Presentatie profielkeuze januari 2017

advertisement
De kunst van het kiezen
Het juiste profiel
1. De keuze
Wat, hoe en wie?
Vier profielen
Cultuur en
Maatschappij
Economie en
Maatschappij
(C&M)
(E&M)
Natuur en
Gezondheid
(N&G)
Natuur en
Techniek
(N&T)
Drie lagen
Cultuur &
Maatschappij
Economie &
Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL:
Nederlands, Engels, Latijn/Grieks, Onderzoek (klas 4&5), Maatschappijleer (klas 5), LO
PROFIELDEEL: 4 profielvakken
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde A/B/C
Aardrijkskunde of
economie
Beeldende vormgeving of
muziek of Duits of Frans
of 2e klassieke taal
•
•
•
•
Economie
Geschiedenis
Wiskunde A/B
Aardrijkskunde of Frans
of Duits
•
•
•
•
Biologie
Scheikunde
Wiskunde A/B
Aardrijkskunde of
natuurkunde
•
•
•
•
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Biologie of wiskunde D
VRIJE DEEL: 2 vakken
2 van alle andere vakken
behalve natuurkunde en
scheikunde
2 van alle andere vakken
2 van alle andere vakken
2 van alle andere vakken
Overzicht: achterin profielkeuzeboekje
De begeleiding
MENTOREN ATHENA
MENTOREN SOCRATES
DECANEN
COÖRDINATOREN
OUDERS!
2.
ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ: KEN UZELVE
Vakdocent: vakinhoud
Mentorlessen
Ouders
Valkuil 1: TE VEEL VRIJHEID GEVEN
Valkuil 2: TE VEEL STUREN
Valkuil 3: REËEL ZELFBEELD?
Valkuil 4: “WAT KAN JE ERMEE?”
3. Alfa en bèta
Heersende misvatting…
Alfa is voor minder slimme leerlingen
Wie slim is, kiest beta
Lastige keuze:
ZO VEEL MOGELIJK OPTIES OPEN HOUDEN?
JE HART VOLGEN!
Welke wiskunde?
Welke wiskunde
moet ik nemen?
Vier soorten wiskunde
Hiërarchie: C < A < B
C&M
Wi C
of A of B
E&M
N&G
Wi A
Wi B
of B
of A
N&T
Wi B
Wi D is een keuzevak (alleen naast Wi B)
Keuzemomenten
eind klas 3: A/C of B of B+D
eind klas 4: A of C
Urenverdeling per jaar
Wiskunde C
3–3–2
Wiskunde A
3–3–3
Wiskunde B
3–3–4
Wiskunde D
3–3-2
Globale inhoud
Wiskunde
C
A
B
Kansrekening en statistiek ** ***
Differentiaalrekening
*
** ***
Goniometrische functies
**
Analytische meetkunde
**
Logisch redeneren
*
Vorm en ruimte
*
Overig
*
** ***
Wiskunde A of Wiskunde B ?
Wi B geeft meer mogelijkheden.
Wi B is moeilijker en vooral meer werk.
Wi A is meer gericht op contexten,
wi B is abstracter.
Als de gemaakte keuze niet haalbaar blijkt,
kunnen de gevolgen ernstig zijn.
De wiskundedocent kan adviseren.
Wiskunde A of Wiskunde C?
Wi A geeft meer mogelijkheden.
Wi C is geen “Wis A light” meer.
Wi C kan alleen in C&M
Wi C bevat aantrekkelijke “alfa-onderwerpen”:
meer reflectie, minder techniek.
Wi A is (iets) moeilijker en (iets) meer werk.
Keuze na klas 4.
Wiskunde D
alleen als je wiskunde B hebt
als je goed bent in wiskunde
als je wiskunde leuk vindt om te doen
zeer nuttig voor exacte opleidingen en
bijvoorbeeld econometrie
als keuzeprofielvak binnen N&T of in
de vrije ruimte
Inhoud wiskunde D
Kansrekening en statistiek
***
Synthetische meetkunde
**
Lineaire algebra en extra
analytische meetkunde
*
Complexe getallen
*
Dynamische modellen
**
4. De puntjes op de i
Vrijekeuzevakken en contractvakken
Vrije keuzevakken en contractvakken
Filosofie als keuzevak
Wat houdt filosofie in?
 Leren vragen, en vooral leren dóórvragen
 Out-of-the-box leren denken
 Abstract en analytisch redeneren en denken
 Een onderbouwde mening leren vormen
 Bildung: kennismaken met ideeën van grote filosofen
 Lezen van (academische) filosofische teksten
Filosofie: drie jaar denken
6de klas: Verdieping
5de klas: Mens &
Samenleving
Goed en kwaad
De samenleving en politiek
Mens en cultuur
Mens en techniek
Academische teksten &
Eindexamenonderwerp:
Twijfel als methode.
4de klas: Kennis &
Wereld
De eerste filosofen
Redeneren en
argumenteren
Zijn en bestaan
Kennis en wetenschap
Oosterse filosofie
Hoe en wat?
Leren denken:

Theoretische lessen

Debatteren

Socratische gesprekken

Presenteren

Lezen van teksten

Filmanalyse

Essays
Toetsen: posities en argumenten van filosofen plus eigen kritiek daarop.
5. Tijdpad
Belangrijke data
Informatieavond voor ouders
Rapportvergadering:
overgang, plaatsing in
profiel van keuze
7 juli (uiterlijk)
Voorlopige profielkeuze
23 maart
Definitieve profielkeuze
18 mei
Rapportvergadering:
bespreking van de keuze,
advies van docenten
April
Download