Klimaatverandering is onomkeerbaar. De atmosfeer en oceanen

advertisement
Focusthema: klimaatverandering
Klimaatverandering is
onomkeerbaar.
De atmosfeer en oceanen
warmen op, sneeuw en ijs
verminderen en
de zeespiegel stijgt
Zorgen om het klimaat vormen de bron van duurzaam
handelen. Om de menselijke gezondheid en het milieu te
beschermen is het noodzakelijk het ecosysteem waarin wij
leven te respecteren. En de tijd dringt. Het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
signaleert met betrekking tot klimaatverandering de
volgende feiten: de invloed van de mens op het klimaat staat vast, en de recent gemeten
waardes in uitstoot door menselijk toedoen van broeikasgassen zijn het hoogst ooit.
Veranderingen in ons klimaat hebben wijdverspreid impact op menselijke en natuurlijke
omgevingen1.
Richtlijnen en principes betreffende bescherming van het milieu en het vergroten van de
verantwoordelijkheid voor het milieu zijn onder andere vastgelegd in VN verdragen. Zo zijn
tijdens de Verenigde Naties Conferentie over Milieu en Ontwikkeling (UNCED) internationale
milieuverdragen tot stand gekomen over biodiversiteit en klimaatverandering.
Voor Delta Lloyd is klimaatverandering een van de belangrijkste duurzaamheidthema’s.
Omwille van een duurzame toekomst voor onze werknemers, relaties en onze maatschappij.
Maar ook vanwege de directe link tussen extreme weersomstandigheden en onze
activiteiten als verzekeraar, en de impact die we kunnen uitoefenen via onze investeringen.
In lijn met ons Beleid Verantwoord Beleggen, beoordelen wij onze investeringen op naleving
van de UN Global Compact principes op het gebied van mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu.
Als wij met ondernemingen de dialoog aangaan over klimaatverandering, hanteren we
daarbij de volgende principes:
• Ondernemingen ondersteunen de overgang naar een CO2-arme economie en
projecten die bijdragen aan de emissiereductie van de economie als geheel;
• Ondernemingen verminderen hun broeikasgasemissies in relatieve zin;
• Bedrijven besparen energie;
• Bedrijven integreren criteria ten aanzien van klimaatverandering in hun inkoopbeleid en
de uitvoering daarvan.
Ook in onze eigen bedrijfsvoering sturen we op het verminderen van onze CO2-voetafdruk,
op het besparen van energie, gebruikmaking van duurzame energiebronnen en
energiezuinig vervoer en stimuleren we milieubewust gedrag van onze medewerkers.
Verklaringen en verdragen
In onze due dilligence processen ten aanzien van klanten en investeringen, volgen we
inzichten uit de volgende verklaringen en verdragen over klimaatverandering.
1
IPCC Climate Change 2014; synthesis report, p.1
•
•
•
•
•
•
•
International Energy Agency
UN Environment Programme
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
UN Framework Convention on Climate Change
Kyoto Protocol
Global Investor Statement on Climate Change
Carbon Disclosure Project
Download