9 Fase 5: Opleveren kennis/competenties - HU

advertisement
Auteurs
Debby Goedknegt
Rien van Stigt
Tom van Weert
Inlichtingen
T (030) 230 8151
E [email protected]
Datum
25 juli 2017
Hogeschool Utrecht
Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons
Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding
Ontwerpprojecten
Handleiding ontwerpprojecten
Inhoudsopgave
1
Inleiding
5
1.1 Kenniswerk ................................................................................................................ 5
1.2 Werkwijze .................................................................................................................. 5
1.3 Mobiliseren van kennis .............................................................................................. 7
1.4 Valideren ................................................................................................................... 7
1.5 Reviewen ................................................................................................................... 8
1.6 Beoordelen ................................................................................................................ 13
1.7 Werkomgeving: rol van ICT ....................................................................................... 14
2
Op te lossen praktijkvragen
15
2.1 Onderzoeksgebieden ................................................................................................ 15
2.2 Competentiegebieden ............................................................................................... 15
2.3 Op te lossen vragen uit de praktijk ............................................................................ 16
2.3.1
Opdrachtgever .................................................................................................... 16
2.3.2
Projectsponsor .................................................................................................... 17
2.4 Solliciteren op projecten ............................................................................................ 18
3
Projectmethode
19
3.1 Inleiding ..................................................................................................................... 19
4
Fase 0: Vraag ontwikkelen
24
5
Fase 1: Voorbereiden
26
5.1 Solliciteren ................................................................................................................. 27
5.2 Sollicitatieprocedure .................................................................................................. 28
5.3 Start-Up voorbereiden ............................................................................................... 29
5.4 Start-Up bijeenkomst ................................................................................................. 30
5.4.1
Organisatie van de het projectteam .................................................................... 31
5.4.2
Verdelen van taken ............................................................................................. 31
5.4.3
Verhoudingen in het team ................................................................................... 32
5.4.4
Beheersbaar houden van het werkproces .......................................................... 32
5.4.5
Documentatie van het werkproces ...................................................................... 33
6
Fase 2: Project ontwikkelen
34
6.1 De projectstappen in de fase project ontwikkelen...................................................... 36
6.2 Uitgangspositie bepalen ............................................................................................ 39
6.2.1
Valideren praktijkvraag ....................................................................................... 39
6.2.2
Kennis mobiliseren ............................................................................................. 42
6.3 Diagnose stellen ........................................................................................................ 45
6.3.1
Analyseren huidige praktijksituatie...................................................................... 45
6.3.2
Gewenste praktijksituatie in kaart brengen ......................................................... 46
6.4 Aanpak uitwerken ...................................................................................................... 49
6.4.1
Specificeren probleemaanpak ............................................................................ 50
6.4.2
Probleemaanpak intern valideren voor de kennisvraag ...................................... 52
6.5 Project organiseren ................................................................................................... 54
6.5.1
Specificeren werkwijze projectteam .................................................................... 54
6.5.2
Specificeren competentieontwikkeling ................................................................ 58
6.6 Kwaliteitsborging organiseren.................................................................................... 63
2/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.6.1
Risicomanagement ............................................................................................. 63
6.6.2
Kwaliteitscriteria specificeren .............................................................................. 63
6.7 Plan van Aanpak ....................................................................................................... 72
6.7.1
Inhoudsopgave van het Plan van Aanpak .......................................................... 72
6.7.2
Achtergrond literatuur ......................................................................................... 73
6.8 Valideren Plan van Aanpak ....................................................................................... 75
6.9 Start-Up Review ........................................................................................................ 76
6.10 Flankerend workshops .............................................................................................. 77
7
Fase 3: Ontwerpen en ontwikkelen
78
7.1 Het functioneren van het projectteam ........................................................................ 78
7.2 Oplossing ontwerpen ................................................................................................. 80
7.3 Flankerende workshops ............................................................................................ 81
7.4 Valideren conceptueel ontwerp ................................................................................. 81
7.5 Oplossing ontwikkelen ............................................................................................... 81
7.6 Oplossing implementeren .......................................................................................... 81
7.7 Valideren geïmplementeerde oplossing .................................................................... 81
7.8 Mid-Term Review ...................................................................................................... 81
7.9 Oplossing verbeteren ................................................................................................ 82
8
Fase 4: Opleveren oplossing
83
9
Fase 5: Opleveren kennis/competenties
85
9.1 Lessons Learned Review .......................................................................................... 86
9.2 Opleveren kennis en competentie ............................................................................. 86
9.2.1
Voortgangs zelfevaluatie..................................................................................... 86
9.2.2
Team zelfevaluatie.............................................................................................. 86
9.2.3
Individuele zelfevaluatie competentie ontwikkeling ............................................. 86
9.2.4
Resultaten van de afsluiting van het project ....................................................... 87
9.2.5
Tips ..................................................................................................................... 87
10 Beoordeling
88
10.1 Voorlopige beoordelingen .......................................................................................... 88
10.2 Definitieve beoordeling .............................................................................................. 88
11 Nazorg
89
12 Projecten in onderwijsinformatiesysteem
90
13 Belangrijke Begrippen
91
13.1 Algemene begrippen ................................................................................................. 91
13.2 Projectgebonden begrippen ...................................................................................... 92
14 Verantwoording
94
15 Verwijzingen
95
3/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Deze handleiding is herbruikbaar door derden onder een Creative Commons licentie
Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen licentie is van toepassing op dit werk. Ga naar
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/ om deze licentie te bekijken.
4/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
1 Inleiding
1.1
Kenniswerk
In de praktijk werken hbo-afgestudeerden vaak aan ingewikkelde problemen, waarvoor ze een innovatieve
oplossing zoeken. Het gaat dan vaak om complexe problemen, die niet vanuit één discipline zijn op te
lossen: er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, waarin de teamleden verschillende rollen spelen,
bijvoorbeeld projectleider of domeinexpert. Projectonderwijs probeert hierop in te spelen. Bij het
projectonderwijs waar we het hier over hebben is er een vraag uit de praktijk. Door middel van een
sollicitatieprocedure worden teams van studenten samengesteld die de vraag projectmatig aanpakken en
een innovatieve oplossing aandragen.
Een onderzoeker naar duurzame vormen van bewoning in Pretoria heeft bijvoorbeeld het idee om een
database op te zetten van woningtypen in de informele nederzettingen die de stad rijk is. Zijn probleem is
opgelost als de database volgens zijn wensen werkt, is gevuld met de onderzoeksresultaten en door
hemzelf en zijn medewerkers kan worden gebruikt bij het onderzoek.
Projectonderwijs is bedoeld om er iets van te leren; het projectteam verwerft werkenderweg verschillende
competenties. Elke vraag uit de praktijk zal weer om andere combinaties van competenties vragen en het
hangt ook af van de rol die iemand in een projectteam speelt welke competenties hij of zij ontwikkelt. Het is
daarom van belang om deel te nemen aan een projectteam waar juist die competenties worden gevraagd
die je wilt ontwikkelen.
Anders dan je waarschijnlijk gewend bent van eerdere onderwijsprojecten kom je hier voor praktijkvragen
te staan waarbij je niet alleen de kennis die je hebt opgedaan in een praktijksituatie zult toepassen, maar
juist ook nieuwe kennis zult moeten ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld procedurele kennis zijn: er is een
methode, maar die is in de gegeven situatie nog niet op die manier toegepast en we willen weten of dat
een verbetering oplevert van de praktijk.
Een projectontwikkelaar krijgt nogal wat kritiek van bewonersgroepen op een stedenbouwkundig plan; er
zou te weinig aandacht zijn besteed aan aspecten van duurzame ontwikkeling en ook het betrekken van
huidige en toekomstige bewoners van het project zou te laat en te weinig zijn gebeurd.
De projectontwikkelaar vraagt zich af of er in zo'n geval een alternatief is, dat toch voldoet aan de
financiële en stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Deze handleiding beschrijft opzet en organisatie van ontwerpprojecten die in kader van het project
Verbinden van Onderwijs en Onderzoek van de Digitale Universiteit worden uitgevoerd. In het geval dat
deze handleiding aanwijzingen bevat die strijdig zijn met geldende gedragsreglement, de Onderwijs &
Examenregeling (OER) of de studiegids, gaat de aanwijzingen in deze laatst genoemde regelingen vóór.
1.2
Werkwijze
Een project waarin we naast een concrete oplossing voor de praktijk ook competenties en nieuwe kennis
ontwikkelen, kent een aantal fasen:

Projectontwikkeling: Het projectteam analyseert de vraag van de opdrachtgever, stelt een
diagnose en bepaalt wat het project aan resultaten zal opleveren (zowel voor de opdrachtgever
als voor de eigen competentieontwikkeling en voor de kennisontwikkeling. De organisatie van het
project wordt opgezet: planning in de tijd, oplevering van (tussen)resultaten en kwaliteitssysteem.
5/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten






Ontwerp van de oplossing: Eerst is er een "oplossing op grote lijnen", een conceptueel ontwerp.
Ontwikkelen van de oplossing: Het conceptueel ontwerp wordt omgezet in een oplossing die
"werkt".
Implementeren van de oplossing: De werkende oplossing wordt uitgevoerd in de context waarin
deze ook gebruikt moet worden, meestal bij de opdrachtgever "in huis".
Verbeteren van de oplossing: Uitgaande van ervaringen in de praktijk wordt de ontworpen
oplossing verder verbeterd.
Opleveren van de oplossing: Als alles "werkt" wordt de oplossing overgedragen aan de
opdrachtgever.
Opleveren van kennis en competentie: Naast de oplossing voor de opdrachtgever heeft het
project ook nieuwe kennis opgeleverd en hebben de individuele projectteamleden competenties
ontwikkeld. Die worden gecheckt en gedocumenteerd.
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Figuur 1.1 Projectfasen in ontwerpprojecten
6/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
1.3
Mobiliseren van kennis
Hergebruik van kennis is noodzaak om een goede, werkzame oplossing te kunnen realiseren. Daarbij moet
worden nagegaan of er lokaal voldoende kennis beschikbaar is om dit specifieke probleem op te lossen of
dat er ook nog kennis van elders nodig is. Consultatie van experts en literatuurstudie zal hierover uitsluitsel
moeten geven. Gevonden bruikbare kennis moet worden geïntegreerd met reeds beschikbare kennis en
vertaald worden naar de specifieke probleemsituatie (Figuur 1.2).
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Oplossing
ontwerpen
Conceptueel
ontwerp
Projectontwikkelen
Probleemstelling
Probleemaanpak
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Kennisagenda
Oplossingen
ContextMethoden
kennis
Projectorganisatiekennis
Kennisontwikkeling
Ontwikkelde
kennis
Kennis mobiliseren
Figuur 1.2 Kennis mobiliseren in een ontwerpgericht project
Contextkennis is nodig om de praktijkomgeving waar het probleem speelt te kunnen analyseren.
Oplossingskennis gebruik je om mogelijke oplossingen te kunnen identificeren.
Methoden kennis maakt het mogelijk om een aanpak te bepalen waarlangs het probleem kan worden
opgelost.
En ten slotte is er nog projectorganisatiekennis die het je mogelijk maakt om het project effectief te
organiseren.
1.4
Valideren
In het verleden was het niet ongebruikelijk dat experts een oplossing voor een probleem bedachten die
“over de schutting werd gegooid”. Deze aanpak is weinig succesvol gebleken. Tegenwoordig worden de
“gebruikers” van de te ontwikkelen oplossing nauw bij probleemanalyse en daarna bij ontwerp,
ontwikkeling en implementatie van de oplossing betrokken, zodat er goede garantie bestaat dat de
oplossing ook echt werkt.‘Valideren’ is het proces waarmee wordt nagegaan dat daadwerkelijk aan de
behoefte van de omgeving tegemoet wordt gekomen (Figuur 1.3). In het ontwerp en ontwikkelproces
neemt de ontwerper/ontwikkelaar het initiatief voor het valideren, organiseert het proces en voert het uit.
Het proces van valideren wordt bij het gereed komen van een mijlpaalresultaat gestart.
7/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Valideren of geldig in context
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Oplossing
ontwerpen
Conceptueel
ontwerp
Projectontwikkelen
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Figuur 1.3 Valideren van geldigheid in de praktijk
1.5
Reviewen
Maar ook al is een resultaat of oplossing valide, deugt het resultaat dan ook? En hoe moet dat worden
vastgesteld? Vroeger ging het vaak om standaardproblemen waarvoor een professional werd ingeschakeld
om het probleem op te lossen volgens een gefixeerde en alom bekende kwaliteitsstandaard. In die situatie
wisten alle betrokkenen waar zij aan toe waren. Tegenwoordig gaat het echter vaak om innovatieve
problemen waarvoor geen gefixeerde kwaliteitsstandaarden beschikbaar zijn en het niet meteen duidelijk is
of een oplossingsproces effectief is en of de oplossing kwaliteit heeft. Om toch de kwaliteit van
probleemoplossing en resultaat te kunnen garanderen en transparant te maken wordt “reviewing” gebruikt:
geregeld nagaan dat ontwerp/ontwikkelproces en (tussen)resultaten aan geformuleerde kwaliteitscriteria
voldoen (Figuur 1.4). Zo niet, dan worden verbeteracties ondernomen, ook ten aanzien van de rolvervulling
van de ontwerpers/ontwikkelaars. Deze aanpak blijkt succesvol in situaties waar professionals innovatieve
problemen aanpakken.
In het ontwerp en ontwikkelproces neemt een ontwerper/kennisontwikkelaar (of een groep
ontwerpers/kennisontwikkelaars) het initiatief voor reviewing. Het proces van reviewen wordt onmiddellijk
na validatie van een mijlpaalresultaat gestart.
8/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Oplossing
ontwerpen
Conceptueel
ontwerp
Projectontwikkelen
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Review = Kritisch reflecteren vanuit kwaliteitscriteria
Start Up review
Midterm review Lessons Learned review
Figuur 1.4. Reviewen op kwaliteit
Kwaliteitscriteria
In een review wordt zowel kritisch gekeken naar hoe het proces verlopen is, als naar de geboekte
resultaten. Omdat te kunnen doen moet je weten waarnaar je moet kijken. Er zijn dus kwaliteitscriteria
nodig voor:

de werkwijze

het functioneren van de teamleden

het praktijkresultaat

het kennisresultaat

het competentieresultaat.
Op grond van de beschikbare kennis hanteren wij de volgende kwaliteitskenmerken.
Kwaliteitskenmerken voor de werkwijze

Controleerbaar
o de activiteiten in de werkwijze vormen een compleet geheel,
o de activiteiten zijn voldoende gedetailleerd om te kunnen zien wat ze voor effect zullen
hebben,
o de werkwijze is transparant, dat wil zeggen informatief en begrijpelijk.
9/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten



Vakkundig
o de beschikbare kennis is goed gemobiliseerd (kenniseffectief),
o de werkwijze is goed georganiseerd en kwaliteitgericht (organisatorisch effectief),
o de werkwijze is efficiënt naar tijd, (geld) en te investeren energie,
o de werkwijze is toelaatbaar (voldoet aan de ARBO-eisen, is ethisch verantwoord, etc.).
Logisch
o de werkwijze is logisch consistent (houdt zich aan de regels van de logica),
o de werkwijze volgt de gekozen methode en wat is afgesproken,
o de werkwijze houdt zich aan de geschreven, of ongeschreven, beroepscode,
Valide in de context
o de werkwijze is functioneel in de contextsituatie
o de werkwijze is haalbaar in de contextsituatie
Kwaliteitskenmerken voor het functioneren van de teamleden
Deze criteria hebben alles te maken met de (te ontwikkelen) competenties van de persoon. De
competenties leggen vast hoe verwacht wordt dat teamleden functioneren en op welk niveau.
Er zijn competenties die verbonden zijn met de taken die horen bij specifieke functies uit de professionele
praktijk (praktijkcompetenties).
Aankomend Vastgoedontwikkelaar (m/v)
U bent als vastgoedontwikkelaar in staat om conform de binnen onze organisatie gangbare methoden een
projectteam te managen en het planvormingsproces te ontwerpen en te begeleiden. Uw relatie tot het
projectteam is die van meewerkend voorman. Daarnaast bent u in staat om conform de binnen onze
organisatie gebruikelijke methode het proces van kennisontwikkeling te managen.
Taken:

Managen van een projectteam conform projectmethode

Begeleiden van een complex planvormingsproces conform planvormingmethode

Begeleiden van kennisontwikkelingsproces conform onderzoekmethode

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk

Opstellen programma van eisen conform het door ons gehanteerde format
Verder zijn er de meer algemene competenties die elke beroepsbeoefenaar moet hebben (professionele of
academische competenties). Deze zijn verbonden met bepaalde rollen:

Lerende professional

Organisator

Ontwerper

Onderzoeker, en

Adviseur
De lerende professional is verbonden met een kritisch lerende aanpak van Plannen-HandelenWaarnemen-Reflecteren. De professionele competenties in de andere rollen staan gespecificeerd in Tabel
0.1.
10/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Organisator
Ontwerper
Onderzoeker
Adviseur
Organisatiecompetenties
Intellectuele
competenties
Informatie
competenties
Interactie
competenties
Vraag en
project
ontwikkelen
Situatie
analyseren
Kennis
mobiliseren
Interactiebehoefte
ontwikkelen
Planvorming
Draagvlak
creëren
Conceptueel
modelleren
Kennis
ontwikkelen
Interacties
vormgeven
Uitvoering
Modellen
toepassen
Kennis
toepassen
Dialoog
voeren
Interactief
samenwerken
Kwaliteitsborging
Kritisch
reflecteren op
toepassing
Kennis
beoordelen
Interacties
beoordelen
Tabel 0.1 Algemene competenties van de lerende professional
Persoonlijk ontwikkelingsPlan (POP)
Praktijk- en professionele competenties kunnen op verschillende niveaus worden waargemaakt;
reproductiegericht, taakgericht, probleemgericht en situatiegericht (zie Tabel 0.2)
Praktijkrol
Kenniswerkersrol
Reproductie
gericht
Taak
gericht
Probleem
gericht
Situatie
gericht
Probleem
(wat)
Doel (wat)
Afgebakend
gegeven
Afgebakend
gegeven
Afgebakend
gegeven
Af te
bakenen
Methode
(hoe)
Patroon
(hoe)
Bekend
Bekend
Te kiezen
Te kiezen
Domeinkennis
Proceskennis
Gegeven
Gegeven
Te
mobiliseren
Te
mobiliseren
Uitvoering
(wie,
wanneer,
waar)
Handelen
Reproductief
In te vullen
In te vullen
In te vullen
Valide
oplossing
Valide
resultaaat
Afgebakend
Af te
bakenen
Af te
bakenen
Af te
bakenen
Tabel 0.2 Competentieniveaus
11/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
In het Persoonlijk OntwikkelingsPlan wordt vastgelegd welke praktijkcompetenties en welke professionele
competenties je in het project specifiek gaat ontwikkelen en tot welk niveau. Uiteraard is daarbij je
ingangsniveau van belang. De kwaliteitscriteria die gelden voor je persoonlijk functioneren, zijn dan de (te
ontwikkelen) competenties.
Persoonlijke OntwikkelingsPlannen van de teamleden worden afgestemd in het Team OntwikkelingsPlan
(TOP), zie 6.5.2.
Kwaliteitscriteria voor resultaten
Criteria voor praktijkresultaten, kennisresultaten en competentieresultaten:

valide
o functioneel
o begrijpelijk

betrouwbaar

adequaat is, dat wil zeggen

precies

controleerbaar

verankerd

relevant

consistent is in de score op de criteria.
Hieronder staan deze kenmerken uitgewerkt in criteria voor een Plan van Aanpak dat het resultaat is van
de fase project ontwikkelen (fase 2).
Voorbeeld
Uitwerking kwaliteitscriteria Plan van Aanpak

Valide

Doelgericht en functioneel
Richt de inhoud van het Plan van Aanpak op gebruik er van. Laat daarom de stappen in de
hoofdlijn van de inhoud aansluiten bij het beoogde gebruik. Schrijf de inhoud in termen van het
gebruik. Laat verder zien dat de voorgestelde oplossing controleerbaar geldig is in de huidige
context. Laat dit zien vanuit inhoudelijke argumenten en vanuit raadpleging van stakeholders in
en mogelijk gebruikers van de oplossing. Laat zien dat de voorgestelde aanpak wordt gedragen
door stakeholders en gebruikers.

Begrijpelijk
Schrijft niet vanuit wat jíj weet en jíj wilt vertellen, maar vanuit wat de lezer moet weten om een
antwoord te krijgen op begrijpelijke hoofdvragen, die je expliciet hebt vermeld. Maak zinnen en
tekst die in één keer lezen begrijpelijk zijn voor de lezer. Pas je toon aan bij het taalgebruik in de
organisatie en zorg dat je niet van de inhoud afleidt door te informeel, te geladen of niet neutraal
genoeg taalgebruik, teveel eigen en persoonlijke opinies van jou als schrijver.

Haalbaar
Laat zien dat de beschreven oplossing haalbaar is in de praktijkcontext en dat gebruikers er mee
uit de voeten kunnen.
12/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten



Betrouwbaar
Laat zien dat de oplossing op een controleerbare en binnen de professionele praktijk geaccepteerde
wijze tot stand zal komen. Maak duidelijk dat er hierdoor weinig risico is van een onjuiste of
ondermaatse uitkomst van de oplossing.
Laat zien dat de organisatie van het werk op binnen de professionele praktijk geaccepteerde wijze
plaatsvindt en dat de gestelde doelen haalbaar zijn.
Adequaat

Precies
Zorg dat alle nodige stappen, keuzes en vooronderstellingen zijn weergegeven. En dat alle
gegevens en overwegingen die de keuzes,conclusies of adviezen onderbouwen, zijn vermeld.
Zorg dat illustraties/schema’s/grafieken functioneel zijn en de duidelijkheid of de aantrekkelijkheid
van de inhoud vergroten. Gebruik daarom illustraties voor bieden van overzicht, maak ze
gemakkelijk afleesbaar, licht ze goed toe en beperk ze tot essenties.

Verankerd
Zorg dat de inhoud is verankerd in praktijkcontext en met name de gebruikscontext van de
oplossing. Gebruik geen niet passende theoretische indelingen of procesbeschrijvingen. Maak
een correct en op de gebruiker afgestemd gebruik van vaktermen en gebruik deze volgens de
gangbare definities. Licht vaktermen toe in het geval de tekst ook voor een breder publiek dan
vakgenoten bedoeld is.

Relevant
Laat zien dat de beschreven oplossing nuttig is voor de gebruikers die deze gaan toepassen. Ga
na dat zonder déze inhoud toepassing niet goed mogelijk zou zijn. Zorg dat alle informatie die
relevant is voor toepassing, aanwezig is, maar niet meer dan dat. Neem geen overbodige
onderdelen op.

Controleerbaar
Laat zien hoe je aan de gegevens en overwegingen bent gekomen die de keuzes,conclusies of
adviezen onderbouwen. Maak duidelijk wie betrokken waren en wat je met hun input hebt gedaan.
Consistent en logisch
Zorg dat de stappen elkaar aanvullen en dat ze op elkaar voortbouwen naar een totaal. Stappen,
keuzes en vooronderstellingen moeten logisch consistent zijn en logisch op elkaar aansluiten. Ga
verder na dat het totaal
Ga na dat aan het totaal van de kwaliteitscriteria consistent voldaan is, dat er balans is.
1.6
Beoordelen
Na de Midterm Review is het voor de organisatie waarbinnen het project wordt uitgevoerd, tijd de
voorlopige balans van het project op te maken. De projectsponsor, als manager van de afdeling
waarbinnen het project wordt uitgevoerd, is hierin de centrale figuur. Op basis van de resultaten van de
Midterm Review geeft de projectsponsor aan de hand van de vastgelegde beoordelingscriteria een
gemotiveerde beoordeling van:

Team
o resultaten tot nu toe

de kwaliteit van de oplossing,

de kwaliteit van de ontwikkelde kennis.
o uitvoering van het proces tot nu toe

de professionele rolvervulling van het team.

