9. Overeenkomst tussen Belgische Staat en de stad Harelbeke

advertisement
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
OPENBARE ZITTING
1. Bekrachtiging streekpact 2013-2018 'Samen grenzen verleggen'
Het streekpact 2013-2018 heeft de naam 'Samen grenzen verleggen' gekregen. Deze titel
veronderstelt dat de streek initiatief bundelt om ambities waar te maken die gebaseerd zijn op de
kenmerken en de kwaliteiten van de regio. De drie grensverleggende ambities die door Resoc worden
voorgesteld zijn:
- Een wervende regio, als antwoord op de grenzen aan de welvaart
- Een duurzame regio, als antwoord op de grenzen aan de aarde en
- Een warme regio, als antwoord op de grenzen aan de traditionele samenleving
Het opzet van het nieuwe streekpact van Resoc bestaat er in om aan de streekvisie ook zeven concrete
hefboomprojecten te koppelen, die dan nog verder worden verfijnd in concrete deelacties. De
hefboomprojecten zijn de volgende:
1. Topregio voor de creatieve maakindustrie
2. Zuid-West ontwikkelt en werft talent
3. Blauw-Groen Netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio
4. Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050
5. Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling
6. Zorg en innovatie
7. Warme buurten
De voorgestelde beslissing is de volgende:
Art. 1 – De stad Harelbeke bekrachtigt het streekpact 201-2018 'Samen grenzen verleggen',
opgemaakt door Resoc Zuid-West-Vlaanderen.
Art. 2 – Deze bekrachtiging impliceert dat het stadsbestuur bereid is om de concrete uitwerking van
deze doelstellingen te ondersteunen en de eventuele engagementen die hieruit kunnen voortvloeien
ten aanzien van de stad, te willen bespreken en – bij goedkeuring ervan door de bevoegde stedelijke
organen – te willen meenemen bij de opmaak van beleidsplannen, jaarplannen en begroting.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid van deze raad (art. 42 par. 1 van het
gemeentedecreet).
2. Verkoop van het vroegere politiekantoor, Marktstraat 53. Goedkeuren procedure en
ontwerpakte zoals voorgelegd door het aankoopcomité
Het schepencollege vertrouwde op 8 oktober 2012 de opdracht aan het Comité tot Aankoop van
Kortrijk toe inzake de vervreemding van het stadspand gelegen in de Marktstraat 53, zijnde het
vroegere doch thans leegstaand politiekantoor.
De stad heeft geen eigen gebruiksambities voor dit pand, ook al omdat er momenteel en op termijn
geen extra huisvestingsnoden zijn voor de stadsadministratie. Bovendien is dit 'imposante
neoclassicistisch gebouw uit 1882' opgenomen op de inventaris Bouwkundig Erfgoed, wat onder andere
betekent dat het hergebruik als bijvoorbeeld kantoorruimtes zware herinrichtingskosten zou impliceren.
Het statige gebouw optimaliseren in functie van louter administratief gebruik wordt namelijk enigszins
bemoeilijkt (hoge plafonds, inefficiënte indeling, geen lift, grote maar amper te ontsluiten kelder en
zolder …) door de verordenende voorschriften van het ter plaatse geldend ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) 'Stationsplein', waarin het behoud van de voorgevel is vastgelegd. Het stadsbestuur is dan ook
van oordeel dat dit pand zoveel als mogelijk moet worden behouden doch dat het in zijn huidige vorm
Pagina 1 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
niet past noch bruikbaar is binnen het stadspatrimonium. Anderzijds biedt de RUP-bestemming
'gemengde functies' voor dit pand heel wat gebruiksmogelijkheden: wonen, commerciële uitbating,
horeca, hotel, vrij beroep, dienstencentrum …
De achterliggende parking (vroeger gebruikt door de politiezone) en de naastliggende gebouwen
(zijnde de vroegere 'vrijplaats', nu in gebruik door de fanfare Eendracht en Vrijheid en de vroegere
politiegarages) blijven stadseigendom en worden niet te koop aangeboden. Er zou dus enkel een zone
van 10a21ca worden verkocht zoals uitgetekend als lot 1 op het plan van 5 maart 2013 van landmeter
Callewaert. Dit lot 1 omvat het oude gebouw uit 1882, de recentere aanbouw met hellend vlak en de
open circulatieruimte tot op de hoogte van de achterperceelsgrens van de 'vrijplaats'. De zone vanaf
die achterperceelsgrens (zijnde de volledige parking) blijft stadseigendom en vormt wegens de RUPbestemming als 'tuin/parking' de directe en automatische uitweg naar de Ballingenweg.
