PowerPoint-presentatie - Lokaal Welzijnsbeleid in GENT

advertisement
Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Ledeberg-Moscou-(Oud)Gentbrugge
Toelichting sociale regie
Voorstel vernieuwde overlegstructuren
Nele Descheemaeker
sociaal regisseur Ledeberg – Moscou – (Oud)Gentbrugge – Macharius-Heirnis
[email protected] – tel: 09/267.03.35
1
Agenda
1. Toelichting sociale
regie
2. Voorstel
nieuwigheden
3. Interactieve oefening:
verzamelen suggesties
en feedback
Sociale Regie – Dienst Welzijn en Gelijke kansen
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Waarom sociaal regisseurs?
 Toenemende complexiteit van samenleving(sproblemen)
 Van overleg naar actie (wijkactieplan)
 Op maat van de wijk
 Nauwe samenwerking Stad-OCMW
Het verbeteren van het samenleven en welzijn in de
verschillende Gentse wijken SAMEN met de organisaties in de
wijk
Sociaal regisseurs: wat?
 Duidelijk aanspreekpunt rond samenleven en welzijn
in wijken
 Brug wijkniveau <-> beleidsnivau
 Coördinatie bij samenlevings –en
welzijnsvraagstukken en focus op samenwerking
Aanpak
Belangrijke veranderingen op komst!
wijkoverleg
Aanpak
Belangrijke veranderingen op komst!
wijkoverleg
Aanpak
Belangrijke veranderingen op komst!
wijkactieplan
GB
LED
wijkoverleg nu
Buurtteams
Platform Hulpverlening
Werkgroepen, bv Brede
school-Jeugd
GB
LED
wijkoverleg nu
Buurtteams
Platform Hulpverlening
Werkgroepen, bv Brede
school-Jeugd
Stroomlijnen vanuit wat goed loopt
GB
LED
wijkoverleg nu
Buurtteams
Platform Hulpverlening
Werkgroepen, bv Brede
school-Jeugd
Stroomlijnen vanuit wat goed loopt
Stimuleren van samenwerking en concrete actie
GB
LED
wijkoverleg nu
Buurtteams
Platform Hulpverlening
Werkgroepen, bv Brede
school-Jeugd
Stroomlijnen vanuit wat goed loopt
Stimuleren van samenwerking en concrete actie
Versterken van lokaal reeds aanwezig netwerk
Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming
Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet
afgerond)
15
Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming
Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet
afgerond)
Samen eerste voorstel uittekenen met wijkregisseurs – diensthoofden
welzijnsbureaus – sociaal regisseurs
16
Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming
Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet
afgerond)
Samen eerste voorstel uittekenen met wijkregisseurs – diensthoofden
welzijnsbureaus – sociaal regisseurs
Vandaag: aftoetsing in wijken.
17
Politieke
validering
WG
WG
WG
Gebied = (Oud)Gentbrugge Ledeberg - Moscou
NETWERK SAMENLEVEN
EN WELZIJN EN
GEZONDHEID
(alternatief voor Platform
Hulpverlening)
STUURGROEP
(nieuw overlegorgaan –
voorlopige benaming)
Wijk, bv Ledeberg
WIJKACTIETEAM
(alternatief voor
buurtteam)
Brugfunctie sociaal regisseur
18
WIJKACTIETEAM
(alternatief voor buurtteam)
VOORZITTER: Sociaal regisseur
DEELNEMERS: Wijkpartners/veldwerkers
die instaan voor de uitvoering van het
wijkactieplan en vertegenwoordiging vanuit
de werkgroepen
GEBIED: op wijkniveau
Wat is er nieuw?
verschuift van buurtwerker naar
sociaal regisseur
Groter belang bestaande en ad
hoc werkgroepen
concrete agenda
FREQUENTIE: 6-wekelijks (in functie van
noodzaak/ op maat van de wijk)
SCOPE:
• Opmaak wijkactieplan
• Opvolging en uitvoering wijkactieplan
• Uitwisseling en bespreking andere
thema’s, naast samenleven en welzijn
• Bijsturen wijkactieplan indien nodig
wijkactieplan
19
NETWERK SAMENLEVEN, WELZIJN
EN GEZONDHEID
(alternatief voor Platform)
ORGANISATOR: Sociaal regisseur en
diensthoofd welzijnsbureau
Wat met het Platform?
Tandem sociaal regisseur en
diensthoofd welzijnsbureau
DEELNEMERS: alle samenlevings- en
welzijnsactoren uit het gebied, eventueel
aangevuld met georganiseerde
bewonersgroepen
GEBIED: werkingsgebied welzijnsbureau
FREQUENTIE: 2 netwerkmomenten per
jaar- max 4
SCOPE:
• Netwerking
• Kennismaking
• Aftoetsen wijkactieplan
• Uitwisselen (wijkspecifieke) info
• Signalen doorgeven
Link met wijkactieplan
Netwerk i.p.v. overleg
20
STUURGROEP
(nieuw overlegorgaan – voorlopige
benaming)
VOORZITTER: Sociaal regisseur
ONDERVOORZITTER: diensthoofd
welzijnsbureau
DEELNEMERS: vertegenwoordigers van de
wijkpartners met mandaat (stad, OCMW,
politie en externe partners)
 Versterken slagkracht wijkactieplan
 Link met het beleid
 Helpende hand
GEBIED: werkingsgebied welzijnsbureau
FREQUENTIE: 2 maal per jaar
SCOPE:
• Valideren wijkactieplan
• Bepalen prioritaire acties vanuit
helicopteroverzicht
• Evaluatie en bijsturing speerpunten i.f.v.
maatschappelijke tendenzen
• Mandaat geven aan medewerkers om
op wijkniveau aan de slag te gaan
21
Nieuw in 2017!: Wijkactieplan
Wijkactieplan vanuit het wijkactieteam en Netwerk SWG
• Prioriteiten in de wijk: gefocust!
• Deels concrete vertaling SWOT
• Opvolgbaar/meetbaar door sociaal regisseur
• Link naar beleidsniveau
22
Wijkactieplan: wat gebeurt waar?
NETWERK SAMENLEVEN,
WELZIJN EN GEZONDHEID
(alternatief voor
platform/SWGO)
STUURGROEP
(nieuw overlegorgaan –
voorlopige benaming)
Aftoetsen wijkactieplan
Valideren wijkactieplan
WIJKACTIETEAM
(alternatief voor
buurtteam)
•
•
•
•
Opmaak wijkactieplan
Opvolging en uitvoering
wijkactieplan
Uitwisseling en bespreking
andere thema’s, naast
samenleven en welzijn
Bijsturen wijkactieplan indien
nodig
23
Feedbackmoment: methodiek
• 4 groepen : zorg voor goede mix rond de tafel!
• Beantwoord de vragen met de blik vanuit jouw organisatie
• 2 groepen:
– Wat vind je er sterk aan? Wat zijn de valkuilen?
– Wat vind je er sterk aan? Wat zijn de uitdagingen?
Feedbackmoment: methodiek
• Plenaire terugkoppeling
• Over de groepen heen: duid voor jou 3 prioritaire valkuilen
en/of uitdagingen aan
Ready to go?
• Samen uit, samen thuis:
transitieproces
o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s
Ready to go?
• Samen uit, samen thuis:
transitieproces
o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s
• Zoeken naar nieuw evenwicht
o Beleidsparticipatie/ontmoeten en
verbinden/Ocmw
Ready to go?
• Samen uit, samen thuis:
transitieproces
o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s
• Zoeken naar nieuw evenwicht
o Beleidsparticipatie/ontmoeten en
verbinden/Ocmw
• Nieuwe kanalen infodeling
Ready to go?
• Samen uit, samen thuis:
transitieproces
o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s
• Zoeken naar nieuw evenwicht
o Beleidsparticipatie/ontmoeten en
verbinden/Ocmw
• Nieuwe kanalen infodeling
• Niet slopen, wel upgraden!
Ready to go?
• Samen uit, samen thuis:
transitieproces
o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s
• Zoeken naar nieuw evenwicht
o Beleidsparticipatie/ontmoeten en
verbinden/Ocmw
• Nieuwe kanalen infodeling
• Niet slopen, wel upgraden!
• Van start vanaf januari 2017: SAVE
THE DATE kick-off Netwerk
samenleven, welzijn en gezondheid
volgt snel
Vragen, opmerkingen, suggesties?
Nu is het aan jullie!
Next steps
Download