Individuele teamleden
o de professionele rolvervulling van individuele teamleden.
o de individuele persoonlijke ontwikkeling.
De voorlopige beoordeling worden gevalideerd met het projectteam. Degene die uiteindelijk de validiteit
van de beoordeling vaststelt, is de projectsponsor. Indien geen overeenstemming over de voorlopige
13/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
beoordeling bereikt kan worden, stelt de projectsponsor de beoordeling vast, maar neemt de bezwaren van
het projectteam of het betreffende teamlid bij de beoordeling op.
Na de Lessons Learned Review wordt de eindbeoordeling opgemaakt. Deze wordt afgeleid van de
voorlopige beoordeling door na te gaan welke verbeteringen (of verslechteringen) sinds deze voorlopige
beoordeling zijn bereikt. De eindbeoordeling worden gevalideerd met het projectteam. Degene die
uiteindelijk de validiteit van de beoordeling vaststelt, is de projectsponsor. Indien geen overeenstemming
over de voorlopige beoordeling bereikt kan worden, stelt de projectsponsor de beoordeling vast. Het
projectteam of het betreffende teamlid kan bezwaren tegen de eindbeoordeling kenbaar maken bij
examencommissie of de commissie van beroep.
Het eindcijfer wordt afgeleid uit de definitieve beoordeling.
1.7
Werkomgeving: rol van ICT
Een (webgebaseerde) werkomgeving levert een aantal belangrijke ondersteunende functies die
geïntegreerd en onafhankelijk van tijd en plaats te gebruiken zijn:
procesorganisatie
communicatie
ontwikkeling
kennismanagement
Bij de centrale functie communicatie gaat het om hulpmiddelen en gegevens ter ondersteuning van het
teamproces, waarin gecommuniceerd en gewerkt wordt met teamleden, begeleiders en opdrachtgevers.
De functie procesorganisatie levert hulpmiddelen en gegevens die werkwijze en planning ondersteunen. In
de functie ontwikkeling hebben teamleden de beschikking over diverse ICT-tools (office suite) om hun
persoonlijke productiviteit te verhogen. Verder wordt er in voorkomende situaties gebruik gemaakt van vakof beroepsspecifieke ICT-tools die in de beroepspraktijk gebruikt worden. Ook worden er tussenresultaten
bewaard. Bij de functie kennismanagement gaat het om opsporen en toegankelijk krijgen van digitale
kennis en expertkennis die via intranet of internet te vinden zijn, maar ook om het beschikbaar stellen van
kennis aan team en buitenwereld.
14/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
2 Op te lossen praktijkvragen
2.1
Onderzoeksgebieden
In ontwerpprojecten is kennisontwikkeling (onderzoek) onlosmakelijk verbonden met de oplossing van
innovatieve vragen in de praktijk. De te ontwikkelen kennis valt binnen onderzoeksgebieden waar de
opleiding zich op specialiseert.
In de minor PeoplePlanetProfit werk je in multidisciplinaire teams aan praktijkvragen waarmee een
onderzoeksvraag verbonden is op de volgende twee onderzoeksgebieden:
1. Zuid Afrika
Het onderzoeken van alle aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in townships en
met name die van Mamelodi, een township gelegen ter noordoosten van Tswane (voorheen
Pretoria).
Het onderzoeksgebied wordt bepaald door de vraag:
“Wat zijn de milieukundige, culturele, sociaal-economische en politieke factoren die de bestaande
buurten/wijken (hier: Mamelodi) vormgeven en veranderen, hoe reageren de stedelijke,
bouwkundige en constructieve ontwerptechnische configuraties en hoe duurzaam zijn deze
buurten/wijken werkelijk?”
2. Nederland
Het onderzoeken van (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen in de oostflank van de Randstad;
het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht.
Het onderzoeksgebied wordt bepaald door de vraag:
“Sterk groeiende economische bedrijvigheid legt een groot beslag op het gebruik van de ruimte.
Almere bijvoorbeeld, heeft zich in 25 jaar ontwikkeld tot een stad met 160.00 inwoners. Deze
groei zal doorzetten naar 350.00 inwoners in 2025. Hiermee is Almere een van de snelst
groeiende new-towns van Europa. Welke visies zijn op verschillende schaalniveaus mogelijk om
een dergelijke groei in goede banen te leiden?”
2.2
Competentiegebieden
In ontwerpprojecten is ook competentieontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de oplossing van vragen
uit de praktijk. Uiteraard moeten de door jou te ontwikkelen competenties vallen binnen de
competentieprofielen van de opleiding. Ook zul je bij de aanvang van het ontwerpproject moeten
beschikken over een toereikend competentieniveau (je voorkennis moet op peil zijn). Je bent anders een
blok aan het been van je teamgenoten en een plaag voor de opdrachtgever.
In de minor PeoplePlanetProfit werk je in multidisciplinaire teams aan praktijkvragen in de volgende twee
competentieprofielen:
Aankomend Vastgoedontwikkelaar (m/v)
U bent als vastgoedontwikkelaar in staat om conform de binnen onze organisatie gangbare methoden een
projectteam te managen en het planvormingsproces te ontwerpen en te begeleiden. Uw relatie tot het
projectteam is die van meewerkend voorman. Daarnaast bent u in staat om conform de binnen onze
organisatie gebruikelijke methode het proces van kennisontwikkeling te managen.
Taken:

Managen van een projectteam conform projectmethode

Begeleiden van een complex planvormingsproces conform planvormingmethode

Begeleiden van kennisontwikkelingsproces conform onderzoekmethode
15/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten


Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk
Opstellen programma van eisen conform het door ons gehanteerde format
Domeinexpert (m/v)
U bent als domeinexpert (met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond) in
staat om het project van de nodige input te voorzien om gezamenlijk tot een antwoord op de door de
opdrachtgever gestelde Praktijkvraag en door het kenniscentrum, het lectoraat, gestelde Kennisvraag te
komen.
Taken:

Het maken van verschillende stedenbouwkundige scenario’s waarin alle gewenste functies een eigen
plek krijgen.

Het maken van een haalbaarheidsstudie op financieel, juridisch en bouwtechnisch gebied van de
verschillende scenario’s

Zorgdragen voor een heldere communicatie tussen alle stakeholders
Uitgebreide functiebeschrijvingen vindt u op onze website: http://www.bb.fnt.hvu.nl > courses > ‘People
Planet Profit’
De verschillende projectfuncties die je binnen de minor kunt vervullen, bieden te mogelijkheid om je
competentieontwikkeling individueel in te vullen.
Wil je deelnemen aan de minor, dan zul je bij instap het volgende competentieniveau moeten hebben:
<competentieniveau invullen>
Bepaalde projectfuncties kunnen daarbij extra voorkennis eisen met zich meebrengen.
2.3
Op te lossen vragen uit de praktijk
Ontwerpprojecten richten zich op vragen van een opdrachtgever uit de praktijk. Selectiecriteria voor deze
vragen zijn onder andere:

De vraag is relevant voor de praktijk waar de opleiding zich op richt,

De met de praktijkvraag verbonden onderzoeksvraag valt binnen de onderzoeksgebieden waar de
opleiding zich op richt.

De met de praktijkvraag verbonden competentieontwikkeling valt binnen de competentieprofielen
van de opleiding.

Oplossen van de praktijkvraag is mogelijk met de voor dit ontwerpproject geldende voorkennis en
met de beschikbare capaciteit.
Er moet verder een docent zijn die de vraag van een opdrachtgever uit de praktijk ‘adopteert’, die als
projectsponsor kan optreden.
2.3.1
Opdrachtgever
De opdrachtgever van het ontwerpproject is meestal ook de probleemeigenaar (stakeholder) die er belang
bij heeft dat het zich voordoende praktijkprobleem wordt opgelost. De opdrachtgever is degene die
uiteindelijk bepaalt wat het probleem is en welke oplossing voldoet. Er zijn echter vaak ook nog gebruikers
van de door het projectteam te ontwikkelen oplossing. Wil de door de opdrachtgever geaccepteerde
oplossing voldoen, dan zullen de gebruikers er in de praktijk goed mee uit de voeten moeten kunnen.
Gebruikers vormen dus een groep om als projectteam gedegen rekening mee te houden.
16/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Opdrachtgevers hebben belang bij een goede beantwoording van de gestelde praktijkvraag omdat zij iets
met het resultaat willen in hun eigen (werk)situatie. Het is echter wel van belang dat opdrachtgevers inzien
dat het niet om aangenomen werk gaat, maar om een leerproject door studenten. Van belang is hierbij dat
de opleiding niet door het vragen van een (te hoge) geldelijke vergoeding impliciet verwachtingen wekt die
later niet zijn waar te maken. Een tegemoetkoming door de opdrachtgever van door studenten te maken
kosten (bijvoorbeeld materiaal-., reis- en communicatiekosten) zijn voor de hand liggend. Vergoeding van
door de studenten te besteden tijd niet; deze wordt immers al vergoed via studiepunten. Ook met vragen
van vergoeding van door docenten te besteden tijd moet terughoudend worden omgegaan. Begeleiding
van de studenten behoort immers tot de normale taken van een docent. Alleen in geval de docent in een
inhoudelijke adviesrol essentieel zou bijdragen aan een resultaat dat voor de opdrachtgever in de normale
bedrijfsvoering interessant is, kan een tarief voor consultancy worden overwogen.
Verder moet bedacht worden dat een opdrachtgever niet perse de professionele kennis in huis heeft om de
gevraagde oplossing te overzien. Het is een eigen verantwoordelijkheid van het projectteam om te
bewaken dat de oplossing professioneel vakkundig wordt gemaakt en geïmplementeerd. De
kwaliteitsreviews zijn hierin onontbeerlijk hulpmiddel.
Naast de opdrachtgever uit de praktijk is er ook een probleemeigenaar van de kennisvraag. Dit kan een
onderzoeker uit een kenniscentrum zijn, maar ook de projectsponsor (zie hieronder).
2.3.2
Projectsponsor
De projectsponsor uit de opleiding is te vergelijken met een afdelingsmanager in een bedrijf of organisatie
waar projecten voor opdrachtgevers uit de praktijk worden uitgevoerd. De projectsponsor zal vanuit het
bedrijf of de organisatie voorwaarden verbinden aan wélke projecten worden uitgevoerd (vallen die binnen
het werkterrein van bedrijf of organisatie). Ook aan de manier waarop het project zal worden uitgevoerd en
de samenstelling van het projectteam, zullen voorwaarden verbonden zijn. Dit zijn voorwaarden vanuit de
gebruikelijke werkwijze binnen bedrijf of organisatie. Tenslotte is de afdelingsmanager als projectsponsor
ook degene die - aan de hand van te voren bepaalde criteria - bepaalt of een project tevredenstellend is
afgerond of niet.
Volgens Scholtes, Joiner & Streibel (2002; p. 1-8 en p. 3-2) helpt de projectsponsor het team te handelen
in lijn met de strategie van de organisatie, komt de sponsor bij gelegenheid voor het team tussenbeide en
vertegenwoordigt de sponsor het team naar de organisatie. Speciale steun aan het team is vereist op drie
punten:
1. De doelstelling van het team helpen verhelderen en vastleggen,
2. Helpen verhelderen hoe met elkaar en met de organisatie wordt omgegaan en gecommuniceerd,
3. De methode van werken helpen verhelderen en vastleggen.
Belangrijke activiteiten van de projectsponsor zijn:

Nauw met de teammanager (projectmanager) samenwerken.

Ervoor zorgen dat de doelstelling van het team en de organisatie op elkaar zijn (en blijven)
afgestemd.

Er voor helpen zorgen dat de juiste mensen in het team zitten.

Er op toezien dat de teamleden duidelijk weten wat hun rol en verantwoordelijkheid is en zich
daarbij betrokken voelen; dat zij weten wat de grenzen van hun bevoegdheden zijn.

Het team helpen bij het bouwen van communicatiekanalen naar andere groepen en individuen
binnen de organisatie.

Het team kritisch volgen bij het ontwikkelen van werkmethoden en plannen.
17/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
In de activiteiten van de projectsponsor zijn drie fasen te onderscheiden:
A) Vraagontwikkeling (voorafgaand aan het project)
B) Gedurende het project

Koers mee helpen uitzetten voor team,

Voortgang helpen bewaken,

Belangen van team in organisatie behartigen,

Voorlopige beoordeling geven van project en resultaten.
C) Na het project

Project en resultaten beoordelen,

Lessons learned implementeren voor toekomstige verbeteringen,

Opgeleverde implementatie in het oog houden.
2.4
Solliciteren op projecten
De projectsponsoren publiceren voor de projecten die zij ‘geadopteerd’ hebben, personeelsadvertenties.
Deze advertenties:
a. geven zicht op wat de praktijkvraag en de kennisvraag zijn,
b. maken duidelijk welke functies met welke taken in het project te vervullen zijn, en
c. aan welke voorkennis- en ervaringseisen sollicitanten moeten voldoen.
Sollicitanten worden via een transparante sollicitatieprocedure beoordeeld en aan projecten toegewezen.
Afwijzingen worden met redenen omkleed.
Vanuit de praktijkvraag en de kennisontwikkelingsvraag zijn er eisen aan de teamsamenstelling,
bijvoorbeeld omdat het probleem alleen is aan te pakken met een bepaald niveau van competentie of
vanuit een mix van disciplines. Ook zal voor het oplossen van de vragen een bepaald aantal teamleden
nodig zijn: het moeten er genoeg zijn om al het werk te kunnen doen, en het moeten er niet zoveel zijn dat
er duimen wordt gedraaid. Er wordt dus niet per definitie van een vaste omvang van de teams uitgegaan;
de omvang wordt aan de vraag aangepast. Afhankelijk van de praktijkvraag zullen er in het team
verschillende functies te vervullen zijn door de teamleden.
Binnen de eisen die voortvloeien uit de vraag kunnen studenten zelf de teams samenstellen. Daarbij geldt
dat hoe eerder zij weten in welk team ze gaan opereren, hoe beter het is. De activiteiten in de Start-Up
fase van het project hebben alleen zin als die door teams in definitieve samenstelling worden gedaan. Het
is daarom verstandig om de teamsamenstelling zo vroeg mogelijk bekend te maken en ook
bezettingsproblemen zo vroeg mogelijk te onderkennen en op te lossen.
18/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
3 Projectmethode
3.1
Inleiding
Bij het projectonderwijs waar dit handboek op van toepassing is, is er een vraag uit de praktijk. Om voor
deze praktijkvraag een oplossing te ontwerpen zul je niet alleen reeds opgedane kennis in een
praktijksituatie moeten toepassen, maar je zult juist ook nieuwe kennis moeten ontwikkelen. Dat kan
bijvoorbeeld procedurele kennis zijn: er is een methode, maar die is in de gegeven situatie nog niet op die
manier toegepast en we willen weten of dat een verbetering oplevert van de praktijk. Een dergelijk project
waarin we naast een concrete oplossing voor de praktijk ook competenties en nieuwe kennis ontwikkelen
kent een aantal fasen (Figuur 3.1).
In Tabel 3.1 staan deze fasen nader uitgewerkt.
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Figuur 3.1 Projectfasen in de projectmethode
19/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Nadere uitwerking projectfasen ontwerpprojecten
Fase 0
Vraag
ontwikkelen
Fase 1
Voorbereiden
Fase 2
Project
ontwikkelen
Deze fase valt buiten het eigenlijke project.
Ontwerpprojecten richten zich op vragen van een
opdrachtgever uit de praktijk. Deze zijn in eerder
stadium door docenten verzameld. Een docent die
een vraag van een opdrachtgever ‘adopteert’ zullen
wij de projectsponsor noemen.
Solliciteren
Kennisnemen van de mogelijke projecten en
solliciteren op beschikbare functies in
ontwerpprojecten (personeelsadvertenties).
Start-Up voorbereiden
Wanneer je in een specifieke functie bent
aangenomen, bereid je de project Start-Up voor.
Waar heb je vragen over?
Start-Up bijeenkomst
In de Start-Up bijeenkomst zorg je ervoor dat al je
vragen over opzet en uitvoering van het
ontwerpproject door de projectsponsor worden
beantwoord. Verder maak je kennis met de andere
leden van het projectteam en verdeel met hen je de
taken voor Fase 2.
Uitgangspositie bepalen
Valideren vraag
Het projectteam houdt een interview met de
opdrachtgever voor het praktijkprobleem en met de
opdrachtgever voor het kennisprobleem om de
interpretatie van het projectteam van praktijkvraag
en kennisvraag te valideren. Verkeerd begrip van de
vragen leidt tot veel onnodig werk en frustratie.
Kennis mobiliseren
Het projectteam gaat op zoek naar kennis over de
praktijkcontext, over mogelijke oplossingen van het
probleem, over methoden om werkende oplossingen
te krijgen en over projectorganisatie.
Praktijkdiagnose stellen
Voortgangsbijeenkomsten
Als projecteam
plan je geregelde
voortgangsbijeenkomsten in
om de gang van
zaken te
bespreken en
problemen op te
lossen.
Analyseren huidige praktijksituatie
Vanuit de gemobiliseerde contextkennis worden de
sterke en zwakke punten van de huidige situatie in
kaart gebracht
Gewenste praktijksituatie in kaart brengen
Vanuit de gemobiliseerde oplossingskennis wordt de
gewenste praktijksituatie in kaart gebracht.
20/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Aanpak uitwerken
Specificeren probleemaanpak
Vanuit gemobiliseerde kennis over methoden de
aanpak van het probleem specificeren
Aanpak intern valideren voor kennisvraag
Met projectteam nagaan dat met dit probleem en
deze aanpak de gevraagde kennis kan worden
ontwikkeld
Project organiseren
Specificeren werkwijze projectteam
Werkwijze en bijdrage van teamleden specificeren,
met voortgangsbewaking en kwaliteitsborging
Specificeren competentieontwikkeling
De competentieontwikkeling van de teamleden in
kaart brengen
Kwaliteitsborging organiseren
Risico- en succesfactoren specificeren
Vanuit de gemobiliseerde kennis de risico- en
succesfactoren voor deze situatie in kaart brengen
Kwaliteitscriteria specificeren
Zowel voor werkwijze, professionele rolvervulling, en
de resultaten (praktijk, kennis,
competentieontwikkeling) kwaliteitscriteria in kaart
brengen
Plan van Aanpak
Plan van Aanpak samenstellen uit de resultaten van
voorgaande stappen.
Valideren Plan van Aanpak
Met je projectteam ga je na of de opdrachtgever de
probleemanalyse onderschrijft en accoord is met
oplossingsrichting en projectaanpak.
Als er een aparte opdrachtgever is voor het
onderdeel kennisontwikkeling (bijvoorbeeld een
onderzoeker van een kenniscentrum) wordt ook met
deze het Plan van Aanpak gevalideerd
Ook ga je na of de projectsponsor accoord is met de
geplande competentie- en kennisontwikkeling in de
vorm van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan.
Voortgangsbijeenkomst
Het is van belang
om ná de validatie
en vóór de review
als projectteam na
te gaan wat de
consequenties
van de wensen
van de
opdrachtgever en
projectsponsor
zijn.
Start-Up Review
Het gevalideerde Plan van Aanpak wordt samen
met professionele experts nog eens kritisch bekeken
op kwaliteit. Kan het professioneel gezien door de
beugel of zijn er nog verbeteringen mogelijk?
21/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Fase 3
Ontwerpen en
implementeren
Oplossing ontwerpen
Eerst maak je met je projectteam een model van de
nagestreefde oplossing; dat heet een conceptueel
ontwerp. De gewenste situatie is hiervoor de basis.
De ontworpen modeloplossing moet er toe leiden
dat de gewenste situatie straks realiteit wordt.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk
nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Flankerende workshop
Mogelijk bestaat er behoefte om problemen die het
projectteam ontmoet bij het ontwerpen van een
oplossing of het ontwikkelen van de kennis in een
workshop te tackelen.
Valideren conceptueel ontwerp
Het conceptueel ontwerp legt de contouren van de
uiteindelijke oplossing vast. Het is dus van belang
dat je nagaat of de opdrachtgever het conceptueel
ontwerp ‘ziet zitten’, voordat je met je projectteam
aan de uitwerking begint.
Oplossing ontwikkelen
Het conceptueel ontwerp wordt uitgewerkt in een
oplossing die in het echt kan ‘werken’, gebruikt kan
worden.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk
nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Oplossing implementeren
De werkende oplossing wordt uitgeprobeerd in de
praktijk waarin deze ook gebruikt moet worden,
meestal bij de opdrachtgever ‘in huis’.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk
nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Flankerende workshop
Mogelijk bestaat er behoefte om problemen die het
projectteam ontmoet bij het ontwikkelen en
implementeren van een oplossing of het ontwikkelen
van de kennis in een workshop te tackelen.
Valideren geïmplementeerde oplossing
Met je projectteam ga je na of opdrachtgever en
gebruikers tevreden zijn met de geïmplementeerde
oplossing.
Als er een aparte opdrachtgever is voor het
onderdeel kennisontwikkeling (bijvoorbeeld een
onderzoeker van een kenniscentrum), dan wordt de
tot nu toe ontwikkelde kennis ook met deze
opdrachtgever gevalideerd.
Voortgangsbijeenkomsten
Voortgangsbijeenkomsten
Voortgangsbijeenkomsten
22/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Fase 4
Opleveren van
de oplossing
Fase 5
Opleveren van
ontwikkelde
kennis en
competenties
Mid-Term Review
De kwaliteit van de geïmplementeerde oplossing, de
ontwikkelde kennis en de ontwikkelde competenties
wordt samen met experts nagegaan. Verbeteracties
worden geïnventariseerd.
Oplossing verbeteren
Verbeteracties worden uitgevoerd en de oplossing
verder verbeterd.
Ook ontwikkelde kennis en competentieniveau
worden waar nodig verbeterd.
Opleveren van de verbeterde oplossing
Als alles naar tevredenheid ‘werkt’, wordt de
oplossing overgedragen aan de opdrachtgever.
Als er een aparte opdrachtgever is voor het
onderdeel kennisontwikkeling (bijvoorbeeld een
onderzoeker van een kenniscentrum), dan wordt de
ontwikkelde kennis aan deze opdrachtgever
overgedragen.
Lessons Learned Review
Na oplevering van het eindresultaat aan de
opdrachtgever wordt de balans opgemaakt over het
totaalproject. Dit gebeurt door aan de hand van de
kwaliteitscriteria nog een keer kritisch te kijken naar
hoe een en ander verlopen is en wat de kwaliteit van
resultaten, ontwikkelde kennis en ontwikkelde
competenties is. ‘Lessons learned’ vormen het
resultaat van deze review.
Oplevering van kennis en competentie
De nieuw ontwikkelde kennis, inclusief ‘lessons
learned’, wordt opgeleverd en aan de bestaande
kennisbasis toegevoegd. De door individuele
projectteamleden ontwikkelde competenties worden
gecheckt en vastgelegd (bijvoorbeeld in
competentiekaarten).
Voortgangsbijeenkomsten
Tabel 3.1 Uitgewerkte projectfasen
23/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
4 Fase 0: Vraag ontwikkelen
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Ontwerpprojecten richten zich op vragen van een opdrachtgever uit de praktijk. Deze zijn in eerder stadium
door docenten verzameld. Een docent die een vraag van een opdrachtgever ‘adopteert’ zullen wij de
projectsponsor noemen. Niet elke vraag uit de praktijk komt in aanmerking om binnen een opleiding
opgelost te worden: welke vragen dan wel? Dat wordt bepaald door:

De competenties die het project vraagt van de deelnemers (en die moeten passen in de
opleidings’agenda’ met beroepsgerichte en algemene competenties).

De kennis die in het project wordt ontwikkeld (die moet passen binnen een ‘kennisagenda’).

De omvang en complexiteit van het project (het moet immers ‘te doen’ zijn voor de betrokken
studenten binnen de beschikbare tijd).
Vanuit de praktijkvragen wordt bepaald welke functionele bezetting projectteams moeten hebben om de
vraag te kunnen oplossen. Voor de functies worden advertentieteksten gemaakt door de projectsponsor. In
de advertentie komen de volgende zaken aan bod:

Praktijkvraag

Kennisvraag

Competentievraag
In een aankondiging van een functie moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:
o functienaam,
o voornaamste taken en verantwoordelijkheden,
o plaats in de organisatie,
24/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
o functie-eisen,
o bijzondere arbeidsvoorwaarden,
o naam en email adres van contactpersoon voor verkrijgen nadere
informatie,
o sluitingsdatum sollicitatie.
Ofwel in de aankondiging, ofwel in de bevestiging van ontvangst van een sollicitatie moet verder worden
aangegeven hoe de sollicitatieprocedure zal verlopen en op welke termijn inhoudelijk gereageerd zal
worden op de sollicitatie.
Op grond van de advertenties kunnen studenten solliciteren naar functies zoals projectmedewerker, manager of vakspecialist in een project van hun keuze. Via een afgesproken sollicitatieprocedure benoemt
de projectsponsor personen op de functies van een project.
25/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5 Fase 1: Voorbereiden
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
De projectsponsor plaatst personeels advertenties voor de binnengehaalde opdrachten. Studenten kunnen
solliciteren naar functies zoals projectmedewerker, -manager of vakspecialist in een project van hun keuze.
Via een afgesproken sollicitatieprocedure benoemt de projectsponsor personen op de functies van een
project.
In je nieuwe functie bereid je je voor op de start van het project. Wie zijn je collega’s? Hoe wordt de
opdracht aangepakt? Wat wordt er verwacht aan het eind van het project? Is die opdracht wel te doen?
Alle vragen komen aan bod in de project Start-Up bijeenkomst waar je ze samen met je projectteam
beantwoordt.
26/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5.1
Solliciteren
Bij de schriftelijke sollicitatie gaat het om een sollicitatiebrief en een curriculum vitae (cv).
De sollicitatiebrief wordt ingedeeld als elke andere zakelijke brief. De brief verwijst naar de specifieke
advertentie waarop de sollicitatie betrekking heeft. De hoofdtekst bevat:

aanleiding: op grond waarvan en waarnaar solliciteer je,

relevantie: laat zien dat je de eisen uit de advertentie goed hebt begrepen en dat je sollicitatie
relevant is,

motivatie: waarom wil je juist déze aangeboden functie en waarom denk je dat je daarvoor
geschikt bent.

geschiktheid: toon aan dat je de geschikte kandidaat bent; aanpassingsvermogen,
communicatievermogen, doorzettingsvermogen, leidinggevend vermogen, organisatietalent,
ondernemingszin, spreekvaardigheid, technisch inzicht benadrukken je capaciteiten.
Het curriculum vitae (cv) geeft een overzichtelijke presentatie van je persoonlijke gegevens en daarnaast in
ieder geval de volgende rubrieken: Opleiding, Cursussen (Vakken), Talenkennis, Ervaring (stages,
vakantiewerk, hobby's). Een curriculum vitae moet leesbaar, to the point, begrijpelijk, overzichtelijk en
motiverend zijn.
Taalaanwijzing: schrijf Nederlands, schrijf persoonlijk, let op de logica in de woordkeus, gebruik geen
afkortingen, maak geen spelfouten.
Checklist voor een compleet C.V.
Bron: Sollicitatiegids 2002-2003, INISOL; http://www.inisol.com/sollicitatie/bestanden/sollicitatiegids.pdf,
benaderd: 21-01-06)

Heb je alle persoonlijke gegevens correct weergegeven?

Heb je duidelijk vermeld welke meerwaarde je voor het project betekent?

Haal je voldoende de persoonlijke eigenschappen aan die relevant zijn voor de functie in kwestie?

Springt je meest recente opleidingservaring die het best bij de vacature past, voldoende in het
oog?

Ben je volledig eerlijk geweest en heb je geen verwachtingen geschept die je later niet kan
inlossen?

Vermeld je je meeste relevante competenties aan het begin van de lijst?

Heb je de chronologische volgorde van je opleidingsvoorkennis in omgekeerde volgorde vermeld?

Verspil je geen kostbare ruimte met opsommingen van opleidingsvoorkennis die geen relevantie
heeft in dit c.v.?
Reageer niet negatief op een afwijzing. Analyseer de motivatie voor afwijzing. Als je deze niet begrijpt,
vraag dan om een mondelinge toelichting. Als je je niet met de afwijzing kunt verenigen, dien dan een
gemotiveerd bezwaarschrift in.
27/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5.2
Sollicitatieprocedure
Uitgangspunten

Bij selectie geldt slechts één criterium: geschiktheid van de kandidaat voor de functie,

Functies zijn zowel toegankelijke voor vrouwelijke als mannelijke sollicitanten,

De selectieprocedure moet in overeenstemming zijn met de rechten van de sollicitant:
o recht op gelijke kansen bij gelijke geschiktheid,
o recht op informatie,
o recht op vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens,
o recht op doelmatige procedure,
o recht van klacht.

De selectieprocedure moet ook recht doen aan het belang van de organisatie: de van uit de
organisatie gezien meest geschikte kandidaat aanstellen.
Selectie
Selectie geschiedt op grond van de in de aankondiging gestelde functie-eisen en geen andere. De
sollicitant ontvangt zo spoedig mogelijk gemotiveerd bericht van het selectieresultaat.
28/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5.3
Start-Up voorbereiden
Studenten die de sollicitatieprocedure goed doorgekomen zijn, kunnen beginnen aan hun project, hopelijk
het project van hun keuze. Maar dat vergt voorbereiding, want:
Is het duidelijk hoe de werkwijze zal zijn? Snap je wat je teamleden in hun functie gaan bijdragen aan het
project? En waar hun verantwoordelijkheid begint en eindigt?
Begrijp je waarom de projectmethode nodig is en snap je hoe je die kunt toepassen?
Begrijp je wat er in de eerste fase (Projectontwikkeling) verwacht wordt. Zie je het nut daarvan in? Heb je
enig idee hoe je het moet aanpakken als je de praktijkvraag gaat analyseren? En wat er komt kijken bij de
kennisontwikkeling? En hoe moet je in een Plan van Aanpak het werk opdelen in concrete activiteiten en
deze plannen in de tijd? En weet je hoe je een fatsoenlijk Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opstelt, dat
past in de competentieagenda van de opleiding?
Vragen genoeg die om een antwoord vragen. In de voorbereiding op de Start-Up probeer je antwoorden te
vinden op deze vragen en de andere vragen die je hebt. De Start-Up bijeenkomst maakt het je mogelijk om
je verwachtingen gelijk te trekken met de verwachtingen van de andere betrokkenen: de andere leden van
projectteam en de projectsponsor.
De Projectsponsor zorgt dat in de digitale projectruimte (http://www.xxx.yyy) voor het projectteam
beschikbaar zijn:
o deze projecthandleiding
o de omschrijving van de praktijkvraag
o de omschrijving van de kennisvraag
o de omschrijving van competentievraag
Aan de hand van de beschikbare documentatie vorm je je als individueel teamlid een beeld van wat er in
het project allemaal speelt:
o Je gaat na wat je functie in het projectteam concreet inhoudt.
o Je maakt een eerste analyse van de praktijkvraag, de kennisvraag en de
competentievraag met als resultaat mogelijke deelvragen en een mogelijke aanpak.
o Je vormt je een beeld van de werkwijze in het project en plant projectdeadlines en
vastgelegde projectbijeenkomsten in je agenda in.
o Je gaat na wat specifiek de bedoeling is van de fase projectontwikkeling en wat jouw rol
in die fase zal zijn; je markeert onduidelijkheden en knelpunten
o Je gaat na wat de eisen zijn die gesteld worden aan het Plan van Aanpak; je markeert
onduidelijkheden en knelpunten
29/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5.4
Start-Up bijeenkomst
Via de sollicitatieprocedure zijn kandidaten aangenomen en team(s) samengesteld om praktijkopdrachten
uit te voeren. In de Start-Up bijeenkomst’ stemmen de verschillende teamleden hun verwachtingen op
elkaar af. Hun gezamenlijke verwachtingen stemmen zij af met de projectsponsor. De bedoeling is om de
verschillende krachten en belangen van direct betrokkenen ‘in lijn’ te brengen (‘alignment’). Scholtes,
Joiner & Streibe (2002) gebruiken de volgende dimensies van ‘alignment’ ( p. 1 -11):
Dimensies
Organisatie
(Opleiding)
Team
Individuele leden
‘Het-kant’
‘Wij-kant’
‘Ik-kant’
Doelstelling
(Waarom, Wat)
Missie
Handvest en doelen
Taken en
verantwoordelijkheden
Partnership
(Met wie en waarom)
Waarden en
overtuigingen
Normen en
communicatiekanalen
Sociale vaardigheden
Proces
(Hoe)
Managementsysteem en
beoordelingen
Methoden en procedures
Probleemoplossing en
Planning
Tabel 5.1 Dimensies van alignment (Scholtes, Joiner & Streibel 2002; p. 1-11)
Het projectteam stemt met elkaar op de volgende punten af:
teamsamenstelling

wie zitten er in het team, wanneer zijn ze beschikbaar en hoe wordt onderling
contact onderhouden?

welke kwaliteiten zijn in het team vertegenwoordigd? Lijken die voldoende om
het project tot een goed einde te brengen?

welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de verschillende functies
de gestelde vragen

wat houden de gestelde vragen (praktijkvraag, kennisvraag en
competentievraag) in?

waarom zijn deze vragen relevant voor de praktijk, het kennisgebied en het
professioneel handelen?
de werkwijze

wat is de te volgen werkwijze in grote lijnen?

is deze werkwijze in dit geval functioneel?

welke eisen worden aan de kwaliteit van werken gesteld?
het resultaat (oplossing)

welke eisen worden globaal aan het resultaat (praktijkresultaat, kennisresultaat
en competentieresultaat) gesteld?
de haalbaarheid

is beantwoording van de gestelde vragen in principe haalbaar voor het team?

wekt de werkwijze vertrouwen?

geeft de teamsamenstelling vertrouwen?
aanpak van projectontwikkeling

welke eisen worden specifiek aan het Plan van Aanpak gesteld?

hoe worden de werkzaamheden van de fase projectontwikkeling gepland in de
tijd?

hoe worden deze werkzaamheden over de leden van het Projectteam verdeeld?

waar en wanneer zijn voortgangsbijeenkomsten gepland? Wie komen daar?
30/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten

wanneer zijn validaties en Start-Up Review gepland?
communicatie met opdrachtgever(s) en projectsponsor

wanneer en hoe wordt gecommuniceerd? En door wie?

hoe worden sessies voorbereid? En wie zijn aanwezig?
samenvatting

conclusies, afspraken en knelpunten worden samengevat
presentatie aan projectsponsor

conclusies en knelpunten worden aan de projectsponsor gepresenteerd.

de projectsponsor helpt onduidelijkheden te verhelderen en knelpunten weg te
nemen.
Na de Start-Up bijeenkomst zijn teamsamenstelling, de vraag (praktijkvraag, kennisvraag,
competentievraag), de werkwijze, de haalbaarheid en de aanpak van fase projectontwikkeling voor alle
teamleden duidelijk. De communicatie met opdrachtgever(s) en projectsponsor is geregeld.
Conclusies, op te lossen knelpunten en afspraken zijn opgenomen in een samenvattend verslag.
dat binnen een week na de Start-Up bijeenkomst door de projectsponsor wordt gevalideerd.
Het gaat er in de Start-Up bijeenkomst dus allereerst om de zaken helder te krijgen en de organisatie op
orde. De Start-Up bijeenkomst vindt daarom bij voorkeur face-to-face plaats. Eigenlijk vindt in de Start-Up
bijeenkomst validatie plaats door het projectteam van: vraagomschrijving, projectfasering en werkwijze,
inhoudelijke aanpak en samenstelling projectteam.
Meer informatie over de Start-Up bijeenkomst is te vinden in Bos & Harting (1998; p. 22-360/22-371).
Checklist voor een goed uitgevoerde Start-Up bijeenkomst
Het team:

kent de werkomgeving en vindt deze ‘veilig”,

vindt de communicatie helder geregeld,

is het eens met hoe er beoordeeld zal worden en hoe doelen gesteld worden,

ziet voldoende ondersteuning in het beschikbare flankerend onderwijs,

ziet voldoende persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden,

is het eens met de beoogde managementstijl en effectiviteitsdoelstellingen,

voelt zich bij machte om het project succesvol uit te voeren,

voelt zich betrokken bij het project,

onderschrijft de aan te leggen kwaliteitscriteria en de organisatie van het verbeterproces.
5.4.1
Organisatie van de het projectteam
Het projectteam moet zich organiseren tot een hechte eenheid, waarin iedereen zijn plaats weet. Belangrijk
daarbij is het zeker stellen van de communicatie:

Regelen van technisch-overleg van de groepsleden zelf, zonder projectmanager.

Afspreken van een vaste wekelijkse voortgangsbijeenkomst.

Uitwisselen en verzamelen van alle belangrijke namen, adressen en telefoonnummers, en e-mailadressen, ook van opdrachtgever en projectsponsor.

Vasteggen van vrije dagen, vakanties, tentamenverplichtingen, enzovoorts.

Afspreken en reserveren van vaste vergaderplaatsen,
5.4.2
Verdelen van taken
De teamleden verdelen verantwoordelijkheden onder elkaar. Dat kan aan de hand van ieders sterke en
zwakke punten wat betreft voorkennis, of voorkeuren. Verantwoordelijkheden kunnen specifieke kennis of
vaardigheden betreffen die nodig zijn voor de opdracht (voorzover dat in het begin valt te overzien), maar
ook proces- en productdocumentatie. Een goede inventarisatie en toedeling van verantwoordelijkheden
31/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
voorkomt dat sommige teamleden tijdens bepaalde activiteiten niets te doen hebben; bovendien kan het
leiden tot een beter product. Voorbeelden van verantwoordelijkheden zijn:
Maken van besluitenlijsten van vergaderingen,

Bijhouden van de uitvoering van besluiten,

Bewaken van de kwaliteit van de gebruikte methoden en technieken,

Onderhouden van de klantcontacten, inclusief het afnemen van interviews,

Bewaken van de tijdsplanning. Dit is natuurlijk een taak van de projectmanager, maar het kan
geen kwaad als iemand in het team er nog eens extra op let.

Standaardiseren van lay-out van documentatie en resultaten.

Versiebeheer en bijhouden van backups van belangrijk materiaal.

Bijhouden van een projectlogboek.

Administratie van gemaakte kosten.
Het projectteam is vrij om zo'n verdeling zelf in te vullen. Het belangrijkste is dat de zaken op tijd geregeld
worden, en dat er iemand aangesproken kan worden als een bepaalde taak niet uitgevoerd wordt. Een
duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden schept veel duidelijkheid binnen het team.
Daarbij moet iedereen beseffen dat het hebben van een individuele verantwoordelijkheid, niet betekent dat
er niet ook een collectieve verantwoordelijkheid is voor de goede uitvoering van taken door andere
teamleden. Iedereen is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het signaleren van problemen. Tijdig
onderkende problemen zijn meestal nog wel te ondervangen. Dit betekent dat het team taken onderling
verdeelt, maar ze niet uit het oog verliest.
5.4.3
Verhoudingen in het team
Sommige teamleden kennen elkaar en kunnen goed met elkaar overweg, andere niet. Dat is normaal in
projectwerk. Mochten zich persoonlijke spanningen voordoen, dan is de beste manier om er met elkaar
over praten, eventueel onder begeleiding. Mocht er in het team ontevredenheid ontstaan over iemands
inzet, dan behoort dat op een voortgangsbijeenkomst besproken te worden. Als in eerder stadium de taken
naar behoren zijn verdeeld en op papier gezet, kan worden nagegaan of iemand verantwoordelijkheden
niet nakomt; mocht dit zo zijn dat wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Door besluiten schriftelijk
vast te leggen, kan dit proces later worden gereconstrueerd (en is het controleerbaar). Blijft iemand in
voortdurend in gebreke, dan is dat zichtbaar en kan er actie worden ondernomen die kan leiden tot ontslag
uit het project.
5.4.4
Beheersbaar houden van het werkproces
Teamleden zullen de voor het project toegemeten tijd zondermeer nodig hebben. Het Plan van Aanpak zal
duidelijkheid moeten geven welke activiteiten worden uitgevoerd, hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is en
wat de doorlooptijd is. Met behulp hiervan wordt het project beheerst en bewaakt. Daarbij zal een planning
zelden exact kloppen. Elke uit te voeren activiteit moet qua omvang geschat worden. Je kunt een planning
daardoor dan ook niet zien als een accurate beschrijving van de taken en hun tijdsduur, maar als een
houvast voor het uitvoeren van het project. Het zal vaak blijken dat een bepaalde taak door iedereen over
het hoofd is gezien of aanzienlijk meer of minder tijd vergt. Door middel van tijdbriefjes wordt de aan
activiteiten bestede tijd bijgehouden. Een tijdbriefje vermeldt naam van het teamlid, weeknummer, activiteit,
deze week aan deze activiteit bestede uren, aantal uren dat nog in het budget beschikbaar is voor deze
activiteit. Tijdbriefjes worden ingeleverd bij de projectmanager die ze controleert en nagaat of nog binnen
budget gewerkt wordt en of de voorziene resultaten op tijd zullen worden of zijn opgeleverd.
Een activiteit dient gepland te zijn. Teamleden kunnen niet op eigen houtje dingen gaan doen die niet
gepland zijn. Acht iemand het noodzakelijk een niet ingeplande activiteit uit te voeren, dan zal daarover
met het projectteam moeten worden overlegd.
32/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
5.4.5
Documentatie van het werkproces
Een logboek documenteert het werkproces. Het heeft de volgende indeling:

Een inhoudsopgave.

Een lijst met de namen, adressen, telefoonnummers, en email-adressen.

Vermelding van plaats, datum, en aanvangstijd van de vaste vergaderingen.

Plan van Aanpak als basisreferentie voor de teamleden.

Besluitenlijsten van intern technisch overleg.

Besluitenlijsten van het voortgangsbijeenkomsten.

Belangrijke tussentijdse verslagen, zoals interviews met klant of gebruikers.

Validatieverslagen.

Reviewverslagen.

Stand van zaken verbeteracties.

Tijddeclaraties.
Door middel van dit logboek (ook wel projectdossier genoemd) wordt het gehele projectverloop
transparant. Alle ontwikkelingen, activiteiten en beslissingen die zich tijdens het project hebben
voorgedaan zijn er in opgeslagen. Voordelen hiervan zijn:

In een later stadium kan het nuttig zijn om te weten waar zaken fout zijn gelopen of waar juist
goede beslissingen zijn genomen.

Het kan als ondersteuning voor nieuwe projecten dienen. Overwegingen die een rol hebben
gespeeld bij het nemen van beslissingen kunnen meegenomen worden voor een ander project.

Het dient als communicatiemiddel binnen het projectteam.
Logboeken worden in de digitale projectruimte van het projectteam toegankelijk gehouden.
33/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6 Fase 2: Project ontwikkelen
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Op het bord van het projectteam ligt een praktijkvraag met daaraan gekoppeld een kennisvraag en een
competentievraag. In de fase project ontwikkelen maakt het projectteam een nadere analyse van de
praktijkvraag. Daarna wordt een diagnose gesteld en een oplossingsaanpak bepaald. Er wordt nagegaan
dat de aanpak ook zal leiden tot beantwoorden van de gestelde kennisvraag en de gestelde
competentievraag. Tenslotte geeft het projectteam organisatorisch vorm aan het project. Doel is om in
deze fase de aanpak van alle belangrijke onderdelen van het project uit te werken vóór er met de
uitvoering wordt begonnen. Bezinnen voor beginnen spaart tijd, geld en ergernis, en leidt tot betere
resultaten.
Waarom project ontwikkeling?
Waarom is projectontwikkeling (fase 2) nodig? Het probleem is dat de in de vragen aan de orde gestelde
problemen meestal geen simpele, voor de hand liggende, oplossing zullen hebben. Er moet dan eerst
worden uitgezocht in welke richting de oplossingen kunnen worden gezocht en welke aanpak tot
oplossingen kan leiden. Bijkomend probleem is dat bij de aanpak van de problemen veel mensen
betrokken zijn (opdrachtgever(s), gebruikers, projectteamleden) en er veel activiteiten moeten worden
uitgevoerd. Niet alleen de oplossingsdoelen moeten in de fase project ontwikkelen helder worden bepaald,
ook de (organisatorische) aanpak moet worden uitgewerkt. De tijd die in deze fase wordt besteed aan
nadenken over de aanpak, wordt tijdens de rit in het project dubbel en dwars terugverdiend, omdat geen
nutteloze activiteiten zullen worden uitgevoerd.
34/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Actoren
Bij de projectontwikkeling in fase 2 zijn de volgende actoren betrokken:

Opdrachtgever: degene die belang heeft bij de oplossing van de gestelde praktijkvraag.

Gebruiker: degene die de oplossing in de praktijk toepast en gebruikt.

Kennisopdrachtgever: degene die belang heeft bij de oplossing van de kennisvraag.

Kennisgebruiker: degene die de ontwikkelde kennis in de praktijk toepast en gebruikt.

Projectsponsor: degene die het project in gang zet om praktijkvraag en kennisvraag te laten
beantwoorden en die de randvoorwaarden van het project stelt. Dit is ook degene die uiteindelijk
vaststelt of in het project aan de eisen voldaan heeft. Die eisen betreffen: de praktijkoplossing, de
ontwikkelde kennis en de competentieontwikkeling.

Projectteam: degenen die het project binnen de gestelde randvoorwaarden uitvoeren.
35/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.1
De projectstappen in de fase project ontwikkelen
In de fase project ontwikkelen voert het projectteam de volgende projectstappen uit.
Uitgangspositie bepalen (resultaat: uitgangspositie) (zie 6.2)
Valideren van de vraag
Bij de opdrachtgevers nagaan wat de praktijkvraag en de kennisvraag precies inhouden
Kennis mobiliseren
Kennis mobiliseren = kennis vinden én in zodanige vorm presenteren dat deze in het project
bruikbaar is
o Contextkennis over dit soort praktijksituaties, waar dit type vragen/problemen leven
o Oplossingskennis over werkende oplossingen
o Methoden kennis over hoe werkende oplossingen kunnen worden gerealiseerd
o Projectorganisatie kennis over hoe ontwerpprojecten tot een goed einde kunnen worden
gebracht
Praktijkdiagnose stellen (resultaat: probleemstelling) (zie 6.3)
Analyseren huidige praktijksituatie

Vanuit gemobiliseerde contextkennis de huidige praktijksituatie verklaren en daarbij:

Sterke punten (+) en zwakke punten (-) van de huidige praktijksituatie in kaart brengen
Gewenste praktijksituatie in kaart brengen

Vanuit de gemobiliseerde oplossingskennis de gewenste praktijksituatie op hoofdpunten
specificeren en daarbij:

Sterke punten (+) en zwakke punten (-) van de gewenste praktijksituatie in kaart brengen

Vergelijken van de gewenste met de huidige situatie (welke sterke punten blijven behouden,
welke zwakke punten worden weggewerkt, komen er nieuwe sterke of zwakke punten bij?

Vanuit gemobiliseerde kennis verklaren waarom de gewenste situatie beter voldoet

Valideren van analyse, probleemstelling (huidig  gewenst) en verklaring (zie 6.7)
Aanpak uitwerken (resultaat: probleemaanpak) (zie 6.4)
Specificeren probleemaanpak

Vanuit de gemobiliseerde methoden kennis de aanpak specificeren waarmee vanuit de huidige
situatie de gewenste praktijksituatie kan worden bereikt

Tevens vanuit gemobiliseerde kennis verklaren waarom de voorgestelde aanpak het gewenste
resultaat (de gewenste praktijksituatie) zal opleveren

Valideren dat de probleemaanpak door de praktijk gewenst wordt en daar haalbaar is (zie 6.7)
Probleemaanpak intern valideren voor de kennisvraag

De nieuw te ontwikkelen kennis specificeren ten opzichte van de reeds gemobiliseerde kennis; of
is de gevraagde kennis eigenlijk al beschikbaar?
36/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten


Vanuit de probleemstelling en de probleemaanpak verklaren hoe deze nieuwe kennis ontwikkeld
zal worden
Valideren dat de nieuw te ontwikkelen kennis binnen de kennisvraag valt (zie 6.7)
Valideren met opdrachtgevers (praktijk & kennis)
Valideren met opdrachtgevers en projectsponsor
Valideren praktijkvraag
(6.2.1)
Valideren kennisvraag
Valideren Plan van Aanpak (6.8)
Competentievraag
Start-Up
Bijeenkomst
Duidelijkheid
Praktijkvraag
Start-Up Review
(6.9)
(6.2)
UitgangsPositie
bepalen
Uitgangspositie
Te ontwikkelen
competenties
(6.3)
Praktijkdiagnose
stellen
Kennisvraag
Probleemstelling
Plan
van
Aanpak
(6.4)
Probleemaanpak
Aanpak
uitwerken
(6.5)
Project
ornganiseren
Contextkennis
(6.7)
Projectorganisatie
Oplossingskennis
Methoden kennis
Te ontwikkelen
praktijkoplossing
Werkwijze
Te ontwikkelen
kennis
(6.6)
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsorganibeheersing
seren
Projectorganisatie kennis
Kritische reflecteren tegen kwaliteitscriteria
HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Figuur 6.1 Projectstappen in de fase project ontwikkelen (fase 2)
Project organiseren (resultaat: projectorganisatie) (zie 6.5)
Specificeren werkwijze projectteam

Vanuit de gemobiliseerde projectorganisatie kennis de werkwijze in het project en ieders bijdrage
daarin specificeren, evenals de wijze van voortgangsbewaking en kwaliteitsborging

Vanuit de gespecificeerde probleemaanpak en gemobiliseerde kennis over projectorganisatie
verklaren waarom deze werkwijze effectief en efficiënt is

Intern valideren met het projectteam dat deze werkwijze wenselijk en werkbaar is
Specificeren competentieontwikkeling

De door de teamleden te ontwikkelen competenties specificeren ten opzichte van de reeds
beschikbare competenties; of zijn alle competenties eigenlijk al op het goede niveau beschikbaar?

