Bericht.dot - Regelingen en voorzieningen

advertisement
Regelingen en voorzieningen
CODE 6.2.1.6
VN-verdrag en Wet gelijke behandeling voor mensen met een
handicap in werking getreden
bronnen
Nieuwsbericht College voor de Rechten van de Mens, 14.6.2016, mensenrechten.nl
Toegang goederen en diensten voor mensen met een beperking in de wet
Vanaf dinsdag 14 juni 2016 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders
van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Nu gaat deze ook op voor onder andere
horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zijn verplicht om
aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en hulphonden toe te laten. Voorbeelden van
aanpassingen zijn het plaatsen van een loopplank of het voorlezen van de menukaart. Dit geldt ook voor
via internet aangeboden diensten. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de
toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.
Het College registreert en signaleert de klachten en doet op verzoek uitspraken in discriminatiezaken.
Verdrag bekrachtigd door Nederland
De dag van de uitbreiding van de wet met goederen en diensten valt samen met de Nederlandse
ratificatie van het VN-Verdrag handicap in New York. Over dertig dagen treedt het verdrag ook
daadwerkelijk in werking. Dat betekent dat het verdrag vanaf 14 juli 2016 in Nederland geldt. Vanaf die
datum houdt het College toezicht op de naleving en implementatie van het verdrag in Nederland. Vanuit
deze toezichthoudende rol bekijkt het College:

Of wetten en beleid voldoen aan de normen van het VN-Verdrag;

Welke instanties er betrokken zijn bij de uitvoering van het verdrag en hoe zij die taak
uitvoeren;

De situatie van mensen met een beperking en het verloop van de beweging naar een inclusieve
maatschappij.
Over het VN-Verdrag handicap
Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke,
intellectuele of zintuigelijke beperking. Een deel daarvan heeft nog altijd een achtergestelde positie,
waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zij worden vanwege hun beperking
niet toegelaten op scholen of door werkgevers niet in dienst genomen. Ook ervaren zij obstakels als zij
van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel
mensen met een beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen,
sportfaciliteiten en cafés.
Het VN-Verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking omdat het bepaalt dat zij
gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen.
De overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd. In het verdrag staan geen nieuwe rechten.
Wel geeft het verdrag een verdere uitwerking van de verplichtingen die de regering al heeft op grond van
1
CODE 6.2.1.6
Regelingen en voorzieningen
bestaande mensenrechtenverdragen. In de praktijk bleek namelijk dat deze verdragen niet genoeg
handvatten boden om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen.
Meer informatie
De rechten van mensen met een beperking
2
Download