PowerPoint-presentatie

advertisement
H4B - Maatschappijleer
H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat
Week 3
Probleem: de verzorgingsstaat wordt onbeheersbaar en onbetaalbaar
Vraagstelling: wanneer moeten mensen voor hun eigen financiële problemen zorgen, en
Wanneer hebben zij recht op hulp of een uitkering?
Algemeen: hoe moet de toekomst van de verzorgingsstaat er uitzien?
- Positieve gevolgen van de overheidsmaatregelen:
• Het aantal werkende mensen is gestegen
• Het aantal arbeidsongeschikten is afgenomen
• De fraude en het oneigenlijk gebruik van uitkeringen is teruggedrongen
• Het ziekteverzuim is gedaald
- Negatieve gevolgen van de overheidsmaatregelen
• Verminderde koopkracht
 Er leven meer mensen onder de armoedegrens
• Zwakkere gezondheid
 Minder kans op een baan
• Bijstandsuitkering en passende arbeid
 Vb.: hoogopgeleide asielzoekers zijn hier met name de dupe van
1
H4B - Maatschappijleer
H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat
Week 3
- Negatieve gevolgen van de overheidsmaatregelen
• Strengere herkeuringen
 Veel arbeidsongeschikten verloren hun gunstige AOW-uitkering en verdwenen
in de bijstand zonder een goed toekomstperspectief vanwege hun verleden
• afname van de kwaliteit van de zorg
 Door tekort aan personeel in verzorgingstehuizen werden zogenaamde pyjamadagen ingevoerd
2
H4B - Maatschappijleer
H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat
Week 3
- Momenteel leeft de voor het eerst de verwachting dat de toekomstige generatie minder geld
zal hebben dan de huidige generaties
- Pessimisten: de verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar door de vergrijzing
- Optimisten: het valt allemaal wel mee. Mensen zijn goed verzekerd door pensioenen e.d.
De Politiek:
- VVD
 Afschaffen minimumloon
 Invoeren van een soort minimumstelsel. Voor de rest moeten mensen zichzelf
verzekeren
 Kleinere rol voor de overheid
 Marktwerking
- CDA
 Kleinere rol voor de overheid
• Overheid grijpt alleen in als mensen het zelf hun problemen niet meer kunnen
oplossen
 Verzorgingsstaat moet worden omgevormd naar een zorgzame samenleving
• Mantelzorg
3
H4B - Maatschappijleer
H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat
Week 3
- PVDA/SP
 Mensen niet straffen voor het aanvragen van een uitkering
 Uitbreiding van de werkgelegenheid
Vb.: gesubsidieerde overheidsbanen
 Rijkere gepensioneerden laten meebetalen aan de AOW
De toekomst
- Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67
 Sommige financiële experts voorspellen zelfs een verhoging naar 70 jaar op korte termijn
- Afschaffen hypotheekrenteaftrek
 Binnen nu en 4 jaar moet er een begin worden gemaakt met de afschaffing van de
hypotheekrenteaftrek
- Euro
 De rijke landen, waaronder Nederland, draaien op voor de tekorten van andere landen
• Vb.: Griekenland, Ierland, en dergelijke landen
4
Download