Vanuit de probleemstelling, probleemaanpak en projectorganisatie verklaren hoe deze
competenties ontwikkeld zullen worden

Intern valideren met het projectteam dat deze competentieontwikkeling wenselijk en haalbaar is

Valideren dat de competentieontwikkeling binnen de competentievraag valt (zie 6.7)
37/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Kwaliteitsborging organiseren (resultaat: kwaliteitsbeheersing) (zie 6.6)
Risico en succesfactoren specificeren

Vanuit de gemobiliseerde kennis de risicofactoren en succesfactoren specificeren, evenals de
wijze waarop deze in de voortgangsbijeenkomsten zullen worden gemonitord

Verklaren waarom juist deze factoren in deze situatie relevant zijn

Intern valideren met het projectteam dat deze werkwijze wenselijk en werkbaar is
Kwaliteitscriteria specificeren

Vanuit de gemobiliseerde kennis kwaliteitscriteria specificeren voor:
o de werkwijze
o professionele rolvervulling
o het praktijkresultaat
o het kennisresultaat
o het competentieresultaat

Verklaren waarom juist deze criteria in deze situatie van toepassing zijn

Intern valideren met het projectteam dat toepassing van deze criteria van belang is
Plan van Aanpak (zie 6.7)
Plan van Aanpak samenstellen van uit de resultaten uit de stappen hiervoor:
I. Uitgangspositie
II. Probleemstelling
III. Probleemaanpak in fasen
IV. Activiteitenplan
vanuit: probleemaanpak en projectorganisatie
V. Tijdbeheersing
van uit: projectorganisatie
VI. Kwaliteitsbeheersing
VII. Projectorganisatie
vanuit: projectorganisatie
VIII. Informatiebeheersing
vanuit: projectorganisatie
Verder nader uitwerken hoe over het project zal worden gecommuniceerd met betrokkenen en hoe de
lessons learned zullen worden getrokken
IX. Communicatie
X. Lessons learned
Valideren Plan van Aanpak (zie 6.8)
Start-Up Review (zie 6.9)
38/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.2
Uitgangspositie bepalen
6.2.1
Valideren praktijkvraag
Via de projectsponsor heeft het projectteam een praktijkvraag en een kennisvraag voorgelegd gekregen.
Het is van belang om bij de opdrachtgever(s) na te gaan of deze vragen daadwerkelijk de problemen van
de opdrachtgever vangen. Valideren is dus het vaststellen of iets geldig is in een bepaalde omgeving of
context. Soms lijkt valideren eenvoudig: is de euro in dit land geldig betaalmiddel of niet (is dit een
euroland of niet?). Maar dan blijkt dat er landen zijn waar de euro gewoon als betaalmiddel wordt
geaccepteerd, zonder dat het land tot de eurozone behoort. Het is dus oppassen geblazen met het
vaststellen van geldigheid. Valideren is mensenwerk, want het zal zelden voorkomen dat de omgeving
waarvoor gevalideerd wordt puur technisch is (bijvoorbeeld als een ontworpen onderdeel ingepast moet
worden in een technisch apparaat). Meestal zullen mensen, met hun werkprocessen en cultuur, het
belangrijkste deel van de omgeving uitmaken. Wel speelt natuurlijk de (technische) infrastructuur
waarbinnen zij werken ook een rol.
Tijdens de validatie moeten de volgende vragen moeten in ieder geval beantwoord worden:
Praktijkprobleem

Wat is het probleem (de vraag) precies en waarom is het van belang?

Wie merkt het meest van het probleem (de vraag)?

Hoe erg is het als dit probleem (deze vraag) niet wordt aangepakt?

Weet de opdrachtgever of dit probleem ook elders voorkomt? Wordt het daar ook aangepakt?
Ontstaan van probleem of vraag

Sinds wanneer is dit probleem aan de orde?

Hoe is dit probleem ontstaan of duidelijk geworden?

Is er sindsdien iets gebeurd of veranderd?

Wat is de aanleiding dat het nu op tafel komt?

Is het probleem al eens eerder aan de orde is geweest?
Wat is er al aan gedaan?

Welke oorzaken zijn al bedacht?

Welke oplossingen zijn al geprobeerd?
Wat is de context van het probleem (omgevingsanalyse)?

Wat zijn de ontwikkelingen in de omgeving (bijvoorbeeld marktontwikkelingen)

Wat is de wijze van werken, leiding geven en de werkcultuur?

Hoe ziet de bestaande infrastructuur eruit? Zitten daar knelpunten?

Hoe is met de werknemers? Zijn die toegerust voor hun taak? Zitten daar knelpunten?
Klanten zijn in het algemeen ongeduldig en willen eigenlijk alleen resultaten zien. Het doorlopen van een
ontwikkeltraject zien zij soms als een nodeloze vertraging, want de probleemstelling en de context van de
opdracht is in hun ogen overduidelijk. De door hen op papier gezette opdrachtformulering blijkt echter bijna
altijd onvolledig (of zelfs onjuist) te zijn. Het projectteam moet door middel van interviews alle relevante
informatie zien te ontfutselen van de klant. Soms zal de klant een voorgestelde verandering moeten
bekrachtigen. Enkele richtlijnen voor interviewen van opdrachtgevers:

Afspraken met opdrachtgevers worden altijd via de projectmanager gemaakt.

De bereikbaarheid van de klant moet in de gaten gehouden worden. Onaangekondigde vakanties
en dergelijke kunnen rampzalig zijn voor de tijdsplanning van het project. Gestreefd moet worden
naar meer dan één contactpersoon, om stagnaties te voorkomen in geval van ziekte.

Na de noodzakelijke interviews in het begin van het project dreigt de klant naar de achtergrond te
verdwijnen. Toch is het raadzaam contacten te plannen op vaste tijden. Klanten hebben de
39/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten

neiging om hun eisen later bij te stellen, omdat ze de consequenties van een aan hun
gepresenteerd plan toch niet helemaal overzien.
De klant is koning en er dient krediet bij een klant te worden opgebouwd.
Interviewen van opdrachtgevers en gebruikers
Bron: Patrick van Bommel, Wil Lamain, Harrie van Seters, John Symes, Tom van Weert (1996) GiP, Handleiding
Geïntegreerd Practicum. Nijmegen: Radbout Universiteit.
Tijdens een interview over de gestelde vraag kunnen nogal wat knelpunten optreden die het rendement
verlagen. Typische voorbeelden hiervan zijn:

Er worden onverwachte antwoorden gegeven.

De interviewers blijken onvoldoende kennis van zaken te hebben.

De verkeerde persoon blijkt te worden geïnterviewd.

De antwoorden zijn te vaag.

Het interview duurt langer dan verwacht.

Vragen worden niet begrepen.
Dergelijke problemen kunnen verminderd worden door een goede voorbereiding van zowel interviewers als
geïnterviewde, en door een goede organisatie van het interview zelf.
Formulering van het doel
Allereerst zal exact duidelijk moeten worden wat het doel van het interview is. Dit lijkt op het intrappen van
een open deur; toch blijkt het doel vaak niet grondig genoeg uitgewerkt te zijn. Door het doel precies te
formuleren wordt de interviewer gedwongen er goed over na te denken. Een concrete doelstelling leidt tot
het formuleren van concrete vragen. Bedenk dat vage vragen leiden tot vage antwoorden. Een op schrift
gesteld doel kan de geïnterviewde veel informatie geven, zodat zijn antwoorden gerichter kunnen zijn.
Welke informatie moet boven water komen?.Wie kan deze informatie verstrekken? Wat zal er met de
informatie gebeuren, waar is zij voor nodig? Hoe gedetailleerd dient deze te zijn? Een voorbeeld van een
doelstelling kan zijn:
“Ik wil alle informatie- en productstromen binnen de verkoop-afdeling in kaart brengen. Hiervan
wil ik weten wie de informatie verstuurt, wie haar ontvangt, wat er met die informatie gedaan
wordt en hoeveel tijd dit kost.”
Met name de laatste zin draagt er toe bij dat het interessegebied concreet wordt.
Vaststellen van het interviewteam
Iemand die geïnterviewd wordt praat in het algemeen niet graag tegen meerdere mensen. Bovendien kan
een groot aantal aanwezigen tot een wanordelijk gesprek leiden. Het aantal aanwezigen zal daarom tot
een minimum beperkt moeten blijven, en er dient een duidelijke rolverdeling afgesproken worden. In ieder
geval moeten er een interviewer en een notulist zijn.
De interviewer heeft de leiding in het gesprek en stelt de vragen. De interviewer formuleert eventuele
vervolgvragen en vat antwoorden tussentijds samen. Tevens houdt de interviewer contact met de andere
aanwezigen om hen de mogelijkheid te bieden een vraag te stellen. Eigenlijk is de interviewer een soort
voorzitter die de leiding nooit uit handen geeft. De notulist registreert de antwoorden. De notulist is tevens
verantwoordelijk voor het verslag van het interview. Eventuele andere leden van het interviewteam
behoren tot degenen die de vragen hebben opgesteld. Zij geven ruggesteun aan de interviewer met hun
kennis over het probleemgebied, en zij denken mee over eventuele vervolgvragen; zij schikken zich echter
in een ondersteunende rol.
Formulering van de vragen
40/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Het is belangrijk voordurend het doel van het interview in het achterhoofd te houden. Elke vraag die
geformuleerd wordt dient aan dit doel getoetst te worden. Verder zal de verzameling van vragen het totale
doel dienen te dekken. Het is bijzonder vervelend en knullig achteraf nogmaals contact met de klant te
moeten opnemen, voor aanvullende informatie.
Open en gesloten vragen
Onder gesloten vragen worden vragen verstaan waarop met ja of nee geantwoord kan worden. Gesloten
vragen zijn efficiënt en concreet. Een nadeel is echter dat ze de geïnterviewde niet alle informatie kan
geven die mogelijk van belang is. Ze kunnen als vervelend en te dwingend worden ervaren worden.
Open vragen zijn vragen, die meer verhalende antwoorden als gevolg kunnen hebben. Ze stimuleren de
geïnterviewde. In een explorerende fase kan dat zeer goed van pas komen. Het nadeel is dat ze tot minder
relevante uitwijdingen kunnen leiden. Open vragen kunnen veel tijd in beslag nemen. Het is dan ook
belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium het domein van de vraag aan te geven of in te perken.
Suggestieve en directe vragen
Suggestieve vragen zijn vragen waar de interviewer een mening of idee inlegt. Ze sturen de geïnterviewde
in een bepaalde richting: “Blijven bij uw collega de formulieren vervolgens erg lang liggen?”
Het gevaar bestaat dan dat de geïnterviewde enkel reageert op de ideeën van de interviewer en niet vertelt
hoe hij er zelf over denkt. Wanneer concrete, zakelijke informatie gewenst is kunnen suggestieve vragen
het interview negatief beïnvloeden.
Directe vragen zijn vragen die naar concrete informatie vragen: “Vindt u formulieren afhandelen vervelend
werk?” Directe vragen zijn zeer effectief en geven snel informatie. Ze kunnen soms confronterend zijn en
niet door iedereen als prettig ervaren worden.
Effectieve vragen
Aspecten die kunnen bijdragen tot een verbetering van de vraag:

Definieer bepaalde termen als inleiding tot de vraag. Schat daarom zorgvuldig in wat de
geïnterviewde wel zal weten en wat niet. “Onder user-interface wordt de communicatie tussen de
gebruiker en het computersysteem verstaan.”

Plaats de vraag in een context. “Een klant dient een aanvraagformulier in. Hoelang is een zo’n
formulier onderweg tussen de afdelingen?”

Verstrek feiten. “Er is gebleken dat de vraag naar product A in zomermaanden vrijwel nihil is.”

Voorkom ego-bedreiging. Iemand die ondervraagd wordt over zijn minder goed lopende taken kan
zich bedreigd voelen. Dan is het zinvol de vraag wat subtieler te stellen. “Er is gebleken dat de
verwerking van formulieren op deze afdeling doorgaans een week duurt. Hoelang bent u met een
formulier bezig?”

Voorkom wenselijke antwoorden. Een te suggestieve vraag kan een voor de interviewer wenselijk
antwoord afdwingen, terwijl het niet het juiste is. Stel de vraag neutraal.
Vorm van de vraag
Aandachtspunten voor de vorm van de vraag:

Maak zo min mogelijk gebruik van samengestelde zinnen. Deze zijn moeilijker te begrijpen.

Pas de woordkeus aan het referentiekader van de geïnterviewde aan.

Een vraag moet eenduidig zijn en mag niet meerdere vragen in zich dragen.
Antwoorden en vervolgvragen
Door te voren te bedenken welke mogelijke antwoorden gegeven zouden kunnen worden, ben je in staat
aanvullende vragen te formuleren. Tijdens het gesprek is dit lastiger, omdat de geïnterviewde zich volledig
moet concentreren op de antwoorden. Veel ruimte voor eigen gedachten is er niet.
41/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Het interview zelf
Bij het afspreken van het interview dienen de doelstellingen van het interview aan de geïnterviewde
bekend gemaakt te worden. Hij kan dan meteen aangeven of hij wel de juiste persoon is om de gewenste
informatie te verstrekken. Uiterlijk een dag van tevoren kunnen de vragen dan toegestuurd worden. Verder
worden plaats, tijd en datum afgesproken, en wordt vermeld wie erbij aanwezig zullen zijn.
Op het interview zelf begin de interviewer met een kalme en niet te gehaaste introductie. Dit moet een
verhaal zijn, en niet een opsomming van losse punten. De introductie zet de toon van het interview.
Hij moet gebruik maken van de reeds aangebrachte structuur van het interview. Hiermee wordt
bijvoorbeeld bedoeld:

Sla geen vragen over.

Handhaaf de volgorde van vragen.

Handhaaf letterlijk de woordkeus die op papier staat.
Ooit zijn de vragen zo bedacht en doordacht, en er kan haast geen reden zijn om daar van af te wijken. Bij
open vragen is het belangrijk door terugkoppeling te controleren of de geïnterviewde goed begrepen wordt.
De geïnterviewde hoort zo zijn verhaal nog eens met andere woorden, en het ondersteunt de notulist.
Nadat terugkoppeling dient het antwoord getoetst te worden aan het oorspronkelijke doel van de vraag.
Het kan nieuwe aspecten aan het licht gebracht hebben, die nadere toelichting behoeven. Daarnaast kan
een deel van de vraag nog steeds onbeantwoord zijn. Hier speelt een goede voorbereiding een belangrijke
rol. Niet voor de hand liggende antwoorden kunnen reeds bekeken zijn en vervolgvragen reeds bedacht.
Onduidelijkheden dienen meteen opgehelderd te worden. In later stadium of thuis komen de interviewers
daar niet meer achter!
De laatste vraag van een interview informeert naar eventuele hiaten in het interview. De geïnterviewde kan
nog iets toe te voegen hebben, of vinden dat bepaalde zaken niet aan de orde zijn gekomen. Als er nog
een terugkoppeling plaats zal vinden kan vermeld worden wanneer deze plaats vindt.
Uitwerking en terugkoppeling
Na afloop werkt de notulist het interview zo vlug mogelijk uit, eventueel samen met het interviewteam. Het
verslag kan het beste geformuleerd worden in de vorm waarin het verder gebruikt gaat worden, zodat
problemen in interpretatie zoveel mogelijk gereduceerd worden. Het wordt voorgelegd aan de
geïnterviewde ter validatie. Het is zaak goede afspraken te maken over het tijdstip waarop hij dit krijgt, en
wanneer de reactie erop terugkomt.
Deze terugkoppeling moet eenmalig en kort zijn, en niet een interview op zich. Laat de geïnterviewde
reageren op de resultaten en sluit het daarmee af. Met de eerste versie van het verslag kan het
projectteam natuurlijk meteen aan de slag.
6.2.2
Kennis mobiliseren
Hergebruik van kennis is noodzaak om een goede oplossing te kunnen realiseren. Het projectteam gaat na
welke kennis (bronnen) en welke expertise (experts) er reeds beschikbaar zijn en mobiliseert de volgende
kennis:

over het probleem in de praktijksituatie (contextkennis)

mogelijke oplossingen (oplossingskennis)

manieren om tot een geïmplementeerde oplossing te komen (methoden kennis)

over de manier om ontwerpprojecten tot een goed einde te brengen
(projectorganisatie kennis)
In een praktijksituatie gaat het daarbij meestal zowel om een ‘zaak’ als om mensen en organisaties die bij
de ‘zaak’ betrokken zijn of er belang bij hebben, de ‘omgeving’.
Neem als voorbeeld een situatie waarin gevraagd wordt om een inrichtingsplan voor een bepaald stedelijk
gebied te maken. Het inrichtingsplan is de ‘zaak’; hierbij komen allerlei professionele en technische zaken
42/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
bij kijken op het gebied van bestemmingsplannen, milieu, duurzaamheid, stedenbouw, enz. Maar zo’n
inrichtingsplan raakt de belangen van bewoners van het gebied en de beslissers hebben ook zo hun eigen
belangen en organisatorische inbedding. Een voorbeeldig inrichtingsplan zal niet ver komen als de
bewoners er overheen vallen, het niet past bij de belangen van de beslissers of in een organisatorisch
onhandige vorm is gegoten.
De omgeving
De ‘zaak’
Maatschappelijke omgeving
Doelen
Strategie
Structuur
Cultuur
Technologie
Mensen
Figuur 6.2 Praktijksituatie: de ‘zaak’ en de ‘omgeving’
Je moet dus zowel op zoek naar kennis over de ‘zaak’, als kennis over de ‘omgeving’ van mensen en
organisaties waar de zaak speelt. Kennis over de ‘omgeving’ ligt op de volgende terreinen:

Maatschappelijke omgeving van de praktijksituatie

Doelen die men in de praktijksituatie wil bereiken (vanuit missie en doelstellingen)

Strategie (= aanpak) die in de praktijksituatie wordt gevolgd om de doelstellingen te realiseren

Structuur van de praktijksituatie

Cultuur

Technologie

Mensen
Als je problemen hebt met het vinden van relevante kennis, kan je de projectsponsor vragen naar
suggesties of om een doorverwijzing naar experts.
Te beantwoorden kennisvragen
Te beantwoorden kennisvragen zijn in ieder geval:
Wat is bekend over de probleemsituatie?
Het ‘zaak’probleem en de ‘omgeving’




lijkt dit probleem op wat elders al eens eerder is gesignaleerd?
wat waren de kenmerken van dat probleem?
wat was de context waarin dat probleem speelde?
welke oorzaken zijn er gevonden?
Wat is bekend over mogelijke oplossingen?
Oplossing van de ‘zaak’ en de effectiviteit van deze oplossing in de ‘omgeving’

zijn er oplossingen geprobeerd? En in welke context?
o welke succesfactoren speelden daarbij een rol?
o welke risico’s werden gevonden?
Wat is bekend over de mogelijke aanpak?
Aanpak van de ‘zaak’ en aanpak om de ‘zaakoplossing’ effectief te krijgen in de ‘omgeving’

op welke manieren kwamen de oplossingen tot stand?
o welke succesfactoren speelden daarbij een rol?
o welke risico’s werden gevonden?
43/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Hoe worden dit soort projecten georganiseerd?

Hoe is de fasering van dit soort projecten?

Hoe kom je tot een activiteitenplanning in de tijd?

Hoe bewaak je de voortgang?

Hoe borg je de kwaliteit?

Hoe borg je de persoonlijke ontwikkeling van teamleden?

Aan welke eisen moet een Plan van Aanpak voor dit soort projecten voldoen?
44/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.3
Diagnose stellen
6.3.1
Analyseren huidige praktijksituatie
Vanuit de gemobiliseerde contextkennis (6.2.2) wordt de huidige praktijksituatie, zowel de ‘zaak’ als de
‘omgeving’, verklaard:

Wat is de huidige praktijksituatie?

Welke zijn de specifieke sterke (+) en zwakke (-) punten in deze situatie en waarom?

Hoe past de praktijkvraag hierin?
De positieve punten van de huidige situatie worden dus in beeld gebracht, evenals de negatieve,
verbeterpunten.
Gemobiliseerde
contextkennis
Zaak
Gevalideerde
praktijkvraag
Analyse
Omgeving
Maatschappelijke omgeving
Doelen
Strategie
Structuur
Cultuur
Technologie
Mensen
Huidige situatie
Positieve punten (+++)
Negatieve punten (- - -)
Figuur 6.3 Analyse van de praktijksituatie (‘zaak’ en ‘omgeving’)
De positieve en negatieve punten van de ‘zaak’ worden bepaald door kennis over de ‘zaak’ die is
gemobiliseerd. Positieve punten en negatieve punten van de ‘omgeving’ van de huidige praktijksituatie
zullen liggen op de volgende terreinen:

Maatschappelijke omgeving van de praktijksituatie
o Voorbeeld: De huidige situatie speelt goed in op marktontwikkelingen (+)
o Voorbeeld: De huidige situatie voldoet niet aan regelgeving en dat geeft problemen (-),

Doelen die men in de praktijksituatie wil bereiken (vanuit missie en doelstellingen)
o Voorbeeld: De huidige situatie realiseert doelen die niet binnen missie en doelstellingen
vallen; bijstelling is op dit punt nodig (-)

Strategie (= aanpak) die in de praktijksituatie wordt gevolgd om de doelstellingen te realiseren
o Voorbeeld: De aanpak in de huidige situatie is conform de organisatiestrategie (+)
o Voorbeeld: Met de aanpak in de huidige situatie worden gewenste doelen niet bereikt (-)

Structuur van de praktijksituatie
o Voorbeeld: De huidige “productie”structuur voldoet goed om de gewenste doelen te
halen (+)
o Voorbeeld: De manier waarop de aansturing in de “productie”structuur verankerd is, is
niet effectief (-)

Cultuur
o Voorbeeld: De cultuur van werken is collegiaal en kwaliteitsgericht (+)
o Voorbeeld: De cultuur is resistent tegen noodzakelijke veranderingen (-)

Technologie
45/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten

o
o
Mensen
o
o
o
Voorbeeld: de werkruimten zijn niet geschikt om de doelen te bereiken (-)
Voorbeeld: ICT-ondersteuning is niet effectief en de digitale verbindingen zijn te traag (-)
Voorbeeld: het werk wordt als niet uitdagend ervaren (-)
Voorbeeld: het opleidingsniveau is adequaat om de gewenste doelen te bereiken (+)
Voorbeeld: De medewerkers begrijpen niet wat er van hun verwacht wordt (-)
Het is van belang al deze terreinen te bekijken. De ervaring leert dat geïnventariseerde positieve en
negatieve punten een sterke relatie hebben met succes- en risicofactoren in de toekomstige implementatie
van de oplossing. Als de cultuur bijvoorbeeld resistent is tegen veranderingen, dan zul je daar bij de
implementatie van de oplossing gedegen rekening mee moeten houden.
6.3.2
Gewenste praktijksituatie in kaart brengen
Vanuit de gemobiliseerde oplossingskennis (6.2.2) specificeert het projectteam de gewenste situatie. Ook
hier worden de positieve punten in beeld gebracht, evenals de negatieve punten. Het gaat weer zowel om
de ‘zaak’, als de ‘omgeving’ waarin weer alle terreinen bekeken worden:

Maatschappelijke omgeving van de praktijksituatie

Doelen die men in de praktijksituatie wil bereiken (vanuit missie en doelstellingen)

Strategie (= aanpak) die in de praktijksituatie wordt gevolgd om de doelstellingen te realiseren

Structuur van de praktijksituatie

Cultuur

Technologie

Mensen
Zaak
Gemobiliseerde
oplossingskennis
Specificeren
Vergelijken
Positieve punten (+++)
Negatieve punten (- )
Gewenste situatie
Huidige situatie
Positieve punten (+++)
Negatieve punten (- - -)
Omgeving
Maatschappelijke omgeving
Doelen
Strategie
Structuur
Cultuur
Technologie
Mensen
Verklaren
Figuur 6.4 Gewenste praktijksituatie in kaart brengen
Te beantwoorden vragen zijn:

Wat moet er veranderen in de huidige situatie om het probleem op te lossen (de vraag te
beantwoorden) en wat is in die verandering de essentie?

