Opzetten (ver)nieuw(end) sportaanbod

advertisement
Voorbeeldaanpak opzet (ver)nieuw(d) sportaanbod
Voorbereiding
1.
Ontstaan idee (ver)nieuw(end) sportaanbod naar aanleiding van:
- Behoeftemeting. (behoefte van de inwoners)
- Behoefte vereniging. (bijvoorbeeld cardiotennis voor tennisvereniging)
- Behoefte lokale organisaties.
- Initiatief medewerker Huis voor de Sport Groningen, via landelijke trends of
aanbod sportbonden)
2.
Organisatie opzetten (ver)nieuw(end) sportaanbod:
- Werkgroep formeren:
 Vereniging(en) waar het (ver)nieuw(end)e sportaanbod
ondergebracht kan worden.
 sportdorpmanager
 Eventuele anderen.
- Benodigde accommodatieruimte/ materiaal vastleggen/ inventariseren en
aanschaffen/ lenen.
- Trainer/ trainster binnen vereniging regelen. Eventueel bij ontbreken trainer/
trainster externe trainer/ trainster zoeken. Bij gebrek aan expertise bij de
trainer/ trainster cursus aanbieden of mee laten lopen bij een expert. Tevens
mogelijkheid van begeleiding via de diverse bonden.
- Begroting opstellen.
- Bepalen hoeveel deelnemers na de pilot er minimaal moeten zijn om het
financieel rond te kunnen krijgen.
3.
Pilot
- Opzetten van een pilot om de deelnemers laagdrempelig (financieel) kennis te
kunnen laten maken met het (ver)nieuw(end)e sportaanbod.
- Duur pilot afhankelijk per sport. (puppyvoetbal heeft bijvoorbeeld minder
kennismaking nodig dan lacrosse in verband met de technische aspecten en
bekendheid van de sport)
- De vergoeding voor deelname moet toegankelijk zijn voor de deelnemers
maar het verschil tussen betaling pilot en lidmaatschap mag/ kan
verhoudingsgewijs niet te groot zijn. Dit zodat het lidmaatschap na de pilot
een niet te grote belemmering is.
4.
PR
- Afhankelijk van de doelgroep zal je PR anders zijn. Enkele voorbeelden/ tips:
 Kennismaking binnenschools voorafgaand van de pilot door trainer,
bond, vakleerkracht enz.
 Kennismaking buitenschools voorafgaand van de pilot door middel
van proefles.
 PR middels plaatselijke kranten.
 PR middels vereniging. Clubblad, mond op mond reclame.
 PR middels flyers. Bijvoorbeeld bij sportevenement, scholen,
middenstand enz.
Uitvoering
5.
Het (ver)nieuw(end) sportaanbod snel bekend maken bij de deelnemers:
- Snel het totaal plaatje (eindvorm) bekend maken bij de deelnemers. Niet de
eerste trainingen alleen maar kleine technische oefeningen aanbieden maar
het spel/ de sport spelen/ beoefenen.
- Het doel van de (ver)nieuw(end)e sport kenbaar maken. Wat wil je bereiken?
Nieuw team voor de competitie, structureel of periodiek, enz.
- Deelnemers betrekken bij de vereniging. Sociale aspecten van een club
duidelijk naar voren laten komen. Denk hierbij aan de sfeer tijdens de les
(afhankelijk van je doel), kenbaar maken wat de vereniging nog meer doet, PR
voor vervolg (ver)nieuw(end) sportaanbod maar ook huidig sportaanbod van
de vereniging.
6.
PR
- De PR houdt niet op na het begin van de pilot. Gedurende de pilot hier ook
aandacht aan besteden. Enkele voorbeelden/ tips:
 De deelnemers enthousiast maken en bekenden mee laten nemen.
 “Succes” melden in de plaatselijke kranten.
7.
Lidmaatschap
- Na/ tijdens afloop van de pilot moet je inzichtelijk hebben of het rendabel is
om te starten. Weten hoeveel deelnemers van de pilot lid willen worden. Ligt
dit te ver van het vooraf bepaalde benodigde aantal deelnemers houdt het na
de pilot op. Afhankelijk van het tekort en de financiële mogelijkheden van de
vereniging kan er bepaald worden om toch te starten.
Evaluatie
8.
Pilot:
- Bij de evaluatie is bekend hoeveel deelnemers doorgaan naar de pilot.
Bepalen of de pilot kan voortgezet worden of niet.
- Na vaststelling voortzetten pilot of niet: de pilotdeelnemers en inwoners
informeren.
- Evalueren met kader over inhoud pilot en welke punten zijn voor verbetering
vatbaar voor het vervolg. Zijn er nog aandachtspunten waar nog over
nagedacht moet worden. Ook voor andere pilots.
- Financiën afronden pilot.
9.
PR
- Ook na de pilot het (ver)nieuw(end)e sportaanbod onder de aandacht houden.
Enkele voorbeelden/ tips:
 Kennismaking/ opfrissen bekendheid binnenschools door trainer,
bond, vakleerkracht enz.
 Kennismaking/ opfrissen bekendheid buitenschools door middel van
proeflessen.
 PR middels plaatselijke kranten. Resultaten, start (ver)nieuw(end)
sportaanbod, enz.
 PR middels vereniging. Clubblad, mond op mond reclame.
Download