oorzaken van overbelasting

advertisement
OORZAKEN VAN OVERBELASTING
Veranderingen bij partner en in liefdesrelatie
De grootste groep mantelzorgers die overbelast raken, geeft zorg aan een partner die
bijvoorbeeld dementerend is of een hersenaandoening heeft gekregen. Door de geestelijke
verandering van hun partner zijn ze als het ware hun ‘maatje’ kwijtgeraakt, wat een grote impact
heeft op de psychische belasting.
Aard en ernst van de aandoening
Het verloop van een ziekte of aandoening is meestal variabel en moeilijk te voorspellen. Soms
gaat het ziekteproces gepaard met crisismomenten. Voor de zorgpartner betekent dit dat de
zorgtaken geleidelijk of plotseling kunnen toenemen. Naarmate de zorgtaken toenemen, neemt
het risico toe dat de zorgtaken de mantelzorger boven het hoofd groeien.
Eigen gezondheid
Wanneer de mantelzorger zelf over een slechte psychische of lichamelijke gezondheid beschikt
kan hij minder aan. De zorg zelf kan ook invloed hebben op de gezondheid van de mantelzorger.
Mantelzorgers die intensieve of complexe zorg bieden, die zorgen voor iemand met ernstige
gedragsproblemen of zorgen voor hun partner, lopen het grootste risico dat hun gezondheid
achteruitgaat.
Levensgebeurtenissen
Zowel positieve als negatieve levensgebeurtenissen (denk aan overlijden en geboorte) kunnen
ook de belasting bij de mantelzorger vergroten, aangezien dat extra energie kost.
Klein Netwerk
Bijna de helft van alle mantelzorgers staan er alleen voor. Alleenstaande mantelzorgers zijn extra
kwetsbaar voor overbelasting omdat het hen ontbreekt aan iemand die hen emotioneel en bij de
zorg kan steunen als dat nodig is.
Ontspanning
Bij veel mantelzorgers gaat de zorg die zij geven ten koste van henzelf. Zij hebben bijvoorbeeld
moeite met het regelen hun eigen huishouden, doen hun werk minder zorgvuldig en kunnen
werk, gezin en zorg moeilijk combineren. En als er al vrije tijd overblijft, dan zijn ze vaak te moe
om daarin iets te ondernemen.
Opleidingsniveau
Ook het opleidingsniveau bepaald de mate van belasting, Uit onderzoek blijkt dat lager
opgeleiden zich meer belast voelen.
1
Financiële situatie
Bij een deel van de mantelzorgers is de financiële situatie sterk achteruit gedaan. In 2007 zijn
tussen de 50.000 en 100.000 werkende mantelzorgers in Nederland minder gaan werken of
tijdelijk dan wel definitief gestopt met werken.
Onbegrip uit de omgeving
Veel mantelzorgers ervaren onbegrip uit hun omgeving door opmerkingen als “dan doe je hem
toch in een verpleeghuis”. Maar ook ervaren ze een gebrek aan begrip en waardering door de
maatschappij, terwijl ze door hun inspanning de maatschappij veel kosten besparen (naar
schatting 6,6 miljard euro).
Drempels bij de mantelzorger
Een van de meest voorkomende redenen waarom mantelzorgers overbelast raken is dat zij te
laat aan de bel trekken. Daar kunnen ze verschillende redenen voor hebben. Veel mantelzorgers
willen de zorg voor hun partner, kind of dierbare niet uit handen geven. Uit liefde en loyaliteit,
maar ook uit angst dat anderen gaan bepalen wat het beste is voor de verzorgende. Daarnaast
leeft bij de meeste mantelzorgers het idee dat de verzorging thuis en door hen zelf het beste is
wat ze hun partner te bieden hebben.Sommige mantelzorgers zien hulp vragen ook als teken van
zwakte en falen.
2
Download