Oorsprong van het zonnestelsel, de vroege

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Oorsprong van het zonnestelsel, de vroege aarde en impactstructuren
(C003414)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 100 u
Contacturen
28.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2016-2017
Deze cursus is 2-jaarlijks en wordt niet aangeboden
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Claeys, Philippe
WE13
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Deze cursus is 2-jaarlijks en wordt niet aangeboden
stptn
aanbodsessie
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
zonnestelsel, planeetvorming, planetoiden, kometen, maan, vroege aarde,
differentiatie, meteorieten, impactstructuren
Situering
Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van de keuzevakken in het
masteropleidingsprogramma Geologie. Het doel van deze cursus is de
vormingsprocessen van de aarde te situeren in het onstaan en de vroege evolutie van
het zonnestelsel. Een bijzondere aandacht gaat naar processen gerelateerd aan
meteoriet impacts. Het opleidingsonderdeel wil bijdragen tot de realisatie van de
algemene competenties M1.1, M1.4, M2.2, M2.6 en M4.2 en van de discipline
specifieke competenties : M. OBD.4 en M.OBD.5.
Inhoud
Ouderdom van het universum en van ons melkwegstelsel. Vorming van het
zonnestelsel : chronologie en processen . Rol van de impactprocessen. Genese,
evolutie, bouw en structuur van: de planeten en planetoïden, kometen, de maan. De
Precambrische aarde (4.6Ga - 1Ga) : evolutie van geosfeer, atmosfeer en biosfeer.
Meteorieten : soorten, petrologie en geochemie, tijdsinformatie Meteorietinslagen met
als case-studie: de Nördlinger-Rieß
Begincompetenties
Een opleiding op bachelorniveau in petrologie, geochemie en isotopengeologie is een
vereiste
Eindcompetenties
Een grondig inzicht in de chronologie en de fysico-chemische processen die leidden tot
de vorming van het zonnestelsel en zijn planeten en de evolutie van de aarde tijdens
het Precambrium.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
(Goedgekeurd)
1
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges , seminarie en discussiesessies waar specifiek thema´s worden
behandeld uit wetenschappelijke artikels. Oplossen van vraagstukken. Presentaties
van literatuurstudies in klasverband.
Leermateriaal
Gedrukte nota's, hoofdstukken uit boeken (zie referentielijst) en artikels uit tijdschriften.
eigen notities. Geraamde totaalprijs: 5-7 EUR
Referenties
- Origin of the Earth and Moon, R. Canup and K. Richter, Univ. of Arizona Press, 555p.
$ 60
- From Suns to life: A chronological approach to the origin of life, Gargaud, M.; Claeys,
Ph.; Lopez-Garcia, P.; Martin, H.; Montmerle, Th.; Pascal, R.; Reisse, J. Editors.
Special Volume of: Earth, Moon And Planets In Press- Lectures in Astrobiology I,
Springer, Berlin, 2005, $80 ISBN-10: 3-540-29005-2
- Lectures in Astrobiology II, Springer, Berlin, 2006
-Faure & Mensing: Isotopes, principles and applications, 2005 John Wiley & sons, B. Dalrymple. The age of the Earth , Stanford University Press( 1991)
- Ozima (1987): Geohistory: global evolution of the Earth (Springer)
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Assistentie bij practica, seminaries en veldwerk. Communicatie via internet (Minerva)
en e-mail.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodisch: beoordeling van de participatie in de seminaries en de presentatie in
klasverband van een specifiek cursusthema .
Periodisch: mondelinge ondervraging met schriftelijke voorbereiding
Eindscoreberekening
Niet-periodisch (10%) ; periodisch (90%):
(Goedgekeurd)
2
Download