Utrecht Science Park agenda voor ontmoeting

advertisement
UTRECHT SCIENCE PARK:
AGENDA VOOR ONTMOETING
Urhahn heeft in opdracht van de de alliantie Ontmoetingsplaats onderzoek gedaan naar
de kansen voor interactie op het USP. In deze flyer treft u een samenvatting aan van de
resultaten.
1. PROFILERING
2. CAMPUS ALS STAD
\\ DRAAG PROFIEL UIT IN DE OPENBARE RUIMTE
Gezondheid en duurzaamheid zijn een sterk profiel (Healthy Urban Living).
Dit kan zichtbaar worden in de openbare ruimte, het gebruik, de events
en de architectuur: een kans om het USP als showcase van HUL te zien.
Breng deze activiteiten naar buiten en maak ze zichtbaar (living lab). Denk
bijvoorbeeld aan een slimme hardlooproute met sensoren, recreatieve
routes, sportvoorzieningen, etc. die leiden tot reuring en dynamiek.
\\ VERDICHT BINNEN DE WIJKEN
Het USP kent verschillende zones: ‘de stadswijken’. Versterk dit concept
waardoor meer kritische massa ontstaat met meer kans op ontmoeting en
interactie.
November 2015
Science City, Zürich
\\ STUUR OP EEN MAXIMALE MIX VAN FUNCTIES (24/7/365)
De ‘campus als stad’ betekent een mix aan functies realiseren.
Een bredere doelgroep leidt tot intensiever gebruik: 24/7 en 365
dagen per jaar. Meer dynamiek en een groter draagvlak voor (nieuwe)
voorzieningen is het resultaat. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: (nog)
meer wonen, gebouwen die 24 uur per dag leven (wonen, voorzieningen,
werken, hotel, short-stay), horeca en (sport)voorzieningen die ook een
functie hebben voor externen.
Novartis campus, Basel
ACHTERGROND
3. VERBINDEND NETWERK
4. CLUSTERS VAN DYNAMIEK
\\ DE STAD IS TRENDING
\\ MAAK VAN GROEN DECOR ACTIEVE ONTMOETINGSRUIMTEN
Het landschap met de kenmerkende lanen is een sterke identiteitsdrager.
Het koppelen van het groen tot een sterk samenhangend en
herkenbaar netwerk binnen én buiten de campus is de volgende stap.
Het verbindt mensen en plekken. Het openbaar maken van de Botanische
Tuinen is essentieel: het ‘central park’ van het USP.
Sportvoorzieningen spelen een grote rol als ontmoetingsplek: maak deze
zichtbaar, openbaar en verbindt ze beter met het hart van het USP.
\\ CLUSTERING VAN ENTREES EN FUNCTIES IN BRANDPUNTEN
Het kan niet overal levendig zijn. Begin daarom op de punten waar al veel
aanwezig is. Maak ‘brandpunten’ van dynamiek door zoveel mogelijk
gebouwentrees en functies bijeen te brengen: de clusters. Een hoge
gebruiksfrequentie betekent immers veel ontmoeting.
Face to face contact is essentieel
voor innovatie. Stedelijkheid biedt
meer gelegenheid en faciliteiten
voor interactie.
\\ STEDELIJKHEID ALS
VOORWAARDE VOOR
INTERACTIE
SPARRING RELATIONS
Innovatie
Interactie kan leiden tot innovatie.
Toevallige ontmoetingen
staan aan de basis van interactie.
De kansen ontmoeting is groter in
stedelijke omgevingen met hoge
dichtheid, functiemix en reuring.
\\ ONTMOETING ALS
LEIDMOTIEF
SOCIALIZING RELATIONS
Relatienetwerken
CHANCE CONTACTS
Toevallige contacten
PASSIVE CONTACTS
Zien en horen
\\ VERBIND MET DE OMGEVING
Maak het USP onderdeel van het ‘daily urban system’ van mensen van
buiten. Recreanten zorgen voor meer levendigheid in vakantieperioden en
weekenden, en creeëren draagvlak voor voorzieningen.
\\ ZORG VOOR LEVENDIGE PLINTEN
Een levendige begane grond is essentieel voor een vitaal ontmoetingsen verblijfsklimaat. Op veel belangrijke plekken in de clusters is een
verbetering van de plint wenselijk.
Duurzaam & Gezond
Kenniscluster
Een strategie voor interactie vormt
een sterke basis voor integrale visie
op het USP. Interactie verbindt alle
‘allianties’.
ONTMOETING
Bereikbaarheid
Ontwikkelruimte
High Tech campus, Eindhoven
Tietgen Student Hall, campus Kopenhagen
UTRECHT SCIENCE PARK:
AGENDA VOOR ONTMOETING
SPORT & TRANSPORT CLUSTER
VERBIND MET UMC UTRECHT
Nieuwe ontwikkeling kunnen worden
aangegrepen om een sterk en
aantrekkelijk cluster te vormen van de nu
onsamenhangende gebouwen, waarbij ook de
positie van het sportcentrum verbeterd wordt.
Zowel functioneel als fysiek wordt de
koppeling met het UMC verbeterd
waardoor meer dynamiek onstaat,
ook buiten kantooruren, en draagvlak
voor voorzieningen wordt vergroot.
CENTRAL PARK
De botanische tuinen kunnen een centrale rol in de groene
ontmoetingsruimte en het regionale recreatieve netwerk
innemen. Transformatie van ‘black box’ naar een goed
toegankelijk en verbonden park is daarvoor noodzakelijk.
INNOVATIECLUSTER
Het cluster met de nieuwe Incubator en
belangrijke bedrijven biedt veel aanleiding
tot verbetering van de verblijfskwaliteit en
uitstraling. Er is ruimte voor ontwikkeling
waarbij nieuwe programma’s zoals wonen
dit cluster kunnen verlevendigen.
ENTREECLUSTER:
HET VISITEKAARTJE
Benut de ontwikkelruimte en transformatie
opgave van het H.R. Kruytgebouw om een
representatief entreegebied te maken: het
visitekaartje van het USP.
HOOGWAARDIGE VERBINDING
LEGENDA
verbindend netwerk
clusters van dynamiek
verdichten binnen de wijken
ontwikkelruimte
tramlijn
De Genevelaan vormt een belangrijke
schakel naar de openstelling van
de botanische tuinen, maar vormt
gezien de voorzieningen ook een
belangrijke verblijfsplek. Hier hoort een
hoogwaardige inrichting bij.
LEVENDIGE PLINTEN
Op een aantal centrale plekken zijn de gebouwplinten dicht
en onaantrekkelijk. Er zal op een integrale manier bekeken
moeten worden hoe bestaande plinten in de clusters
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden.
Download