Op basis van voormeld plan besloot het college, in overleg met het Comité, de procedure 'verkoop
tegen biedingen' op te starten. Dit impliceert dat het geen formele openbare verkoop wordt gehouden
doch dat er via aanplakking ter plaatse, op de stadswebsite, op de comité-site … zoveel mogelijk
publiciteit wordt gemaakt om aanbiedingen binnen te krijgen en dit tegen een bepaalde datum.
Rekening houdend met de minimale instelprijs zoals bepaald door commissaris Marescaux van het
Comité, zal worden gestreefd naar een zo interessant (hoog) mogelijk bod. Aan diegene met het
hoogste bod zal het comité een belofte van aankoop (soort compromis) ter ondertekening voorleggen;
wat uiteindelijke via een authentieke akte door het comité zal worden geformaliseerd.
Thans legt het comité de ontwerpakte met de daarin opgesomde voorwaarden ter goedkeuring aan de
raad voor. Het komt de raad toe deze verkoopsvoorwaarden en bijhorende procedure goed te keuren.
De raad is hiertoe bevoegd aangezien het gaat over een daad van beschikking omtrent onroerende
goederen, die niet nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet).
3. Kosteloze overdracht (3de fase) van de groenzones en binnengebied nabij Goudberg en
Goudwinde door de bouwmaatschappij Mijn Huis aan de stad Harelbeke ter inlijving in het
openbaar domein. Goedkeuren akte onder voorbehoud door het aankoopcomité verleden
Sinds midden jaren '90 van de vorige eeuw realiseert de lokale sociale bouwmaatschappij Mijn Huis –
in overleg en samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) - in fases het
grote sociale woonproject 'Goudberg en Goudwinde' op de hoek van de Heerbaan en de Gaversstraat.
Voor het zomerverlof 2013 werd de laatste fase gestart voor de aanleg van de resterende voetpaden
en de inrichting van het binnengebied.
Al op 20 maart 2007 verleed het Aankoopcomité een eerste akte kosteloze overdracht van wegenis
voor dit project. De stad werd hierdoor eigenaar van de aangelegde wegenis ter ontsluiting (van/naar
Gaversstraat en Heerbaan) van de appartementsblokken evenwijdig met de Heerbaan.
Op 10 september 2009 werd een tweede akte kosteloze overdracht van wegenis verleden. Toen werd
de stad eigenaar van de aangelegde wegenis ter ontsluiting van de sociale kavels en woningen.
Nu volgt een derde, en laatste grondoverdracht voor alle resterende, nog niet overgedragen
groenstrookjes, (voet)paden en voor het binnengebied (inclusief waterpartij).
Het Aankoopcomité in Kortrijk legt – conform de in art. 65 van de Wooncode voorziene overnameplicht
- de akte voor inzake de grondoverdracht voor die 3de fase. De overdracht naar de stad gebeurt
kosteloos en dus ter inlijving in het openbaar stadsdomein en betreft 1ha 33a 39ca zoals vermeld op
het opmetingsplan van nv Duynslaeger & Co van 7 maart 2008 (gewijzigd op 30 januari en op 3 april
2009). Het aankoopcomité tekende eerder met de overdrager, Sociale Bouwmaatschappij 'Mijn Huis'
bedoelde akte onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad (en van niet-schorsing en
niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid). Nu wordt aan de raad voorgesteld hieraan
goedkeuring te verlenen opdat het eerste voorbehoud in deze akte komt te vervallen.
