week 36 - gemeente Landsmeer

advertisement
Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 23 september 2014 (nr 36)
Aanwezig
Burgemeester Nienhuis, wethouder Hienkens, wethouder Quakernaat, wethouder Van
Baarsen en gemeentesecretaris Menting
1
Opening/mededelingen en actualiteiten
2
Onderwerp
Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 september 2014 (nr.35)
Besluit
Vast te stellen.
Uitnodigingen
3
4
Onderwerp
Besluit
Mandaat voor aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
1. Mandaat verlenen voor besluiten op aanvraag gehandicaptenparkeerkaart aan
de kwaliteitesmedewerker WMO en projectregisseur Sociaal Domein
2. Dit mandaat op te nemen in het mandaatregister.
5
Onderwerp
Besluit
Zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van twee
bestaande bedrijfswoningen en het geheel oprichten van vier woningen op het
perceel Dorpsstraat 12-14
1. De gemeenteraad verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
2. De beantwoording zienswijzen vast te stellen;
3. Onder voorwaarde dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen
heeft afgegeven, de omgevingsvergunning voor het verbouwen van twee
bestaande bedrijfswoningen en het geheel oprichten van vier woningen op het
perceel Dorpsstraat 12-14 te verlenen.
6
Onderwerp
Besluit
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en verordening Jeugdhulp
2015
1. Volgens het gestelde in de bijlagen onder dankzegging te reageren op de
adviezen van de Wmo-adviesraad;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de bijlagen adviezen
Wmo-adviesraad en de reactie van het college daar op;
3. De gemeenteraad voor te stellen met betrekking tot het doorvoeren van de door
het rijk opgelegde bezuinigingen hulp bij het huishouden, te kiezen voor scenario
3 zoals genoemd in de notitie ter toelichting op beide verordeningen;
4. De gemeenteraad voor te stellen de verordening Maatschappelijke
Ondersteuning 2015 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Landsmeer 2012;
5. De gemeenteraad voor te stellen de verordening Jeugdhulp 2015 vast te stellen.
7
Onderwerp
Besluit
Beleidskaders zorg en ondersteuning 2015
1. Volgens het gestelde in bijlage onder dankzegging te reageren op het advies
van de Wmo-adviesraad;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de bijlage advies Wmoadviesraad en de reactie van het college daar op;
3. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de bijlage
Pagina 1 van 2
kanttekeningen, risico‚Äôs en financiële gevolgen;
4. De gemeenteraad voor te stellen de beleidskaders zorg en ondersteuning 2015
vast te stellen.
8
Onderwerp
Schriftelijke vragen VVD inzake Purmerland
Besluit
Akkoord gaan met bijgevoegd conceptantwoord
Voor akkoord:
Mevrouw mr. A.C. Nienhuis
De heer drs. P.A. Menting MBA
burgemeester
secretaris
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards