Reglement van de Stichting Polska Szkoła w Tilburgu

advertisement
Reglement van de Stichting Polska Szkoła w Tilburgu
Algemene bepalingen
 De Stichting Polska Szkoła w Tilburgu is opgericht bij notariele akte d.d. 17-11-2014
 De afspraken in de oprichtingsakte over de samenstelling van het bestuur, de aanstelling
en het aftreden van bestuurders, besluitvorming, boekjaar en jaarstukken ontbinding en
vereffening zijn van toepassing op dit document.
 Als postadres van de Stichting Stichting Polska Szkoła w Tilburgu geldt het woonadres
van de actuele voorzitter van haar bestuur.
 De Stichting Polska Szkoła w Tilburgu is lid van de vereniging Forum Polskich Szkół w
Holandii
Begripsomschrijvingen
 De stichting:
 De school:
 Ouder:
 Kind:
 Website:
 Schoolgebouw:
de Stichting Polska Szkoła w Tilburgu
de Poolse School Tilburg
ouder van een kind dat naar de school gaat
de leerling aan de school
de website van de Stichting: www.polskaszkolatilburg.nl
het gebouw waarin de lessen van de school worden gehouden.
I DE STICHTING
Doel
1.
De stichting heeft ten doel:
 het ondersteunen van de Poolse taal, cultuur en tradities, zodat personen met een Poolse
nationaliteit niet vervreemden van hun oorspronkelijke moederland;
 de integratie van mensen met de Poolse nationaliteit in Nederland, in de meest ruime zin;
 het vormen van een positief imago van de Poolse bevolking bij de Nederlandse bevolking;
 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het oprichten van een Poolse school voor kinderen in de leeftijdscategorie van drie tot en
met twaalf jaar, dat wil zeggen kinderen die deelnemen aan de Nederlandse basisscholen.
 het organiseren van activiteiten met betrekking tot de Poolse tradities, gewoontes,
geschiedenis en cultuur waarbij zowel de Poolse als de Nederlandse bevolking betrokken
wordt wat de integratie bevordert;
 promotieactiviteiten;
 het samenwerken met de gemeente en lokale provinciale overheden,
 alsmede het samenwerken met Poolse en Nederlandse organisaties.
Organisatie van de stichting
1. De stichting heeft een bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen, waar onder een voorzitter een
vicevoorzitter/secretaris en een penningmeester.
3. Van het bestuur wordt verwacht dat het:
-
-
de stichting beheert
de doelstellingen van de stichting zoveel mogelijk uitvoert
de school bestuurt. De artikelen onder II zijn nadrukkelijk van toepassing
de activa van de stichting beheert, met inbegrip van de voorbereiding de werkplanning en
financiële rapporten
de stichting intern en extern vertegenwoordigt
een keer per jaar (binnen het eerste halfjaar) een financiële vergadering van het bestuur
organiseert, waarin in elk geval de balans en de staat van baten en lasten aan de orde
komen
elk kwartaal een algemene vergadering van het bestuur houdt
minstens jaarlijks een informatieve vergadering voor ouders organiseert, en minstens eens
per jaar voor het onderwijzend personeel
zorgdraagt voor het welzijn en de ontwikkeling van de Stichting
zorgdraagt voor het voeren van een preventief beleid om seksueel overschrijdend gedrag
te voorkomen.
Financiële structuur van de stichting
1. Bron van financiële middelen van de Stichting zijn: ouderbijdragen, subsidies, en
inkomsten uit eigen acties, giften en sponsoring.
2. De penningmeester is bevoegd om facturen, aanmaningen ect. af te geven voor de
betaling.
3. Het werk voor de stichting heeft een sociaal karakter. Dit brengt mee dat de leden van het
bestuur en onderwijzend personeel slechts een tegemoetkoming krijgen voor hun werk.
Wel hebben zij recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, waarbij gedacht kan worden aan reiskosten, cursussen, lesvoorbereiding
en de aanschaf van de benodigde (les)materialen.
4. De betaling van de vergoeding als bedoeld in het vorige lid gebeurt een keer per jaar, na
het sluiten van de begroting van de Stichting, dat wil zeggen na het einde van het
schooljaar.
II DE SCHOOL
De school
1. Het bestuur bestuurt de school.
2. Doel van de school is om kinderen kennis te laten maken met de Poolse taal, cultuur en
tradities, en ze in contact te brengen met andere kinderen met een Poolse of PoolsNederlandse achtergrond.
3. Voor deelname aan de school komen in aanmerking kinderen:
- die deelnemen aan de Nederlandse basisscholen, en
- die de Poolse taal spreken, of in ieder geval begrijpen.
Regels van de school
1. Het schooljaar begint in september van elk jaar en eindigt in juni van elk jaar.
2. Het bestuur stelt het schoolrooster vast, en maakt dat voor de start van het schooljaar op
de website bekend.
3. De lessen worden gehouden op zaterdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur met een pauze van
15 minuten.
4. Van 12.30 tot 13.00 uur worden godsdienstlessen gegeven.
Gedragsregels leerling
Van de leerling wordt verwacht dat hij:
- de Poolse taal spreekt, of minimaal begrijpt
- tijdig naar de les komt
- voorbereid is voor de lessen
- actief deelneemt aan de lessen en schoolfeesten
- zich netjes gedraagt in de klas en in en nabij het schoolgebouw.
Gedragsregels ouder
1.Van de ouder wordt verwacht dat hij:
- akkoord is met het educatieve programma van de school.
- ervoor zorgt dat zijn kind regelmatig naar school gaat.