Pagina 2 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Het komt de gemeenteraad toe haar goedkeuring te geven aan de overdracht en bijhorende akte. De
gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking (art. 43 par. 2, 12°
gemeentedecreet) die niet tot het dagelijks bestuur behoort.
4. Vernieuwen dakbedekking gebouw Bavikhove. Goedkeuren bestek, raming (22 720 euro +
21 % btw) en gunningswijze
De dakbedekking van de bestaande overdekte speelplaats bestaat momenteel uit oude asbesthoudende
eternitplaten. Hier en daar zijn er beschadigingen met gaten in het dak tot gevolg. Er hangen geen
goten zodat het water rechtstreeks op de speelplaats druppelt. De werken omvatten: omzichtig
verwijderen van asbestplaten, nieuwe metalen dakbekleding en zinken goten, gekoppeld aan de
bestaande regenwaterafvoer.
In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek opgesteld door het departement
grondgebiedszaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.720 euro excl. btw of 27.491,20 euro, incl. 21 %
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85 000 euro) en gezien deze
gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende prijsvorming en service. Door het
vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie, doch anderzijds blijft de
zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 124/723-60 (referentie
18) van de buitengewone dienst.
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht die niet
opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het buitengewoon
budget hoger is dan 5 500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien (toepassing
art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming (22 720 euro + 21 % btw) en
gunningswijze goed te keuren.
5. Vervangen plafond kleine fuifzaal jeugdcentrum TSAS. Goedkeuren bestek, raming (9 315
euro + 21 % btw) en gunningswijze
De oude metalen plafondlamellen in de kleine fuifzaal van jeugdcentrum TSAS zijn deels vervuild en
geplooid en dienen vervangen te worden.
De werken omvatten:
- uitbraak bestaand plafond en vervangen door duurzamere en stootvaste plafondtegels
- extra voorzien van glaswolisolatie bovenop het vals plafond
In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek opgesteld door het departement
grondgebiedszaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.315 euro excl. btw of 11.271,15 euro, incl. 21 %
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85 000 euro) en gezien deze
gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende prijsvorming en service. Door het
vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie, doch anderzijds blijft de
zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 761/723-60 van de
buitengewone dienst.
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht die niet
opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het buitengewoon
budget hoger is dan 5 500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien (toepassing
art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet).
Pagina 3 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming (9315 euro + 21 % btw) en
gunningswijze goed te keuren.
6. Leveren en plaatsen speeltoestellen in wijkspeelplein 'Marbra Lys'. Goedkeuren bestek,
raming (10 330,58 euro + 21 % btw) en gunningswijze
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt.
De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 10 330,58 euro + 21 % btw of 12 500 euro, 21 % btw
ingebrepen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking (raming lager dan 85 000 euro).
Het krediet is voorzien in het budget van 2013 op artikel 761/725-60 van de buitengewone dienst.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze goed te keuren.
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek in het kader van een overheidsopdracht die
niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het buitengewone
budget hoger is dan 8 500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien (toepassing
art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet).
7. Vernieuwingswerken warmwaterinstallatie sporthal De Vlasschaard. Goedkeuren
verrekening, raming (2 370,91 euro + 21 % btw) en gunningswijze
Het schepencollege verleende op 17 juli 2012 goedkeuring aan de gunning van de opdracht
'Vernieuwingswerken warmwaterinstallatie sporthal De Vlasschaard' aan Lieven Deneckere bvba, KBOnr. BE 0415.493.263, Oudenaardsesteenweg 108 in 8500 Kortrijk tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 22.094,71 euoro excl. btw of 26.734,60 euro, incl. 21 % btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te
brengen. Tijdens de werken werd door de firma Lieven Deneckere uit Kortrijk een chemische
druppeltest uitgevoerd om de hardheid van het water te bepalen. Uit deze resultaten bleek het water
zeer hard te zijn. Er werd dan ook geopteerd om een waterontharder te plaatsen om verkalking van de
installatie te vrijwaren en de rendementen van de warmwaterinstallatie te garanderen. De kostprijs
voor deze ontharder bedraagt 2110,91 euro + 21 % btw.