Waarom zou die verandering moeten werken?

Spoort die verandering met wat men belangrijk vindt (missie, visie en centrale waarden)?

Spoort die verandering met ontwikkelingen in de omgeving (bijvoorbeeld marktontwikkelingen)

Past die verandering in de wijze van werken, leiding geven en de werkcultuur?

Past die verandering binnen de bestaande infrastructuur?
46/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten






Heeft de verandering voldoende rendement?
Is de verandering in deze context haalbaar?
Wat is er zichtbaar of tastbaar als ons project klaar is (het resultaat)?
Welke effecten zien wij dan voor ons?
Is het resultaat het juiste middel om de verandering te realiseren?
Komt de oplossing dichterbij met ons resultaat?
Vergelijken van de gewenste met de huidige situatie
Door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie wordt nagegaan:

welke positieve punten uit de huidige situatie worden behouden in de gewenste situatie,

welke negatieve punten uit de huidige situatie zijn verdwenen in de gewenste situatie,

welke nieuwe positieve of negatieve punten er zijn in de gewenste situatie.
Op basis van de vergelijking kan het projectteam verder nagaan in hoeverre de te ontwerpen gewenste
situatie past bij de te realiseren doelen, de strategie en de besliscultuur. En verder hoe de gewenste
situatie kan worden ingepast in de huidige structuur, in het krachtenveld van belangen en opvattingen van
betrokkenen, in de cultuur en in de huidige (technologische) infrastructuur. Ook gaat het Projectteam na in
hoeverre de te ontwerpen situatie inspeelt op in de maatschappelijke omgeving gesignaleerde
ontwikkelingen.
Op grond van de bevindingen maakt het projectteam een keuze ten aanzien van welke elementen uit de
huidige situatie behouden blijven en van welke het wenselijk en haalbaar is dat deze worden aangepakt.
Verklaren van de gewenste situatie
Vanuit wat aan kennis gemobiliseerd is over mogelijke oplossingen (oplossingkennis) (6.2.2.) verklaart
(beargumenteert) het projectteam waarom de gewenste situatie wenselijk is ten opzichte van de huidige
situatie (beter voldoet dan de huidige situatie) en werkbaar is.
Dit betekent dat het projectteam laat zien dat de gewenste situatie

valide is
o functioneel is
o begrijpelijk is
o haalbaar is

betrouwbaar is

adequaat is, dat wil zeggen

precies is

controleerbaar is

verankerd is in de kennis over de praktijk

relevant is, dat wil zeggen de moeite waard is

consistent is in de score op de criteria
Probleemstelling
De probleemstelling wordt gevormd door:

De beschrijving van ‘zaak’ en ‘omgeving’ in de huidige situatie (met zijn plus- en minpunten),

De beschrijving van de ‘zaak’ en ‘omgeving’ in de gewenste situatie (met zijn plus- en minpunten).
47/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Valideren van de probleemstelling
De analyse van de huidige situatie, de door het projectteam geformuleerde probleemstelling en de
verklaring moeten met de praktijkopdrachtgever gevalideerd worden. Als het om een ingewikkelde situatie
gaat, waarin niet duidelijk is welke positie de praktijkopdrachtgever zal kiezen, is het aan te bevelen om
deze validatie zo spoedig mogelijk te doen.
Wanneer de gewenste situatie door de praktijkopdrachtgever als voor de hand liggend zal worden ervaren,
kan met validatie gewacht worden tot de validatie van het gehele Plan van Aanpak (6.7).
48/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.4
Aanpak uitwerken
Nu het ‘wat’ van het project met de probleemstelling duidelijk is, bepaalt het projectteam het ‘hoe’: welke
aanpak zal er toe leiden dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
Richting gevend voor de aanpak is de projectfasering zoals deze in Figuur 1.1 is weergegeven. Met andere
woorden: onderstaande stappen moeten nader worden gepland.
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Fase 3 Ontwerpen en implementeren
Oplossing ontwerpen
Eerst maak je met je projectteam een model van de nagestreefde oplossing; dat heet een conceptueel
ontwerp. De gewenste situatie is hiervoor de basis. De ontworpen modeloplossing moet er toe leiden
dat de gewenste situatie straks realiteit wordt.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Valideren conceptueel ontwerp
Het conceptueel ontwerp legt de contouren van de uiteindelijke oplossing vast. Het is dus van belang
dat je nagaat of de opdrachtgever het conceptueel ontwerp ‘ziet zitten’, voordat je met je projectteam
aan de uitwerking begint.
Oplossing ontwikkelen
Het conceptueel ontwerp wordt uitgewerkt in een oplossing die in het echt kan ‘werken’, gebruikt kan
worden.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Oplossing implementeren
De werkende oplossing wordt uitgeprobeerd in de praktijk waarin deze ook gebruikt moet worden,
meestal bij de opdrachtgever ‘in huis’.
Gemobiliseerde kennis wordt gebruikt en mogelijk nieuwe kennis ontwikkeld en toegepast.
Valideren geïmplementeerde oplossing
Met je projectteam ga je na of opdrachtgever en gebruikers tevreden zijn met de geïmplementeerde
oplossing.
49/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Als er een aparte opdrachtgever is voor het onderdeel kennisontwikkeling (bijvoorbeeld een
onderzoeker van een kenniscentrum), dan wordt de tot nu toe ontwikkelde kennis ook met deze
opdrachtgever gevalideerd.
Mid-Term Review
De kwaliteit van de geïmplementeerde oplossing, de ontwikkelde kennis en de ontwikkelde
competenties wordt samen met experts nagegaan. Verbeteracties worden geïnventariseerd.
Oplossing verbeteren
Verbeteracties worden uitgevoerd en de oplossing verder verbeterd.
Ook ontwikkelde kennis en competentieniveau worden waar nodig verbeterd.
Fase 4 Opleveren van de oplossing
Als alles naar tevredenheid ‘werkt’, wordt de oplossing overgedragen aan de opdrachtgever.
Als er een aparte opdrachtgever is voor het onderdeel kennisontwikkeling (bijvoorbeeld een
onderzoeker van een kenniscentrum), dan wordt de ontwikkelde kennis aan deze opdrachtgever
overgedragen.
6.4.1
Specificeren probleemaanpak
Vanuit de gemobiliseerde methoden kennis worden bovenstaande stappen voor zowel de ‘zaak’ als de
‘omgeving’ uitgewerkt:

Welke resultaten zijn nodig om voor de ‘zaak’ een conceptueel ontwerp te maken, dit uit te
ontwikkelen en te implementeren?

Welke resultaten zijn nodig om de implementatie van de ‘zaak’ in de ‘omgeving’ van mensen,
organisaties en belangen tot een succes te maken?
Voor de stappen validatie en review zijn beschrijvingen beschikbaar in het Handboek Ontwerpprojecten dat
bij deze handleiding hoort.
Te beantwoorden vragen zijn:

Wat wordt de aanpak om het resultaat te realiseren?

Welke methoden en technieken worden voor dit soort problemen in de praktijk gebruikt?

Wat levert in dit soort gevallen normaliter een goed resultaat op?

Wat wordt de aanpak om het resultaat geïmplementeerd te krijgen?

Waar liggen de prioriteiten?

Hoe gaan wij na dat de aanpak werkt?
Voor wat betreft de ‘zaak’ zullen voor de aanpak methoden en technieken beschikbaar zijn die
professionals in de praktijk hanteren. Nagegaan moet worden in de aanpak van de ‘zaak’ ook voldoende
aandacht wordt geschonken aan de ‘omgeving’. In onderstaand voorbeeld worden aanpak van de ‘zaak’ en
van de ‘omgeving’ gecombineerd.
Voorbeeld
Aanpak stedelijke vernieuwing
Conceptueel ontwerp “Startnotitie”
Taakstelling/opgave
Afbakening aandachtsgebied
Inventarisatie van wensen en belangen
Uitgangspunten (fysische) duurzaamheidaspecten
Scenario’s
Bouwkundige uitwerking van de scenario’s
Onderhandelingsresultaat
Markt-/klantonderzoek
50/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Risicoanalyse
Ontwikkelen
1. Bepalen van de gemeenschappelijke drager en/of strategische doelstelling.
2. Verrichten van een omgevingsanalyse om partijen en belangen in kaart te brengen.
3. Ontwikkelen van veranderprogramma’s (kaders, programmatisch, ruimtelijk, financieel).
4. Bepalen van het organisatiemodel en de partijen die deelnemen aan de betreffende vernieuwing.
5. Bepalen van de rol van het ontwerp, gelijktijdig tekenen en rekenen en transparantie over het
rekenmodel.
Implementeren
6. Verkennen van draagvlak bij belanghebbenden en opstellen communicatiestrategie.
7. Toetsing aan regelgeving en duurzaamheideisen.
8. Samenwerking vastleggen in contracten.
9. Zorgdragen voor korte termijn maatregelen leefbaarheid en beheer.
10. In relaties met mensen vertrouwen opbouwen
Nadere uitwerking van stappen in de aanpak
Bij de uitwerking van de stappen in de aanpak kun je als hulpmiddel gebruik maken van de ‘Work
Breakdown Structure (WBS)’ (zie bijvoorbeeld Bos & Harting (1998) p. 67 -75):

Eerst worden de resultaten van elke stap bepaald,

Daarna worden voor elke stap deelresultaten bepaald en wordt nagegaan welke activiteiten nodig zijn
om deze deelresultaten te verkrijgen,

Tenslotte worden de deelresultaten en activiteiten waar nodig geclusterd tot logisch samenhangende
werkpakketten
Door tussentijdse resultaten te benoemen kan het project in logische delen uiteengerafeld worden, zodat
uiteindelijk kleinere overzichtelijke taken en activiteiten overblijven.
Figuur 6.5 Voorbeeld van een Work Breakdown Structure (Bron: Bos en Harting (1998).
Verklaren waarom de voorgestelde aanpak werkt
Vanuit de gemobiliseerde methoden kennis laten zien dat de aanpak van de ‘zaak’ en de ‘omgeving’ het
gewenste resultaat (de gewenste praktijksituatie) zal opleveren.
51/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Als projectteam laat je in de verklaring zien dat de aanpak (faseren, stappen en activiteiten)

Controleerbaar is
o de activiteiten in de werkwijze vormen een compleet geheel,
o de activiteiten zijn voldoende gedetailleerd om te kunnen zien wat ze voor effect zullen
hebben,
o de werkwijze is transparant, dat wil zeggen informatief en begrijpelijk.

Vakkundig is
o de beschikbare kennis goed is gemobiliseerd (kenniseffectief),
o de werkwijze goed is georganiseerd en kwaliteitgericht (organisatorisch effectief),
o de werkwijze efficiënt is naar tijd, (geld) en te investeren energie,
o de werkwijze toelaatbaar is (voldoet aan de ARBO-eisen, is ethisch verantwoord, etc.).

Logisch is
o de werkwijze is logisch consistent (houdt zich aan de regels van de logica),
o de werkwijze volgt de gekozen methode en wat is afgesproken,
o de werkwijze houdt zich aan de geschreven, of ongeschreven, beroepscode,

Valide is in de praktijkcontext
o de werkwijze is functioneel in de praktijksituatie
o de werkwijze is haalbaar in de praktijksituatie
Probleemaanpak valideren met de praktijk
De aanpak moet met de praktijkopdrachtgever (en mogelijk ook met andere betrokkenen, zoals gebruikers
van de oplossing) gevalideerd worden: wordt deze aanpak als gewenst en haalbaar beoordeeld. Als het
om een ingewikkelde situatie gaat, waarin niet duidelijk is welke positie de praktijkopdrachtgever zal
kiezen, is het aan te bevelen om deze validatie zo spoedig mogelijk te doen.
Wanneer de voorgestelde aanpak door de praktijkopdrachtgever als voor de hand liggend zal worden
ervaren, kan met validatie gewacht worden tot de validatie van het gehele Plan van Aanpak (6.7).
6.4.2
Probleemaanpak intern valideren voor de kennisvraag
Nu bekend is wat de probleemstelling is en wat de aanpak zal zijn kan worden nagegaan of de
kennisvraag daadwerkelijk zal kunnen worden beantwoord.
Nieuw te ontwikkelen kennis specificeren
Je specificeert met je projectteam de nieuw te ontwikkelen kennis ten opzichte van de reeds
gemobiliseerde kennis en gaat na of de gevraagde kennis eigenlijk al beschikbaar is.
Verklaren waarom deze nieuwe kennis ontwikkeld kan worden in het project
Vanuit de probleemstelling en de probleemaanpak verklaren waarom deze kennis nuttig is en hoe deze
nieuwe kennis ontwikkeld zal worden.
Dit betekent dat je als projectteam laat zien dat de te ontwikkelen kennis

valide is
o functioneel is
o begrijpelijk is
o haalbaar is

betrouwbaar is

adequaat is, dat wil zeggen
52/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten


precies is

controleerbaar is

verankerd is in de kennis over de praktijk

relevant is, dat wil zeggen de moeite waard is
consistent is in de score op de criteria
Als projectteam laat je in de verklaring zien dat de aanpak (faseren, stappen en activiteiten)

Controleerbaar is
o de activiteiten in de werkwijze vormen een compleet geheel,
o de activiteiten zijn voldoende gedetailleerd om te kunnen zien wat ze voor effect zullen
hebben,
o de werkwijze is transparant, dat wil zeggen informatief en begrijpelijk.

Vakkundig is
o de beschikbare kennis goed is gemobiliseerd (kenniseffectief),
o de werkwijze goed is georganiseerd en kwaliteitgericht (organisatorisch effectief),
o de werkwijze efficiënt is naar tijd, (geld) en te investeren energie,
o de werkwijze toelaatbaar is (voldoet aan de ARBO-eisen, is ethisch verantwoord, etc.).

Logisch is
o de werkwijze is logisch consistent (houdt zich aan de regels van de logica),
o de werkwijze volgt de gekozen methode en wat is afgesproken,
o de werkwijze houdt zich aan de geschreven, of ongeschreven, beroepscode,

Valide is in de praktijkcontext
o de werkwijze is functioneel in de praktijksituatie
o de werkwijze is haalbaar in de praktijksituatie
Valideren dat de nieuw te ontwikkelen kennis binnen de kennisvraag valt
De concrete invulling van de kennisvraag moet met de kennisopdrachtgever (en mogelijk ook met andere
betrokkenen, zoals gebruikers van de kennis) gevalideerd worden. Als het om een ingewikkelde situatie
gaat, waarin niet duidelijk is welke positie de kennisopdrachtgever zal kiezen, is het aan te bevelen om
deze validatie zo spoedig mogelijk te doen.
Wanneer de concrete invulling van de kennisvraag door de praktijkopdrachtgever als voor de hand liggend
zal worden ervaren, kan met validatie gewacht worden tot de validatie van het gehele Plan van Aanpak
(6.8).
53/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.5
Project organiseren
6.5.1
Specificeren werkwijze projectteam
Werkwijze specificeren vanuit de gemobiliseerde projectorganisatie kennis. Ook wordt ieders bijdrage
gespecificeerd, evenals de wijze van voortgangsbewaking en kwaliteitsborging.
Activiteiten plannen
De taken en activiteiten die in de Work Breakdown Structure (zie 6.4.1) zijn opgenomen moeten in de tijd
gepland worden. Het is niet altijd gemakkelijk in te schatten hoelang een taak of activiteit zal duren. Deze
initiële planning is de eerste stap naar houvast en structuur en is dan ook levensbelang voor het slagen
van het project. Eén van de wetten van projectmanagement luidt:
“De voltooiing van een onzorgvuldig gepland project neemt drie keer zoveel tijd in beslag dan verwacht. De
voltooiing van een zorgvuldig gepland project slechts twee keer zoveel.”
Onder een goede planning wordt niet verstaan een planning die qua schatting exact klopt, maar een
planning die door iedereen die bij het project betrokken is als een haalbare planning wordt gezien. Elk
projectlid dient de planning als zijn persoonlijk doel te zien. Door gezamenlijk als projectteam een planning
op te stellen en samen een schatting van de verschillende activiteiten te maken, zal de betrokkenheid
groter zijn. In de planning maken wij onderscheid tussen de tijdsomvang van een activiteit (hoeveel
werkdagen moeten teamleden aan de activiteit besteden om deze af te ronden) en de doorlooptijd van de
activiteit (hoeveel werkdagen duurt het voor de activiteit is afgerond). Een activiteit met een tijdsomvang
van 32 uur, kan een doorlooptijd hebben van 4 weken, omdat tussentijds gewacht moet worden op
resultaten van anderen. Zo kan het zijn dat vanwege de wachttijd 2 teamleden elke week niet meer dan 4
uren aan de activiteit kunnen besteden (zij hebben dan elk nog 36 uren per week te besteden over).
Het planningsprocedé ziet er als volgt uit:
Bron: Patrick van Bommel, Wil Lamain, Harrie van Seters, John Symes, Tom van Weert (1996) GiP, Handleiding
Geïntegreerd Practicum. Nijmegen: Radbout Universiteit.
“The key to successful estimating is understanding the problem.”





Leg - zoals hierboven aangegeven - mijlpalen en mijlpaalresultaten vast, die een bepaalde fase of
grote activiteit afsluiten. Deze momenten en resultaten zijn belangrijk voor de beheersing van het
project. Zij leveren een waarborg voor de afronding van het betreffende deel van het project en
maken controle op de voortgang van het project eenvoudiger.
Maak - uitgaande van de fasering van het project in Figuur 1.1 - een Work Breakdown Structure
(WBS). Zorg dat elke fase zodanig gedetailleerd is dat duidelijk afgebakende projecttaken
ontstaan.
Maak met het projectteam een tijdschatting van de verschillende taken en construeer een
verbeterde WBS. Zorg dat deze duidelijke afgebakende taken heeft, die niet te veel tijd kosten.
Veel is een begrip relatief aan de totale duur van het project.
Verdeel de verantwoordelijkheden over de zo ontstane activiteiten en taken binnen het
projectteam. Uiteraard dient de verdeling te geschieden op basis van kwaliteiten, motivatie en
belangen van de projectteamleden zelf. Bepaal voor elke taak afzonderlijk hoeveel mensen er aan
moeten werken.
Stel vast welke taken onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden en welke na elkaar.
Sommige activiteiten kunnen voor een groot deel onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden,
maar hebben bijvoorbeeld toch enige afhankelijkheid. Een andere opsplitsing van activiteiten kan
54/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten


mogelijk de afhankelijkheid wegnemen zodat ze toch parallel aan elkaar kunnen worden
afgewerkt.
Bepaal de doorlooptijd van de activiteiten door het kritisch pad te bepalen.
Leg de gemaakte planning en afspraken vast in het Plan van Aanpak. Zorg ervoor dat iedereen
exact weet wat wanneer en door wie gedaan moet worden.
.
Kritisch pad
Een taak is een activiteit die een
bepaalde hoeveelheid tijd kost.
Taak
Een mijlpaal is een moment, kost
geen tijd en sluit een reeks taken af,
meestal met een mijlpaalresultaat.
Mijlpaal
Taak A
Taak A
Taak B
5
Taak B
Taak B
Taak D
Taak A
Taak C
Twee taken die verbonden worden
door een lijn zijn afhankelijke taken.
Taak B kan pas uitgevoerd worden
nadat Taak A is afgerond.
Taak B kan pas worden uitgevoerd
nadat taak A is afgerond en nadat de
aangegeven tijd (5 dagen) is
verstreken; dit heet de lag time.
Lag time ontstaat bijvoorbeeld doordat
gewacht moet worden op een reactie
van een opdrachtgever.
Activiteiten netwerk. De taken B en C
zijn taken die parallel kunnen worden
uitgevoerd. Dit betekent dat zij
gelijktijdig kunnen starten.
A,B,D en A,C,D zijn paden in het
netwerk van aaneengesloten taken.
De tijdsduur van een pad is de som van de tijdsduur van de taken op dit pad. Het kritieke pad (critical path)
in het netwerk van activiteiten is die combinatie van aaneengesloten taken die de grootst mogelijke som
oplevert in het netwerk. Het kritieke pad bepaalt dus de uiteindelijke duur van het project.
55/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
1/5/92
4
Taak C
1/1/92
4
Taak A
1/10/92
4
Taak D
1/5/92
1/1/92
0
1/14/92
0
5
Einde
Taak E
Start
1/10/92
1/1/92
3
5
Taak F
Taak B
Figuur 6.6 Kritisch pad. Bron: GiP, Handleiding Geïntegreerd Practicum. Nijmegen: Radbout Universiteit.
In Figuur 6.6 is (Start, A, E, F, Einde) het kritieke pad (vet gedrukt), omdat dit het langst durende pad van
Start tot Einde is.
Taak C zal niet snel op het kritieke pad terechtkomen, daar deze zes dagen korter vergt dan het boven
weergegeven kritieke pad. Uitloop op zo’n taak heeft geen directe gevolgen voor het kritieke pad, en wordt
daarom slack time genoemd.
Wanneer Taak B twee dagen langer zou duren dan nu, dan loopt het kritieke pad niet via Taak A, maar via
Taak B.
Te beantwoorden vragen zijn:
Fasering:

Wat is de looptijd van het project?

Welke fases kent het project? In het algemeen:
o Conceptueel ontwerp: een idee van de oplossing.
o Prototype: het idee gerealiseerd.
o Implementatie: het idee gerealiseerd en werkzaam in de context.
o Opleveren: natuurlijk de oplossing, maar ook kennis en competentie.

Wanneer gaat het project in een andere fase over (opleverdata, reviewbijeenkomsten)?
Activiteitenplan:

Welke activiteiten worden in iedere fase ondernomen?

Hoeveel tijd is daarmee gemoeid?

Hoe zijn verschillende activiteiten van elkaar afhankelijk?

Wie doet wat?

Welke hulpmiddelen zijn er nodig (en zijn die beschikbaar)?
Kwaliteitsbeheersing:

Zijn de geplande activiteiten SMARTI geformuleerd:
o Specifiek: passend in de context van het praktijkprobleem.
o Meetbaar
o Aanvaardbaar: passend bij de geldende normen van de opdrachtgever, de gebruikers en
de beroepsgroep.
o Realistisch
o Tijdgebonden: haalbaar in de gegeven tijd en passend bij geplande momenten voor
validatie en review.
56/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
o Innovatief: gebruikmakend van nieuwe kennis.

Zijn de generieke criteria voor (tussen)resultaten operationeel gemaakt?

Is duidelijk gemaakt hoe gecontroleerd wordt of aan deze criteria wordt voldaan?
Afspraken projectteam:

Hoe zijn de rollen binnen het project verdeeld over de teamleden?

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

Welke werkafspraken zijn gemaakt (plaats, tijd, bereikbaarheid enz.)
Informatiebeheersing:

Wanneer worden betrokkenen op de hoogte gebracht van de voortgang van het project?

Hoe worden projectdocumenten, afspraken en (tussen)resultaten bewaard en toegankelijk
gemaakt?
Verklaren waarom de specificeerde werkwijze effectief en efficiënt is
Als projectteam laat je in de verklaring zien dat de aanpak (faseren, stappen en activiteiten)

Controleerbaar is
o de activiteiten in de werkwijze vormen een compleet geheel,
o de activiteiten zijn voldoende gedetailleerd om te kunnen zien wat ze voor effect zullen
hebben,
o de werkwijze is transparant, dat wil zeggen informatief en begrijpelijk.