- zijn kind op tijd naar de les gebracht wordt
- zoveel mogelijk in of rond het schoolgebouw aanwezig is tijdens de
lessen
- de leerling helpen met zijn huiswerk
- zoveel mogelijk deelneemt aan informatiebijeenkomsten van de school
- tijdig melden als zijn kind niet bij de les aanwezig kan zijn. Dit door te
bellen met het bestuur, of door het bestuur een digitaal bericht te sturen
- zoveel mogelijk helpen bij het organiseren van schoolfeesten en
buitenschoolse activiteiten
- zoveel mogelijk toezien op de veiligheid van hun kind tijdens hun
verblijf op school
- toeziet op zijn kind tijdens de schoolpauze
- beseft dat hij (financieel) verantwoordelijkheid voor de schade die door
zijn kind onder schooltijd is veroorzaakt, en dat hij daartoe voldoende
verzekerd is (Wettelijke aansprakelijkheid en ziektekosten)
2. De ouder is ermee akkoord dat:
- zijn kind tijdens de lessen, feesten en schoolreisjes gefotografeerd kan
worden, en dat deze foto’s gebruikt kunnen worden voor
promotieactiviteiten van de stichting
- zijn naam en adres, telefoonnummer en mailadres aan de bestuursleden,
Onderwijzend personeel en andere ouders worden doorgegeven, om zo
eenvoudig contact tussen iedereen tot stand te brengen.
- zijn persoonsgegevens worden verwerkt voor de aanwerving (in
overeenstemming met de wet gedateerd 29 augustus 1997 Bescherming
Persoonsgegevens Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Tenzij hij het bestuur tijdig schriftelijk zijn bezwaren daartegen meldt.
Onderwijzend personeel en de leerplannen
1. Het bestuur benoemt en ontslaat het onderwijzend personeel
2. Van het onderwijzend personeel wordt verwacht dat zij:
-
een programma van lessen opstellen
lessen geven
het lokaal voor de les voorbereiden
extra activiteiten voorbereiden
tijdens de les toezien op de leerlingen.
Leermiddelen
1. Het bestuur bepaalt in overleg met het onderwijzend personeel de leermiddelen, zoals
leerboeken en werkboeken
2. De kosten van de leermiddelen zijn voor rekening van de ouder
3. Het Bestuur organiseert de aankoop en distributie van leermiddelen
Raad van ouders
1. Er is een raad van ouders. Daarin kunnen zitting hebben de ouders van leerlingen
2. Een verzoek om deelname kan naar het bestuur gestuurd worden
3. Van de Raad van Ouders wordt verwacht dat zij:
- vragen, opmerkingen of problemen afkomstig van ouders doorgeven aan
het Bestuur van de Stichting, en meedenken over mogelijke oplossingen
- hulp bieden bij het plannen en organiseren van schoolfeesten zoals
lerarendag, St. Andrew feest, kerstfeest, paasfeest, excursies,
eindschooljaar en feestje
- zorgen voor extra geld voor kleine schooldoelen zoals bloemen, kaartjes
en kleine cadeautjes.
- In samenspraak met de penningmeester jaarlijks een oordeel vellen over
de correctheid van de financiële documenten van de stichting.
Ouderbijdrage
1. Voor deelname van zijn kind aan de school betaalt de ouder de ouderbijdrage.
2. Het bestuur stelt uiterlijk 1 juni van elk jaar de hoogte van de ouderbijdrage voor het
komende schooljaar vast, en communiceert dat tijdig op de website
3. De ouder betaalt de ouderbijdrage aan de Penningmeester of op de bankrekening van de
Stichting.
4. De ouder betaalt de eerste helft van de ouderbijdrage uiterlijk 1 november van het jaar en
de tweede helft uiterlijk 1 maart van het jaar.
Looptijd deelname aan de school en opzeggen
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 geldt de volgende regeling:
1. De ouder en het bestuur spreken af dat zijn kind een schooljaar deelneemt aan de school.
2. Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 zet het bestuur de deelname van het kind aan
de school stilzwijgend om naar onbepaalde tijd. Dat betekent dat het kind elk jaar naar
school gaat, totdat hij stopt met deelname aan de Nederlandse basisscholen. Op dat
moment eindigt de deelname vanzelf.
3. Een ouder die de deelname van zijn kind aan de school wil opzeggen, moet daartoe een brief
of mail sturen aan het bestuur.
4. De opzegging moet vóór 1 juli van elk jaar het bestuur bereikt hebben.
Aanmelden kind
1. De ouder meldt zijn kind aan met behulp van het aanmeldformulier. Dat formulier stuurt
hij zoveel mogelijk voor aanvang van het aanstaande schooljaar naar het bestuur.
2. Voor deelname van zijn kind aan de school betaalt de ouder eenmalig het inschrijfgeld.
3. Het bestuur stelt uiterlijk 1 juni van elk jaar de hoogte van het inschrijfgeld voor het
komende schooljaar vast, en communiceert dat tijdig op de website
4. Een kind mag een proefles gratis deelnemen.
5. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.
Regels voor het schoolgebouw
1. In het gebouw waar de lessen van de school gehouden worden, en in de klassen, geldt een
rookverbod. Verder is het verboden alcohol en andere drugs die door de wet verboden
zijn, mee te brengen en/of te consumeren, of en onder invloed hiervan aanwezig te zijn
2. Het bestuur spreekt de overtreder van het eerste lid hierop in eerste instantie mondeling
aan (mondelinge waarschuwing). In het geval van een tweede overtreding van het eerste
lid zendt het bestuur de overtreder een schriftelijke waarschuwing. In het geval van een
derde overtreding van het eerste lid zal het bestuur de persoon als deelnemer aan de
school verwijderen. Dit betekent automatisch dat het kind van de overtreder geen deel
meer mag nemen aan de lessen. De ouderbijdrage wordt niet terug geven.
Download