Om tijdens de uitvoering van de werken de watertoevoer van school Bavikhove en het cafetaria te
blijven voorzien van water werd beslist op de werfvergadering om een voorlopige toevoerleiding te
plaatsen. De kostprijs voor deze voorlopige toevoerleiding bedraagt 260 euro + 21 % btw.
De totale kostprijs van deze bijwerken bedraagt 2370,91 euro + 21 % btw.
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 10,73 %, waardoor het totale bestelbedrag na
verrekeningen nu 24.465,62 euro excl. btw of 29.603,40, incl. 21 % btw bedraagt.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het budget van 2013, op artikel 764/723-60 van de
buitengewone dienst en de financiering gebeurt met eigen middelen.
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen werd in het
begrip dagelijks bestuur, gezien bijkomende uitgave door wijziging in de werken meer bedraagt dan 10
% van het gunningsbedrag (toepassing art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verrekening, raming (2370,91 euro + 21 % btw) goed te
keuren.
Pagina 4 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
8. Burgemeestersconvenant inzake een lokaal energie- en klimaatbeleid en meestappen in
voorgestelde intergemeentelijke samenwerking van Leiedal. Goedkeuring
De 'Covenant of Mayors' is de Europese referentie voor een lokaal energie- en klimaatbeleid. Via deze
'Covenant of Mayors' nodigt de Europese Commissie lokale besturen uit om hun eigen bijdrage te
leveren aan de Europese doelstellingen. Dit gebeurt volgens eigen, lokale inzichten en doelstellingen.
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale
inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met
minstens 20 % terugdringen tegen 2020.
Bij de ondertekening van het convenant belooft de stad om:
- De lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen nu en 2020 met
ten minste 20 % terug te dringen. Om dat doel te bereiken verbindt de stad zich aan een op te
maken actieplan betreffende duurzame energie voor die gebieden die onder de bevoegdheid van de
stad vallen. Deze verbintenis en het actieplan dienen volgens vastgelegde procedures te worden
geratificeerd. In dit gemeentelijk energie-actieplan (Sustainable Energy Action Plan) bepaalt de
gemeente hoe ze de doelstelling van 20 % CO2-vermindering denkt te realiseren: welke acties
komen er en wanneer, wie is ervoor verantwoordelijk?
- Een emissieberekening uit te voeren die als uitganspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan
moet dienen. Binnen het jaar na ondertekening legt de gemeente deze nulmeting voor. De
zogenaamde nulmeting geeft weer hoeveel CO2-uitstoot door energieverbruik er is op het
grondgebied van de gemeente. Hiermee weet de gemeente vanwaar die CO2 vooral komt
(gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw en natuur) en via welke acties het meest CO2-winst te
halen is tegen een redelijke kost.
- Het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het burgemeestersconvenant in te
dienen.
- De structuren van de stad aan te passen en het nodige personeel in te zetten om de vereiste acties
te kunnen ondernemen.
- Het maatschappelijk middenveld op het grondgebied van de stad actief te betrekken bij het
opstellen van het actieplan, dit wil zeggen bij het uitwerken van de noodzakelijke
beleidsmaatregelen om de doelstellingen ervan te kunnen verwezenlijken. In alle in het Convenant
vertegenwoordigde gemeenschappen zal een actieplan worden opgesteld, dat uiterlijk een jaar na de
ondertekening van het convenant bij het secretariaat zal worden ingediend.
- Na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienen
voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden.
Aan de gemeenteraad wordt nu door Leiedal gevraagd om toe te treden tot het
burgemeestersconvenant en deel te nemen aan de voorgestelde intergemeentelijke samenwerking.
Leiedal biedt de gemeenten kosteloze ondersteuning aan via een 'generiek spoor' en een 'specifiek
spoor' op maat van de noden en middelen van de gemeente. Deze ondersteuning bouwt verder op de
regionale energiestrategie en de gemeentelijke CO2-barometer. Leiedal zal het generieke spoor zelf
financieren, zodat dit kosteloos is voor de gemeenten. De kostprijs van het specifieke spoor is
afhankelijk van de omvang van het takenpakket, en wordt afgesproken per gemeente (betalende
opdracht).
Het burgemeestersconvenant wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De raad is
bevoegd in het kader van de restbevoegdheid.
9. Overeenkomst tussen Belgische Staat en de stad Harelbeke betreffende de afgifte van
biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische
paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring
In het najaar start de stad Harelbeke op instructie van FOD (Federale OverheidsDienst) Binnenlandse
Zaken met de afgifte van paspoorten (reispassen) en de verblijfstitels voor onderdanen van derde
landen (elektronische vreemdelingenkaarten) met biometrische gegevens.
Pagina 5 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Biometrische gegevens zijn meetbare lichaamskenmerken, aan de hand waarvan we iemand kunnen
identificeren: bijvoorbeeld foto’s gezicht. Nu wordt er ook gestart met de opname van vingerafdrukken
in het paspoort in elektronische vreemdelingenkaarten.
Om deze te kunnen afleveren is het noodzakelijk een aankoop te plaatsen bij een erkende ICTleverancier. In geval van Harelbeke wordt er samengewerkt met CEVI, op basis van art. 26 van de wet
op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni
2006, gezien de bevolkingssoftware ook door CEVIi wordt ondersteund.
Een biometrisch pack bestaat uit een scanner van vingerafdrukken en een 'sign pad' voor het plaatsen
van de handtekening aan de kant van de burger en een foto scanner en een 'document reader' aan de
kant van de medewerker. Op basis van het aantal afgeleverde documenten en metingen naar
piekmomenten werd een contigent van gesubsidieerde packs vastgelegd door de FOD Binnenlandse
Zaken. De stad Harelbeke heeft recht op twee gesubsidieerde biometrische packs (met maximum van
3 722 euro/pack).
De stad Harelbeke opteert voor de variant bio kits componenten en activation box (= gedeelte klant in
behuizing, gedeelte medewerker losse toestellen). Kostprijs: 1 687,56 euro excl btw/pack voor
aankoop en 394,12euro/pack servicecontract. Via ICT is hiervoor het nodige budget als exploitatiekost
voorzien. De stad zal twee facturen ontvangen: de eerste factuur moet worden overgemaakt aan het
Rijksregister. Het Rijksregister zal deze aan CEVI betalen. De tweede wordt betaald door de stad aan
CEVI.
Er wordt geopteerd om de installatie te laten plaatsvinden in de week van 25 november en wordt er
effectief opgestart in de week van 9 december met de afgifte van identiteitsdocumenten met
biometrische gegevens.
De afspraken van bovenstaand worden uiteengezet in de overeenkomst tussen de Belgische Staat en
de stad Harelbeke betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde
landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. De FOD Binnenlandse Zaken vraagt
deze overeenkomst te agenderen op de gemeenteraad en voor 15 september ondertekend terug te
sturen. De gemeenteraad is hiervoor bevoegd op grond van de residuaire bevoegdheid.
Samenvatting overeenkomst:
- De stad financiert de aankoop door de gemeente van biometrische packs.
- De stad verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om tussen 1 september 2013 en 31
januari 2014 volledig operationeel te zijn voor de afgifte van elektronische verblijfstitels aan
onderdanen van derde landen en van paspoorten met biometrische gegevens.
- De bestelling van de elektronische packs moet worden geplaatst bij een door het Rijksregister
erkende ICT-leverancier. (zie bijlage voor lijst)
- Harelbeke heeft recht op twee biometrische packs en de FOD Binnenlandse Zaken neemt de
kosten van maximum 3 722 euro incl. btw/pack voor zijn rekening.
