1 - UMCG

advertisement
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Dit formulier is bedoeld als ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag voor een Healthy Ageing Pilot project (voor
een Pilot Doelmatigheidsonderzoek dient u een ander formulier te gebruiken).
Maximale omvang aanvraag: 10 A4 (excl. bijlagen)
Dit formulier is voorzien van 2 bijlagen: bijlage A met een toelichting op de vragen 3, 4, 5 en 9, bijlage B bevat
aandachtspunten die u bij wijze van ‘afstreeplijstje’ kunt hanteren voordat u de aanvraag indient.
Voor informatie: dr. S. Peuchen (363)7915.
Aanvraag mailen naar: [email protected]
1.
Titel Pilot project
2.
Projectleider/penvoerder
Naam:
Afdeling:
Telefoon:
E-mail:
Overige leden projectteam:
Naam:
Afdeling:
Telefoon:
E-mail:
Afdelingshoofd:
3.
Gevraagde financiering; max. € 50.000 (zie toelichting)
Gebruik voor personele kosten het onderstaande schema
Functionaris
fte
Voorbeeld
0,5
0,5
1,0
0,0
0,0
schaal duur in
periodiek mnd.
7.5
8.5
10.5
10.5
5.5
12
pers.kosten,
incl. sociale
lasten
22.160
opslag 7,2%
overhead
0
0
0
22.160
0
0
0
1.600
Totalen
1.600
totaal
€
€
€
€
€
€
23.760
23.760
Totaal aangevraagd budget:
4.
Financiering uit andere bronnen (zie toelichting)
5.
Goedkeuring Medisch Ethische Toetsingscommissie (zie toelichting)
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 1
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
6.
Beschrijf vraagstelling en opzet van het pilot onderzoek (max. 1.000 woorden)
a. Vraagstelling
b. Opzet en wijze van uitvoering
c. Tijdsduur (zie toelichting)
d. Abstract in lekentaal (max 200 woorden)
7.
Welke UMCG-afdelingen, diensten en bureaus zijn bij het pilot onderzoek betrokken en wat is
hun bijdrage? (max. 200 woorden)
8.
Beschrijf de noodzaak van deze pilot en de relatie met het toekomstige project (max. 200
woorden)
a. Geef aan waarom het nodig is om het pilot onderzoek uit te voeren in relatie tot het toekomstige
project. Hoe worden de resultaten van de pilot daarin verwerkt?
b. Is deze aanvraag al elders ingediend? (Zo ja, geef aan waar en wanneer en eventueel de uitkomst).
9.
Beschrijf probleemstelling, onderzoeksvraag en opzet van het toekomstige onderzoek (max
1.500 woorden) (zie toelichting)
- bij welk specifiek fonds wilt u het vervolgonderzoek gaan indienen (1e inclusief interne UMCG
fondsen /2e/3e/4e geldstroom)?
- leg uit waarom de vervolgaanvraag binnen het beoogde fonds past
- wat is het verwachte effect op de gezondheidstoestand van de doelgroep?
- wat wordt de onderzoeksvraag?
- welke opzet krijgt het onderzoek?
- beschrijf haalbaarheid
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 2
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Bijlage A Toelichting bij pilotformulier (niet meezenden)
Een Healthy Ageing Pilot dient zich te richten op concrete verbetering van de zorg. Met name voor
kwetsbare en complexe patiëntengroepen zijn verbeteringen wenselijk. De effectiviteit van preventie, care
en cure is onafhankelijk van het wettelijk kader van waaruit deze wordt gefinancierd. Uiteindelijk zal de
pilotstudie moeten uitmonden in een vervolgproject (bij een externe subsidiegever).
Een pilot richt zich dus op een vernieuwende en/ of verbeterde behandeling van de patiënt (jong tot oud)
die bijdraagt aan zo gezond mogelijk ouder worden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor secundaire
preventie van de patiënt na behandeling. Hierbij gaat het bijv. om gedragsverandering ten aanzien van
voeding, bewegen en stoppen met roken en de effecten daarvan voor de patiënt. Kunnen (klinisch)
onderzoekers in het UMCG nieuwe inzichten op doen in de patiëntenzorg die bijdragen aan healthy ageing
cq zo gezond mogelijk ouder worden?
