Meer informatie pilots - PO-Raad

advertisement
Factsheet PO/SO
Uitnodiging aan scholen om te deel te nemen aan pilots ter bevordering van de sociale veiligheid van
leerlingen.
Elk kind heeft het recht op een veilige school. Een veilige school waar je mag zijn wie je bent. De
minister van OCW heeft aangekondigd de kerndoelen voor primair- en voortgezet onderwijs aan te
passen op het gebied van seksualiteit en seksuele weerbaarheid.
Aandacht hiervoor is nodig omdat LHBT jongeren (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders jongeren) onvoldoende veiligheid, tolerantie en respect ervaren.
De minister nodigt u uit om met uw groepen 7 en 8 deel te nemen aan deze pilot waarin u met
ondersteuning aan de slag gaat om binnen deze groepen meer aandacht te geven aan seksualiteit en
seksuele diversiteit en de sociale veiligheid van LHBT jongeren bevordert.
De voortgang en de uitkomsten van de pilot worden gemonitord door het Sociaal en Cultureel
Planbureau en dienen als handreiking voor andere scholen die hiermee aan de slag willen.
Want hoe zorgt u als school er voor:
- dat uw school sociaal veiliger wordt?
- dat leerlingen zich meer bewust worden van hun gedrag?
- dat docenten uit dragen dat je op school mag zijn wie je bent om zo positief gedrag te
stimuleren?
- dat aandacht voor sociale veiligheid van LHBT-jongeren niet beperkt is tot een geïsoleerd
project, maar dat het juist wordt geïntegreerd met andere onderdelen van een lesprogramma?
- dat kan worden voorkomen dat leerlingen “homo” gebruiken als scheldwoord?
- dat leerlingen begrijpen wat homoseksualiteit betekent; zowel voor zichzelf als ook voor
anderen?
- dat leerlingen worden voorbereid op verschillende opvattingen over seksualiteit en seksuele
weerbaarheid?
Wat houdt deze pilot in?
Alle scholen voor primair- en speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen
subsidie aanvragen om deel te nemen aan de pilot die de veiligheid van LHBT-jongeren bevordert en
ook bijdraagt aan een veilige en open schoolcultuur en respectvolle omgangsvormen. Op basis van
advies van experts zijn vijf elementen samengesteld: externe voorlichting, omgangsvormen, aandacht
voor LHBT in het bestaande lesprogramma, nazorg en ouderbetrokkenheid. Deze elementen vormen
de basis van de pilots.
Scholen die subsidie ontvangen voor deze pilot, doen automatisch mee aan een onderzoek naar de
effecten ervan. Sommige scholen doen ook mee aan een onderzoek naar het procesverloop. Op deze
manier kan duidelijk worden of maatregelen van scholen effectief zijn in het bevorderen van de
veiligheid van LHBT-jongeren, en zoja, welke.
Wat houdt deze subsidie in?
Aan 70 scholen in het primair- en speciaal onderwijs kan per school €8.000 aan subsidie worden
verstrekt. Aan 35 van die scholen zal de subsidie verstrekt worden in 2012, de “experimentgroep” en
aan 35 van die scholen zal de subsidie verstrekt worden in 2013, de “controlegroep”. Welke school in
welke groep terecht komt, wordt bepaald door loting.
Wat is het verschil tussen de experiment- en controlegroep?
De scholen in de experimentgroep voeren hun project uit in schooljaar 2012-2013, en doen mee aan
de procesevaluatie en een effectmeting. De scholen in de controlegroep doen in 2012-2013 als
controlegroep alleen mee aan de effectmeting. Hiermee kan een vergelijking worden gemaakt tussen
scholen die wel een project uitvoeren, en scholen die niet een project uitvoeren. In 2013-2014 voeren
de scholen in de controlegroep hun project uit, en wordt wederom een effectmeting gedaan. Op die
manier hebben scholen in de controlegroep een nulmeting voor hun eigen project, zodat over
opeenvolgende jaren vergeleken kan worden tussen het project wel uitvoeren op de eigen school, en
het project niet uitvoeren op de eigen school.
Waar bestaat de effectmeting uit?
De effectmeting bestaat uit enkele digitale vragenlijsten en de procesevaluatie uit een onderzoek naar
openbare documenten van de school en interviews met leerlingen, docenten, ouders, schoolleiders,
en andere professionals die betrokken zijn bij de doelgroep van het project.
Wat betreft de planning: de eerste effectmetingen zullen in september/oktober 2012 worden
uitgevoerd op de deelnemende scholen. In november wordt geloot welke scholen subsidie krijgen in
2012, en welke in 2013. De scholen die eind 2012 subsidie ontvangen, zullen dan in januari 2013
starten met de uitvoering van hun projecten. De scholen die eind 2013 subsidie ontvangen, zullen in
januari 2014 starten met de uitvoering van hun projecten.
Welke ondersteuning krijgt uw school in deze pilot?
In een kenniskring wordt de begeleiding van en de kennisuitwisseling tussen de deelnemende scholen
georganiseerd. Een aantal keer per jaar zal met de deelnemende scholen kennis en ervaringen
worden uitgewisseld.
Waarom zou u als school deelnemen aan deze pilot?
Uw school kan in aanmerking komen voor subsidie om bovengenoemd project uit te voeren dat
bijdraagt aan een veilige en open schoolcultuur, respectvolle omgangsvormen en de veiligheid van
LHBT bevordert. U ontvangt daarnaast begeleiding en advies van een professionele organisatie en u
wordt de gelegenheid geboden kennis en ervaringen uit te wisselen met andere scholen die
deelnemen aan de pilot.
Wie kunnen deelnemen aan deze pilot?
Scholen voor primair- en speciaal onderwijs kunnen voor hun groepen 7 en 8 subsidieaanvragen
indienen.
Wat moet uw school doen om mogelijk in aanmerking te komen voor deze pilot?
Een aanvraag voor de subsidie kan door het bevoegd gezag van een school worden gericht aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs, LHBT-jongeren, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Op het aanvraagformulier wordt kort uiteengezet op welke manier invulling wordt gegeven aan de vijf
elementen. Een standaard aanvraagformulier voor deze pilots treft u hierbij aan. Mocht u een eigen
vorm of format kiezen dan verzoeken wij u alle elementen uit dit formulier te gebruiken.
Publicatie regeling
De officiële publicatie van de regeling behorend bij deze pilots zal naar verwachting eind juni
plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt scholen nu al de gelegenheid geboden om in te schrijven voor deze
pilots.
Bijlagen met belangrijke informatie:
- Projectactiviteiten: externe voorlichting, omgangsvormen, aandacht voor LHBT in het
bestaande lesprogramma, nazorg en ouderbetrokkenheid;
- Aanvraag regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school 2012-2013 en 2013-2014.
Download