Maak hier uw titelblad aan

advertisement
GEMEENTERAAD VAN 18 MAART 2010
OPENBARE ZITTING
1.
Kerkfabriek Sint-Fledericus te Vlierzele: principebeslissing tot het uitvoeren
van restauratie- en stabiliteitswerken aan het doksaal in de parochiale kerk.
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de beslissing van de kerkraad
Sint-Fledericus te Vlierzele nopens het uitvoeren van restauratie- en
stabiliteitswerken aan het doksaal van de parochiale Sint-Fledericuskerk te
Vlierzele; de totale kostprijs hiervoor wordt geraamd op 61.784,40 EUR
(inclusief btw).
Tevens wordt aan de gemeenteraad voorgelegd de verbintenis aan te gaan om
19 % van het niet-gesubsidieerde gedeelte van deze kosten ten laste te nemen.
2.
Wijziging van de voordracht voor het mandaat van bestuurder in het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu, genaamd ILvA.
De gemeenteraad draagt voor het mandaat van bestuurder bij de ILvA, in
vervanging van Norbert De Jonge, Peter Venneman, raadslid, voor.
3.
Gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening: wijziging samenstelling.
De gemeenteraad stelt Valerie Vinck, raadslid, aan als lid van de
gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening, in vervanging van Norbert
De Jonge, die niet meer kan zetelen.
4.
Financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de
kapitaalsvermindering.
De gemeenteraad gaat akkoord met de financiële afwikkeling van de bijkomende
kost die teweeggebracht wordt door het arrest van 6 november 2009, waarbij
TMVW veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding.
5.
Belasting op de afgifte van administratieve documenten 2008-2012:
wijziging.
De gemeenteraad verhoogt in het belastingreglement op de afgifte van
administratieve documenten tijdens de dienstjaren 2008 tot 2012 de volgende
tarieven vanaf 1 april 2010:
- voor het aanvragen van een elektronische identiteitskaart voor personen
vanaf 12 jaar naar 14 EUR;
- voor het aanvragen van elektronische identiteitskaarten volgens de
dringende procedure
- voor personen van 12 jaar en ouder naar 120 EUR;
- voor Belgische personen onder 12 jaar naar 110 EUR;
- voor het aanvragen van elektronische identiteitskaarten volgens de zeer
dringende procedure
- voor personen van 12 jaar en ouder naar 190 EUR;
- voor Belgische personen onder 12 jaar naar 180 EUR.
6.
Reglement voor de gemeentelijke uitleendienst: aanvulling.
De gemeenteraad vult het reglement voor de gemeentelijke uitleendienst aan
met betrekking tot het bijgekomen materieel dat beschikbaar is bij de
gemeentelijke uitleendienst.
7.
Rooiplan voetweg nr. 44 te Oordegem: voorlopige vaststelling.
Het rooilijnplan voor de voetweg nr. 44 te Oordegem wordt door de
gemeenteraad voorlopig vastgesteld.
8.
Principebeslissing tot niet-realisatie van de rooilijn langsheen de Guido
Gezellestraat.
De gemeenteraad beslist de rooilijn niet te realiseren binnen de eerstkomende
vijf jaren ter hoogte van de woning gelegen te Lede, Guido Gezellestraat 2-4,
kadastraal gekend 1e afdeling sectie E nr. 285 s2.
9.
Algemene administratie: aanschaf informaticamaterieel: vaststelling
lastvoorwaarden en wijze van gunning.
De gemeenteraad stelt het bestek tot aanschaf van informaticamaterieel ten
behoeve van diverse gemeentelijke diensten vast.
De geraamde kostprijs bedraagt 7.235,00 euro (exclusief BTW); de opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure.
10. Verbouwingswerken ontmoetingscentrum Oordegem: goedkeuring
eindafrekening.
De gemeenteraad keurt de eindafrekening voor de verbouwing van de school en
het gemeentehuis tot een ontmoetingscentrum te Oordegem ten bedrage van
561.269,12 EUR (BTW inclusief) goed.
11. Aankoop foorkasten: goedkeuring overeenkomst.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met IMEWO, voor het leveren en
plaatsen van twee foorkasten op de Markt te Lede, goed. De kostprijs ervan
wordt geraamd op 7.414 EUR (exclusief btw).
12. Academie voor Muziek en Woord: wijziging arbeidsreglement.
De gemeenteraad brengt diverse wijzigingen aan in het arbeidsreglement voor
het personeel van de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord.
13. Academie voor Muziek en Woord: algemene afspraken en
functiebeschrijvingen: vaststelling.
De gemeenteraad stelt de algemene afspraken inzake functieomschrijvingen en
evaluaties, de functiebeschrijvingen en de functiedifferentiaties in de
gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord vast.
14. Diverse kennisgevingen.
De gemeenteraad neemt kennis van lijst met de meeruitgaven met betrekking
tot buitengewone werken.
14bis. Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Norbert De Jonge.
Werking gemeenteraadscommissies.
De burgemeester beantwoordt de vraagstelling.
14ter. Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Jo Maebe.
Minder hinder door meer informatie en meer overleg.
Schepen Meganck en schepen Rasschaert beantwoorden de gestelde vragen. De
gemeenteraad verwerpt de voorgelegde besluiten.
14quater.
Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Jan Lievens.
Gemeentelijke Holding: uitkering dividenden op de helling.
Schepen de Meersman beantwoordt de gestelde vragen.
GEHEIME ZITTING
15. Brandweerdienst: bevordering tot sergeant-majoor.
De gemeenteraad bevordert Guy Impens tot sergeant-majoor bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards