Handleiding VeiligPlus-aanpak - De VeiligPlus

advertisement
Handleiding
VeiligPlus-aanpak
voorprojectleiders
Stap1:Inspireren
Indeeerstestapgaatheteromdatbestuurenmanagementvandeorganisatiehetbelangvan
veiligheidonderkennenenzichcommitterenaandeVeiligPlus-aanpak.Decontinuedialoogover
veiligheidwordtprioriteitbijhettopmanagement.EénbestuurderwordtBezielerendaarmeehet
gezichtvandenieuweaanpak.HetProjectteamwordtgeïnstalleerd.
Resultaat
Eindresultaatvandezestapisdatbestuurenmanagementovertuigdzijnvanhetbelangvaneen
continuedialoogoverveiligheidenoplossingsmechanismen.Zesprekenhuncommitment
hiervooruiteninvesterentijdenenergieindeVeiligPlus-aanpak.Eriseenduidelijkoverzichtvan
wateralaanmogelijkeoplossingenisbinnendeeigenorganisatie.EenBezielerisaangewezenen
eenProjectteamgeïnstalleerd.
Activiteiten
a. Inventarisatie
Vaakzijnorganisatiesallangerbezigmetveiligheidopdewerkvloer.Belangrijkisomdaarbijaan
tesluiten.DaarvoorinventariserendeOndersteunerswateralbeschikbaarisbinnende
organisatieomveiligwerkenmogelijktemaken.Zezorgendatereenoverzichtkomtvan
maatregelenenactiviteitenopditgebied.Denkaanbeleid,protocollen,instrumenten,
onderzoekennaarmedewerkertevredenheid,verzuimcijfers,meldingenfrequentieendergelijke.
DeOndersteunerskunnenperonderdeelaangevenwatderesultatenzijnvandezemaatregelen
enactiviteiten.
b. Prioriteitenstellen
NaaraanleidingvanhetoverzichtkunnendeOndersteunersvaststellenopwelkepunten
verbeteringnodigisindeorganisatie.DeOndersteunersbesprekendezebevindingenmetde
leidinggevendenentoetsenofdezebevindingenkloppenenofzeactueelenvolledigzijn.
Belangrijkisomgezamenlijkeenprioriteitenlijstvasttestellenvandespeerpuntendieuithet
overzichtnaarvorenkomen.Dezelijstvormtdebasisvandeerkenningvandenoodzaakvande
HandleidingVeiligPlus-aanpak|stap1
VeiligPlus-aanpakindeeigenorganisatie.Debelangrijksteuitkomstenkunnendaarnaastals
stellingwordenovergenomenindeVeiligheidspeiling(Stap3b)ofalsagendapuntworden
toegevoegdbijdeVeiligheidsdialoog(Stap3c).
c. Erkenningnoodzaak
Indezestapdraaithetomhetcreërenvandraagvlakbijdesleutelfiguren(bestuur,OR,HRen
Arbo).DeOndersteunerszorgendathetbestuurwordtgeïnformeerdoverdeprioriteitenlijstop
hetgebiedvanveiligheidenoverdemogelijkhedenvandeVeiligPlus-aanpak.Hetbestuurerkent
nutennoodzaakvaneencontinuedialoogoverveiligheidenwijsteenBezieleraan.DeBezieleren
Ondersteunerstekeneneengezamenlijkeverklaringterondersteuningvandeaanpak.Deze
verklaringwordtookgebruiktomdeAanjagersenDoenerstemotiverenenenthousiasmeren.
DeBezielerzetdeVeiligPlus-aanpakopdeagendavanhetregulieremanagementoverleg.Tijdens
ditoverlegvoertdeBezielerhetlijnmanagementinoverdeVeiligPlus-aanpak.Doelstellingen,
normenengedragmetbetrekkingtotveiligheidendeVeiligPlus-aanpakwordengezamenlijk
vastgesteldenlatergetoetstindekick-offbijeenkomst(Stap2b).Verderwordenafspraken
gemaaktoverteinvesterentijd,kostenenmogelijkeobstakels.
d. SamenstellingProjectteam
ErwordteenProjectleideraangewezendieeenProjectteamsamenstelt.Zorgdaarbijvooreen
gevarieerdegroep.InhetProjectteammoetendebelangrijksterollenvertegenwoordigdzijn.Het
teambestaatbijvoorbeelduitdeProjectleider,eenpersoneelsfunctionaris,eenleidinggevende,
twee(beoogd)Aanjagers,tweeofdrieDoeners,deveiligheidsspecialistindeorganisatieeneen
medewerkercommunicatie.Nietallerollenhoevenbijalleactiviteitenenoverleggenaanwezigte
zijn.
