PowerPoint-presentatie - De Professionele Mens

advertisement
Welkom bij de bijeenkomst
Programma
Inleiding
Kennismaking
Terugblik op:
Mantelzorg in beeld
Mantelzorg in contact
Theorie:
Feiten en cijfers over mantelzorg
De driehoek: cliënt-mantelzorg-professional
Vier rollen van mantelzorgers
Signaleren:
hoe ga je om met signalen?
Bespreken huiswerkopdracht: wat is belangrijk in je taak als verzorgende
Oefenen:
met casuïstiek uit de praktijk
Resterende vragen en evaluatie
Doelen van de bijeenkomst

Je hebt inzicht in de drie posities in de
driehoek.

Je herkent, erkent en respecteert de vier
rollen van de mantelzorgers.

Je herkent signalen van overbelaste
mantelzorger en kunt naar juiste organisatie
of collega verwijzen.
Begrippen
• Wanneer spreken we over mantelzorg?
• Wat is het verschil met vrijwilligerszorg?
• Wat is informele zorg?
• Wanneer spreken we over beroepsmatige zorg?
Mantelzorg
• Onbetaald
• Van huisgenoten familie of vrienden
• Intensieve of regelmatige zorg ( langer dan 3
maanden of meer dan 8 uur per week)
• Voortkomend uit de persoonlijke relatie
Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland
(ongeveer 17 miljoen inwoners)
• Groen
1,1 miljoen
• Wit
2,6 miljoen
• Rood
3,5 miljoen
<Concrete cijfers van het gebied waar de les is hier invoegen,
te vinden op de site van Mezzo, zoeken: aantal mantelzorgers
per gemeente>
Hoeveel mantelzorgers zijn er in <naam gemeente>
Concrete cijfers van het gebied waar de les is hier invoegen.
Aantallen zijn te vinden op de site van Mezzo: www.mezzo.nl
Zoeken: aantal mantelzorgers per gemeente
Beleid informele zorg
• Wat is het beleid met betrekking tot mantelzorg?
• Welk beeld hebben we daarbij?
• Wat wordt er van mantelzorgers verwacht?
Citaat uit brief staatssecretaris
Heel veel mensen zijn al mantelzorger of vrijwilliger. Daar
moeten we oog voor hebben en het waarderen. Deze kracht
in de samenleving is waardevol en daar moet dus zorgvuldig
mee worden omgegaan. Vrijwilligerswerk en mantelzorg kun
je vanwege de aard ervan niet verplichten. Dat ga ik dus ook
niet doen. Ook is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het
beleid zo wordt vormgegeven dat mantelzorgers en
vrijwilligers worden ingezet voor lijfgebonden zorg. Deze
moet ook na 2015 in handen blijven van mensen die
daarvoor zijn gekwalificeerd en die deze activiteiten kunnen
uitvoeren volgens professionele standaarden.
Hoeveel mantelzorgers zijn er overbelast
• Groen
200 duizend
• Wit
450 duizend
• Rood
600 duizend
• Geel
1,1 miljoen
Deze regio: XXXXX zie site mezzo voor cijfers
Overbelasting
Ongeveer 1 op de 5 mantelzorgers voelt zich
overbelast en ervaart beperkingen in
vrijetijdsbesteding of huishoudelijke taken.
Dit aantal is gelijk voor zorg aan thuiswonende
mensen en voor mantelzorgers van mensen die
in een instelling of tehuis verblijven.
Mantelzorgers van chronisch zieken kinderen en van mensen met
gedragsproblemen en allochtone mantelzorgers lopen een groter risico op
overbelasting. Dit komt door:
- op jonge leeftijd als mantelzorger beginnen,
- een lange periode mantelzorger zijn,
- mogelijkheden tot ondersteuning onvoldoende kennen.
Meer informatie!
Vereniging voor mantelzorgers Mezzo
http://www.mezzo.nl
Of bij het WMO loket van de gemeente
Steunpunt Mantelzorg
(in elke gemeente)
Systeemdriehoek: drie partijen, drie posities
Bewoner
Familie
Professional
De vier rollen van de mantelzorger
Signaleren
Iets doen met wat je opvalt!
Oppikken en omgaan met signalen
• Wat zie of hoor ik?
• Afwegen of je er iets mee moet
• Inschatten of het belangrijk is
Vragen
Stel de goede vragen aan jezelf
• Is wat ik opmerk normaal of afwijkend?
• Is wat ik opmerk een positief of negatief
signaal?
• Is wat ik opmerk een reden om anderen in
te schakelen?
Doel van signaleren
• Voorkomen van overbelasting mantelzorger
• Zorgen dat de juiste hulp geboden kan
worden
Signaleren in stappen
• Kijken en luisteren (naar cliënt en omgeving)
• Opmerken van veranderingen
• Vermoeden dat er iets mis is of dreigt te gaan
(niet pluis gevoel; je voelt je er niet prettig bij)
• Bespreken met cliënt??? Collega (uit
verpleegkundig team); leidinggevende ………
Voorbeeld uit de praktijk
De heer Plezier zorgt voor zijn dementerende
vrouw. Ze hebben geen familie of vrienden in de
buurt wonen. Zijn vrouw is de laatste tijd erg
onrustig ‘s nachts en de heer heeft steeds meer
moeite om haar te wassen en aan te kleden. Hij
komt zelf nauwelijks meer buiten behalve voor
een snelle boodschap of om met zijn vrouw te
wandelen.
Voorbeeld uit de praktijk 2
Hij mist zijn biljartclub en ging vroeger ook
graag kijken bij de trainingen en wedstrijden
van zijn voetbalclub.
Het VenV team komt 2x per week om
mevrouw te verzorgen. Jij komt 1x per week
voor de HV. Dan gaat meneer nog een uurtje
slapen, want hij is heel erg moe.
Huiselijk geweld
• Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling
maar dat is lang niet altijd het geval
• Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten
niet meer aan
• Hun gedrag kan dan ontsporen met
bijvoorbeeld mishandeling als gevolg
• Naar schatting 200 duizend ouderen boven
de 65 jaar worden jaarlijks mishandeld!!!
Vormen van huiselijk geweld
• Lichamelijke mishandeling
• Psychische mishandeling
• Financiële uitbuiting
• Verwaarlozing
• Seksueel misbruik
Tips voor een goed gesprek
•
Gebruik LSD; Luisteren Samenvatten Doorvragen
•
Laat OMA thuis; Oordelen, Meningen, Adviezen
•
Neem ANNA mee; Altijd Navragen Nooit Aannemen
•
Smeer NIVEA; Niet Invullen Voor Een Ander
•
Wees een OEN; Open Eerlijk en Nieuwsgierig
•
Maak je niet DIK; Denk In Kwaliteiten
Afsluiting
• Wat ga je nu anders doen in je benadering van
mantelzorgers?
• Hoe zorg je ervoor dat goede aandacht voor
mantelzorgers in jullie team een
vanzelfsprekendheid blijft?
Veel succes in de praktijk!
Download