- Regionale delegaties van het Rijksregister zorgen voor follow-up en voor ondersteuning van
gemeenteambtenaren die belast zijn met de afgifte van de voormelde documenten.
- De overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt vijf jaar na datum van
ondertekening.
De nodige budgetten werden voorzien in het exploitatiebudget 2013.
De overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad is
bevoegd op grond van de residuaire bevoegdheid (art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet).
Pagina 6 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
10. Aankoop instrumenten Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW). Goedkeuren
bestek, raming (12 396,69 euro + 21 % btw) en gunningswijze
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt. Het gaat over een 1/8 contrabas, een
baritonsax, een sax soprano, een bariton en drie gitaarversterkers.
De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 12 396,69 euro + 21 % btw of 15 000 euro, 21 % btw
ingebrepen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking (raming lager dan 85 000 euro).
Het krediet is voorzien in het budget van 2013 op artikel 73401/744-51 van de buitengewone dienst.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze goed te keuren.
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek in het kader van een overheidsopdracht die
niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het buitengewone
budget hoger is dan 8 500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien (toepassing
art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet).
11. Dagelijks bestuur. Wijziging van de beslissing van 13 juli 2009 en coördinatie
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bepaalt in
artikel 105 par. 1, 4° dat het sluiten van een opdracht met aanvaarde factuur mogelijk is voor
bedragen tot 8 500 euro excl. btw. Deze bepaling treedt in werking op 1 juli 2013. Tot 30 juni 2013
bedroeg dit bedrag volgens de huidige wetgeving nog 5 500 euro excl. btw.
De voormelde wijziging via het K.B. van 15 juli 2011 verantwoordt de vervanging van de grens van
5 500 euro voor de vaststelling van bestek en gunningswijze in het investeringsbudget door het bedrag
van 8 500 euro in de beslissing van 13 juli 2009 die invulling geeft aan het begrip dagelijks bestuur.
Zodoende kan het college voor werken, leveringen en diensten tot 8 500 euro opgenomen in het
investeringsbudget bestek, raming en gunningswijze vaststellen en wordt de gelijklopendheid met de
mogelijkheid om te werken via een aangenomen factuur behouden.
Er wordt voorgesteld met ingang van de bekendmaking van de te nemen beslissing in art. 1 van de
beslissing inzake de invulling van het dagelijks bestuur zoals vastgesteld bij besluit van de
gemeenteraad van 13 juli 2009 het bedrag van 5 500 euro vervangen door het bedrag van 8 500 euro.
De gecoördineerde tekst van de inhoud van het begrip 'dagelijks bestuur', eveneens goed te keuren
door de gemeenteraad wordt dan vastgesteld als volgt.
Art. 1 :
Het dagelijks bestuur in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, bedoeld in artikel 43 § 2,
11° van het gemeentedecreet, omvat de hiernavermelde bevoegdheden :
1. Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft de
opdrachten te gunnen op de kredieten van de gewone dienst. Het begrip 'gewone dienst' wordt
vervangen door het begrip 'exploitatiebudget' zodra dit het begrip 'gewone dienst' vervangt.
2. Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft de
opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst tot en met het bedrag 8 500 euro
excl. btw.
Het begrip 'buitengewone dienst' wordt vervangen door het begrip 'investeringsbudget' zodra dit het
begrip 'buitengewone dienst' vervangt.
Indien bij de gunning blijkt dat het voormelde bedrag werd overschreden dient het bestek aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Pagina 7 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Indien de raming groter was dan 8 500 euro maar bij de gunning blijkt dat het gunningsbedrag kleiner
is of gelijk aan 8 500 euro blijft de bevoegdheid van de gemeenteraad onverlet.
3. De goedkeuring van de wijziging in de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten die door de gemeenteraad werden goedgekeurd tenzij dit gepaard gaat met een
fundamentele conceptwijziging of indien de bijkomende uitgave meer dan 10 % ten overstaan van het
gunningbedrag bedraagt.