BijdesamenstellingvanhetteamkandeProjectleideraansluitenbijeenbestaandprojectteam,
bijvoorkeurdatzichalmetveiligwerkenbezighoudt.Hetkanookzijndateennieuwteam
gevormdwordt.KiesiniedergevalbeoogdeAanjagersenDoenersdiebinnendeorganisatie
invloedhebbenenbeslissingenkunnennemen.DaarnaastzijngoedeOndersteunersnodiginhet
team.Kiesverderiemanddiepassieheeftvoorhetonderwerpenveelenergiekaninbrengen.
Zijnerindeorganisatiemogelijketegenstandersvandeaanpak?Overweegdandezeookuitte
nodigenvoorhetProjectteam.Hundeelnamekanhetdraagvlakvergroten.
AlshetProjectteamgevormdis:
• SpreekafwatdeopdrachtisvanhetProjectteam.
• SpreekafaanwiehetProjectteamrapporteert.
• Spreekafwiewelkerolheeftenwiewelkebijdragenlevert.
• Maakeengroveactiviteitenplanningvoorhetproject,vooruitlopendophetdraaiboek.
HandleidingVeiligPlus-aanpak|stap1
Checklists
ChecklistDraagvlakcreëren
•
•
•
Watzijndeinternedrijfverenendoelstellingenvoorveiligwerken(bijv.ophetgebiedvan
medewerker-encliënttevredenheid)?
Watzijndeexternedrijfverenendoelstellingenvoorveiligwerken(bijv.ophetgebied
vanwet-enregelgevingenimago)?
InhoeverrewordendezedoelstellingenalgehaaldenopwelkewijzekandeVeiligPlusaanpakhieraanbijdragen?
ChecklistCommunicatieoverVeiligPlus-aanpak
Zoalsgezegdmoetvooroptimaaldraagvlakvanbeginafaanoverdeaanpakworden
gecommuniceerd.Daarvoorsluitbijvoorkeureencommunicatiemedewerkeraanbijhet
Projectteam.Vragendiedaarbijbeantwoordmoetenwordenzijn:
• Metwiecommunicerenwetijdenshetproject?
• Watvoorsoortboodschapcommunicerenwe?
• Welkecommunicatiemiddelenzijnerbinnendeorganisatie?Metwelkefrequentie
wordenzeingezet?Wordenzegoedgelezen?Zijndezemiddelentegebruikenvoor
communicatieoverhetprojectofmoetennieuwemiddelenontwikkeldworden?Wie
beheertdezemiddelen?
• Isereeninternecommunicatietoolomdeveiligheidsdialooguittevoerenbinnende
teams?Wiebeheertdezetool?
ChecklistEvaluatieStap1
•
•
•
•
•
•
•
Iservoldoendedraagvlakvoordeaanpakindeorganisatie?Zijnernogaanpassingen
nodig?
Iserovereenstemmingovernormenengedragmetbetrekkingtotveiligheid?
ZijnallerollenvertegenwoordigdinhetProjectteam?
Zijnallerandvoorwaarden(tijd,geldenmiddelen)geregeld?
Isduidelijkwelkecommunicatiemiddeleningezetworden?
Wetenwewaterspeeltindeorganisatie?Isaanvullendeinformatienodig?
Omteblijvenleren(zieStap4)ishetnodigomtewetenwatgoedliepenwatniettijdens
deeerstestap.Ditgaatoverhetproces(verliepdeorganisatiegoed)enoverdeinhoud
(komenwetotdekernvanhetprobleemendeaanpak).Watisbelangrijkomvastte
houdenofaantepassenvoorStap4?
HandleidingVeiligPlus-aanpak|stap1
Beschikbaremiddelen
Opdewebsitewww.veiligplusaanpak.nlvindtuondersteunendemiddelenenmaterialendieu
perstapkuntinzetten.Zezijngratistedownloadeneneventueelnaarwensaantepassen.De
beschikbaremiddelenvoordezestapzijn:
• CommunicatiemateriaalvandeVeiligPlus-aanpak,zoalslogo’s,digitalebannersvoor
intranet,posters,Powerpoint-enWordtemplate;
• FoldervandeVeiligPlus-aanpak;
• AnimatiefilmvandeVeiligPlus-Aanpak.
HandleidingVeiligPlus-aanpak|stap1
DeVeiligPlus-aanpakiseeninitiatiefvanStichtingArbeidsmarktGehandicaptenzorg(StAG),
inhoudelijkondersteunddoorStichtingIZZ.
StAGiseensamenwerkingsverbandvansocialepartnersindegehandicaptenzorg:
HandleidingVeiligPlus-aanpak|stap1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards