Uitgebreide functieomschrijving

advertisement
Functiebeschrijving
Projectleider
De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun
mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen. We zetten ons in om alle vormen van
ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg
zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.
Doel van de functie:
Voorbereiden van projecten op B en C niveau, het aansturen van de uitvoering van het project en
voeren van de bijbehorende projectadministratie.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van een MT-lid en functioneel van de opdrachtgever van het project.
Geeft operationeel leiding aan de projectgroep(en).
Resultaatgebieden:

Projectdefinitie en –uitvoering;


Projectleiding/- beheersing;
Projectafronding.
Uitwerking resultaatgebieden:
Projectdefinitie en -uitvoering
 adviseert/ondersteunt de opdrachtgever bij de visievorming over een eventuele projectopdracht;


stelt een haalbaarheidsanalyse samen en bespreekt dit met de opdrachtgever;
schrijft initiatiefplannen en bespreekt deze met de opdrachtgever;

bestudeert projectinformatie en overlegt met de opdrachtgever over o.a. de projectaanpak,

fasering, rolverdeling en specifieke wensen en eisen;
stelt in overleg met de opdrachtgever een projectteam samen, zorgt voor een kwalitatief en

kwantitatief volledige bezetting van het projectteam;
formuleert in samenwerking met het projectteam projectdoelstellingen, projectdefinitie en een

programma van eisen;
bedenkt in samenwerking met het projectteam middelen en randvoorwaarden voor de uitvoering
van het project, zoals geschatte doorlooptijd, bemensing, budget; onderzoekt

subsidiemogelijkheden voor het project.
stelt een projectplan op en legt dit voor aan de opdrachtgever;
 draagt zorg voor de projectadministratie.
Resultaat:
De kaders waarbinnen het project uitgevoerd wordt zijn inzichtelijk en afgestemd op de
organisatiedoelstellingen. Voorwaarden zijn vastgelegd en vormgegeven voor een efficiënte en
effectieve projectrealisatie. De projectadministratie is ordelijk en tijdig uitgevoerd.
Projectleider
FWG 60
1
Datum vaststelling: 20-11-2014
Functiecode:
Projectleiding/ -beheersing
 bewaakt de besteding van toegekende financiële middelen;

houdt de voortgang van het project in de gaten, schrijft voortgangsrapportages voor de
opdrachtgever; geeft prioriteiten aan en neemt zo nodig in overleg met de opdrachtgever
bijsturingsmaatregelen;


verstrekt binnen de organisatie informatie over het project;
bewaakt de effectiviteit en efficiëntie van de rol- en taakverdeling binnen het team;


zoekt naar de samenhang met andere projecten en stemt hierin af met andere belanghebbenden;
onderhoudt contact, informeert en stemt af met (staf)functionarissen zoals de beleidsadviseur RvB
voor afstemming op strategische organisatiedoelstellingen;

onderhoudt netwerken, signaleert relevante samenwerkingsmogelijkheden en geeft hier in overleg
met de opdrachtgever vorm aan;

monitort ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden, stemt dit zonodig af
met de opdrachtgever.
Resultaat
De eindresultaten voldoen aan de met de opdrachtgever overeengekomen en de in het projectplan
vastgestelde kaders, projectdoelstellingen en – resultaten.
Projectafronding
 stelt een eindrapportage en projectevaluatie op voor de opdrachtgever;
 draagt waar nodig kennis over aan de afnemers van het project.
Resultaat
Evaluatie heeft plaatsgevonden m.b.t. de resultaten en m.b.t. het project (tijd, geld, samenwerking
projectteam etc.) en (kennis)overdracht heeft plaatsgevonden aan opdrachtgever en/of andere
afnemers.
Functie-eisen:
Kennis:
HBO werk- en denkniveau aangevuld met kennis van en ervaring met projectmanagement is vereist
aangevuld met relevante ervaring in een gezondheidsorganisatie. Kennis van en inzicht in de visie,
strategie en doelstellingen van de organisatie is nodig voor in- en externe afstemming. Ontwikkelingen
op het vakgebied worden gevolgd, beoordeeld op bruikbaarheid en vertaald naar mogelijke
consequenties voor het aandachtsgebied.
Zelfstandigheid:
Binnen de afgesproken projectkaders worden de werkzaamheden verricht waarbij voorkomende
problemen zelfstandig opgelost worden. Initiatief en vindingrijkheid zijn vereist bij het opstellen van
haalbaarheidsanalyses en bij de projectuitvoering en –leiding. Hiërarchisch is rerugval op de manager
mogelijk. Functioneel kan teruggevallen worden op de opdrachtgever.
Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden als resultaatgerichtheid, delegeren, planmatig werken, motiveren, creëren van
draagvlak, overtuigingskracht en overbruggen van tegenstellingen zijn van belang voor de
projectuitvoering en –beheersing, het aansturen van het projectteam en het voeren van diverse
afstemmingsbesprekingen. Onderhoudt in- en externe contacten en overlegt met
samenwerkingspartners.
Projectleider
FWG 60
2
Datum vaststelling:
Functiecode:
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Er is kans op (im)materiële schade bij de projectuitvoering en – beheersing en bij het voeren van
afstemmingsgesprekken.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het aansturen van het projectteam, voor het
beargumenteren van (projectgroep)keuzes en adviezen en voor het voeren van
afstemmingsgesprekken. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van
projectdocumenten, voorstellen, analyses en rapportages.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het regelmatig gebruik van een personal computer.
Oplettendheid:
Oplettendheid is vereist bij de projectbeheersing, waaronder het besteden van toegekende financiële
middelen en tijdsbewaking van het project. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor het
projectresultaat.
Overige functie-eisen:

Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het behalen van de projectplanning en het
omgaan met belangentegenstellingen;

Systematisch en nauwkeurig werken zijn van belang voor de aansturing van het projectteam, de
projectplanning en voor de projectadministratie;

Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang vanwege het omgaan met vertrouwelijke informatie

en bij het hebben van kennis van ontwikkelingen van de organisatie;
Representatief voorkomen en gedrag is van belang bij diverse in- en externe contacten in het
kader van netwerken en samenwerkingsrelaties waarbij de organisatie vertegenwoordigd wordt.
Inconveniënten:
Psychische belasting kan optreden door piekbelasting en doordat men aangesproken wordt op
verantwoordelijkheden terwijl anderen een bepalende invloed hebben op het resultaat.
Projectleider
FWG 60
3
Datum vaststelling:
Functiecode:
Download