenieder, ongeacht vooropleiding, sociale status of financiële omstandigheden.
Het EP betreurt het gebrek aan onderlinge vergelijkbaarheid van armoedestatistieken tussen de
lidstaten. Bij de onderlinge vergelijking moet rekening gehouden worden met de specifieke
kenmerken van elk land. Het EP verzoekt de nieuwe lidstaten bijgewerkte en vergelijkbare
gegevens te verzamelen en te publiceren. Momenteel hebben diverse lidstaten al een goed
uitgewerkt beleid en hanteren ze succesvolle maatregelen, maar helaas is er een gebrekkige
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten.
Om doeltreffender gebruik te maken van het beschikbare arbeidspotentieel, dringt het Parlement bij
de nieuwe lidstaten aan op het nemen van maatregelen om de bestaande salarisverschillen tussen
mannen en vrouwen van hetzelfde opleidingsniveau en met banen van gelijkwaardige status op te
heffen.
Tenslotte vragen de afgevaardigden aandacht voor maatschappelijke achterstandsgroepen, met
name voor de Roma. De leden roepen de lidstaten op de onderwijssituatie van de Roma te
verbeteren door een regeling voor aanvullende steun voor achterstandskinderen en programma's
voor sociale integratie op te stellen. Het doel is het peil van het onderwijs te verhogen en zo
voorgoed een eind te maken aan analfabetisme.
Voor nadere informatie:
Constanze Beckerhoff
(Straatsburg) Tel.:(33-3) 881 73780
(Brussel)
Tel.:(32-2) 28 44302
GSM
(32) 0498.983.550
e-mail:
[email protected]
Download