Vragenlijst - Stad Halen

advertisement
Klimaatplan Halen
Denk globaal, handel lokaal
Think globaly, act localy.
“De klimaatverandering, het broeikaseffect, klimaatplannen, …” u hoort het wel elke dag ergens, in
het nieuws, op café, op de sportclub en dergelijke meer. Maar waar praten die mensen nu eigenlijk
over? Wat wil dat allemaal zeggen?
We gaan hier even wat verder op ingaan en proberen om zo wat duidelijkheid te brengen. Daarnaast
gaan we ook vragen wat uw mening over dit alles is, om zo een zeer gericht, specifiek op onze
gemeente geënt klimaatplan op te kunnen stellen.
Wat is de klimaatverandering?
De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit heeft voor gestaan.
De oorzaak van de klimaatverandering is het versterkte
broeikaseffect. Het natuurlijke broeikaseffect zorgt ervoor
dat het klimaat op aarde hoger is dan dat het zonder
atmosfeer zou zijn.
Zonnestralen geven de aarde warmte. Deze ingestraalde
warmte wordt deels geabsorbeerd door de atmosfeer en de
aarde zelf, maar een deel wordt teruggekaatst. In de
atmosfeer zijn gassen aanwezig die de invallende
zonnestraling doorlaten, maar de teruggekaatste straling van
het opgewarmde aardoppervlak als een donsdeken
vasthouden. Dankzij dit effect bedraagt de gemiddelde
temperatuur op aarde +15°C i.p.v. -18°C. Koolstofdioxide
(CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn enkele
belangrijke broeikasgassen die van nature aanwezig zijn.
Gedurende de voorbije twee eeuwen heeft de mens echter
de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk verhoogd, waardoor er een extra
broeikaseffect ontstaat. Dit komt door de overproductie van broeikasgassen. CO2 komt vrij bij de
verbranding van aardolie en aardgas, CH4 komt onder andere vrij uit het mest van koeien en varkens
en N2O ontstaat bij industriële processen, in de landbouw en in het verkeer. Dit leidt tot een verhoging
van de gemiddelde temperatuur en een globale klimaatverandering. Hierdoor gaat de zeespiegel
stijgen, worden stormen onstuimiger, enzovoort.
Via het Kyoto-protocol zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen te
reduceren.
Wat is een klimaatplan?
Dit is een plan waarin de gemeente zich verbindt om een lokaal klimaatbeleid op poten te zetten om op
deze manier de kyotodoelstelling te halen. Het bevat dus de toestand zoals die nu is, waar we naar toe
willen werken en hoe we tot dit resultaat willen komen. We wensen dit plan op te stellen voor de
periode 2010-2020. Met dit plan willen we de bevolking aantonen dat de gemeente zich inzet voor een
beter milieu en tevens de bevolking aanzetten om zelf inspanningen te doen om milieubewuster te
leven. Het is ook een middel om aan te tonen dat met slechts kleine inspanningen, goede resultaten
bekomen kunnen worden. Bijvoorbeeld met de fiets of te voet naar de bakker gaan in plaats van met
de auto. Daarenboven zijn vele acties die goed zijn voor het milieu ook goed voor de portemonnee.
De klimaatverandering heeft impact op het dagdagelijkse leven van iedereen en daardoor is het ieders
verantwoordelijkheid om het tij te keren, nu het nog niet te laat is.
Om dit klimaatplan kunnen op te stellen op maat van de bevolking, vragen we uw medewerking.
Want met zijn allen weten we meer dan alleen. Aan de achterzijde van dit blad vindt u een korte
vragenlijst die u kan invullen en terugbezorgen aan de milieudienst op het stadhuis. U kan deze brief
en vragenlijst ook digitaal terugvinden op de website van Halen (www.halen.be) bij milieu –
milieubeleid en deze kan u dan doormailen naar [email protected]. Indien u op de
hoogte wenst te blijven van de verdere ontwikkelingen kan u terecht op de site of kan u uw mailadres
doorgeven.
Vragenlijst
(Gelieve dit in te vullen en terug te sturen voor 18 april.)
1) Leeftijdscategorie:
<20
20-30
30-40
40-50
50-60
>60
2) Geslacht:
man
vrouw
3) Deelgemeente
Halen
Loksbergen
Zelk
Zelem
4) Wat zijn uw beste, haalbare ideeën die door de stad genomen kunnen worden? Formuleer deze kort
en bondig.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
(U kan deze vragenlijst terugvinden op de website, www.halen.be-milieu-milieubeleid-klimaatplan,
digitaal invullen en terugsturen naar [email protected].)
Indien u wenst op de hoogte te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen van de opmaak van
het klimaatplan, gelieve dan uw naam en e-mailadres te noteren.
Naam:
E-mailadres:
De gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en de milieudienst danken u voor
uw medewerking!
Download