Fysica en chemie van nanogestructureerde

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015
Fysica en chemie van nanogestructureerde materialen (E024720)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
52.5 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
30.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Hens, Zeger
Brainis, Edouard
WE06
WE06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in Biomedical Engineering
International Master of Science in Biomedical Engineering
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische
ingenieurstechnieken
Master of Science in Engineering Physics
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6
6
aanbodsessie
A
A
A
6
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
nanowetenschap, colloidale nanokristallen, kwantum opsluiting, zelf-ordening, kwantum
transport
Situering
Het vak fysica en chemie van nanogestructureerde materialen wil studenten een
inleiding bieden in de fysische en chemische achtergrond van nanotechnologie. De
aandacht gaat daarbij uit naar de (fysico)chemische principes waarmee nano-objecten
gemaakt worden en naar de fysische eigenschappen van deze objecten. Het vak wil
bereiken dat studenten begrijpen wat nanowetenschap is, dat studenten inzicht hebben
in de richting van actueel onderzoek in nanowetenschap en dat studenten de literatuur
over nanowetenschap te situeren en te interpreteren.
Inhoud
• Inleiding: Wetenschap en technologie op nanoschaal: wat, waarom en hoe?, Kijken,
• meten en manipuleren op nanoschaal
• Bouwstenen van 'bottom-up' nanotechnologie: Synthese van colloidale
• nanokristallen, Kwantum opsluiting in halfgeleider nanokristallen, Magnetische
• nanostructuren, Koolstof nanodraden
• Zelf-ordening als constructieprinicipe voor nanostructuren: Thermodynamica van zelf• ordening, Zelf-geordende monolagen, Zelf-geordende aggregaten van nanokristallen,
• Vorming van experimentele nanodevices
• Kwantumtransport: Elektron tunneling - tunneljuncties, Eén-elektron tunneling • Coulomb Blokkade, Spin-gepolariseerd elektron transport
Begincompetenties
natuurkunde 1, natuurkunde 2, scheikunde 1, scheikunde 2, fysische chemie,
quantummechanica 1, quantummechanica 2, vaste-stoffysica 1, vaste-stoffysica 2
Eindcompetenties
1 BEGRIPPEN: Scanning probe technieken, Elektronenmicroscopie; colloidal
1 syntheses; kwantum opsluiting, kunstmatige atomen; superparamagnetisme,
1 moleculaire magneten; zelf-ordening; kwantumtransport; Opladingsenergie, Coulomb
(Goedgekeurd)
1
1 blokkade, Een-elektron tunneling
2 INZICHTEN: Inzicht in dimensies, voordelen van werking op nanoschaal; stabiliteit
1 van colloidale oplossingen; elektronische structuur van vaste stoffen op nanoschaal;
1 magnetisme op nanoschaal; zelf-ordening als thermodynamisch evenwicht; verband
1 tussen elektronische structuur en transporteigenschappen
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges; Werkcolleges; Hoorcolleges
Leermateriaal
Het vak wordt gedoceerd aan de hand van recente review-artikels uit de literatuur.
Prijs voor kopies: 7.5 euro.
Referenties
• -
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen;
beoordeling mondelinge presentatie; tweede examenkans: Mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden evaluatie
(Goedgekeurd)
2
Download