Art. 2 :
Bij de collegebeslissingen genomen in het kader van art. 1 hiervoor zal in de omschrijving van het
dagordepunt worden aangegeven dat het een beslissing in het kader van het dagelijks bestuur
betreft. Dit gebeurt door de vermelding: 'beslissing in het kader van het dagelijks bestuur' in de
omschrijving en door de verwijzing in het overwegend gedeelte (bij de opsomming van de
toepasselijke regelgeving) naar de gemeenteraadsbeslissing waarmee art. 1 werd vastgesteld.
Art. 3 :
Deze beslissing geldt voor onbepaalde duur.
12. Gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van eregemeenteraadslid.
Hervaststelling
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 69 dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan de
gemeenteraadsleden en de schepenen onder de voorwaarden die ze vaststelt. Blijkens dit artikel wordt
de titel van ereburgemeester door de Vlaamse Regering toegekend tegen de door deze te bepalen
voorwaarden. Daartoe is de raad dus niet bevoegd.
Bij reglement van 12 februari 2007 stelde de gemeenteraad al een regeling in voor de
eregemeenteraadsleden. Dit gebeurde omdat per 1 januari 2007 het toekennen van de titel van eregemeenteraadslid van het Vlaamse naar het gemeentelijke niveau verhuisde. De gemeenteraad was
van oordeel dat de bestaande regeling in het gemeentelijk reglement kon worden overgenomen en dat
uit erkentelijkheid voor het sociaal engagement van de gemeenteraadsleden, de titel van
eregemeenteraadslid diende te worden ingesteld.
Wat de inhoud van het gemeentelijk reglement betreft wordt voorgesteld de minimaal vereiste
anciënniteit van 18 jaar zitting, ter zake vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 12 februari
2007, terug te brengen naar minimaal 12 jaar zitting. De termijn mag onderbroken zijn.
Verder wordt voorgesteld een bepaling te voorzien waaruit blijkt dat de toekenning van de eretitel kan
worden ontnomen indien de betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling oploopt of erg
onterende feitelijkheden begaat.
De overige bepalingen van het gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van
eregemeenteraadslid blijven ongewijzigd.
De hervaststelling van een gemeentelijk reglement behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het OCMW kan, mits beslissing van de OCMW-raad, een identieke regeling voorzien.
13. Gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ereschepen. Vaststelling
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 69 dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan de
gemeenteraadsleden en de schepenen onder de voorwaarden die ze vaststelt. Blijkens dit artikel wordt
de titel van ereburgemeester door de Vlaamse Regering toegekend tegen de door deze te bepalen
voorwaarden. Daartoe is de raad dus niet bevoegd.
Pagina 8 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Bij reglement van 12 februari 2007 stelde de gemeenteraad al een regeling in voor de
eregemeenteraadsleden. Deze regeling bestaat onder de vorm van een gemeentelijk reglement nog
niet voor ereschepenen. Reden daartoe is dat art. 69 pas bij decreet van 29 juni 2012 met ingang van
18 oktober 2012 met betrekking tot de schepenen werd gewijzigd.
Er wordt voorgesteld dat, uit erkentelijkheid voor het sociaal engagement van de schepenen, de titel
van ereschepen dient te worden ingesteld.
Wat de inhoud van het gemeentelijk reglement betreft, is de gemeenteraad van oordeel dat de
bepalingen destijds ter zake vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007
kunnen worden overgenomen. Dit werkt de gelijke behandeling in de hand.
Voor het bekomen van de eretitel van schepen dient de betrokkene minstens zes jaar anciënniteit als
schepen van de stad Harelbeke te tellen. Deze anciënniteit dient niet in een ononderbroken periode te
zijn opgebouwd.
