Oplossingsrichting

advertisement
Praktijkwerkplaats Poort
Verbinding vrijwilliger en professional /
Samenwerking formele en informele zorg
Henriëtte Nauta (VMCA) en Marjan van Doorn (Humanitas)
Januari 2013
Uitgangspunten:
•
In Almere staat –als het gaat om de zorgvraag- niet alleen de cliënt centraal maar het hele netwerk om
iemand heen wordt meegenomen bij de vraag wat er nodig is en hoe “de kracht” van de cliënt zelf en het
netwerk het beste kan worden benut. Dit vraagt om vernieuwende manieren van werken en een andere
samenwerking tussen formele en informele zorg.
•
Aansluiten bij bestaande werkwijzen en initiatieven (matchen vraag en bestaand ondersteuningsaanbod).
•
In kaart brengen van ‘hiaten’: evt. nieuw aanbod ontwikkelen (vraaggericht).
Doelstellingen
1.
Professionals, vrijwilligers en bewoners hebben inzicht in bestaande mogelijkheden informele zorg en maken hier
optimaal gebruik van.
2.
In de samenwerking tussen formele en informele zorg is een nieuwe manier van samenwerken gevonden.
3.
De individuele vraag van een bewoner naar één of meer vrijwilligers wordt op een laagdrempelige manier (zowel
makkelijker om te vragen als om vrijwilligers buurtgericht in te zetten) georganiseerd.
4.
Eventuele ‘hiaten’ in het zorg- en welzijnsaanbod (aanbod informele zorg) zijn in kaart gebracht en zng. is nieuw,
vraaggericht en passend aanbod ontwikkeld.
Doel 1:
Professionals, vrijwilligers en bewoners
hebben inzicht in bestaande mogelijkheden
informele zorg en maken hier optimaal gebruik
van.
Oplossingsrichting:
• Opzetten sociale kaart informele zorg (en welzijnsmogelijkheden) Poort
•Op meerdere plekken eenvoudig beschikbaar stellen sociale kaart.
•Digitaal webbased systeem waarop vraag (en aanbod?) te zien is.
•Sociaal wijkteam is op de hoogte van mogelijkheden en verwijst actief door.
•Pilot formele – informele zorg: zie bij doel 2.
Doel 2:
In de samenwerking tussen formele en
informele zorg is een nieuwe manier van
samenwerken gevonden.
Oplossingsrichting:
Zorggroep Almere en VMCA en Humanitas gaan samen een pilot uitvoeren om te experimenteren met deze nieuwe werkwijze.
Onderdelen bijv.:
•Vrijwilligers Intensieve Vrijwillige Thuiszorg van VMCA gaan nauw samenwerken met wijkverpleegkundigen.
•Huisartsen gaan klanten sneller/actiever doorverwijzen naar informele zorg.
•Maatschappelijk werkers en medewerkers consultatiebureaus en anderen gaan klanten sneller/actiever doorverwijzen naar informele
zorg.
•Professional, vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator bepalen samen de grenzen van vrijwilligerswerk.
•Professionals worden getraind in het inzetten van het sociale netwerk rondom een klant.
•Professionals worden getraind in het werken met vrijwilligers (en doorverwijzen naar vrijwilligers).
•Zorgtraining voor (nieuwe) vrijwilligers aanbieden.
Uitvoering:
•Afstemmen met PWP in Waterwijk (pilot versterken formele en informele zorg gericht op senioren) (VMCA trekker).
•Aanvankelijk kiezen voor focus vooral op één doelgroep (om het behapbaar te houden): bijv. jeugd.
•Trekkers pilot: VMCA, Humanitas en Zorggroep
•Start: gesprek met zorgmanager Poort (Zorggroep), Humanitas en VMCA:
Draagvlak bepalen
Werkwijze en randvoorwaarden nader bepalen
Plan van aanpak opstellen
Doel 3:
De individuele vraag van een bewoner naar één of meer
vrijwilligers wordt op een laagdrempelige manier georganiseerd
(zowel makkelijker om te vragen als om vrijwilligers buurtgericht
in te zetten).
Oplossingsrichting:
Er worden contactvrijwilligers (buurtbewoners met een breed netwerk) ingezet om laagdrempelig vraag naar en aanbod van
vrijwilligers bij elkaar te brengen. Contactvrijwilligers kunnen worden begeleid vanuit sociaal wijkteam.
Doel 4:
Eventuele ‘hiaten’ in het zorg- en welzijnsaanbod
(aanbod informele zorg) zijn in kaart gebracht en
zng. is nieuw, vraaggericht en passend aanbod ontwikkeld.
Oplossingsrichting:
In samenwerking met de overige PWP’s worden vanuit de uitvoering van doel 1, 2 en 3 evt. hiaten in het aanbod besproken
(op klantniveau): welke klant heeft wel vragen die door informeel aanbod zouden kunnen worden opgepakt, maar waar geen
aanbod voor is.
Hoe vaak komt zo’n vraag voor?
Is het wenselijk hier collectieve arrangementen voor aan te bieden?
Binnen de PWP wordt passend aanbod ontwikkeld.
Download