Naam Lectoraat : Theologie en Levensbeschouwing Naam

advertisement
Naam Lectoraat : Theologie en Levensbeschouwing Naam hogeschool : Christelijke Hogeschool Windesheim Naam lector : Dr. A (André) Mulder Leeropdracht lector en de relevantie voor de pabo: We doen onderzoek naar levensbeschouwelijke communicatie in de werkvelden zorg en educatie. Hoe kun je in een plurale en interculturele samenleving kinderen en jongeren begeleiden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling? Welke rol kunnen tradities spelen in levensbeschouwelijke vorming? De afgelopen jaren heeft het lectoraat diverse bachelorscripties op de Pabo (mede) begeleid rond het thema Identiteit. Onderwerpen die zijn bestudeerd zijn: doelen en methodieken van het vertellen van Bijbelverhalen; concretisering van schoolidentiteit in het alledaagse handelen van professionals; verwachting van ouders ten aanzien van de identiteit van de school; benoemings-­‐ en ontslagbeleid in relatie tot levensbeschouwelijke visie van de school; inbreng van kinderen bij bidden op school. Verder hebben we meegewerkt aan een groot onderzoeksproject, Het kind en de grote verhalen, waarin we gezamenlijk een nieuwe visie op levensbeschouwelijk leren hebben ontwikkeld, waarin het kind centraal staat. Relevante links: http://www.reliprofs.nl Contactgegevens: Tel. Bedrijfsbureau lectoraat: 088-­‐469 8402 [email protected] 
Download