Informatie voor ouders

advertisement
INFORMATIEAVOND
25 FEBRUARI
Onderwijs dat leeft!
Programma
Waarom een nieuw concept?
Beginsituatie en context van de Pilot
Inhoudelijk
Praktisch en organisatorisch
Vragen en dialoog
Waarom een nieuw concept?
De groeiende behoefte van kinderen, ouders
en begeleiders aan een meer bij deze tijd en
onze kinderen passend onderwijsconcept.
Beginsituatie en context ‘Pilot’
Bottum up
Rol van de Stichting
Inspectie
Buitenhoeve als stevige uitgangspositie
Missie en visie
Wij willen graag de kinderen stimuleren tot creatieve
en ondernemende wereldburgers (onderzoekende
houding) in verbinding met zichzelf (authenticiteit)
en in verbinding met de omgeving (mens,
maatschappij, natuur).
Uitgangspunten
Ruimte krijgen om een geheel nieuw onderwijsconcept neer te zetten betekent:
Huidige onderwijssysteem bezien, loslaten wat
niet werkt en (creatieve) oplossingen bedenken
om meer aan te sluiten bij het kind.
Geen leerstof-jaarklassensysteem
‘Open curriculum’ biedt ruimte en tijd.
 Onderwijs maak je samen.
 Aanbod komt voort uit de kinderen, de
omgeving, de actualiteit en het echte leven.

‘’Kinderen zijn hoofdrolspelers in
eigen ontwikkeling’’
Niet productgericht, maar een
procesgerichte benadering
Ruimte aan ‘eigen manieren van
leren’
Persoonlijkheidsontwikkeling
Input output vertrouwen
Onderzoekende houding, eigen
verantwoordelijkheid en zelfsturing

‘Leer-kracht’ als regisseur;
Brengt kinderen tot leren
Observeert en geeft voortgang aan
de processen
Richt de leeromgeving krachtig in
Coacht en begeleidt
Extra begeleider en experts

Krachtige leef-en leeromgeving
Uitdagen, inspireren, verwondering en activiteit
uitlokken
Basis leef-en leeromgeving
Talenteilanden
Ideeën, initiatieven en interesses van kinderen
Projecten met diepgang

Onderwijs buiten de 4 muren van
het klaslokaal
Leren aan het echte leven en het aanbod
onttrekken aan het echte leven en de
maatschappij om ons heen.
7000 m2 groen speelnatuur

Opbrengsten of ontwikkeling
meten?
Ontwikkeling van het kind in kaart en inzicht in eigen
leren
 Ontwikkeling ten opzichte van zichzelf
 Alleen de verplichte eindtoets in groep 8
 Tussentijds opbrengsten middels:
Observaties, groeiplannen en portfolio’s.
 Doelen worden samen met het kind gesteld,
geëvalueerd en bijgesteld,cyclisch proces
 Focus op wat je wel kunt en niet op wat je niet kunt
 Kindvolgsysteem: Spectrovita

Ervaringsleren
Zelf handelen en ervaringen opdoen
 Learning by doing: intuïtieve kennisbasis
 Samenhang
 Creativiteit als middel

Meerwaarde

FuncFilip Dochy onderzocht de effectiviteit van
verschillende activiteiten. Uit onderzoek blijft dat
het vasthouden van ervaringen en onthouden
van kennis bepaald wordt door de soort
activiteit:

Uitleg beluisteren: 5%
Lezen: 10%
Informatie verwerken: 20%
Demonstratie: 30%
Discussiegroepen: 55%
Praktijkoefening: 75%
In realiteit uitvoeren en aan anderen uitleggen 80%
Meerwaarde alles bij elkaar
Kinderen voelen zich serieus genomen
Leren is betekenisvol en leuk
Motivatie om te leren komt van binnenuit,
Onderzoekende houding
Zelfvertrouwen
Je mag er zijn en wordt gezien
Verantwoordelijkheid,
Zelfkennis
Ervaringskennis …………………..
= Stevige persoonlijkheidsontwikkeling
Praktisch en organisatorisch
Start augustus 2016
1e verdieping en zolder Buitenhoeve
+- 25 kinderen; 2 begeleiders
5 dagen per week, 40 weken per jaar
VSO, onderwijs, overblijf en BSO geïntegreerd
7.00-18.00 (8.30-14.00 onderwijs)
Dagje Buitenhoeveschool
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00
9.15
11.30
12.30
13.45
14.00
Eventueel VSO
Inloop
Gezamenlijke start
Projectonderwijs
Maaltijd
Coaching + projectonderwijs/
Talenteneilanden
Gezamenlijke afsluiting
Einde school, start VSO
Een Pilot, is dat spannend??
Kwaliteit
Animo
Ruimtes en locatiegebruik
Startsituatie >< toekomst:
25 kind + regisseur + 1 begeleider
40 kind+ regisseur + 3 begeleiders
Onderbouw + middenbouw (4 t/m 8)
Onderbouw / Middenbouw / Bovenbouw
Tijdpad
Volgende infoavond: …. Maart
Inschrijfprocedure en inschrijfdatum
Download