Een periode van voorzitterschap van het OCMW van Harelbeke kan in rekening gebracht worden om de
minimale anciënniteit nodig voor het bekomen van de titel van ereschepen te berekenen, voor zover de
betrokken periode van voorzitterschap van het OCMW niet samenvalt met een periode waarin
betrokkene ook lid was van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter van het OCMW van Harelbeke die voorzitter was in de legislatuur 2001–2006 wordt,
ingevolge de vervroegde verkiezing van de voorzitter van het OCMW vanaf de legislatuur 2007–2012,
geacht een mandaat als voorzitter van zes jaar te hebben uitgeoefend.
Om de termijnen te berekenen wordt, met behoud van hetgeen hiervoor, rekening gehouden met de
periode waarin het rechtscollege voor verkiezingsbetwistingen de gemeenteraadsverkiezingen heeft
vernietigd, ingeval de Raad van State die beslissing heeft tenietgedaan. Ook met de periode waarin de
installatie niet kon plaats vinden omwille van een ongegrond gebleken klacht wordt rekening gehouden
voor de berekening van de termijnen.
De uitoefening van een mandaat van schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente die later
samengevoegd werd/wordt met andere gemeenten of eraan wordt gehecht, wordt beschouwd als een
ambt, uitgeoefend in de gemeente die de samengevoegde of de aangehechte gemeenten bevat.
De voorzitter van het OCMW kan naast de eretitel van schepen van rechtswege, de eretitel van
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn voeren binnen de door de OCMW-raad te stellen
voorwaarden.
De vaststelling van dit gemeentelijk reglement behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het
OCMW kan, mits beslissing van de OCMW-raad, voor de raadsleden en de voorzitter van de OCMWraad een identieke regeling voorzien.
14. Aktename van de politieverordening van de burgemeester van 4 augustus 2013
houdende het algemeen watersportverbod op het kanaal Kortrijk–Bossuit, gelegen op het
grondgebied van de stad Harelbeke
De waarnemend burgemeester diende bij politieverordening van 4 augustus 2013 een algemeen
watersportverbod op te leggen op het kanaal Kortrijk-Bossuit gelegen op het grondgebied van de stad
Harelbeke. Aanleiding daartoe was het aantreffen van meerdere dode eenden in dit kanaal op 4
augustus 2013. Enkele kadavers en een waterstaal werden door de stad Kortrijk reeds op 31 juli 2013
voor bemonstering overgebracht naar de universiteit Gent om de oorzaak van de sterfte en de kwaliteit
van het water te onderzoeken. Vermoed werd dat het ging om een soort van intoxicatie die optreedt bij
warm weer en waarvan – zonder onderzoek – niet kon worden uitgesloten dat ze ook schadelijk kon
zijn voor de mens en zodoende voor de openbare gezondheid.
Pagina 9 van 10
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 9 september 2013
TOELICHTINGSNOTA
Na deze analyse en de daaruitvolgende oplossing van het probleem kon de burgemeester alsdan dit
verbod opheffen. Dit gebeurde bij beslissing van 8 augustus 2013. Er was geen reden het verbod
langer te handhaven nu bleek dat de vogelsterfte werd veroorzaakt door botulisme C. Deze vorm van
botulisme blijkt niet gevaarlijk voor de mens.
De politieverordening van de waarnemend burgemeester van 4 augustus 2013 wordt voor aktename
aan de gemeenteraad voorgelegd (art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet).
15. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Rat Rock 2013. Aanvaarding
Op zaterdag 14 september 2013 gaat Rat Rock 2013 door op Harelbeeks grondgebied.
Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken besliste de
veiligheidscel van Harelbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te stellen in functie van
voormelde festival.
Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare
hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren.
De geest van art. 2ter, par. 1, tweede lid van de wet van 31 december 1963 legt de aanvaarding van
gemeentelijke nood- en interventieplannen door de gemeenteraad op vooraleer de goedkeuring door
de gouverneur kan worden bekomen.
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Rat Rock 2013 wordt ter aanvaarding aan de
gemeenteraad voorgelegd.
16. Vragenkwartiertje
Besloten zitting
17. Stedelijke Vrijwillige Brandweer. Bevordering tot luitenant-vrijwilliger
Pagina 10 van 10
Download