Klimaatverandering - European Commission

advertisement
Klimaatverandering
EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009
Het wetenschappelijk bewijs
is onmiskenbaar
• “Klimaat” verwijst naar de atmosferische toestand over een
langere tijd, terwijl het “weer” voortdurend varieert.
• Veranderingen in het klimaat zijn een natuurlijk fenomeen:
zo lag de gemiddelde temperatuur na de laatste ijstijd
(11 500 jaar geleden) wereldwijd 5 °C lager dan nu.
• MAAR: we stellen nu vast dat de temperatuur in een nooit
eerder gezien tempo stijgt.
• Wetenschappers zijn van mening dat de activiteiten van de
mens hiervoor verantwoordelijk zijn.
Feiten over klimaatverandering
• De temperatuur is in Europa met bijna 1 °C gestegen sinds
1850;
• Een bijkomende stijging van 1,2 °C zou onomkeerbare,
massale en mogelijk catastrofale milieuschade kunnen
veroorzaken.
Feiten over klimaatverandering
• Extreme weersomstandigheden – stormen, overstromingen,
droogtes en hittegolven – komen steeds vaker voor en
worden alsmaar heviger.
• 90 % van de natuurrampen in Europa sinds 1980 waren het
gevolg van het weer en het klimaat.
Feiten over klimaatverandering
• De Europese gletsjers hebben sinds 1850 twee derden van
hun omvang verloren en het afsmeltingstempo gaat in
stijgende lijn.
• De poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt dubbel zo
snel als 50 jaar geleden.
• Miljoenen mensen over de hele wereld worden bedreigd
door waterschaarste, hongersnood en armoede.
Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal
Source: http://maps.grida.no/go/graphic/satellite-observations-in-arctic-sea-ice-1979-and-2003
Wat veroorzaakt klimaatverandering?
• De mens pompt steeds meer “broeikasgassen” in de
atmosfeer.
• De atmosfeer werkt zoals de glazen wanden van een kas.
• Natuurlijke broeikasgassen helpen de warmte vasthouden;
zonder deze gassen zou de temperatuur 30 °C lager zijn.
• Maar doordat de broeikasgasemissies als gevolg van de
menselijke activiteit sinds 1970 met 70 % zijn toegenomen,
wordt meer warmte vastgehouden.
Broeikasgassen
Kooldioxide (CO2)
- verbranding van steenkool,
aardolie en aardgas voor
energie, vervoer en
verwarming
Distikstofoxide (N2O)
- stortplaatsen, landbouw en
vee
Methaan (CH4)
Fluorkoolwaterstoffen (HFK's)
Perfluorkoolwaterstoffen
(PFK's)
Zwavelhexafluoride (SF6)
- gebruikt in koelkasten,
airconditioners en zelfs
schoenen
Waar is het bewijs?
De grootste wetenschappelijke autoriteit op het gebied van
klimaatverandering is het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) van de Verenigde Naties.
– Coördineert de bevindingen van 2 500 deskundigen van
over heel de wereld
– 4e evaluatierapport gepubliceerd in november 2007
– Evaluatierapport vertegenwoordigt 6 jaar van onderzoek
en analyse
– Een voorzichtige en streng wetenschappelijke
benadering van de conclusievorming
– Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2007
Vaststellingen van het 4e
evaluatierapport
• Onomstotelijk bewijs dat de opwarming van de aarde het
gevolg is van de menselijke activiteiten.
• Indien de gemiddelde temperatuur met meer dan 2 °C stijgt,
kunnen de gevolgen onverhoeds toeslaan en onomkeerbaar
zijn.
• Er is nog voldoende tijd om de klimaatverandering af te
remmen en ons aan de gevolgen ervan aan te passen.
• Er bestaan al heel wat nuttige technologieën, die
economisch ook verantwoord zijn
• … maar er moet nu meteen actie worden ondernomen!
Wat doen de regeringen eraan?
• Regeringen werken samen in het kader van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering.
• In de huidige overeenkomst, het Protocol van Kyoto, zijn
bindende emissiedoelstellingen vastgesteld voor de
industrielanden.
• Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd over een
vervolg, waarover in december 2009 in Kopenhagen een
akkoord moet worden bereikt.
De Europese Unie neemt het
voortouw in de strijd tegen
klimaatverandering
De EU-lidstaten hebben zichzelf voor 2020 tot doel gesteld:
– de uitstoot met 20 % te verminderen (met 30 % in geval
van een mondiaal akkoord);
– de energie-efficiëntie met 20 % op te drijven;
– 20 % van de opgewekte energie uit hernieuwbare
energiebronnen te halen.
De EU dringt aan op een nieuwe, ambitieuze, wereldwijde
overeenkomst om de uitstoot te beperken.
Wat kunt u eraan doen?
Eenvoudige handelingen in het dagelijkse leven spelen een
belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering.
Met andere woorden:
– recycle;
– spring zuinig om met warm water door een douche te
nemen in plaats van een bad (vier keer minder energie);
– plant een boom op school, in uw tuin of in uw wijk.
Wat kunt u eraan doen?
• Neem het openbaar vervoer of de fiets of ga gewoon te voet.
• Laat elektrische toestellen niet in stand-by staan. Gebruik de
aan/uit-functie.
• Laat de lader van uw mobiele telefoon niet in het stopcontact
zitten wanneer u uw telefoon niet oplaadt.
www.climatechange.eu.com
Download