Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat

advertisement
Par. 5: Politieke opvattingen over de verzorgingsstaat
5.1: Problemen van de verzorgingsstaat
5.2: Opvattingen over sociaal – economische kwesties
5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
5.1: Problemen van de verzorgingsstaat
1. Economische problemen: financiële onbetaalbaarheid
2. Politiek- bestuurlijke problemen: bestuurlijke
onbeheersbaarheid
3. Sociaal- culturele problemen: veranderende
gedragspatronen
5.2: opvattingen over sociaaleconomische kwesties
We bekijken de politiek- ideologische visies van vier stromingen op een tweetal kwesties:
1.
Sociaaleconomische vraagstukken, zoals werkgelegenheid
2.
De rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied
We kijken naar:
• De Liberale visie
• De Sociaaldemocratische visie
• De Christendemocratische visie
• De Ecologische visie
Liberale visie
• Markteconomie: vraag en aanbod, deregulering
• Vrije ondernemingsgewijze productie:
- ruimte voor particulier initiatief
• Concurrentie: zowel in productie als op de arbeidsmarkt
• Terugdringing van de rol van de overheid
Sociaaldemocratische visie
• Spreiding van kennis, macht en inkomen
• Een zekere mate van overheidsplanning
• Selectieve groei: rekening houden met het milieu
• Democratisering
• (voorstander van een gemengde economie, waarbij zowel de
overheid als de markt een belangrijke rol spelen)
Christendemocratische visie
• Gespreide verantwoordelijkheid
• Rentmeesterschap
• Gerechtigheid
• Solidariteit/ naastenliefde
Echter:
• Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen de diverse christelijke
partijen in de Nederlandse politiek: cu, cda en sgp.
Ecologische visie
• Economie van het genoeg
• Kleinschaligheid
• Kringloopeconomie
• Overheid, burgers en bedrijfsleven dienen te kiezen voor een
duurzame economie
Voorbeeld:
• Groenlinks, Partij voor de Dieren.
• Groenlinks wordt ook tot de socialistische stroming gerekend
5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
VVD:
• Verzorgingsstaat is doorgeschoten
• Te veel overheidsinmenging/ Bureaucratie
• Te weinig particulier initiatief door teveel overheidsbemoeienis
• Te veel mensen afhankelijk van de verzorgingsstaat
• ‘Men’leert niet snel genoeg weer op eigen benen te staan
Maatregelen VVD
• Terugdringen van de overheiduitgaven
• Privatiseren van delen van overheidsinstellingen
• Deregulering
• Imkrimping van het omvangrijke ambtenarenapparaat
5.3: Partijen over de toekomst van de
verzorgingsstaat
PvdA:
•
•
•
•
Terugdringing van de overheidsuitgaven
Privatisering van delen van overheidsinstellingen
Deregulering
Inkrimping van het ambtenarenapparaat
Maar ook:
• Verminderen van sociale ongelijkheid
• Handhaven solidariteit met zwakkeren in de samenleving
• Verzorgingsstaat is verworvenheid en mag niet zomaar worden afgebroken
Maatregelen PvdA
• Een actief overheidsbeleid om economische groei te stimuleren
• Een actief overheidbeleid om sociale ongelijkheid terug te dringen
• Decentralisering
• Democratisering (van de arbeidsverhoudingen)
5.3: Partijen over de toekomst van de verzorgingsstaat
Christendemocraten:
• Spreken liever over een verzorgingsmaatschappij of zorgzame
samenleving
• Soevereiniteit in eigen kring/ subsidiariteit (blz 130)
• Particulier initiatief en onderlinge hulp
• Overheid dient een aanvullende rol te vervullen in de
verzorgingsmaatschappij
Maatregelen CDA
• Overheidsbemoeienis terugdringen
• Overheiduitgaven terugdringen
• Randvoorwaarden scheppen voor het dragen van persoonlijke
verantwoordelijkheid
Download