Motie Kamerlid Ronnes Juridische Analyse I

advertisement
TWEEDE KAMER
DER
STATEN-GENERAAL
2
Vergaderjaar 2016-2017
34 563
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de
nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen
Nr. 7
MOTIE VAN HET LID RONNES
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 februari 2017
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende het grootschalige ingrijpen van de Europese Centrale Bank op
de financiële markten met een opkoopprogramma en een lagerentebeleid;
overwegende dat het Europees verdrag geen monetaire financiering toestaat,
maar dat het opkoopbeleid dit de facto wel tot gevolg kan hebben;
verzoekt de parlementair advocaat, een juridische analyse te laten maken of
het huidige Europees verdrag ruimte biedt voor het huidige opkoopbeleid van
de ECB, en hierbij ook te kijken naar de wetsgeschiedenis en de context van
de bepalingen in het verdrag en de gedachte die ten grondslag ligt aan het
verbod op monetaire financiering,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ronnes
Download