Vakkundig is
o de beschikbare kennis goed is gemobiliseerd (kenniseffectief),
o de werkwijze goed is georganiseerd en kwaliteitgericht (organisatorisch effectief),
o de werkwijze efficiënt is naar tijd, (geld) en te investeren energie,
o de werkwijze toelaatbaar is (voldoet aan de ARBO-eisen, is ethisch verantwoord, etc.).

Logisch is
o de werkwijze is logisch consistent (houdt zich aan de regels van de logica),
o de werkwijze volgt de gekozen methode en wat is afgesproken,
o de werkwijze houdt zich aan de geschreven, of ongeschreven, beroepscode,

Valide is in de praktijkcontext
o de werkwijze is functioneel in de praktijksituatie
o de werkwijze is haalbaar in de praktijksituatie
Het is goed om speciaal aandacht te besteden aan de effectiviteit en efficiëntie van het werken in
teamverband. Projectteams zijn niet altijd effectief. Johnson and Johnson (1994) onderscheiden de
volgende niveaus van effectiviteit (zie Figuur 6.7):

Pseudo-groep: er is geen stimulans voor samenwerking, groepsleden helpen elkaar niet,
samenwerking stoort eerder het proces en veroorzaakt misverstanden. Het groepsresultaat is
minder dan de som van de potentiële resultaten van de groepsleden.

Traditionele groep: groepsleden willen in principe samenwerken, maar zien niet veel voordeel in
deze samenwerking. Het werk wordt gestructureerd op zo’n wijze dat de meeste activiteiten
individueel kunnen worden gedaan. De leden van de groep voelen zich alleen verantwoordelijk
voor hun deel van het groepswerk, maar zullen informatie delen over de aanpak van de taak. Het
groepsresultaat is iets meer of iets minder dan de som van de potentiële resultaten van de
groepsleden.

Coöperatieve groep (team): groepsleden werken samen om een gemeenschappelijk doel te
bereiken en het eigen en collectieve resultaat te maximaliseren. Sociale competenties worden
ontwikkeld en toegepast. De effectiviteit van de groep en de groepsleden wordt geanalyseerd en
remediërende activiteiten worden ondernomen. Het groepsresultaat is meer dan de som van de
potentiële resultaten van de groepsleden.

Optimaal team: dit is een coöperatieve groep waarin de leden een grote betrokkenheid hebben bij
de opdracht en hun eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook bij de activiteiten van andere leden
57/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
van de groep en hun persoonlijke ontwikkeling. Meestal hebben de leden ook veel waardering
voor het werken in de groep.
Figuur 6.7 Het functioneren van een groep (Johnson & Johnson 1994)
Werkwijze intern valideren met het projectteam
Binnen het projectteam nagaan dat de leden de werkwijze accepteren en werkbaar vinden.
6.5.2
Specificeren competentieontwikkeling
TeamOntwikkelingsPlan (TOP) opstellen
De door de teamleden te ontwikkelen competenties specificeren ten opzichte van de reeds beschikbare
competenties; of zijn alle competenties eigenlijk al op het goede niveau beschikbaar?
De huidige competentiesituatie
Het projectteam inventariseert welke expertise (competenties) reeds in het Projectteam beschikbaar zijn,
en op welk niveau. Het gaat daarbij om:

Praktijkcompetenties die samenhangen met de specifiek te vervullen functies

Professionele competenties die samenhangen met de professionele rollen:

Lerende professional

Organisator

Ontwerper

Onderzoeker, en

Adviseur
58/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Praktijk- en professionele competenties kunnen op verschillende niveaus worden waargemaakt:
reproductiegericht, taakgericht, probleemgericht en situatiegericht (zie Tabel 0.2 hieronder)
Praktijkrol
Kenniswerkersrol
Reproductie
gericht
Taak
gericht
Probleem
gericht
Situatie
gericht
Probleem
(wat)
Doel (wat)
Afgebakend
gegeven
Afgebakend
gegeven
Afgebakend
gegeven
Af te
bakenen
Methode
(hoe)
Patroon
(hoe)
Bekend
Bekend
Te kiezen
Te kiezen
Domeinkennis
Proceskennis
Gegeven
Gegeven
Te
mobiliseren
Te
mobiliseren
Uitvoering
(wie,
wanneer,
waar)
Handelen
Reproductief
In te vullen
In te vullen
In te vullen
Valide
oplossing
Valide
resultaaat
Afgebakend
Af te
bakenen
Af te
bakenen
Af te
bakenen
Te ontwikkelen competenties
Het projectteam gaat na welke expertise (competenties) er ontwikkeld kunnen zijn na afloop van het project
en op welk niveau. Door vergelijking met de huidige competentiesituatie wordt bepaald welke competenties
tijdens het project kunnen worden ontwikkeld. Knelpunten worden gesignaleerd, zodat deze met de
Projectsponsor kunnen worden besproken.
Bijvoorbeeld
Praktijkcompetenties verbonden met een functie
Aankomend Vastgoedontwikkelaar (m/v)
U bent als vastgoedontwikkelaar in staat om conform de binnen onze organisatie gangbare methoden een
projectteam te managen en het planvormingsproces te ontwerpen en te begeleiden. Uw relatie tot het
projectteam is die van meewerkend voorman. Daarnaast bent u in staat om conform de binnen onze
organisatie gebruikelijke methode het proces van kennisontwikkeling te managen.
Taken:

Managen van een projectteam conform projectmethode

Begeleiden van een complex planvormingsproces conform planvormingmethode

Begeleiden van kennisontwikkelingsproces conform onderzoekmethode

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk

Opstellen programma van eisen conform het door ons gehanteerde format
Domeinexpert (m/v)
U bent als domeinexpert (met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond) in
staat om het project van de nodige input te voorzien om gezamenlijk tot een antwoord op de door de
opdrachtgever gestelde Praktijkvraag en door het kenniscentrum, het lectoraat, gestelde Kennisvraag te
komen.
59/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Taken:

Het maken van verschillende stedenbouwkundige scenario’s waarin alle gewenste functies een eigen
plek krijgen.

Het maken van een haalbaarheidsstudie op financieel, juridisch en bouwtechnisch gebied van de
verschillende scenario’s

Zorgdragen voor een heldere communicatie tussen alle stakeholders
Uitgebreide functiebeschrijvingen vindt u op onze website: http://www.bb.fnt.hvu.nl > courses > ‘People
Planet Profit’
Bijvoorbeeld
Professionele competenties verbonden met professionele rollen
Aankomend Organisator
Binnen uw taken van aankomend vastgoedontwikkelaar vervult u een hoofdrol als aankomend
Organisator. Hier liggen extra uitdagingen die tot uiting komen in het niveau van uw rolvervulling.
Hoofdrol
Organisator
Taken
U weet middelen en bevoegdheden af te bakenen, een team samen te stellen en het werk te organiseren;
u wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling probleemgericht)
U weet binnen het projectteam draagvlak te creëren voor dit project, voor de door u beoogde kwaliteit van
werken en voor uw managementbijdrage; u wordt beoordeeld op uw aanpak, de uitvoering en het resultaat
(rolvervulling probleemgericht)
U weet uw activiteiten en de projectactiviteiten te organiseren en een Plan van Aanpak te ontwikkelen; u
wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling taakgericht)
U weet de kwaliteit van het project, de bijdrage van teamleden aan het project en hun
competentieontwikkeling te borgen; u wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling
taakgericht)
Aankomend Onderzoeker
Binnen uw taken van aankomend vastgoedontwikkelaar vervult u de rol van aankomend Onderzoeker.
Rol
Aankomend Onderzoeker
Taken
De kennis mobiliseren die ondersteunend is aan de taken van vastgoedontwikkelaar; u wordt beoordeeld
op de volledigheid van de mobilisatie, de presentatie, de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de
gevonden kennis (rolvervulling taakgericht)
60/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Daarnaast weet u op de gebruikelijke wijze en op basis van beschikbare rolpatronen de kennis te
mobiliseren die ondersteunend is bij de beantwoording van de gestelde kennisvraag; u wordt beoordeeld
op de uitvoering, de presentatie, bruikbaarheid, deugdelijkheid en diepgang van de gemobiliseerde kennis
(rolvervulling taakgericht)
U ontwikkelt op gebruikelijke wijze en op basis van beschikbare rolpatronen kennis rond ‘lessons learned’
van het project, zowel ten aanzien van de taken van vastgoedontwikkelaar als ten aanzien van de
werkwijze en resultaten in het uitgevoerde project ; u wordt beoordeeld op de uitvoering, de presentatie, de
bruikbaarheid, de deugdelijkheid en de diepgang van ‘lessons learned’ (rolvervulling groen)
Daarnaast weet u op de gebruikelijke wijze en op basis van beschikbare rolpatronen gevraagde nieuwe
kennis te ontwikkelen; u wordt beoordeeld op de uitvoering, de presentatie, bruikbaarheid, deugdelijkheid
en diepgang van de ontwikkeld kennis (rolvervulling taakgericht)
U weet gemobiliseerde kennis toe te passen in uw werk; u wordt beoordeeld op de wijze van toepassen en
de kwaliteitsverhoging als resultaat van de toepassing (rolvervulling oranje)
U weet ontwikkelde kennis toe te passen in de gegeven praktijksituatie; u wordt beoordeeld op de wijze
van toepassen en het resultaat van de toepassing (rolvervulling probleemgericht)
U beoordeelt de toepassing van de gemobiliseerde en ontwikkelde kennis volgens de bij ons gebruikelijke
standaard; u wordt beoordeeld op toepassing van de standaard en de kwaliteit van de beoordeling
(rolvervulling taakgericht)
Te ontwikkelen competenties toewijzen
Na de inventarisatie van welke competenties binnen het project kunnen worden ontwikkeld worden deze
toegewezen aan de teamleden. Voor een belangrijk deel is deze toewijzing een formaliteit omdat de
competenties samenhangen met de functie die het projectlid in het project vervult. De overige
competenties worden rekening houdend met de reeds beschikbare expertise en de ambities, toegewezen
aan projectteamleden.
Verklaren waarom het TOP effectief is
Vanuit de probleemstelling, probleemaanpak en projectorganisatie verklaren hoe deze competenties
ontwikkeld zullen worden. Dit betekent dat het projectteam laat zien dat de toewijzing

valide is
o functioneel is
o begrijpelijk is
o haalbaar is

betrouwbaar is

adequaat is, dat wil zeggen

precies is

controleerbaar is

verankerd is in de kennis over de praktijk

relevant is, dat wil zeggen de moeite waard is

consistent is in de score op de criteria
Intern valideren met het projectteam
De leden van het projectteam valideren met elkaar dat deze competentieontwikkeling wenselijk en
haalbaar is.
61/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Valideren dat de te ontwikkelen competenties binnen de competentievraag valt
De concrete invulling van de competentievraag moet met de projectsponsor gevalideerd worden. Als het
om een ingewikkelde situatie gaat, waarin niet duidelijk is welke positie de projectsponsor zal kiezen, is het
aan te bevelen om deze validatie zo spoedig mogelijk te doen.
Wanneer de concrete invulling van de competentievraag door de projectsponsor als voor de hand liggend
zal worden ervaren, kan met validatie gewacht worden tot de validatie van het gehele Plan van Aanpak
(6.8).
62/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.6
Kwaliteitsborging organiseren
6.6.1
Risicomanagement
Vanuit de gemobiliseerde kennis de risicofactoren specificeren, evenals de wijze waarop deze
gemanaged zullen worden. Bos & Harting (1998; p.p. 306-318) onderscheiden drie stappen:

Gevoeligheidsanalyse
Inventariseren op welke gebieden het project het meest kwetsbaar is. Situatie en omstandigheden
rond het project zijn steeds verschillend. In het ene project kan de praktijksituatie instabiel zijn
door veranderingen in personele bezetting of herijking van prioriteiten. Externe omstandigheden
(een verhuizing, een stroomstoring) kunnen risico’s met zich meebrengen. Ook de samenstelling
van het projectteam kan risico’s met zich meebrengen.
Het projectteam inventariseert de risico’s en ordent deze naar prioriteit.

Algemene risicoanalyse
Per gesignaleerd risico worden specifieke ‘onplezierige gebeurtenissen’ geïnventariseerd.
Vervolgens wordt een beredeneerde schatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis optreedt,
het effect dat de gebeurtenis heeft en de responstijd (de hoeveelheid tijd die het duurt voordat op
een gebeurtenis gereageerd kan worden). De gebeurtenissen worden gerangschikt in volgorde
van de risicowaarde (kans x effect x responstijd).

Risicobeheersing
Stoppen met het project als de kans op bepaalde gebeurtenissen bijna 1 is (dan zijn de risico’s
onbeheersbaar).
Preventie: maatregelen nemen die de kans op een onplezierige gebeurtenis beperken.
Verlengen responstijd, bijvoorbeeld door je voelhoorns uit te steken in de praktijksituatie.
Aanpassen: bijvoorbeeld marges inbouwen in planning en urenbudget.
Beperken effecten: bijvoorbeeld, zorgen dat de interne informatievoorziening binnen het
projectteam zo goed is dat een nieuw teamlid snel kan worden ingewerkt. Zorgen dat er vlak voor
een deadline twee printers beschikbaar zijn om resultaten uit te printen.
Risico’s ombuigen: bepaalde risico’s uitsluiten in het Plan van Aanpak.
Het heeft zin om tijdens voortgangsbijeenkomsten de lijst van risicovolle gebeurtenissen na te lopen en te
kijken of de risicoanalyse noch geldig en de risicobeheersing voldoende is. Sommige risico’s nemen
bijvoorbeeld toe in zwaarte als deadlines naderen, omdat de responstijd buiten de deadline terecht komt;
het risico is dan niet meer op te vangen.
Verklaren waarom deze risicobeheersing in deze situatie gekozen is.
Intern valideren met het projectteam dat deze risicobeheersing wenselijk en werkbaar is
6.6.2
Kwaliteitscriteria specificeren
Projectwerk in de praktijk is duidelijk gereguleerd en geregeld om tot goede resultaten te komen. De
procedures in de projectmethode hebben geen bureaucratische achtergrond, maar zijn specifiek gericht op
bevordering van een kwalitatief goed teamproces en een goed resultaat. Authentieke projectmethoden
hebben dit kenmerk: je kunt duidelijk zien dat de procedures en afspraken ten dienste staan van het
resultaat.
Bij de uitvoering van een project wordt de kwaliteit bepaald door drie elementen:
1. Kwaliteit van werkwijze en voortgang
2. Kwaliteit professionele rolvervulling
3. Kwaliteit resultaat
 het praktijkresultaat
 het kennisresultaat
 het competentieresultaat
63/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Voor de kwaliteit van elk van deze elementen moeten kwaliteitscriteria worden opgesteld die operationeel
inhoud geven aan het begrip kwaliteit. Operationeel betekent dat ze zo zijn geformuleerd dat je weet waar
verbeteringen mogelijk zijn als je als aan een kwaliteitscriterium niet wordt voldaan. Bovendien moeten de
criteria ‘SMAI’ *) zijn:




Simpel en specifiek
Meetbaar, waar te nemen, constateerbaar
Acceptabel en activerend, geformuleerd in de vorm van activiteiten
Inspirerend tot verbetering
*) vergelijk: SMART = Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Time bound
Kwaliteitscriteria worden afgeleid uit kwaliteitskenmerken die uit de beschikbare literatuur zijn verzameld.
Kwaliteitskenmerken voor een werkwijze

Controleerbaar
o de activiteiten in de werkwijze vormen een compleet geheel,
o de activiteiten zijn voldoende gedetailleerd om te kunnen zien wat ze voor effect zullen
hebben,
o de werkwijze is transparant, dat wil zeggen informatief en begrijpelijk.

Vakkundig
o de beschikbare kennis goed is gemobiliseerd (kenniseffectief),
o de werkwijze goed is georganiseerd en kwaliteitgericht (organisatorisch effectief),
o de werkwijze efficiënt is naar tijd, (geld) en te investeren energie,
o de werkwijze toelaatbaar is (voldoet aan de ARBO-eisen, is ethisch verantwoord, etc.).

Logisch
o de werkwijze is logisch consistent (houdt zich aan de regels van de logica),
o de werkwijze volgt de gekozen methode en wat is afgesproken,
o de werkwijze houdt zich aan de geschreven, of ongeschreven, beroepscode,

Valide is in de context
o de werkwijze is functioneel in de contextsituatie
o de werkwijze is haalbaar in de contextsituatie
Voorbeeld
Uitwerking kwaliteitskenmerken voor de werkwijze
Criteria voor kwaliteit van de werkwijze
Organisatie
Generieke criteria
Consistent en precies
Voer de taken volgends de standaard
werkwijze uit.
Maak de taakuitvoering transparant
(laat zien wat je doet).
Effectief
Werk resultaatgericht, niet
activiteitgericht.
Uitwerking voor PeoplePlanetProfit
Faculteit Natuur en Techniek
Hogeschool Utrecht
Leg de taakuitvoering vast in je Plan van
Aanpak.
64/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Kwaliteit
Tijd en geld
Informatie
Communicatie
Laat zien dat je daadwerkelijk de
gespecificeerde resultaten oplevert.
Samenwerkend
Werk resultaatgericht, niet
activiteitgericht samen met anderen.
Haal gezamenlijke belangen naar
voren.
Baken de taken zodanig af dat de
samenwerking effectief is.
Risicobeheersend
Breng vooraf de risico’s in kaart,
volledig en overtuigend.
Formuleer vooraf hoe het risico effectief
kan worden beheerst.
Regel vooraf incident-management.
Laat zien hoe je de risico’s hebt
beheerst.
Pro-actief
Ga steeds na of de taakuitvoering (nog)
haalbaar is.
Zo gauw onhaalbaarheid waarschijnlijk
is, trek je aan de bel.
Kwaliteitsborgend
Regel vooraf management van
verbeteracties.
Verifieer kwaliteit conform de gegeven
standaarden.
Identificeer verbeteracties.
Laat zien dat verbeteracties adequaat
zijn afgehandeld.
Neem waar nodig initiatief voor
verbetering van de standaarden.
Efficiënt
Lever de gevraagde resultaten op
binnen de overeengekomen
urenbegroting en aangegeven
doorlooptijd.
Informatieborgend
Lever de informatie aan die nodig is om
je taakuitvoering te volgen.
Lever de resultaten adequaat en veilig
op.
Communicatief
Als je denkt dat mogelijk onjuiste
schatting van de benodigde tijd een
belangrijk risico is kun je bijvoorbeeld
het op te leveren resultaat opdelen in
een kern die zeker klaar moet zijn en
details die, zo nodig, minder ver
uitgewerkt kunnen blijven.
Als je advies nodig hebt van een
vakdocent of externe expert, blijf dan
niet zelf tobben maar regel het.
Gebruik deze lijst met metacriteria,
aangevuld met specifieke criteria voor
uitvoering, inhoud en vorm van een
haalbaarheidsonderzoek als
kwaliteitscriteria.
Plan validatie- en reviewbijeenkomsten
en zorg dat hetgeen je daarbij nodig
hebt (niet alleen een resultaat om te
reviewen, maar ook de vragen daarover
die je relevant acht en de criteria
waartegen wordt gereviewd) op tijd
beschikbaar is.
Maak korte verslagen van jullie
voortgangsbesprekingen en stel die
beschikbaar aan de begeleidende
docent volgens afspraak.
Laat geen gevoelige informatie
slingeren.
Maak gebruik van de elektronische
opslag van gedeelde documenten in
BbCS
Voer het communicatieplan (dat je o.b.v.
65/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Wees goed bereikbaar; reageer snel en
adequaat.
Neem initiatief om resultaten en
bevindingen te delen.
Gebruik van communicatie tools
Gebruik de beschikbare communicatietools adequaat.
Validiteit
Validerend
Ga na dat de activiteiten in de gegeven
context effectief zijn en tot geldige
resultaten zullen leiden.
de krachtenveldanalyse hebt gemaakt
en in je PvA hebt opgenomen), uit.
Zorg dat jullie gegevens (e-mail,
telefoonnummer) in Bb beschikbaar zijn
en actueel.
Zorg dat documenten waaraan je werkt
en informatie over (de voortgang van)
het project steeds voor alle
projectmedewerkers beschikbaar zijn;
zet digitale documenten in Bb.
Stel informatie over de voortgang
beschikbaar aan je begeleiders via Bb.
Houd m.b.t. de inhoud van scenario’s
contact met de stakeholders.
Vraag zo nodig m.b.t. de methoden en
concepten die je gebruikt advies aan
vakdocenten en externe experts.
Kwaliteitskenmerken voor resultaten