Twee voorbeelden van dit type healthy ageing onderzoek:
1) de uiteindelijk door KWF gefinancierde pilot bij medische oncologie, waarbij patiënten voor, tijdens en
na chemotherapie meedoen aan een beweegprogramma. Overlevenden ontwikkelen vaak allerlei
gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten of overgewicht, die gedeeltelijk
veroorzaakt zijn door de chemotherapie die wij ze 10 of 20 jaar geleden hebben aangedaan. De tweede reden
is dat het in de oncologische wereld steeds duidelijker wordt hoe groot het effect van iemands levensstijl is
op het ontstaan en de terugkeer van kanker. (https://www.kwf.nl/onderzoek/welk-onderzoek-krijgtgeld/Pages/Onderzoeker-van-de-week-Annemiek-Walenkamp.aspx)
2) flink trainen en gezond eten voor je wordt geopereerd (“prehabilitation”) en daar na de operatie zo snel
mogelijk weer mee beginnen. Dat is de kern van Better In, Better Out; een uniek programma voor
hartpatiënten van het UMCG. Het programma moet leiden tot minder complicaties en (her)operaties en tot
sneller herstel van de patiënt. Uit onderzoek onder patiënten die op een hartoperatie wachtten, bleek dat ze
vaak te veel en te slecht eten. Er werd bijvoorbeeld veel minder fruit, groente en vezels gegeten dan
dagelijks wordt geadviseerd. We zien ook vaak dat mensen in de tijd dat ze de hartoperatie moeten
afwachten, meer gaan eten of roken en dat ze uit angst dat hun hart overbelast raakt minder gaan bewegen.
Gevolg is dat zij in kwetsbare conditie een operatie moeten ondergaan.
(http://www.umcg.nl/NL/UMCG/healthy_ageing/Healthy-Ageing-bij-ziekte/Paginas/bibo.aspx)
Wie kan aanvragen?
Artsen i.o. tot specialist die al een succesvol MD/PhD-traject hebben doorlopen, jonge artsen,
verpleegkundigen en paramedici worden expliciet uitgenodigd om samen met een PI een beroep te doen op
het fonds.
Het doel van de pilot dient te zijn:
 Voorstudie om te komen tot een betere en efficiëntere patiëntenzorg.
 Verbetering van de kwaliteit van leven.
 Verbetering van de kwaliteit van zorg.
3.
Gevraagde financiering
Voor het opstellen van een begroting kunt u contact opnemen met de beheerder van uw afdeling.
De begroting dient te worden gebaseerd op de werkelijke salariskosten (inclusief sociale lasten) en een
opslag van 7,2%. Deze opslag is bedoeld ter dekking van de kosten van de werkplek (inclusief computer
en huisvesting). De financiering is bij voorkeur bestemd voor personele kosten (bekostiging van
promovendi is uitgesloten). Slechts in incidentele gevallen en voorzien van voldoende argumentatie
kunnen aanvullende kosten (materiaal, apparatuur) opgevoerd worden. De aangevraagde financiering
dient uitsluitend voor dit project gebruikt te worden.
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 3
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
De financiering is per definitie NIET bedoeld voor het ondersteunen van een vervolgaanvraag voor
persoonlijke subsidies (zoals VENI VIDI etc).
U kunt maximaal € 50.000 per project aanvragen.
4.
Financiering uit andere bronnen
Is voor het project ook elders financiering aangevraagd en/of verkregen? Zo ja, uit welke bron?
5.
Goedkeuring Medisch Ethische Toetsingscommissie
Is het project WMO-plichtig? Zo ja, is het project al aan de METc van het UMCG voorgelegd? Is
goedkeuring verkregen? Indien u nog geen goedkeuring heeft gekregen van de METc: wanneer
verwacht u dit te krijgen?
6c. Tijdsduur
De commissie verwacht dat uw project binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie zal starten en
binnen 2 jaar is afgerond.
9.
Beschrijving van het toekomstige project in maximaal 1.500 woorden.
(Beleids)relevantie van het onderzoek; welke betekenis heeft het onderzoek voor de gezondheidszorg?
Graag enige informatie over incidentie/prevalentie, ernst van de aandoening, omvang van de kosten
die ermee gepaard gaan.