valide
o functioneel is
o begrijpelijk is
o haalbaar is

betrouwbaar

adequaat, dat wil zeggen

precies

controleerbaar

verankerd in de kennis over de praktijk

relevant, dat wil zeggen de moeite waard

consistent in de score op de criteria
Voorbeeld
Uitwerking kwaliteitskenmerken schriftelijke rapportages
Criteria voor de kwaliteit een resultaat
A. Kwaliteitseisen aan de vorm
Eisen vanuit het
Generieke criteria
professionele
domein
Aan de vorm van de resultaten worden
eisen gesteld vanuit het professionele
domein
Uitwerking voor PeoplePlanetProfit
Faculteit Natuur en Techniek
Hogeschool Utrecht
standaard voor een
haalbaaheidsonderzoek
Zie inhoudsopgave Grontmij
OEEI
Twijnstra & Gudde
66/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
criteria voor schriftelijke rapportages
Doel en status van Geef duidelijk aan in welk kader en
de tekst zijn
welk stadium van besluitvorming de
duidelijk
tekst fungeert.
Wat wil je met het stuk bereiken, welke
reactie wil je van de lezer: is het stuk ter
kennisname of ter discussie, bevat het
stuk voorstellen of afspraken?
Hier wil je bereiken dat wordt besloten
tot realisering van één van de
voorgestelde scenario’s (of een
combinatie van elementen uit meerdere
van die scenario’s). Het is dus een
advies, gericht op implementatie.
Zie ook: Nederhoed, P., Helder
Rapporteren, Bohn Stafleu Van Loghum,
Houten, 2004
Er is een
samenvatting die
de hoofdvragen
met antwoorden
bevat en die los
van de tekst
begrepen kan
worden
Onderdelen en
opbouw komen
overeen met de
gebruikelijke
structuur van dit
soort teksten in de
organisatie
De structuur is
expliciet gemaakt
in tussenkoppen,
verbindingszinnen,
typografie, etc.
Spelling en
grammatica zijn
correct
Lay-out is
verzorgd
Zorg dat de samenvatting een snelle
oriëntatie op de hoofdlijn geeft.
Sluit aan bij de praktijk van rapporteren
die in deze organisatie gebruikelijk is.
Volg waar mogelijk voorbeelden van
bestaande teksten in deze organisatie,
wat betreft informatieselectie en
opbouw.
Gebruik de tips en vuistregels die je bij
Communicatietechniek hebt gehad.
Zorg dat de lezer gemakkelijk de
hoofdlijn kan volgen en snel specifieke
onderdelen kan vinden. Leg heldere
verbanden tussen de onderdelen.
Markeer hoofdzaken (o.a. conclusies,
kerngegevens) op duidelijke wijze en
vat ze bondig, maar volledig samen
Zie ook de beoordelingscriteria voor de
aangeklede inhoudsopgave PPP in
Blackboard
Gebruik de spellingscorrector van een
tekstverwerkingsprogramma en
verwijder alle daarmee op te sporen
fouten. Ga na dat zinsconstructies
correct zijn m.b.v. de
grammaticacontrole.
Gebruik een consequente paginaindeling, typografie en
documentopbouw die helder is en (zo
mogelijk) conform de huisstijl.
IGO verwijst steeds naar Nederhoed, P,
Helder Rapporteren, Bohn Stafleu Van
Loghum, Houten, 2004
www.bb.fnt.hvu.nl > people planet profit
> course information >
beoordelingscriteria
De meeste PPP-projectgroepen
ontwerpen een eigen huisstijl.
67/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Voorbeeld
Uitwerking professionele kwaliteitskenmerken voor inhoud Startnotitie
B. Kwaliteitseisen aan de inhoud van een startnotitie
Eisen vanuit het
Generieke criteria
professionele
domein
Taakstelling/opgave
Afbakening aandachtsgebied
Inventarisatie van wensen en belangen
Uitgangspunten (fysische)
duurzaamheidaspecten
Scenario’s opstellen
Bouwkundige uitwerking van de
scenario’s
Onderhandelingsresultaat
Markt-/klantonderzoek
Uitwerking voor PeoplePlanetProfit
Faculteit Natuur en Techniek
Hogeschool Utrecht
De startnotitie beschrijft een eenduidig
doel waaraan de betrokken partijen gaan
werken en een drietal scenario’s om dat
te bereiken door extra commerciële
functies in te brengen.
De startnotitie geeft aan welke partijen
bij de beleidsvorming betrokken worden
en welke aspecten (functioneel,
technisch, juridisch, financieel) zijn
“meegenomen” in het onderzoek.
De startnotitie geeft aan wat de (fysieke)
grenzen zijn van het plangebied.
Er is een duidelijke inventarisatie van
belangen van betrokkenen met het oog
op ruimtelijke, maatschappelijke,
financiële en politieke haalbaarheid en
draagvlak.
Zie voor krachtenveldanalyse Twijnstra
& Gudde
Er is duidelijk aangegeven welke opties
voor duurzame ontwikkeling in dit
stadium open staan en hoe die bij
realisering van de scenario’s kunnen
worden uitgewerkt.
Er zijn alternatieven en varianten van
modellen (maatschappelijk, ruimtelijk,
financieel, technisch) bepaald op basis
van globale gegevens.
De verschillende scenario’s worden op
technische haalbaarheid getoetst.
Hiertoe dienen de alternatieven
bouwkundig te worden uitgewerkt
volgens de principes van de Stichting
Bouwresearch (SBR). Daarnaast dienen
de duurzaamheidsaspecten zoals die in
het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen
(NPDB) te vinden zijn.
Gemeente, bewonersvereniging en
projectontwikkelaars onderschrijven de
startnotitie.
Er is onderzocht welke marktpartijen in
aanmerking komen voor de extra
68/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Risicoanalyse
commerciële functies (bijvoorbeeld
medegebruik van de multifunctionele
ruimte).
De maatschappelijke, economische,
financiële en technische risico’s van de
scenario’s zijn in beeld gebracht.
Voorbeeld
Uitwerking kwaliteitscriteria voor een advies
Criteria voor een advies
De inhoud van de op te leveren resultaten is hier prescriptief, dat wil zeggen dat de inhoud wordt gebruikt
om vervolgactiviteiten te (kunnen) ontplooien. Wanneer zulk soort resultaten in een document worden
gepresenteerd zijn er de volgende kwaliteitscriteria mee verbonden:
Hoofdlijn
Doelgericht en
Generieke criteria
Uitwerking voor PeoplePlanetProfit
functioneel
Faculteit Natuur en Techniek
Hogeschool Utrecht
Richt de inhoud op gebruik van de
Neem de Gemeente mee in je
ontwikkelde oplossing. Laat daarom de
gedachtegang: een keuze voor scenario
stappen in de hoofdlijn van de inhoud
X heeft die-en-die effecten en om die te
aansluiten bij het beoogde gebruik.
realiseren moet er dat-en-dat gebeuren
Schrijf de inhoud in termen van gebruik.
Relevant
Zorg dat het de beschreven oplossing
Blijf dicht bij de hoofdvraag: één of meer
nuttig is voor de gebruikers die het
haalbare scenario’s opstellen waarin de
gaan toepassen. Ga na dat zonder
wensen van Gemeente, ontwikkelaars
déze inhoud toepassing niet goed
en gebruikers (bewoners) allemaal
mogelijk zou zijn. Zorg dat alle
zoveel mogelijk kunnen worden
informatie die relevant is voor
gerealiseerd.
toepassing, aanwezig is, maar niet
meer dan dat. Neem geen overbodige
onderdelen op.
Consistent en
Geef de hoofdlijn van de inhoud
Bijvoorbeeld:
logisch
duidelijk weer in stappen, keuzes en
- bestaande situatie
vooronderstellingen bij de keuzes. Zorg
- wensen betrokkenen
dat de stappen elkaar aanvullen en dat
- stand van zaken planvorming
ze op elkaar voortbouwen naar een
- criteria voor vergelijking van
totaal. Ga na dat de stappen, keuzes en
scenario’s
vooronderstellingen logisch consistent
- beschrijving van scenario’s
zijn en logisch op elkaar aansluiten.
- onderzoeksmethode (welke
aspecten zijn onderzocht en hoe)
- resultaten op hoofdlijnen
(functioneel, technisch, juridisch,
financieel; gedetailleerde resultaten
in bijlage)
- vergelijking haalbaarheid scenario’s
- conclusies en aanbevelingen voor
69/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
implementatie
Precies
Inhoud
Verankerd
Informatief
Controleerbaar
Valide
Zorg dat in de hoofdlijn alle nodige
stappen, keuzes en vooronderstellingen
zijn weergegeven. En dat alle gegevens
en overwegingen die de
keuzes,conclusies of adviezen
onderbouwen, zijn vermeld.
Zorg dat de inhoud is verankerd in het
betreffende kennisgebied en aansluit bij
de gebruikscontext van de oplossing.
Gebruik geen niet-passende
theoretische indelingen of
procesbeschrijvingen. Maak een correct
en op de gebruiker afgestemd gebruik
van vaktermen en gebruik deze volgens
de gangbare definities. Licht vaktermen
toe in het geval de tekst ook voor een
breder publiek dan vakgenoten bedoeld
is.
Schrijf niet vanuit wat jíj weet en jíj wilt
vertellen, maar vanuit wat de lezer moet
weten om een antwoord te krijgen op
begrijpelijke hoofdvragen, die je
expliciet hebt vermeld. Maak zinnen en
tekst die in één keer lezen begrijpelijk
zijn voor de lezer. Pas je toon aan bij
het taalgebruik in de organisatie en
zorg dat je niet van de inhoud afleidt
door te informeel, te geladen of niet
neutraal genoeg taalgebruik, of teveel
eigen en persoonlijke opinies van jou
als schrijver.
Zorg dat illustraties, schema’s en
grafieken functioneel zijn en de
duidelijkheid of de aantrekkelijkheid van
de inhoud vergroten. Gebruik daarom
illustraties voor het bieden van
overzicht, maak ze gemakkelijk
afleesbaar, licht ze goed toe en beperk
ze tot essenties.
Laat zien dat de beschreven oplossing
controleerbaar geldig is in de huidige
context. Laat dit zien vanuit inhoudelijke
argumenten en vanuit raadpleging van
stakeholders in en mogelijk gebruikers
van de oplossing
Gebruik een erkende methode voor
financiële berekeningen. X
Wigmans, G., De Grondexploitatie,
Publikatieburo Bouwkunde, Delft, 2002
Afstudeerscriptie Bianca Huijsers
(mediatheek)
Maak gebruik van de vuistregels voor
haalbaarheidsonderzoek
Zie materiaal Grontmij, OEEI, Twijnstra
& Gudde
Gebruik recente kengetallen,
onderzoeksgegevens en voorbeelden
Zorg dat de lezer zich een beeld kan
vormen van de ruimtelijke situatie: kaart,
ligging in de stad, overzichtsfoto van het
gebied e.d.
Denk bij kaarten aan de gebruikelijke
professionele kwaliteitseiseisen:
legenda, schaal, noordpijl,
kleurconventies e.d.
Zorg dat je niet al bij de omschrijving van
de scenario’s en voorkeur uitspreekt
door taalgebruik.
Zie ook: Nederhoed, P, Helder
Rapporteren, Bohn Stafleu Van Loghum,
Houten, 2004
Laat bijvoorbeeld zien dat er
daadwerkelijk belangstelling bestaat bij
bedrijven die je in aanmerking vindt
komen voor vestiging in het gebied en
geef aan wat voor meerwaarde dat voor
hen heeft.
Laat zien dat de oplossing voldoet aan
de door jou vooraf opgestelde
70/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
beoordelingscrietria.
Betrouwbaar
Laat zien dat de oplossing op een
controleerbare en binnen de
professionele praktijk geaccepteerde
wijze tot stand is gekomen. Maak
duidelijk dat er hierdoor weinig risico is
van een onjuiste of ondermaatse
uitkomst van de oplossing.
Vermeld en beargumenteer al je
aannamen, zo nodig in bijlagen.
Neem de financiële berekeningen die je
hebt gedaan op in bijlagen.
Waar je niet zeker bent van een
aanname in een berekening kun je een
gevoeligheidsanalyse uitvoeren
waarmee je de invloed van de
onzekerheid in die aanname op de
uitkomst van de berekening vaststelt.
Vermeld alle bronnen waarop je je
baseert.
Verklaren waarom juist deze criteria in deze situatie van toepassing zijn
Intern valideren met het projectteam dat toepassing van deze criteria van belang geacht wordt en
begrepen wordt.
71/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.7
Plan van Aanpak
In ontwerpprojecten is van tevoren meestal slechts globaal bekend wat het probleem is en welk resultaat er
moet worden opgeleverd. Ook is vaak niet zonder meer duidelijk hoe dat resultaat gerealiseerd gaat
worden. Daarom is er een uitgebreid vooronderzoek nodig in de fase project ontwikkelen. De resultaten
van het vooronderzoek worden opgenomen in een Plan van Aanpak dat duidelijk maakt wat het aan te
pakken probleem is (en niet is), wat het te realiseren resultaat is en hoe het projectteam denkt het resultaat
te bereiken en welke tussenresultaten het daarbij zal opleveren. Verder bevat het Plan van Aanpak een
activiteitenplanning, een urenbegroting en maakt het duidelijk hoe de kwaliteit geborgd zal worden.
Soms moet een Plan van Aanpak daarna nog verder in details worden uitgewerkt. Het resultaat van deze
uitwerking is een Projectplan. Het projectplan gaat meer in detail in op de te volgen werkwijze, de
kwaliteitsborging en de projectorganisatie. Is het project niet al te omvangrijk, dan is een detailuitwerking
niet nodig en kan volstaan worden met een Plan van Aanpak.
In het Plan van Aanpak worden dus de resultaten (Uitgangspositie, Probleemstelling, Probleemaanpak,
Projectorganisatie en Kwaliteitsborging) van de voorgaande stappen samengebracht. Het Plan van Aanpak
helpt het projectteam om greep te krijgen op:

Het managen van de verwachtingen van de betrokkenen (opdrachtgever(s), gebruikers,
projectteam, projectsponsor)
o Duidelijkheid over wat er komen gaat
o Duidelijk over welke bijdragen betrokken leveren
o Vertrouwen in het proces en de afloop

De complexiteit van de probleemsituatie met ingewikkelde vragen, veel belangen, veel activiteiten
en veel betrokkenen
o Duidelijkheid over te beantwoorden vragen
o Duidelijkheid over de resultaten en de consequenties van het project
o Duidelijkheid over te besteden tijd

De kwaliteit van proces en resultaten
6.7.1
Inhoudsopgave van het Plan van Aanpak
I.
Uitgangspositie (Resultaat van 6.2)
Aanleiding voor het project
De gestelde praktijkvraag
Hoe de praktijkvraag tot stand is gekomen
De kennisbasis
II. Probleemstelling
Praktijkprobleemstelling (resultaat van 6.3)
Een ‘Rich Picture’ van de huidige praktijksituatie waarin de ‘zaak’ en de ‘omgeving’ worden belicht
Positieve en negatieve punten van de huidige praktijksituatie
De gewenste praktijksituatie met behouden positieve punten en opgeheven negatieve punten
De verklaring van de gewenste praktijksituatie
Kennisprobleemstelling (resultaat van 6.4)
De huidige kennissituatie (gemobiliseerde kennis)
De gewenste kennissituatie
Te ontwikkelen kennis
De verklaring waarom deze kennis in dit project ontwikkeld kan worden
72/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Het competentieprobleem (resultaat van 6.5)
De huidige competentiesituatie met de daarin beschikbare expertise
De gewenste competentiesituatie
Te ontwikkelen competenties
De verklaring waarom deze competenties in het project ontwikkeld kunnen worden
III. Probleemaanpak in fasen (resultaat van 6.4)
Aanpak praktijkprobleem
Aanpak kennisprobleem
Aanpak competentieontwikkeling
Fasering
Fasen, stappen, tussenresultaten, kwaliteitsborging in de tijd
De randvoorwaarden
IV. Activiteitenplan (resultaat van 6.5)
Uitsplitsing van stappen in activiteiten
Voortgangsbijeenkomsten, validatie- en reviewsessies, opleveringssessies
Planning van activiteiten en bijeenkomsten in de tijd
V. Tijdbeheersing (resultaat van 6.5)
Urenbegroting en urenregistratie
VI. Kwaliteitsbeheersing (resultaat van 6.6)
Risicobeheersing
Specificatie van kwaliteitscriteria
Verbeterprocedure, change management
VII. Projectorganisatie (resultaat van 6.5)
Projectorganisatie
Interne projectorganisatie
Rollen, taken en verantwoordelijkheden in projectteam
Verdeling over leden projectteam
Overlegmomenten en communicatie
Externe projectorganisatie
Stakeholders en projectsponsor
Gebruikers van op te leveren resultaten
VIII. Informatiebeheersing (resultaat van 6.5)
Projectsecretaris
Projectlogboek
Projectdossier
Formele communicatie binnen het project
IX. Communicatie
Communicatie met stakeholders, projectsponsor en gebruikers
X. Lessons learned
6.7.2
Achtergrond literatuur
Bos & Harting (1998; p. 3-25/3-40) gebruiken een vergelijkbare indeling van het Plan van Aanpak en geven
goede raad voor de invulling van de verschillende elementen.
I.
II.
III.
IV.
V.
Context
Projectdefinitie (p. 4-41/4-65)
Fasering en activiteitenplan (p. 5-66/5-80)
Tijdbeheersing (p. 6-81/6-90 & 7-91/7-111))
Geldbeheersing (p. 8-112/8-128)
73/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Kwaliteitsbeheersing (p. 9-129/9-145
Projectorganisatie (p. 10-146/10-158)
Informatiebeheersing (p. 11-159/11-173)
Communicatie (p. 12-174/12-194)
Evaluatie
74/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.8
Valideren Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak moet natuurlijk uitzicht geven op een goed resultaat. Daarom wordt het eerst
gevalideerd door de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat hij beziet of hij het eens is met de probleemstelling
en of de voorgestelde aanpak in zijn ogen een goed resultaat kan opleveren.
Het team voert alle handelingen om tot de validatie te komen zelfstandig uit:

Zorgen dat het Plan van Aanpak tijdig gereed is

Het Plan van Aanpak ter beschikking stellen van de opdrachtgever

De validatiebijeenkomst plannen en organiseren

Het resultaat vastleggen voor review in de volgende stap.
Waarom valideren? Stel, een bedrijf of organisatie heeft een probleem dat moet worden opgelost. Dan zal
een oplossing moeten worden ontworpen die effectief is in de specifieke context van dat bedrijf of die
organisatie. Dat wil zeggen dat mensen in dat bedrijf of die organisatie met de oplossing uit de voeten
moeten kunnen. Vroeger was het gebruikelijk dat experts een oplossing voor het probleem bedachten die
‘over de schutting werd gegooid’. Deze aanpak is weinig succesvol gebleken. Tegenwoordig worden de
‘gebruikers’ van de te ontwikkelen oplossing nauw bij probleemanalyse en daarna bij ontwerp, ontwikkeling
en implementatie van de oplossing betrokken, zodat er goede garantie bestaat dat de oplossing ook echt
werkt. ‘Valideren’ is het proces waarmee wordt nagegaan dat daadwerkelijk aan de behoefte van de
omgeving tegemoet wordt gekomen.
Zie voor uitvoering van validatie het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek Ontwerpprojecten.
75/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.9
Start-Up Review
Als de plannen zijn goedgekeurd is het tijd om kritisch stil te staan bij de planvorming. Hier noemen we dat
review. In een review wordt iets tegen het licht gehouden om te zien of het aan van te voren geformuleerde
kwaliteitscriteria voldoet. Een review is toekomst georiënteerd, want de belangrijkste vraag is: hoe kunnen
wij zorgen dat dit ‘iets’ nog beter wordt. In het projectonderwijs waarover we het hier hebben levert een
review inzichten op over verloop en resultaten van het oplossingsproces. Eerst wordt vastgesteld wat de
feiten zijn (wat is er feitelijk gebeurd, wat zijn de feitelijke resultaten). Daarna worden de feiten getoetst aan
kwaliteitscriteria. Ten slotte wordt nagegaan hoe verbeteringen kunnen worden bereikt.
Dat betekent dat de volgende vragen moeten worden beantwoord:

Voldoet het Plan van Aanpak aan de daaraan te stellen eisen, zoals:
o Zijn de praktijkvraag, de kennisvraag en de competentieontwikkeling duidelijk?
o Zijn de probleemstelling en de werkwijze duidelijk (precies) beschreven en is er een
beeld van de geplande oplossing dat SMARTI is geformuleerd?
o Is de probleemstelling relevant?
o Is de werkwijze functioneel en verankerd in de bestaande vakkennis?
o Is het Plan van Aanpak logisch en consistent?
o Is het Plan van Aanpak controleerbaar, bijvoorbeeld doordat alle aannamen zijn
beschreven en verantwoord?
o Is het plan haalbaar met de beschikbare capaciteit en hulpmiddelen en binnen de
beschikbare tijd?

Wat ging in deze fase van het project meteen goed en wat zouden we in een volgend geval
anders en beter doen?

Hoe nemen we de verbetersuggesties op in de plannen?
Zie voor uitvoering van reviews het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek op de website.
76/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
6.10
Flankerend workshops
<Nader in te vullen>
77/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
7 Fase 3: Ontwerpen en ontwikkelen
De oplossing wordt ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd in een cyclisch proces dat uit een aantal
stappen bestaat (zie figuur 7.1). Het Plan van Aanpak ‘drijft’ de gang van zaken in deze fase, want in het
Plan van Aanpak staan de activiteiten geïnventariseerd die worden ondernomen, inclusief de planning.
Met ontwerpen, ontwikkelen en implementeren zijn competentieontwikkeling en kennisontwikkeling
verbonden zoals gespecificeerd in het Plan van Aanpak.
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Figuur 7.1. Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van oplossingen.
7.1
Het functioneren van het projectteam
Tijdens het project kunnen zich problemen voordoen bij het uitvoeren van activiteiten en het samenwerken
in het team. Scholtes, Joiner & Streibel (2002; p. 4-1/4-56) geven technieken en tips die teams helpen in
hun functioneren:
Afdeling A: Technieken voor teams
I.
Richtlijnen voor een goede vergadering (4-2/4-10)
II.
Richtlijnen voor een effectieve discussie (4-11/4-10)
III.
Richtlijnen voor effectieve besluitvorming (4-20/4-25)
IV.
Richtlijnen voor effectieve verslaglegging (4-26/4-28)
V.
Richtlijnen voor planning (4-20/4-32)
Afdeling B: De goede uitvoering
I.
De eerste teamvergadering (4-33/4-45)
78/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
II.
III.
IV.
Reguliere teamvergaderingen (4-46/4-47)
Voortgangsbesprekingen (4-48/4-49)
De afsluiting van een project (4-49/4-55)
Ook in Projectmanagement (Roel Grit 2005) is praktisch advies te vinden:
I. Vergaderen (hoofdstuk 6)

Voorbereiden

De agenda

Tijdens de vergadering

Na de vergadering
II. Interview afnemen (hoofdstuk 7)

Typen interviews

De drie fasen van een interview
III. Een brief schrijven (hoofdstuk 8)

Voorbereiden

Schrijven
IV. Een rapport schrijven (hoofdstuk 9)

Voorbereiden

Uitvoering

Indeling van het rapport

Hoofdtekst van het rapport
V. Een presentatie houden (hoofdstuk 10)

Organisatie en inhoud

Gebruik overhead projector of beamer

Opbouw

Tijdens de presentatie
VI. Een management samenvatting maken (hoofdstuk 11)
Met de samenvatting van het projectresultaat, verantwoording van de gebruikte middelen,
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek, door het management te nemen
beslissingen en een planning voor het vervolg.
Appendices
1. Risicoanalyse
Ook besteden Scholtes, Joiner & Streibel (2002; p. 6-1/6-32) aandacht aan het aspect van samenwerken:
I.
Verborgen gedachten achter teamdynamiek (6-1/6-3)
II.
Groeifasen van een team (6-4/6-7)
III.
Hoogte- en dieptepunten (6-8/6-9)
IV.
Recept voor een succesvol team( (6-10/6-22)
V.
Constructieve feedback (6-23/6-31)
Ook aan het omgaan met onvermijdelijke, leerzame conflicten besteden Scholtes, Joiner & Streibel
aandacht (2002; p. 7-1/7-24):
I.
De waarde van een conflict (7-1/7-2)
II.
Begrijp uw reacties (7-2/7-6)
III.
Managen van groepsproblemen (7-7/7-12)
IV.
Tien veel voorkomende problemen (7-13/7-23)
Evenals Bos & Harting (1998; p. 21-343/21-359): Weerstanden, conflicten en tegenslagen, het voorkomen
van machteloosheid en slachtoffergedrag:
1. Weerstanden (21-345/21-351)
79/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
2.
3.
Conflicten (21-351/21-354)
Tegenslagen (21-354/21-359)
7.2
Oplossing ontwerpen
De eerste stap in het ontwikkelen van de oplossing is het vormen van een idee (of concept) van hoe de
uiteindelijke oplossing eruit zal gaan zien. Daarbij zal het projectteam gebruik maken van al bekende en
nog onbekende concepten.
Juist in dit stadium staan studenten er dan ook niet alleen voor: (vak)docenten zijn beschikbaar om de weg
te wijzen in relevante bronnen (lesmateriaal, voorbeelden, databases etc.) en te helpen om daaruit de
kennis te destilleren die nodig is voor het conceptuele ontwerp.
De tweede stap is het concreet maken van het conceptuele ontwerp. Vaak is de oplossing daarmee al
‘klaar’, maar het kan evengoed voorkomen dat er een aparte implementatiestap nodig is. In het schema is
het eventueel samenvallen van de beide stappen weergegeven met de rechthoek die beide cirkels
verbindt.
Tijdens regelmatig werkoverleg bespreken de teamleden de voortgang en de persoonlijke rolvervulling van
de teamleden.
Hoe weet je nu of het resultaat ‘goed’ is? En of het projectteam ‘goed’ heeft gewerkt? Daar zijn diverse
maatstaven voor:

Het projectteam maakt een professioneel product, dat dus ook moet voldoen aan professionele
criteria. Algemene criteria kun je ontlenen aan de kwaliteitskenmerken uit het Plan van Aanpak.

Meer in detail moet het resultaat natuurlijk voldoen aan de wensen van de opdrachtgever; als het
goed is zijn die vastgelegd in het Plan van Aanpak en door de opdrachtgever gevalideerd.

Iets dergelijks geldt voor de professionele rolvervulling door het team als geheel en de individuele
teamleden: Voor algemene vaardigheden als presenteren, vergaderen, notuleren of
communiceren bestaan algemene criteria.

De individuele POP’s maken het mogelijk om te kijken of de competenties die een projectteamlid
beoogde te ontwikkelen ook inderdaad zijn verworven.
Deze maatstaven (criteria) spelen gedurende de gehele uitvoeringsfase een rol: zowel de kwaliteit van de
ontworpen oplossing als de ontwikkeling van competenties kunnen tijdens werkbesprekingen aan deze
criteria worden afgemeten. Maar uiteindelijk moeten alle resultaten van het projectwerk voldoen aan de
eisen van de opdrachtgever en de opleiding (in persoon van de projectsponsor). Er wordt dus ergens in
deze uitvoeringsfase een oment gekozen om de resultaten te valideren met de opdrachtgever. Het
resultaat hiervan is, samen met de manier van werken, onderwerp van review met de docent. De
momenten van validatie en review moeten niet te veel naar de einddatum (deadline) van het project liggen,
omdat er dan weinig tijd overblijft om de lering die uit het review wordt getrokken om te zetten in
daadwerkelijke verbetering van het resultaat, de werkwijze of de manier van rolvervulling. Ergens
halverwege is een goed moment. Er is dan nog voldoende gelegenheid om het resultaat, de ontworpen
oplossing te verbeteren. In het schema is dat weergegeven door de stappen ontwerpen, ontwikkelen,
implementeren in een cirkel te plaatsen.
Op dit moment is het zaak na te gaan hoe het met het project staat. Dit gebeurt door middel van checks op
de oplossing (zover als die dan klaar is) én de competentieontwikkeling van de teamleden. Dit zijn reviews
waarin datgene wat tot dusverre bereikt is tegen het licht gehouden wordt om te zien of alles aan van te
voren geformuleerde eisen of criteria voldoet. Zo’n review is toekomstgeoriënteerd, want de belangrijkste
vragen zijn: zitten wij op de goede weg en hoe kunnen wij zorgen dat het nog beter gaat?
80/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
7.3
Flankerende workshops
<nader invullen>
7.4
Valideren conceptueel ontwerp
Ook de oplossing wordt, in het concept- en/of het prototypestadium gevalideerd door de opdrachtgever.
Ook nu geldt dat het team alle handelingen om tot de validatie te komen zelfstandig uitvoert:

Zorgen dat het conceptueel model resp. het prototype tijdig gereed is

Dit ter beschikking stellen van de opdrachtgever

De validatiebijeenkomst plannen en organiseren

Het resultaat vastleggen voor review in de volgende stap.
Zie voor uitvoering van validatie het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek op de website.
7.5
Oplossing ontwikkelen
7.6
Oplossing implementeren
7.7
Valideren geïmplementeerde oplossing
Zie het handboek Ontwerpprojecten voor de organisatie van validatiesessies.
7.8
Mid-Term Review
In de mid-term review komen de volgende checks aan de orde. Bij deze checks wordt de projectsponsor
betrokken. De conclusies moeten door de projectsponsor worden geaccordeerd.
1. Check op de ontworpen oplossing:
Vragen die het projectteam in de review moet beantwoorden, zijn:

Voldoet de oplossing aan de in het Plan van Aanpak geformuleerde eisen, inclusief de
kwaliteitseisen? Zo nee, hoe wordt het resultaat dan aangepast?

Is het tussenresultaat door de opdrachtgever gevalideerd?
2. Check op de ontwikkelde kennis:
Hierbij gaat het erom of met de ontwikkelde kennis een antwoord is gegeven op de bij aanvang van het
project gearticuleerde kennisvragen.
3. Check op competentieontwikkeling:
Vragen die het projectteam moet beantwoorden, zijn:

Heeft iedereen in het team haar of zijn rol op niveau waar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Wat kan er verbeterd worden op teamniveau en individueel niveau?

Ligt de persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid op schema met het POP?

Moeten er aanpassingen komen of verbeteracties gestart?
4. Check op de werkwijze:
Vragen die het projectteam in de review moet beantwoorden, zijn:

Is er goed gewerkt (controleerbaar, vakkundig, logisch en valide)?
81/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten


Waar zijn verbeteringen mogelijk?
Hoe zullen die vorm krijgen?
Zie voor uitvoering van reviews het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek op de website.
7.9
Oplossing verbeteren
De verbeteracties die uit een Review voortvloeien worden SMARTI geformuleerd
S
Specifiek
Geeft precies aan wat wordt verbeterd
M
Meetbaar
Wat het waar te nemen resultaat zal zijn
A
Activerend
Geformuleerd in activiteiten, actieplan
R
Realistisch
Haalbaar gezien omstandigheden
T
in Tijd gezet
Voorzien van een tijdsplanning
I
Zelf weer Inspirerend tot verbetering
82/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
8 Fase 4: Opleveren oplossing
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Aan het einde van het project zijn er drie soorten resultaten op te leveren:
1. de gerealiseerde praktijkoplossing voor de opdrachtgever
2. de ontwikkelde competentie(s) voor de projectteamleden
3. de ontwikkelde kennis voor het instituut.
Bij het opleveren van elk van deze resultaten letten we op verschillende dingen.
De oplevering van het resultaat verloopt vergelijkbaar met de oplevering van de tussenresultaten, met één
belangrijk verschil: de acceptatie review van de ontworpen oplossing door de opdrachtgever (en het is
verstandig om de check op competentie-ontwikkeling nu maar even niet te houden; iedereen weet nu zo
langzamerhand wel hoe het zit en er is een enorme druk om het resultaat op de deadline op te leveren).
In de acceptatie review wordt het resultaat door de opdrachtgever formeel geaccepteerd. Deze zal de
oplossing getest en/of beoordeeld hebben om na te gaan of die bruikbaar is en voldoet aan de gemaakte
afspraken (conform gevalideerd Plan van Aanpak). Daarmee is een acceptatie review eigenlijk geen
review, maar een beoordeling: de balans wordt opgemaakt en dit leidt tot een oordeel. Als het oordeel
positief is wordt het resultaat door de opdrachtgever geaccepteerd (feest!), maar het kan ook zijn dat de
opdrachtgever nog aanpassingen wenst alvorens te accepteren. Indien deze redelijk zijn en te doen, zullen
deze gewoonlijk door het projectteam worden aangebracht, waarna het resultaat alsnog geaccepteerd
wordt (uitgesteld feest).
Indien de opdrachtgever tot een negatief oordeel komt ontstaat een nieuwe situatie. De projectsponsor zal
met de opdrachtgever in de slag moeten om naar oplossingen voor deze patstelling te zoeken.
Zie voor uitvoering van validatie het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek Ontwerpprojecten.
83/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Op gegeven moment komt het eind van het project in beeld. De oplevering van het Eindresultaat verloopt
vergelijkbaar met de oplevering van Tussenresultaten, met één belangrijk verschil: de Acceptatie review
van het Eindresultaat door de Opdrachtgever. Verder is het verstandig om de Competentie Ontwikkelings
review nu maar even niet te houden; iedereen weet nu zo langzamerhand wel hoe het zit en er is een
enorme druk om het eindresultaat op de deadline op te leveren.
Acceptatie review
In de Acceptatie review wordt het Eindresultaat door de Opdrachtgever formeel geaccepteerd. Deze zal
het Eindresultaat getest en/of beoordeeld hebben om na te gaan of het bruikbaar is als probleemoplossing
en of het voldoet aan de gemaakte afspraken (conform gevalideerd Plan van Aanpak). Daarmee is een
Acceptatie review eigenlijk geen review, maar een Beoordeling: de balans wordt opgemaakt en dit leidt tot
een oordeel. Als het oordeel positief is wordt het Eindresultaat door de opdrachtgever geaccepteerd
(feest!), maar het kan ook zijn dat de Opdrachtgever nog aanpassingen wenst alvorens te accepteren.
Indien deze redelijk zijn en te doen zijn, zullen deze gewoonlijk door het Projectteam worden aangebracht,
waarna het Eindresultaat alsnog geaccepteerd wordt (uitgesteld feest).
Indien de Opdrachtgever tot een negatief oordeel komt ontstaat een nieuwe situatie. De projectsponsor zal
met de Opdrachtgever in de slag moeten om naar oplossingen voor deze patstelling te komen.
84/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
9 Fase 5: Opleveren kennis/competenties
Praktijk
vraag
Praktijk
oplossing
Competentieagenda
Competentieontwikkeling
Ontwikkelde
competentie
Oplossing
Ontwikkelen
Oplossing
ontwerpen
Oplossing
Implementeren
Oplossing
Projectontwikkelen
Conceptueel
ontwerp
Voorbereiden
Probleemstelling
Diagnose
Projectorganisatie
Vraag
Vraagontwikkelen
Oplossing
opleveren
Kennis en
competentie
opleveren
Oplossing
verbeteren
Contextkennis
Kennisagenda
Methoden
Oplossingen
Ontwikkelde
kennis
Kennisontwikkeling
Het projectteam beschrijft welke lessen er zijn geleerd bij de uitvoering van het project. Vaak zal het gaan
om kennis die van belang is voor de betrokkenen zelf of voor toekomstige studenten die zo’n klus gaan
aanpakken. Maar het zal ook voorkomen dat het geleerde voor professionals buiten het instituut ook van
belang is, bijvoorbeeld omdat het gaat om een werkwijze die voor het eerst in de voorliggende situatie
werd toegepast. In dat geval is een presentatie op een vakconferentie of een artikel in een vakblad een
goede manier om die kennis te delen. Deze ‘kennisproducten’ zijn, als het goed is, al voorzien in het Plan
van Aanpak en er zijn tijdens de projectontwikkeling dus ook al criteria voor de kwaliteit ervan ontwikkeld,
evenals afspraken over wie waar welke presentatie verzorgt.
Elk teamlid maakt de balans op van de eigen persoonlijke ontwikkeling op basis van eerder gehouden
ontwikkelingschecks en de beoordeling van de rolverdeling in en van het team.
Tevens wordt de professionele rolvervulling in en van het team over het gehele project beoordeeld. Input
voor deze beoordeling zijn de resultaten van werkbesprekingen en de eerder gehouden ontwikkelingscheck. Het gaat hier niet om een review, maar een zelf- beoordeling, in dit geval door het projectteam.
Evenzo maakt elk teamlid de balans op van de eigen persoonlijke ontwikkeling (op basis van de eerder
gehouden ontwikkelingscheck en de beoordeling van de rolvervulling in en van het team). Ook dit is een
zelfbeoordeling, in dit geval door een individueel teamlid.
85/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
9.1
Lessons Learned Review
In de ‘Lessons Learned Review’ komen de volgende checks aan de orde. Bij deze checks wordt de
projectsponsor betrokken. De conclusies moeten door de projectsponsor worden geaccordeerd.
1. Check op de ontworpen oplossing:
Vragen die het projectteam in de review moet beantwoorden, zijn:

Voldoet de oplossing aan de in het Plan van Aanpak geformuleerde eisen, inclusief de
kwaliteitseisen? Zo nee, hoe komt dat?

Is het eindresultaat door de opdrachtgever gevalideerd?
2. Check op de ontwikkelde kennis:
Hierbij gaat het erom of met de ontwikkelde kennis een antwoord is gegeven op de bij aanvang van het
project gearticuleerde kennisvragen.
3. Check op competentieontwikkeling:
Vragen die het projectteam moet beantwoorden, zijn:

Wat kunnen de projectleden nu en wat wordt er mee gedaan?

Heeft iedereen in het team haar of zijn rol op niveau waar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Is de persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid in overeenstemming met de beoogde ontwikkeling,
vastgelegd in het POP?
Zie voor uitvoering van reviews het desbetreffende hoofdstuk in het Handboek Ontwerpprojecten
9.2
Opleveren kennis en competentie
Laten wij aannemen dat het Eindresultaat van het project is geaccepteerd door de Opdrachtgever. Nu komt
het moment om de balans van het project op te maken en het project af te sluiten. Belangrijke vragen zijn:
hoe hebben wij het nu uiteindelijk in dit project gedaan en wat hebben wij er van geleerd? De balans wordt
opgemaakt in een drietal documenten.
9.2.1
Voortgangs zelfevaluatie
Hierin wordt door het Projectteam teruggekeken op de gang van zaken in het project als geheel. De
kwaliteit van de voortgang wordt geanalyseerd en van een kwalificatie voorzien. Ook de kwaliteit van de
opgeleverde resultaten wordt geanalyseerd en van een kwalificatie voorzien. Input voor deze analyses zijn
de resultaten van eerdere reviews en de Acceptatie review. Het opmaken van de balans betekent een zelfbeoordeling door het Projectteam.
9.2.2
Team zelfevaluatie
Hierin wordt door het projectteam de professionele rolvervulling in en van het team over het gehele project
beoordeeld. Input voor deze beoordeling zijn de resultaten van Professional Role reviews en de eerder
gehouden Ontwikkelings review. Het opmaken van de balans betekent een zelf-beoordeling door het
Projectteam.
9.2.3
Individuele zelfevaluatie competentie ontwikkeling
Op basis van de met betrekking tot Voortgang en Team opgemaakte balans kan een beoordeling door elk
teamlid van de eigen persoonlijke ontwikkeling plaatsvinden. Het opmaken van de balans betekent een
86/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
zelf-beoordeling door een individueel lid van het team. Deze zelfbeoordeling moet door het Projectteam als
geheel worden gevalideerd.
a.
b.
c.
d.
e.
9.2.4
Resultaten van de afsluiting van het project
Opgeleverd resultaat
Verslag van de Acceptatie review
Voortgangs zelfevaluatie
Team zelfevaluatie
Individuele zelfevaluatie competentieontwikkeling
9.2.5
Tips
Bos & Harting (1998; p. 23-372/23-378) geven tips ten aanzien van:
1. Leren van de ervaringen
2. Projectevaluatie
87/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
10 Beoordeling
Nu is het moment aangebroken om als projectorganisatie de balans van de projecten op te maken. De
projectsponsor, als manager van de afdeling waarbinnen de projecten zijn uitgevoerd, is hierin de centrale
figuur. De beoordeling gebeurd in drie stappen:
1. De projectsponsor voert analyses uit op de resultaten die bij opleveren van de resultaten zijn
ontstaan:

de beoordeling van de professionele rolvervulling in en van het team over het project

de balans op van de eigen persoonlijke ontwikkeling (individueel).
2. De projectsponsor stelt op grond van de gevalideerde beoordelingscriteria voorlopige
beoordelingen vast voor het team en voor de teamleden individueel.
3. Ten slotte wordt de voorlopige Teambeoordeling gevalideerd met het projectteam en de
voorlopige individuele beoordelingen met de betreffende leden van het projectteam.
Degene die uiteindelijk de validiteit van de beoordeling vaststelt is de projectsponsor. Indien geen
overeenstemming over de beoordeling bereikt kan worden, stelt de projectsponsor de beoordeling vast,
maar neemt de bezwaren van het projectteam of het betreffende teamlid bij de beoordeling op.
Meer informatie over de beoordeling en beoordelingscriteria zijn te vinden op de website.
10.1
Voorlopige beoordelingen
Nu is het moment aangebroken om als projectorganisatie de balans van de projecten op te maken. De
projectsponsor, als manager van de afdeling waarbinnen de projecten zijn uitgevoerd, is hierin de centrale
figuur. De projectsponsor voert analyses uit op de resultaten van Afsluiting project:
a. Opgeleverd resultaat
b. Verslag van de Acceptatie review
c. Voortgangs zelfevaluatie
d. Team zelfevaluatie
e. Individuele zelfevaluatie competentieontwikkeling
De projectsponsor stelt op grond van de gevalideerde Beoordelingscriteria voorlopige beoordelingen vast:
1. Voorlopige Teambeoordeling,
2. Voorlopige Individuele Beoordeling.
10.2
Definitieve beoordeling
Daarna valideert de projectsponsor de Voorlopige Teambeoordeling en de Voorlopige Individuele
Beoordeling met het Projectteam. Indien geen overeenstemming over de validiteit kan worden, stelt de
projectsponsor de definitieve beoordeling vast, maar neemt de bezwaren van het Projectteam of het
betreffende teamlid bij de beoordeling op.
88/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
11 Nazorg
Verwerken lessons learned
Verwerken resultaten voor hergebruik
Bijstellen materiaal
89/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
12 Projecten in onderwijsinformatiesysteem
Projecten worden natuurlijk niet zomaar gegeven. Studenten zullen er cijfer(s), en studiepunten, voor willen
krijgen als zij het project voldoende hebben afgerond, docenten zullen uren willen krijgen voor de
begeleiding van de studenten. Daarvoor moeten projecten zijn ingevoerd in het
onderwijsinformatiesysteem van de instelling.
De minor PPP is op onderstaande wijze in Osiris geplaatst. Studenten worden voor elk afzonderlijk
onderdeel beoordeeld. Let wel: de afzonderlijke deelcijfers moeten minimaal een 5,5 zijn voor toekenning
van studiepunten.
Fase 1: Introductie
T-MBN-PPPINTR-04
T-MBN-PPPOZV-04
Introductiecursussen
Onderzoeksvaardigheden
3 x cijfer (totaal / 3)
2 x cijfer (totaal / 2)
3 ects
3 ects
Plan van Aanpak /
Ondernemingsplan
2 x cijfer (totaal / 2)
3 ects
Fase 3: Onderzoek
T-MBN-PPPOND1-04
Inhoudsopgave
1 x cijfer
3 ects
T-MBN-PPPOND2-04
Tussenpresentatie
3 ects
T-MBN-PPPOND3-04
Presentatie concept
2 x cijfer (proces +
inhoud) (totaal / 2)
1 x cijfer
1 x cijfer
2x cijfer (proces +
inhoud) (totaal / 2)
6 ects
3 ects
Fase 2: Plan van Aanpak
T-MBN-PPPPVA-04
Fase 4: Rapport en presentatie
T-MBN-PPPEIND-04
Rapport
T-MBN-PPPPRES-04
Presentatie
6 ects
90/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
13 Belangrijke Begrippen
13.1
Algemene begrippen
Hieronder volgen definities van een aantal belangrijke begrippen. Deze begrippen spelen in alle fasen van
het project een hoofdrol. Het is daarom belangrijk dat iedereen die bij dit project betrokken is, dezelfde
definities hanteert.
Assessment
Volgens ‘van Dale Hedendaags Nederlands’ kan de volgende definitie worden gegeven: beoordeling van
een sollicitant of werknemer op geschiktheid voor een functie.
Bachelor1
Een 4-jarige Hbo-opleiding of de eerste drie jaar van een universitaire opleiding.
Competenties
Volgens ‘van Dale Hedendaags Nederlands’ kunnen de volgende definities worden gegeven:
- deskundigheid, geschiktheid  bekwaamheid
- bevoegdheid tot handelen of oordelen
- (taalkundig) impliciete kennis die men heeft van de eigen taal  taalcompetentie
Dat de student kennis heeft van een bepaald vakgebied of onderwerp en dat hij/zij weet hoe moet worden
gehandeld om binnen dat gebied tot een goed eindresultaat te komen. 2
Een competentie is een samenhang van kennis, attitude en vaardigheden.3
Kennisvraag
Een door een kennisinstituut gestelde kennisvraag.
Meta-criteria
Algemeen geldende criteria voor deze manier van werken.
Criteria over criteria (dus criteria die nog nader in de betreffende context uitgewerkt moeten worden).
Praktijkvraag
Een door een opdrachtgever gestelde vraag.
Project
Een tijdelijk, resultaatgericht samenwerkingsverband tussen mensen, waarin gebruik gemaakt wordt van
schaarse middelen.
Projectsponsor
Degene die het project heeft ‘binnengehaald’, meestal een docent van de opleiding of een medewerker van
een kenniscentrum.
Projectmatig werken4
1
Bron: BaMa site van de HU
Bron: Stageprotocol Bouwkunde 2003-2004 pagina 17
3 Bron: auditrapport ROP 2004
4 Bron: Wijnen, G. W. Renes en P. Storm (2001). Projectmatig werken. Utrecht: Het Spectrum.
2
91/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Het biedt in het algemeen het voordeel van een meer resultaatgerichte of effectieve aanpak en wordt
toegepast indien:
het gewenste resultaat niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe elementen of aspecten
omvat;
mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen moeten bereiken;
men eenmalig een maximale prestatie moet leveren;
men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken.
Review
Voldoet dat wat bedacht is aan de professionele kwaliteitseisen?
Is altijd toekomst en verbeteringsgericht: waar staan we en wat kan er beter? Daarom hebben de
kwaliteitscriteria bij voorkeur een operationele vorm, zodat een constatering dat niet wordt voldaan aan een
criterium, meteen leidt tot gerichte verbetering.
Volgens ‘van Dale Hedendaags Nederlands’ kunnen de volgende definities worden gegeven:
recensie, beoordeling, kritiek;
terugblik, overzicht, bezinning, heroverweging;
opnieuw bekijken, recenseren, bekritiseren, beoordelen.
Self-assessment
Het door de student zelf beoordelen van zijn / haar (behaalde) competenties en persoonskenmerken.
Valideren
Het proces waarmee wordt nagegaan dat daadwerkelijk aan de behoefte van de omgeving (opdrachtgever,
kennisinstituut) tegemoet wordt gekomen.
Nagaan of wat bedacht is functioneert in de context.
Volgens ‘van Dale Hedendaags Nederlands’ kunnen de volgende definities worden gegeven:
Geldend maken, geldig verklaren
13.2
Projectgebonden begrippen
Duurzaamheid5
"Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van de huidige
generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in
hun behoeften te voorzien."
Waarom duurzaam ontwikkelen?
Duurzaam bouwen biedt vele goede kansen aan diverse actoren om de bouw verder te brengen dan wel te
helpen in een duurzame ontwikkeling. En dat gaat veel verder dan alleen het toepassen van
milieuvriendelijke materialen. Flexibiliteit en hergebruik kunnen belangrijke aspecten vormen in het bouwen
voor de toekomst. Toch gaat het vooral ook om een stap voorwaarts te brengen in het conceptueel denken
over gebruiksfuncties en hun mogelijkheden.
Duurzaam bouwen is het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk,
dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (vorm) en de toekomstwaarde (tijd)
worden verhoogd. Anders gezegd: het creëren van vormen en functies die duurzaam wonen, werken en
recreëren bevorderd.
5
Bron: www.dubo-centrum.nl
92/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
Minor6
Een samenhangend geheel van keuzecursussen dat als zodanig is opgenomen in de HU
Onderwijscatalogus dan wel door een andere onderwijsinstelling als zodanig wordt aangeboden.
Een studiepakket van keuzecursussen met een omvang van 30 ects binnen de profileringruimte van de
bacheloropleiding.
People Planet Profit
Een project gebaseerd op duurzaamheid in drie gebieden: sociale duurzaamheid (people),
milieukundige of ecologische duurzaamheid (planet) en economische duurzaamheid of
efficiëntie (profit).
In deze context behelst ecologie natuur, omgeving en landschap en is dus meer dan wat in de
biologie onder ecologie wordt verstaan, namelijk een relatie tussen planten en dieren.
Short-course
Letterlijk: korte cursus
Een via Blackboard aangeleverde korte cursus ten behoeve van de minor PPP.
Aanvullende short-courses kunnen door studenten aangevraagd worden.
Een aantal short-courses worden aan het begin van de minor voor alle deelnemende studenten verplicht
gesteld.
Sustainable city – duurzame stad7
A city where achievements in social, economic and physical development are made to last.
Een stad waar bereikte doelstellingen in sociale, economische en fysieke ontwikkelingen blijvend zijn.
6
7
Bron: BaMa site van de HU
Bron: www.unhabitat.org/programmes/sustainablecities in: NFR Research Niche Area Framework
93/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
14
Verantwoording
in deze handleiding is kennis samengebracht uit meerdere projecten:






SURF project Taakgericht Teamleren (Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht)
DU project Virtueel Project/Virtueel Bedrijf (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit, Fontys
Hogescholen)
DU project Virtueel Bedrijf (Open Universiteit, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen)
SURF project Multi-professioneel leren met ICT (Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht)
HU project Verbinden van Onderwijs en Onderzoek (lectoraat ICT en hoger onderwijs)
De volgende personen hebben bijgerdragen:

Tom van Weert (lector ICT en hoger onderwijs, Hogeschool Utrecht)

Daan Andriessen (lector Intellectual Capital, Hogeschool Inholland)

Ilya Zitter, promotieonderzoek Multi-professioneel leren met behulp van ICT (lectoraat ICT en
hoger onderwijs, IVLOS Universiteit Utrecht)

Debby Goedknegt en Rien van Stigt (lectoraat ICT en hoger onderwijs, HU faculteit Natuur en
Techniek)

Heinze Oost (IVLOS Universiteit Utrecht)

94/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Handleiding ontwerpprojecten
15
Verwijzingen
Bommel, Patrick, Wil Lamain, Harrie van Seters, John Symes & Tom van Weert (1996) GiP, Handleiding
Geïntegreerd Practicum. Nijmegen: Radboud Universiteit.
Bos, J. & E. Harting (Eds.) (1998) Projectmatig creëren. Scriptum Books, Schiedam.
Grit, Roel (2005) Projectmanagement. Groningen: Wolters Noordhoff
Handboek Ontwerpprojecten (2006)
In ontwikkeling
Johnson, D.W. & R.T. Johnson (1994) Learning together. In: S. Sharan (Ed.), Handbook of Co-operative
Learning methods. Greenwood Press, Westport, pp. 51-65.
Scholtes, P. R., B. L. Joiner & B. J. Streibel (2002) Het Team-Handbook. Uitgeverij Nieuwezijds,
Amsterdam.
95/95
Hogeschool Utrecht, Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
Download