Opzet en wijze van uitvoering
Hoe zal, in grote lijnen, het geplande project eruit zien?
- wat zijn de uitkomstmaten?
- bij wie, op welke wijze en wanneer worden die gemeten?
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 4
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Bijlage B Aandachtspunten en toetsingscriteria (niet meezenden)
Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd geschiedt financiering onder de volgende voorwaarden:
 Na afloop van dit deel van het project moet binnen 2 maanden een inhoudelijk (3-8 pagina's A4) en
financieel eindverslag worden uitgebracht aan ondergetekende. Het financiële eindverslag dient
transparant te zijn en wijzigingen t.o.v. de begroting in de projectaanvraag moeten worden
verduidelijkt;
 Bij publicaties over het onderzoek dient te worden vermeld dat het onderzoek (mede) mogelijk gemaakt
is door het UMCG;
 De financiering is gemaximeerd tot de door ons geaccordeerde begroting en tijdsduur en alleen
bestemd voor het toegekende pilotproject; er zal afgerekend worden op basis van werkelijke kosten;
 Ernstige problemen betreffende de voortgang van het onderzoek, alsmede wijzigingen in het onderzoek
dienen tijdig te worden gemeld (voorbeelden van wijzigingen zijn bijv. mutaties als gevolg van
opmerkingen van de METc, problemen bij rekrutering van patiënten of ondersteunend personeel). Als
het onderzoek onverhoopt onhaalbaar blijkt te zijn binnen de geaccordeerde kaders kan dit reden zijn
tot voortijdige beëindiging ervan en verminderde financiële uitkering.
Toetsingscriteria bij prioritering van onderzoeksvoorstellen
De commissie prioriteert de uitgewerkte aanvragen met behulp van de criteria zoals genoemd in bijlage B waarbij
relevantie zwaarder weegt dan kwaliteit. Wel dient een aanvraag minimaal van voldoende kwaliteit te zijn om in
aanmerking te komen voor honorering.
Hebt u onderstaande aandachtspunten in uw aanvraag verwerkt?
Criteria t.a.v. de voorgestelde pilotstudy
 De scope van de pilot en de beoogde vervolgaanvraag heeft betrekking op een van de (klinische)
speerpunten van het UMCG: gezond ouder worden; zorg en onderzoek t.a.v. kanker; acute zorg en
transplantatie.
 De noodzaak voor de pilot is duidelijk
 De haalbaarheid van project/pilot is aannemelijk gemaakt (ook t.a.v. tijdsduur)
 Er is een uitgewerkt budget
Criteria t.a.v. de vervolgaanvraag:
 Is duidelijk gemaakt waar een vervolgaanvraag zal worden ingediend (1 e incl interne UMCG Fondsen /
2e/3e/4e geldstroom)
Overige criteria
 Sluit de doelstelling van de pilot aan bij de geformuleerde noodzaak?
 Zijn doel en vraagstellingen duidelijk en helder opgesteld?
 Is het plan van aanpak adequaat voor de vraagstelling; zijn de gekozen methoden en analyses geschikt;
zijn eindmaten en meetschema helder en voldoende onderbouwd?
 Zijn alle relevante disciplines vertegenwoordigd in de projectgroep en is er voldoende relevante
expertise?
 Haalbaarheid: kan (kunnen) met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald, concrete
betrokkenheid van partijen, doelgroepen en intermediaire doelgroepen?
Uw aanvraag wordt als niet-ontvankelijk beschouwd indien:
a) de pilot niet noodzakelijk is en de aanvraag direct bij een externe subsidiegever kan worden ingediend
en/of
b) de subsidie beoogt een PhD-traject te financieren en/of
c) de pilot wordt gebruikt om aansluitend een persoonsgebonden aanvraag in te dienen
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 5
Aanvraagformulier Healthy Ageing Pilot
(geen Doelmatigheidsonderzoek)
Universitair Medisch Centrum Groningen
(VENI/VIDI/VICI)
d) de pilot enkel pre-klinisch onderzoek betreft en/of
e) de doelen van de pilot zoals omschreven in bijlage A niet worden bereikt en/of
f) het vervolgonderzoek niet helder is omschreven en/of uitgewerkt
sjabloon-Pilotform-HAP-niet-DO-HealthyAgeing-vs-30nov2016
pagina 6
Download